Upphävd författning

Tomträttsbokskungörelse (1971:801)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-11-12
Ändring införd
SFS 1971:801 i lydelse enligt SFS 1995:393
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tomträttsbok som avses i 19 kap. 1 § jordabalken föres enligt lösbladssystem. Boken skall hållas låst utom när blad insättes eller uttages. Nyckel till boken skall förvaras så att obehörig användning förhindras.

[S2]Till blad i tomträttsboken användes blanketter enligt härvid fogade formulär A och B.

[S3]Formulären finns inte med här

[S4]Gemensamt band får användas för tomträttsbok och fastighetsbok. Innehåller ett band olika böcker, skall varje bok vara försedd med titelblad.

2 §  I tomträttsboken göres särskilt upplägg för varje tomträtt. Upplägg förses med överskrift.

[S2]Upplägg innehåller tre avdelningar, nämligen tomrättsspalt, innehavarspalt och inteckningsspalt.

3 §  Överskriften på första sidan av upplägget skall innehålla uppgift om registerbeteckning på den fastighet i vilken tomrätten har upplåtits och det registerområde som fastigheten tillhör. I överskriften på övriga sidor av upplägget anges till vilket upplägg sidan hör.

4 §  För varje upplägg numreras bladen särskilt. Fortsättningsblad får närmast framförvarande blads nummer med tillägg av bokstav ur lilla alfabetet.

5 §  Uppläggen ordnas inom registerområdet i bokstavs- och nummerföljd. Upplägg för tomter ordnas efter kvarter och inom varje kvarter efter tomternas nummer. Upplägg för stadsägor ordnas efter dessas nummer.

6 §  När upplägg göres för tomträtt, antecknas i tomträttsspalten,

 1. upplåtare och upplåtelsedag,
 2. dag då inskrivning av tomträttsupplåtelsen beviljades eller söktes,
 3. ändamålet med upplåtelsen,
 4. det belopp med vilket avgälden skall utgå,
 5. de tidsperioder som avses i 13 kap.10 och 14 §§jordabalken,
 6. sådan i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning som avses i 21 kap. 4 § jordabalken,
 7. arealen på den fastighet i vilken tomträtten har upplåtits. Kungörelse (1973:546).

7 §  I tomträttsspalten antecknas dessutom,

 1. inskrivning av avtal som avses i 13 kap. 21 § jordabalken med angivande av avtalets innebörd,
 2. dödning av tomträttsinskrivning,
 3. dag då ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelsen bifallits, om den dagen icke är densamma som dagen för ansökningen,
 4. uppsägning av tomträttsavtalet,
 5. anmälan som avses i 13 kap. 25 § jordabalken,
 6. nedsättning av lösesumma,
 7. tomträttens upphörande enligt 13 kap. 19 § jordabalken.

8 §  Vid införing i innehavarspalten antecknas fullständiga namnet på den för vilken inskrivning sökes. Person- eller organisationsnummer anges, där sådant finns.

[S2]Har den för vilken inskrivning senast beviljats eller sökts ändrat namn, antecknas namnändringen i innehavarspalten.

[S3]I innehavarspaltens anmärkningskolumn antecknas,

 1. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inskrivning av tomträtt,
 2. när ansökan rör förvärv av andel i tomträtt, uppgift om den andel som ansökningen avser och, om föregående tomträttshavare ej innehaft hela tomträtten, hänvisning till det rum där hans ansökan om inskrivning införts,
 3. hänvisning till rum där förvärv för ny innehavare av tomträtten eller andel i den inskrivits,
 4. förhållanden som avses i följande författningsrum,

[S4]19 kap.20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jämfört med 21 kap. 7 § jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 §tredje stycket samma balk,

[S5]7 § första stycket och 9 § andra stycketförköpslagen (1967: 868),

[S6]26 § bostadsförvaltningslagen (1977: 792),

[S7]6 § lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

[S8]20--22 §§ lagen (1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m.,

[S9]3 § första stycket och 8 § tredje stycket lagen (1982: 352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt,

[S10]39 b § naturvårdslagen (1964: 822),

[S11]20 § hälsoskyddslagen (1982: 1080),

[S12]10 kap.22--24 §§plan- och bygglagen (1987: 10),

[S13]2 § andra stycket lagen (1987: 232) om sambors gemensamma hem.

[S14]Har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken anmält att hans eller hennes förordnande omfattar tomträtten, skall denna uppgift antecknas i innehavarspaltens anmärkningskolumn. Förordning (1995:393).

9 §  I inteckningsspaltens kolumn rörande ansökningens innehåll antecknas,

 1. intecknings belopp med såväl bokstäver som siffror,
 2. beskaffenhet av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft för vilken inskrivning sökes,
 3. vid inskrivning av servitut den härskande fastigheten eller tomträtten med angivande av registerbeteckning samt registerområde, om den fastighet i vilken tomträtten har upplåtits tillhör ett annat registerområde,
 4. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis innehavarens namn och adress.

[S2]Dag då anteckning om innehav skett antecknas i den därför avsedda kolumnen.

