Upphävd författning

Förordning (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1971-10-29
Ändring införd
SFS 1971:860
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med kyrklig jord, löneboställe, prästgård, församlingskyrkas fastighet, prästlönefondsfastighet, kyrkofondsfastighet, domkyrkas fastighet, biskopsgård, prästlönefond och prästlönejordsfond förstås i denna förordning detsamma som i lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord.

[S2]Vid tillämpning av föreskrifterna i denna förordning om försäljning eller byte av kyrklig jord och om prästlönefond m. m. skall även sådan fast egendom där en församlingskyrka eller en domkyrka av stiftelsekaraktär är uppförd anses som kyrklig jord.

[S3]Med boställsskog avses skog som hör till löneboställe eller löneboställen.

[S4]Vad i denna förordning sägs om fast egendom skall även gälla tomträtt. Vad som sägs om lagfartsansökan skall, när fråga är om tomträtt, i stället avse ansökan om inskrivning av förvärv av tomträtt. Förordning (1987:831).

Förvaltningen

Allmänna bestämmelser

2 §  Stiftsnämnden för förteckning över den kyrkliga jorden i stiftet.

3 §  I förteckning enligt 2 § anges för varje fastighet dels till vilket slag av kyrklig jord den är att hänföra, dels beteckning, storlek och läge.

[S2]Därutöver anges, så långt det kan ske, för

[S3]varje löneboställe dels i vad mån medel ur prästlönefond eller ersättning, som avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord eller motsvarande äldre bestämmelse, använts för täckande av kostnad för förvärv, för amortering av lån ur kyrkofonden eller för värdebeständig rationalisering, dels från vilken fastighet använda fondmedel eller använd ersättning härrör,

[S4]varje prästlönefondsfastighet ur vilka prästlönefonder medel för inköp tillskjutits vid tidpunkt som avses i 28 eller 29 § och från vilka fastigheter dessa fondmedel härrör.

[S5]För varje prästgård anges i förteckningen om den utgör en särpräglad miljö eller omfattar byggnad vilken har särskilt värde som exempel på en viss tids byggnadsskick. För prästgård som utgör sådan miljö eller omfattar sådan byggnad anges dessutom de särskilda föreskrifter för vården och användningen av prästgården eller byggnaden som stiftsnämnden har meddelat. Detta gäller även för varje tidigare prästgård som enligt 2 § andra stycket lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord har blivit löneboställe. Förordning (1987:831).

Prästgård

4 §  Prästgårds markområde skall i fråga om tillfart, storlek, beskaffenhet och underhåll motsvara vad som i orten är normalt för fastigheter på vilka finns bostadshus av den storlek och art som avses i 5 §.

5 §  Bostadshus på prästgård skall, utöver tjänstebostad enligt förordningen (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster, omfatta sådant utrymme för prästerligt arbete inom församlingsvården och för kyrkliga förrättningar som icke tillgodoses på annat sätt. Förordning (1984:1002).

6 §  Vid förvaltningen av prästgård skall naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen beaktas i skälig omfattning.

[S2]För vården och användningen av prästgård som utgör en särpräglad miljö meddelar stiftsnämnden särskilda föreskrifter. Motsvarande gäller i fråga om sådan byggnad på prästgård vilken har särskilt värde som exempel på viss tids byggnadsskick.

7 §  Nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av hus på prästgård får ske endast efter medgivande av stiftsnämnden. Detsamma gäller i fråga om annan åtgärd som kan inverka på den yttre eller inre byggnadskaraktären hos hus på prästgård.

8 § har upphävts genom förordning (1984:1002).

9 §  I ärende enligt 6 § andra stycket eller 7 § skall stiftsnämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen, i den mån det ej är obehövligt. Förordning (1976:499).

Biskopsgård

10 §  Vid förvaltningen av biskopsgård skall naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen beaktas i skälig omfattning.

11 §  Stiftsnämnden svarar för biskopsgårdens underhåll och skötsel, om ej annat följer av bestämmelse som avses i 13 § eller av annan bestämmelse som regeringen meddelar särskilt.

12 §  Behövs ny biskopsgård eller ombyggnad av biskopsgård, skall stiftsnämnden avge förslag därom till regeringen, om ej annat följer av bestämmelse som avses i 13 §.

