Upphävd författning

Förordning (1971:861) om kyrkliga kostnader;

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1971-12-16
Ändring införd
SFS 1971:861
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning förstås med kyrklig kommun, pastorat, lönetillgångar, medelskattekraft och bidragsår detsamma som i lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader. Förordning (1982:866).

2 §  Vid tillämpningen av lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader och denna förordning förstås med församlingspräst också amiralitetspräst. Vid tillämpningen av 22 § lagen om kyrkliga kostnader skall med församlingspräst även förstås pastoratsadjunkt och präst som är vikarie på en församlingsprästtjänst. Beträffande sådana präster skall dock ett pastorat endast svara för de kostnader som enligt 13 §2 och 3 denna förordning inte betalas ur kyrkofonden. Förordning (1982:866).

Förvaltning av kyrkofonden

3 §  Kyrkofondens styrelse fullgör de förvaltningsuppgifter som enligt lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader och denna förordning ankommer på styrelsen.

[S2]Kyrkofonden förvaltas i övrigt av kammarkollegiet. I frågor av större vikt bör kammarkollegiet samråda med kyrkofondens styrelse. Förordning (1982:866).

4 §  Förvaltningen av kyrkofonden skall ske utan sammanblandning med andra medel.

[S2]För förvaltningen skall gälla vad som föreskrivs i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under kammarkollegiets förvaltning, i den mån något annat inte följer av 8 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader eller någon bestämmelse som avses där eller av 96 § förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord. Förordning (1987:780).

Beräkning av särskild kyrkoavgift

5 §  Vid beräkning av den särskilda kyrkoavgiften enligt 14 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader skall hänsyn tas till de lönetillgångar som pastoraten hade den 31 december 1986. Den särskilda kyrkoavgiften utgår med belopp som beräknas enligt 6--9 §§. Förordning (1987:769).

6 §  För lönetillgångar som utgörs av fast egendom eller andel i fast egendom beräknas avgiften till 1,5 procent av taxeringsvärdet enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Med fast egendom likställs tomträtt.

[S2]Har viss del av egendomen vid taxeringen åsatts skogsbruksvärde skall för denna del dock avgiften beräknas till fem procent av skogsbruksvärdet.

[S3]För lönetillgångar som utgörs av andel i fast egendom skall avgiften beräknas i proportion till andelstalet. Förordning (1987:769).

7 §  För lönetillgångar som utgörs av bankmedel eller andra fordringar än i 8 § anges beräknas avgiften till åtta procent av det nominella värdet. Förordning (1987:769).

8 §  För lönetillgångar som utgörs av obligationer, förlagsbevis och konvertibla skuldebrev beräknas avgiften till åtta procent av anskaffningsvärdet. Förordning (1982:866).

9 §  För lönetillgångar som utgörs av aktier och andelar i aktiefonder beräknas avgiften till två procent av anskaffningsvärdet. Förordning (1987:769).

Utjämningsbidrag

10 §  Särskilt utjämningsbidrag enligt 18 § första stycket lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader utgår med 15 000 kronor för tjänst som kyrkoherde och med 5 000 kronor för varje annan inom pastoratet den 1 juli året före bidragsåret inrättad tjänst som församlingspräst. Förordning (1987:769).

11 §  Kyrkofondens styrelse får i mån av tillgång på medel bevilja en kyrklig kommun extra utjämningsbidrag om det allmänna och särskilda utjämningsbidraget inte ger tillfredsställande utjämningseffekt. Därvid skall särskilt beaktas om utdebiteringen av församlingsskatt är väsentligt högre än medelutdebiteringen i länet eller utdebiteringen i andra kyrkliga kommuner inom samma kommun eller pastorat.

[S2]Ansökan om extra utjämningsbidrag skall göras skriftligen hos kyrkofondens styrelse före februari månads utgång bidragsåret. Om det finns särskilda skäl, får extra utjämningsbidrag beviljas även utan ansökan. Förordning (1984:747).

12 §  I 19 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader angiven nivå skall utgöra tjugo öre över rikets medelutdebitering av församlingsskatt. Förordning (1982:866).

Kostnader som betalas ur kyrkofonden

13 §  Ur kyrkofonden betalas

 1. kostnaden för avlöningsförmåner till biskopar, stifts- och kontraktsadjunkter, garnisonspastorn i Boden, kyrkoherden för samer samt kyrkoherdarna i de svenska utlandsförsamlingarna,
 2. kostnaden för avlöningsförmåner till pastoratsadjunkter med undantag av kostnaden för åkning i tjänsten,
 3. kostnaden för avlöningsförmåner till sådan vikarie på tjänst som församlingspräst, som ej innehar långtidsvikariat på tjänsten, med undantag av kostnaden för dels åkning i tjänsten, dels traktamente med anledning av anstånd med omstationering,
 4. kostnaden för prosttillägg samt för ersättningar och traktamenten åt provpredikanter,
 5. kostnaden för avlöningsförmåner till icke prästvigda tjänstebiträden,
 6. pastorats kostnad för avgift till försäkring för allmän tilläggspension åt präst enligt bestämmelser som regeringen meddelar särskilt,
 7. kostnader för rikskyrklig verksamhet som avses i 6 § 4 lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader,
 8. kostnader för annan rikskyrklig verksamhet, vilken inte regleras i lag eller förordning, enligt riksdagens och regeringens bestämmande,
 9. annan kostnad enligt bestämmelser som regeringen meddelar särskilt. Förordning (1985:419).