[S3]I inteckningsspaltens anmärkningskolumn antecknas,

 1. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inteckning eller inskrivning av rättighet i tomträtten,
 2. sammanföring, nedsättning eller annan förändring av inteckning,
 3. utbyte av pantbrev eller vilandebevis,
 4. anmälan att tidigare antecknat innehav av pantbrev eller vilandebevis upphört,
 5. förhållande som avses i 2 kap. 4 § andra stycket jämfört med 13 kap. 9 § andra stycket samt 19 kap.21 § första och andra styckenajordabalken och, såvitt gäller inteckning eller inskrivning av rättighet i tomträtten, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 §tredje stycket samma balk,
 6. inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken,
 7. tomträttens anslutande till sådan gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149) som inte avser endast enskild väg, med uppgift om anläggningens art,
 8. övriga förhållanden som enligt lag eller annan författning skall antecknas i tomträttsbok och som ej skall tas upp i tomträttsspalten eller innehavarspalten.

[S4]I inteckningsspaltens dödningskolumn antecknas,

 1. dag då inteckning eller annan inskrivning dödas eller anteckning sker att inskrivning förfallit eller annars är utan verkan,
 2. dag då inskrivning avförs enligt 23 kap. 6 § andra stycket jämfört med 23 kap. 8 § eller 24 kap. 2 § jämfört med 24 kap. 3 § jordabalken,
 3. dag då anteckning avföres enligt 19 kap. 22 § samma balk.

[S5]Sedan i något rum anteckning gjorts om utbyte av inteckningshandling mot nya sådana, meddelas hänvisning från det ena rummet till det andra. Anteckning som rör inteckningen göres i fortsättningen i de nya rummen. Förordning (1985:809).

10 §  Ärendena införes i innehavar- eller inteckningsspalten i den ordning ansökan gjorts. Rör ärende inskrivning som gjorts förut på upplägget, antecknas ärendet i rummet för inskrivningen eller, då detta är fullskrivet, i ett följande rum som genom hänvisning i vartdera rummet anges utgöra fortsättning av det förra.

[S2]Då införing sker i sista rummet på ett blad, skall fortsättningsblad sättas in omedelbart och hänvisning göras från det ena bladet till det andra.

11 §  Fullskrivet blad som ej tar upp gällande inskrivning får tagas ut ur tomträttsboken. Blad som blivit omskrivet och ersatt av annat blad skall tagas ut ur tomträttsboken. När tomträttsinskrivning dödats eller tomträtten annars upphört, skall samtliga blad som hör till upplägget tagas ut.

[S2]Blad som har tagits ut skall förses med nummer i fortlöpande följd och förvaras av inskrivningsmyndigheten på lämpligt sätt.

[S3]Ersättes blad efter omskrivning av nytt blad, skall den som är ansvarig för åtgärden bestyrka omskrivningens riktighet med sitt namn eller signum.

12 §  På varje upplägg antecknas i tomträttsspalten av vilka blad upplägget består.

[S2]I samma spalt göres också anteckning om blad som har tagits ut ur tomträttsboken. Därvid anges det nummer med vilket bladet försetts enligt 11 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tomträttsbokskungörelse (1971:801)

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.
  Genom kungörelsen upphäves kungörelsen (1907:122 s. 1) om tomträttsböckers och vattenfallsrättsböckers inrättande och förande och kungörelsen (1953:719) om nya tomträttsböcker och vattenfallsrättsböcker.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förande av tomträttsbok beträffande tomträtt på vilken, enligt vad i övergångsbestämmelserna till lagen (1953:415) angående ändring i lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom är stadgat, 4 kap. sistnämnda lag skall äga tillämpning i sin äldre lydelse. Skall enligt lag eller annan författning visst förhållande antecknas i tomträttsbok och föres tomträttsboken enligt äldre bestämmelser, äger föreskrifterna i denna kungörelse motsvarande tillämpning.
  Upplägg i tomträttsbok, som föres enligt äldre bestämmelser och inrättats enligt lösbladssystem, får icke sammanblandas med upplägg i tomträttsbok, som föres enligt de nya föreskrifterna, utan skall hållas tydligt avskilt från sådant upplägg.
  När tomträtt som upplåtits före den 1 januari 1954 föres över till nytt upplägg, skall det som det äldre upplägget innehåller föras in på det nya upplägget, om det icke uppenbarligen saknar betydelse. Därvid skall hänvisning ske från det ena upplägget till det andra.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande vattenfallsrättsböcker.

Ändring, SFS 1973:546

  Omfattning
  ändr. 6, 8 §§

Ändring, SFS 1973:1168

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1974. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om anläggningsbeslut enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar.
  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1975:1141

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1976:670) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1977:164) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1977:798) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1982:360) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1982:850) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1983:493) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:809) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:308) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1026) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1992:1378) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1992-12-31

Förordning (1994:1586) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:393) om ändring i tomträttsbokskungörelsen (1971:801)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 2000:309

Omfattning
upph.