13 §  I fråga om biskopsgården i Lunds stift gäller, utöver 10 §, de bestämmelser som regeringen meddelar särskilt.

Annan kyrklig jord

Allmänna bestämmelser

14 §  Stiftsnämnden upprättar plan över

 1. dels de åtgärder som behövs för att jord- och skogsbruket på löneboställena, församlingskyrkornas fastigheter, prästlönefondsfastigheterna , kyrkofondsfastigheterna och domkyrkans fastigheter i stiftet skall kunna bedrivas på områden vilka till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar är så lämpade som möjligt, dels de andra rationaliseringsåtgärder beträffande nämnda fastigheter som behövs för att egendomens avkastningsförmåga skall kunna utnyttjas på sätt som anges i 14 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord,
 2. åtgärder för beaktande av naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen på löneboställena, församlingskyrkornas fastigheter, prästlönefondsfastigheterna, kyrkofondsfastigheterna och domkyrkans fastigheter i stiftet,
 3. vilka medel som bör användas för att genomföra åtgärder enligt 1 och 2.

15 §  Stiftsnämnden omprövar plan enligt 14 § så snart det finns skäl till det. Förordning (1987:831).

16 §  I ärenden om upprättande eller omprövning av plan enligt 14 § skall stiftsnämnden samråda med lantbruksnämnden, med berörda kommuner och pastorat, med sådan församling i stiftet som förvaltar församlingskyrkas fastigheter samt, i fråga om domkyrkas fastigheter, med förvaltaren av domkyrkan. I ärenden som rör naturvården eller kulturminnesvården skall nämnden samråda med länsstyrelsen. Bestämmelser om samråd i ärenden om upprättande eller omprövning av plan enligt 14 § finns också i 108 a §.

[S2]Det åligger stiftsnämnden att på lämpligt sätt underrätta förvaltare av kyrklig jord om de delar av plan enligt 14 § som berör förvaltaren. Motsvarande gäller i fråga om beslut om ändring i planen. Förordning (1987:831).

Upplåtelse på arrende för jordbruk

17 §  Skall kyrklig jord som förvaltas av stiftsnämnden upplåtas på arrende för jordbruk, skall boställsnämnden föreslå arrendevillkoren.

18 §  I ärende om bestämmande av arrendevillkor enligt 15 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord eller om förslag till sådana villkor enligt 17 § denna förordning skall boställsnämnden besiktiga egendomen, om det ej är obehövligt, samt taga del av de handlingar och de omständigheter som kan vara av betydelse för arrendevillkorens utformning.

19 §  Till besiktning enligt 18 § skall boställsnämnden kalla den som förvaltar jorden. Nämnden skall även underrätta arrendatorn. Kallelse och underrättelse skall ske i god tid före besiktningen.

[S2]I protokoll över besiktningen skall intagas en beskrivning av egendomen.

20 §  Avskrift av arrendeavtal skall av upplåtaren sändas till boställsnämnden och stiftsnämnden.

Upplåtelse av rätt till jakt eller fiske

21 §  Rätt till jakt på kyrklig jord som avses i 14 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord upplåts av den som förvaltar egendomen, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]I fråga om löneboställe upplåts rätt till jakt av stiftsnämnden, om nämnden förvaltar skog på lönebostället. Stiftsnämnden får dock bemyndiga annan förvaltare av egendomen att besluta om upplåtelsen i fråga om sådan mark som inte utgör skogsmark och som ligger avskilt i förhållande till skogen på fastigheten, i den mån det inte med hänsyn till jaktvården finns skäl för gemensam upplåtelse. Förordning (1987:831).

22 §  Rätt till fiske i vatten hörande till fastighet som avses i 14 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord upplåtes av förvaltaren. Rätt till fiske i vatten som hör till löneboställe upplåtes dock av pastoratet.

[S2]Om arrendators rätt till husbehovsfiske finns särskilda bestämmelser.

23 §  Upplåtelse av rätt till jakt eller fiske enligt 21 eller 22 § skall ske med beaktande av hur jakt och fiske utövas på angränsande fastigheter.

[S2]I ärende om upplåtelse av rätt till jakt eller fiske som berör löneboställe skall stiftsnämnden och pastoratet samråda.