14 §  Regeringen bestämmer för varje år bidrag till kostnader för sådan rikskyrklig verksamhet som avses i 13 § 7.

[S2]Svenska kyrkans centralstyrelse prövar inom en av regeringen för varje år fastställd ekonomisk ram frågor om fördelningen av bidrag till kostnader för sådan verksamhet som avses i 13 § 8.Förordning (1985:419).

14 a §  Ansökan om bidrag enligt 13 § 7 görs hos regeringen och enligt 13 § 8 hos svenska kyrkans centralstyrelse senast den 15 september året före det år under vilket bidrag skall utgå.

[S2]Centralstyrelsen skall senast den 15 oktober med eget yttrande till regeringen ge in en sammanställning av de bidragsansökningar som har kommit in till styrelsen. Förordning (1985:419).

15 §  Kostnad, som enligt 6 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader eller enligt bestämmelse som avses där skall bestridas med medel ur kyrkofonden, betalas ut av kammarkollegiet. Kammarkollegiet får dock bemyndiga domkapitel eller stiftsnämnd att verkställa visst slag av utbetalningar eller viss utbetalning. Förordning (1982:866).

16 §  Har pastorat under ett kalenderår verkställt utgift för ändamål som avses i 6 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader eller bestämmelse som avses där, skall pastoratet senast den 1 mars följande kalenderår anmäla detta till stiftsnämnden eller, i fråga om Stockholm stift, kammarkollegiet. Förordning (1982:866).

Lån ur kyrkofonden

17 §  Lån ur kyrkofonden för rationalisering av driften av löneboställe eller prästlönefondsfastighet får lämnas beträffande följande slag av rationaliseringsåtgärder, nämligen

[S2]sådan ändring av brukningsenhets areal eller ägoanordning som ökar möjligheterna till ändamålsenligt jordbruk eller skogsbruk (yttre rationalisering),

[S3]utförande av markanläggning eller varaktig förbättring av sådan anläggning, varaktig förbättring av jord eller ekonomibyggnad eller uppförande av sådan byggnad (inre rationalisering),

[S4]övergång till mera ändamålsenlig jordbruks- eller skogsbruksdrift eller övergång från en driftsform till en annan som är mera ändamålsenlig, i den mån övergången sker i samband med antingen yttre rationaliseringsåtgärd av mera väsentlig omfattning eller genomgripande produktionsomläggning (driftsrationalisering). Förordning (1972:552).

18 §  Lån ur kyrkofonden för rationaliseringsåtgärd får lämnas endast till åtgärd som är önskvärd från allmän synpunkt, samhällsekonomiskt motiverad och från företagsekonomisk synpunkt lönsam. Förordning (1972:552).

19 §  Lån ur kyrkofonden för rationaliseringsåtgärd får avse högst det belopp som motsvarar kostnaden för utredning och genomförande av åtgärden. Sådan kostnad, som kan täckas av anslag eller lån av staten, landstingskommun eller kommun eller av bidrag av annan än sakägare, får dock ej beaktas. Förordning (1972:552).

20 §  Lån ur kyrkofonden för inre rationalisering eller driftsrationalisering av löneboställe eller del därav som förvaltas av pastorat får lämnas endast om sådan åtgärd föreskrivits av boställsnämnden. Förordning (1974:631).

21 §  Lån ur kyrkofonden för rationaliseringsåtgärd får ej lämnas, om kostnaden för åtgärden understiger 10 000 kronor eller om åtgärden eljest kan genomföras på skäliga villkor utan lån ur kyrkofonden. Förordning (1972:552).

22 §  Lån ur kyrkofonden utgår ej för yttre rationalisering som skett innan ansökan om lån prövats eller för annan rationaliseringsåtgärd som påbörjats innan låneansökningen prövats, om ej kammarkollegiet medger undantag. Förordning (1972:552).

23 §  Lån ur kyrkofonden löper med ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen fastställes med ledning av ränteläget på den allmänna kreditmarknaden för lån till kommun eller, i den mån kyrkofonden lånar ut medel med anlitande av upplånade medel, med ledning av kyrkofondens kostnader för upplåningen. Hänsyn skall också tagas till kyrkofondens kostnader för förvaltningen av lånen till pastoraten och stiftsnämnderna.

24 §  Lån ur kyrkofonden skall amorteras. Amorteringstiden bestämmes med beaktande av dels den sannolika avkastningen av brukningsenheten, dels möjligheten att använda medel ur prästlönefond till amortering. Om ej särskilda skäl föranleder annat, får amorteringstiden ej överstiga 30 år vid lån för yttre rationalisering och 20 år vid lån för annat ändamål. Om betalning av lån ur kyrkofonden i samband med försäljning av löneboställe eller prästlönefondsfastighet finns bestämmelser i 82 och 83 §§ förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord. Förordning (1982:866).