Upplåtelse enligt 17 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord

24 §  Ansökan om upplåtelse av sådan rättighet som avses i 17 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord göres hos stiftsnämnden av den som vill förvärva rättigheten eller av egendomens förvaltare eller av pastorat i fråga om dess boställsskog eller av domkyrkas förvaltare i fråga om domkyrkas fastighet som förvaltas av stiftsnämnden.

[S2]Stiftsnämnden kan även utan ansökan taga upp fråga om upplåtelse av sådan rättighet som avses i 17 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord.

[S3]I ärende om upplåtelse av sådan rättighet som avses i 17 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord skall

[S4]yttrande inhämtas från lantbruksnämnden, om ärendet är av större vikt för jordbruket på den kyrkliga jorden i stiftet samt

[S5]kommunen beredas tillfälle att yttra sig, om ärendet avser upplåtelse av större vikt till annan än kommunen.

[S6]Handling innefattande avtal om upplåtelse av sådan rättighet som avses i 17 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord underskrives för upplåtaren av stiftsnämnden. Ingås avtalet innan lagakraftägande beslut om upplåtelsen föreligger, skall avtalet innehålla förbehåll att det gäller endast under förutsättning av sådant beslut.

Upplåtelse av rätt till vattenkraft

25 §  Ansökan om upplåtelse av rätt till vattenkraft som hör till kyrklig jord göres hos kammarkollegiet. Bestämmelserna om sökande i 24 § första stycket äger därvid motsvarande tillämpning.

[S2]Kammarkollegiet kan även utan ansökan taga upp frågan om upplåtelse av rätt till vattenkraft som hör till kyrklig jord.

[S3]Bestämmelserna i 24 § tredje och fjärde styckena äger motsvarande tillämpning på ärende om upplåtelse av rätt till vattenkraft som hör till kyrklig jord. Bestämmelse om stiftsnämnden avser därvid kammarkollegiet.

Naturreservat m. m.

26 §  I ärenden som rör naturreservat eller naturminne företräds kyrklig jord som avses i 14 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord av kammarkollegiet, om stiftsnämnden och länsstyrelsen är av olika mening angående ersättning eller inlösen av fastighet. Detsamma gäller om stiftsnämnden anser att ersättning bör utgå med mer än 1 000 000 kronor eller om ärendet gäller inlösen av fastighet vars saluvärde överstiger 1 000 000 kronor. Förordning (1987:831).

27 § har upphävts genom förordning (1987:831).

Pastorats andel i prästlönefondsfastighet eller boställsskog

28 §  Andelarna i prästlönefondsfastighet för de pastorat, ur vilkas prästlönefonder medel tillskjutits för förvärvet av fastigheten, skall bestämmas så, att de inbördes förhåller sig på samma sätt som pastoratens tillskott förhåller sig till varandra.

29 §  Har vid senare tidpunkt än som avses i 28 § tillskjutits medel ur prästlönefond för betalning av lån eller annan utgift som hänför sig till inköp av prästlönefondsfastighet, skall varje pastorats andel i prästlönefondsfastigheten bestämmas på nytt.

[S2]Vid bestämmande av andelar enligt första stycket skall iakttagas dels att summan av de andelar som grundas på tidigare tillskott skall förhålla sig till summan av de andelar som grundas på det nya tillskottet på samma sätt som nettovärdet av prästlönefondsfastigheten omedelbart före det nya tillskottet förhåller sig till värdet av det nya tillskottet, dels att de andelar som grundas på tidigare tillskott skall förhålla sig till varandra på samma sätt som före det nya tillskottet, dels att 28 § äger motsvarande tillämpning i fråga om de andelar som grundas på det nya tillskottet.

[S3]Vid bestämmande av sådant nettovärde av prästlönefondsfastighet som avses i andra stycket beaktas

 1. värdet av prästlönefondsfastigheten, beräknat enligt gällande normer för fastighetstaxering,
 2. värdet av tillgångar som härrör från driften av prästlönefondsfastigheten,
 3. värdet av de övriga tillgångar samt de skulder och andra förpliktelser som hänför sig till prästlönefondsfastigheten eller driften av denna.

30 §  Har delar av prästlönefondsfastighet förvärvats vid olika tillfällen och är andelarna enligt 28 eller 29 § ej desamma i samtliga fastighetsdelar, skall andelarna räknas om så, att varje pastorat får en enhetlig andel i hela fastigheten.

[S2]Vid omräkning enligt första stycket skall summan av de andelar som grundas på förvärvet av en fastighetsdel förhålla sig till summan av de andelar som grundas på förvärvet av en annan fastighetsdel på samma sätt som nettovärdet av fastighetsdelarna.

[S3]Vid bestämmande av sådant nettovärde av en del av en prästlönefondsfastighet som avses i andra stycket äger 29 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

31 §  Pastoratets andel i boställsskog skall bestämmas så, att den förhåller sig till samtliga andelar i sådan skog i stiftet på samma sätt som värdet av pastoratets skogsmark med växande skog och de övriga tillgångar som avses i 37 § förhåller sig till det sammanlagda värdet av motsvarande tillgångar för de pastorat i stiftet som har andel i boställsskog.

[S2]Värdet av de tillgångar som avses i första stycket skall beräknas per den 1 januari 1972 enligt då gällande normer för fastighetstaxering.

32 §  Förändras pastorats innehav av boställsskog genom köp, försäljning eller byte av jord eller genom expropriation eller genom fastighetsreglering eller genom liknande åtgärd som berör löneboställe eller del därav eller genom dispositionsändring enligt 17--19 §§ lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord beträffande löneboställe eller del därav, skall varje pastorats andel i boställsskogen i stiftet bestämmas på nytt. Detsamma gäller vid sådan annan värdebeständig rationalisering som bekostats genom tillskott av medel ur pastorats prästlönefond eller eljest av pastorat.

33 §  Vid bestämmande av andelar enligt 32 § på grund av köp av skogsmark skall iakttagas dels att summan av de andelar som grundas på pastoratens boställsskog i stiftet omedelbart före köpet skall förhålla sig till den andel som grundas på den nyköpta skogsmarken på samma sätt som nettovärdet av pastoratens boställsskog i stiftet omedelbart före köpet förhåller sig till värdet av den nyköpta skogsmarken med växande skog och de övriga tillgångar som avses i 37 §, dels att de andelar som grundas på innehav av boställsskog omedelbart före köpet skall förhålla sig till varandra på samma sätt som förut.

[S2]Vid bestämmande av sådant nettovärde av pastoratens boställsskog i stiftet omedelbart före köpet som avses i första stycket beaktas

 1. värdet av skogsmarken med växande skog och de övriga tillgångar som avses i 37 §, beräknat enligt gällande normer för fastighetstaxering,
 2. värdet av tillgångar som härrör från driften av boställsskogen,
 3. värdet av de övriga tillgångar samt de skulder och andra förpliktelser som hänför sig till boställsskogen eller driften av denna.

[S3]Sådant värde av nyköpt skogsmark med växande skog och vissa andra tillgångar som avses i första stycket bestämmes enligt de normer för fastighetstaxering som gällde omedelbart före köpet.

34 §  Vid bestämmande av andelar enligt 32 § på grund av försäljning av pastorats boställsskog eller del därav skall andel för det säljande pastoratet ej längre beräknas, om nettovärdet av den försålda boställsskogen uppgår till eller överstiger värdet av det säljande pastoratets andel av nettovärdet av pastoratens boställsskog i stiftet omedelbart före försäljningen.

[S2]Vid bestämmande av andelar på grund av försäljning i annat fall än som avses i första stycket skall iakttagas dels att summan av de andelar som grundas på pastoratens innehav av boställsskog i stiftet omedelbart efter försäljningen skall förhålla sig till den andel som efter försäljningen tillkommer det säljande pastoratet på samma sätt som nettovärdet av pastoratens boställsskog i stiftet omedelbart efter försäljningen förhåller sig till skillnaden mellan värdet av det säljande pastoratets andel i nettovärdet av pastoratens boställsskog i stiftet omedelbart före försäljningen och nettovärdet av den försålda boställsskogen, dels att de andelar som efter försäljningen tillkommer övriga pastorat skall förhålla sig till varandra som före försäljningen.

[S3]Vid bestämmande av sådant nettovärde av boställsskog som avses i första eller andra stycket äger 33 § andra stycket motsvarande tillämpning.