25 §  Fråga om lån ur kyrkofonden prövas av kammarkollegiet.

26 §  Handlingarna rörande ansökan om lån ur kyrkofonden inges till kammarkollegiet eller, om pastorat är sökande, till stiftsnämnden. Vid ansökningshandlingarna skall fogas de handlingar och den utredning som kammarkollegiet bestämmer.

27 §  I ärende om lån ur kyrkofonden skall stiftsnämnden inhämta yttrande från lantbruksnämnden, om det ej är obehövligt.

[S2]Är pastorat sökande skall stiftsnämnden med eget yttrande överlämna ärendet till kammarkollegiet.

28 §  I beslut varigenom lån ur kyrkofonden beviljas skall anges lånets ändamål, lånets belopp, tidpunkt för utbetalning samt beslut om amortering, räntesats och övriga villkor. Förordning (1972:552).

29 §  Stiftsnämndens kostnad för utredning i ärende om lån ur kyrkofonden skall betalas ur avkastningen av den fastighet som ansökningen avser. Stiftsnämnden bestämmer storleken av det belopp som sålunda skall betalas.

Övriga bestämmelser

30 §  Statistiska centralbyrån skall senast den 25 augusti året före bidragsåret tillställa kyrkofondens styrelse preliminär uppgift om medelskattekraften. Förordning (1982:866).

31 §  Länsskattemyndigheten skall varje år lämna kyrkofondens styrelse uppgift för varje kyrklig kommun om det antal skattekronor på vilket församlingsskatt för närmast föregående kalenderår skall beräknas. Uppgifter om uppskattat utfall av taxeringen skall lämnas senast den 25 augusti och uppgifter om den avslutade taxeringen senast den 28 december. Förordning (1986:1362).

32 §  Allmän kyrkoavgift och särskild kyrkoavgift påförs pastoraten med en tolftedel varje kalendermånad och avräknas mot det förskott på församlingsskatt som länsskattemyndigheten vid varje utbetalningstillfälle utanordnar. Utjämningsbidrag tillgodoräknas och tillförs de kyrkliga kommunerna på motsvarande sätt. Kyrkofondens styrelse får dock besluta att extra utjämningsbidrag skall tillföras de kyrkliga kommunerna på annat sätt.

[S2]Under januari och februari månad kan regleringen av avgifter samt allmänt och särskilt utjämningsbidrag vara preliminär. Från och med mars månad skall den dock vara slutlig. Vid samma tidpunkt skall även rättelse ske beträffande regleringar som har skett under januari och februari. Förordning (1986:1362).

33 §  Länsskattemyndigheten skall den 25 i varje kalendermånad till kammarkollegiet redovisa resultatet av regleringen av avgifter och bidrag vid det närmast föregående utbetalningstillfället och till kyrkofonden leverera in de medel som tillkommer fonden. Om redovisningen utvisar att summan av bidragen överstiger summan av avgifterna skall kammarkollegiet till länsskattemyndigheten leverera in skillnaden före kalendermånadens utgång. Förordning (1986:1362).

34 §  Det åligger kyrkofondens styrelse att svara för att länsskattemyndigheten får erforderligt underlag för regleringen av avgifter och bidrag. Förordning (1986:1362).

35 §  Beslut av kyrkofondens styrelse enligt lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader och denna förordning får inte överklagas.

[S2]Beslut av svenska kyrkans centralstyrelse enligt 14 § andra stycket får inte överklagas. Förordning (1985:419).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1971:861) om kyrkliga kostnader

Ändring, SFS 1972:552

  Omfattning
  ändr. 3, 11, 12, 17-19, 21, 22, 28, 31-33, 36 §§

Ändring, SFS 1974:631

Förordning (1982:866) om ändring i kungörelsen (1971:861) om kyrkliga kostnader

  Omfattning
  upph. 2, 5-19, 37-39 §§; utgår rubr. närmast före 5, 38 §§; nuvarande 3, 4, 20-36 §§ betecknas 4, 2, 13, 15-29, 31 §§; ändr. författningsrubr., 1 §, nya 2, 4, 13, 15, 16, 24, 31 §§; rubr. närmast före 23, 36 §§ sätts närmast före nya 17, 30 §§; nya 3, 5-12, 14, 30, 32-35 §§, rubr. närmast före 3, 5, 10, 13 §§; omtryck

Förordning (1984:747) om ändring i förordningen (1971:861) om kyrkliga kostnader

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1984-10-02

Förordning (1985:419) om ändring i förord- ningen (1971:861) om kyrkliga kostnader

  Omfattning
  ändr. 13, 14, 35 §§; ny 14 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:1362) om ändring i förordningen (1971:861) om kyrkliga kostnader

  Omfattning
  ändr. 31-34 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:769) om ändring i förordningen (1971:861) om kyrkliga kostnader

  Omfattning
  ändr. 5-7, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1987:780) om ändring i förordningen (1971:861) om kyrkliga kostnader

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1987.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-08-01

Ändring, SFS 1988:1148

  Omfattning
  upph.