35 §  Vid bestämmande av andelar enligt 32 § på grund av byte av jord eller på grund av expropriation, fastighetsreglering eller liknande åtgärd eller på grund av dispositionsändring enligt 17--19 §§ i lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord gäller 33 och 34 §§ i tillämpliga delar.

36 §  Vid bestämmande av andelar enligt 32 § på grund av värdebeständig rationalisering äger 33 § motsvarande tillämpning. Bestämmelse om nyköpt skogsmark eller om nyköpt skogsmark med växande skog och övriga tillgångar som avses i 37 § skall därvid avse tillskottet från prästlönefonden eller pastoratet.

37 §  I värdet av boställsskog inräknas värdet av dels bostäder och andra byggnader på skogsmarken, dels sådan upplåtelse av skogsmark som ej avser rätt att avverka skog eller rätt till fiske eller rätt till naturtillgång.

38 §  Skall andelar i prästlönefondsfastighet eller del därav eller i boställsskogen i stiftet under löpande räkenskapsår bestämmas med utgångspunkt i fastigheternas nettovärde, skall nettovärdet anses efter utgången av närmast föregående räkenskapsår ej ha undergått andra förändringar än sådana som enligt 29, 30 eller 32 § påverkar pastoratens andelar.

39 §  Vid bestämmande av andelar enligt 28--34 §§ skall följande värden, uttryckta i kronor, avrundas till tal som är jämnt delbart med 1 000, nämligen

[S2]tillskott från ett pastorat vid ett och samma tillfälle,

[S3]nettovärdet av prästlönefondsfastighet eller del därav,

[S4]det sammanlagda värdet den 1 januari 1972 av ett pastorats skogsmark med växande skog och övriga tillgångar som avses i 37 §,

[S5]nettovärdet av pastoratens boställsskog i stiftet,

[S6]värdet av nyköpt skogsmark med växande skog och de andra tillgångar som avses i 37 §,

[S7]nettovärdet av försåld boställsskog,

[S8]skillnaden mellan värdet av det säljande pastoratets andel av nettovärdet av pastoratens boställsskog i stiftet omedelbart före en försäljning av boställsskog och nettovärdet av den försålda boställsskogen.

[S9]Vid tillämpning av första stycket skall krontal under 500 avrundas nedåt och annat krontal uppåt.

[S10]Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning vid bestämmande av andelar i fall som avses i 35 och 36 §§.

40 §  Om pastorats andel i prästlönefondsfastighet eller i boställsskogen i stiftet förändras under löpande räkenskapsår, får pastoratets andel för detta räkenskapsår i vinsten eller förlusten på förvaltningen bestämmas efter vad som är skäligt inom ramen för den högsta och den lägsta andel som pastoratet under räkenskapsåret haft i prästlönefondsfastigheten eller i boställsskogen.

41 §  Andel i prästlönefondsfastighet eller boställsskog bestämmes av stiftsnämnden.

Stiftsnämnds redovisning för förvaltningen av prästlönefondsfastighet och boställsskog

42 §  Räkenskapsåret för stiftsnämnds förvaltning av prästlönefondsfastighet och boställsskog utgöres av tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni påföljande år.

43 §  Stiftsnämnden skall årligen senast den 1 oktober tillställa pastoraten skriftlig redovisning för förvaltningen av prästlönefondsfastighet under föregående räkenskapsår.

[S2]Redovisning för prästlönefondsfastighet skall avse även sådan ersättning enligt 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord som härrör från fastigheten och som enligt 92 § tills vidare skall behållas av stiftets prästlönejordsfond.

[S3]I stiftsnämndens redovisning för förvaltningen av prästlönefondsfastighet skall anges dels i vilken utsträckning stiftsnämndens personal sysselsatts med förvaltningen av fastigheten, dels vilket belopp stiftsnämnden på grund härav påfört fastigheten för avlöningar, sjukvård, reseersättningar, lokalkostnader, expenser och lönekostnadspålägg enligt kungörelsen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg.

[S4]I stiftsnämndens redovisning för förvaltning av prästlönefondsfastighet skall för varje pastorat anges hur stort belopp som motsvarar pastoratets andel i vinsten eller förlusten på förvaltningen.

44 §  I fråga om redovisning för boställsskogen i stiftet äger 43 § första, tredje och fjärde styckena motsvarande tillämpning.

45 § har upphävts genom förordning (1987:831).

46 §  Stiftsnämnden skall till pastoraten senast den 1 november närmast efter utgången av ett räkenskapsår betala ut vinst på förvaltningen av prästlönefondsfastighet eller boställsskog under räkenskapsåret. Stiftsnämnden får dock av vinsten avsätta det rörelsekapital som behövs för förvaltningen.

[S2]I avräkning på utbetalning enligt första stycket skall stiftnämnden senast den 15 maj under räkenskapsåret till pastoraten i förskott betala ut vad som inte enligt nämndens bedömning behövs som rörelsekapital för förvaltningen under räkenskapsåret. Förordning (1987:831).

47 §  Belopp som motsvarar pastorats andel i förlust på förvaltningen av prästlönefondsfastighet eller boställsskog skall av pastoratet betalas till stiftsnämnden senast den 1 februari närmast efter räkenskapsårets utgång.

48 §  Stiftsnämnden skall för varje räkenskapsår upprätta plan för förvaltningen av dels varje prästlönefondsfastighet i stiftet, dels boställsskogen i stiftet. Av sådan plan skall framgå hur stora inkomster och utgifter som nämnden beräknar för räkenskapsåret.

[S2]Avskrift av planerna skall tillställas pastoraten senast den 1 september under räkenskapsåret. Vid avskrift skall fogas uppgift om hur stort belopp som motsvarar pastoratets andel i beräknad vinst eller förlust på förvaltningen av prästlönefondsfastighet eller boställsskog.

Tillsyn över förvaltningen

Prästgård

49 §  Boställsnämnden skall se till att pastoratet fullgör sina åligganden i fråga om prästgård enligt 11 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord och 4--6 §§ denna förordning. Förordning (1987:831).

50 §  Boställsnämnden skall tillse att byggnad på prästgård är försäkrad i den omfattning som är normal för annan byggnad av motsvarande storlek och art.

51 § har upphävts genom förordning (1987:831).

52 §  Boställsnämnden skall besiktiga varje prästgård minst en gång vart tionde år. Förordning (1987:831).

53 §  Till besiktning skall boställsnämnden kalla pastoratet. Nämnden skall även underrätta tjänstebostadsinnehavaren. Kallelse och underrättelse skall ske i god tid före besiktningen.

[S2]Besiktning får verkställas även om pastoratet uteblir.

[S3]Boställsnämnden får vid besiktning anlita biträde av sakkunnig.

54 §  Närmare bestämmelser om besiktning och protokoll över besiktning meddelas av stiftsnämnden.

Löneboställes jordbruk

55 §  Boställsnämnden skall tillse att pastoratet i sin förvaltning av löneboställes jordbruk iakttar 14 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord. Därvid skall boställsnämnden ställa sig till efterrättelse den plan som anges i 14 § denna förordning.

56 §  Boställsnämnden skall tillse att pastoratet för löneboställes jordbruk har de försäkringar som normalt tecknas för en jordbruksfastighet av motsvarande omfattning och art.

57 §  Pastorat får vidtaga mera omfattande värdebeständig rationalisering på löneboställes jordbruk endast efter medgivande av boställsnämnden. Detsamma gäller i fråga om varje nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av hus för löneboställes jordbruk.

[S2]I ärende enligt första stycket skall, om det ej är obehövligt, yttrande inhämtas från lantbruksnämnden, och kommunen beredas tillfälle att yttra sig.

[S3]Medgivande till åtgärd enligt första stycket får lämnas endast om åtgärden står i överensstämmelse med den plan som anges i 14 §.

58 §  Pastorat skall underrätta boställsnämnden om tidpunkten för syn enligt 9 kap.jordabalken.

59 §  Pastorat skall till boställsnämnden sända avskrift av handling över vad som förekommit vid avräkning och syn enligt 9 kap.jordabalken samt av sådan annan handling rörande löneboställe som boställsnämnden bestämmer.

60 § har upphävts genom förordning (1987:831).

61 §  Boställsnämnden skall besiktiga löneboställes jordbruk minst en gång vart femte år. Om det är lämpligt skall besiktningen samordnas med syn enligt 9 kap.jordabalken.

[S2]Bestämmelserna i 53--54 §§ tillämpas på löneboställes jordbruk. Förordning (1987:831).

Löneboställe som är taxerat som annan fastighet, församlingskyrkas fastighet och Lunds domkyrkas fastigheter

62 §  Bestämmelserna i 53--59 §§ och 61 § första stycket gäller för stiftsnämnds tillsyn över löneboställe som är taxerat som annan fastighet, över församlingskyrkas fastighet och över Lunds domkyrkas fastigheter. Bestämmelse om boställsnämnden avser därvid stiftsnämnden.

[S2]Stiftsnämnden får uppdraga åt boställsnämnd att på stiftsnämndens vägnar verkställa sådan besiktning av jordbruksfastighet som avses i första stycket. Förordning (1987:831).

Försäljning av kyrklig jord

63 §  Stiftsnämnden prövar frågor om försäljning av kyrklig jord, om inte annat följer av 64 §. Förordning (1987:831).

64 §  Kammarkollegiet prövar frågor om försäljning av kyrklig jord, om 1. egendomens saluvärde överstiger 1 000 000 kronor, eller 2. ärendet i rättsligt hänseende är av särskilt invecklad art.

[S2]Stiftsnämnden får dock, oberoende av egendomens saluvärde, avslå en ansökan om försäljning. Förordning (1987:831).

65 § har upphävts genom förordning (1987:831).

66 §  Ansökan om försäljning av kyrklig jord göres hos stiftsnämnden av den som vill förvärva egendomen eller av egendomens förvaltare eller av pastorat i fråga om dess boställsskog eller av domkyrkas förvaltare i fråga om domkyrkas fastighet som förvaltas av stiftsnämnden.

67 §  Stiftsnämnden kan även utan ansökan ta upp frågor om försäljning av kyrklig jord.

[S2]Kammarkollegiet kan utan ansökan besluta om försäljning av en kyrkofondsfastighet, oberoende av egendomens saluvärde. Förordning (1987:831).

68 §  I ärenden om försäljning av kyrklig jord skall stiftsnämnden inhämta yttrande, i fråga om löneboställe och prästgård från pastoratet, i fråga om församlingskyrkas fastighet från församlingen och i fråga om domkyrkas fastighet från förvaltare av domkyrkan. I fråga om prästlönefondsfastighet skall yttrande inhämtas från de pastorat som skall tillföras köpeskilling, om ärendet är av större ekonomisk vikt. I ärende om försäljning av kyrkofondsfastighet skall samråd ske mellan stiftsnämnden och kammarkollegiet.

[S2]I ärenden om försäljning av en prästgård eller ett löneboställe, som tidigare har varit prästgård och som utgör en särpräglad miljö eller omfattar byggnad av särskilt värde som exempel på en viss tids byggnadsskick, skall stiftsnämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen. Förordning (1987:831).

69 §  I ärende om försäljning av kyrklig jord skall stiftsnämnden underrätta kommunen, om det ej är uppenbart att marken icke behövs för samhällsbyggnadsändamål.

70 § har upphävts genom förordning (1986:24).
71 § har upphävts genom förordning (1979:435).

72 §  För att utröna egendomens värde skall stiftsnämnden låta beskriva och värdera egendomen. Stiftsnämnden kan därvid uppdraga åt boställsnämnden att utföra värderingen. För utredande av fråga som kräver särskild fackkunskap får stiftsnämnden anlita biträde av sakkunnig.

73 § har upphävts genom förordning (1987:831).

74 §  Skall ärende om försäljning av kyrklig jord prövas av kammarkollegiet, skall stiftsnämnden överlämna ärendet med eget yttrande till kollegiet. Förordning (1987:831).

75 §  Stiftsnämnden får låta bli att vidta åtgärd enligt 68, 69 och 72 §§, om det är uppenbart att den inte behövs. Förordning (1987:831).

76 § har upphävts genom förordning (1979:435).
77 § har upphävts genom förordning (1987:831).

78 §  Köpehandling som avser försäljning av kyrklig jord underskrivs för säljaren av stiftsnämnden. Köpehandling som avser försäljning av kyrkofondsfastighet skall dock underskrivas av kammarkollegiet.

[S2]Om stiftsnämnden eller kammarkollegiet träffar avtal om försäljning av kyrklig jord innan lagakraftägande beslut om försäljningen föreligger, skall avtalet innehålla förbehåll att det gäller endast under förutsättning av sådant beslut. Förordning (1987:831).

79 §  Stiftsnämnden skall sända en kopia av köpehandlingen till egendomens förvaltare eller, i fråga om boställsskog eller prästlönefondsfastighet, till pastorat som skall tillföras köpeskilling eller, i fråga om domkyrkas fastighet, till domkyrkans förvaltare.

[S2]I ärende där kammarkollegiet eller regeringen har beslutat om försäljning skall stiftsnämnden sända en kopia av köpehandlingen också till kollegiet.

[S3]I ärende om försäljning av kyrkofondsfastighet skall kammarkollegiet sända en kopia av köpehandlingen till stiftsnämnden. Förordning (1987:831).

Byte av kyrklig jord

80 §  Bestämmelsera i 63, 64, 66--69, 72, 74, 75, 78, 79, 87, 91, 92, 94, 96--98 och 100--104 §§ om försäljning och köp av kyrklig jord gäller i fråga om byte av sådan jord. Förordning (1987:831).

[S2]Prästlönefond m. m.

80 a § har upphävts genom förordning (1976:151).
Undantag från skyldighet att fondera medel enligt 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord
81 § har upphävts genom förordning (1987:831).

82 §  Ersättning som avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord och som härrör från löneboställe skall användas till betalning av sådant lån ur kyrkofonden som upptagits för lönebostället.

[S2]Stiftsnämnden kan medge att ersättning som avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord och som härrör från löneboställe eller prästgård får användas för att täcka kostnaden för värdebeständig rationalisering på samma pastorats löneboställe.

[S3]Uppgår ersättningen till ringa belopp, kan stiftsnämnden även i annat fall än som avses i första eller andra stycket eller i 26 § andra stycket lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord medge att beloppet omedelbart får användas för det ändamål för vilket lönebostället eller prästgården varit avsedd. Förordning (1987:831).

83 §  Bestämmelerna i 82 § äger motsvarande tillämpning på ersättning som avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrlig jord och som härrör från prästlönefondsfastighet.

84 §  Bestämmelserna i 82 § andra och tredje styckena skall tillämpas också på ersättning som avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord och som härrör från församlingskyrkans fastighet.

[S2]Sådan ersättning får även användas för väsentlig ombyggnad av församlingskyrkan eller för sådant annat arbete på kyrkobyggnaden som inte kan hänföras till sedvanligt underhåll, om stiftsnämnden eller, i fråga om belopp som överstiger 500 000 kronor, kammarkollegiet medger det. Förordning (1987:831).

85 §  Bestämmelserna i 82 § andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning på ersättning som avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord och som härrör från domkyrkas fastighet eller biskopsgården i Lunds stift. Bestämmelse om stiftsnämnd avser därvid kammarkollegiet.

[S2]Kammarkollegiet kan medge att sådan ersättning får användas för väsentlig ombyggnad av domkyrkan eller för sådant annat arbete på kyrkobyggnaden som ej är att hänföra till sedvanligt underhåll.

Förteckning över prästlönefonder

86 §  Stiftsnämnden för förteckning över pastoratets prästlönefonder. I förteckningen anges, så långt det kan ske, från vilken fastighet fonderat belopp härrör, samt för varje utbetalning av fonderat belopp dels från vilken fastighet beloppet härrör, dels för vilket ändamål utbetalningen sker.

[S2]Det åligger pastorat att lämna stiftsnämnden de uppgifter som nämnden behöver för att föra förteckningen.

Placering av prästlönefonds tillgångar m. m.

87 §  Förutom till placering i den ordning som gäller för omyndigs medel får medel ur prästlönefond användas för placering enligt 88--90 §§ samt för köp av fast egendom eller för tillskott till prästlönejordsfond för sådant inköp. I fråga om beslut angående köp eller tillskott finns bestämmelser i 97 och 98 §§.

[S2]När medel ur prästlönefond användes för placering enligt 88--90 §§ eller för köp eller tillskott som avses i första stycket, skall tillses att den sammanlagda avkastningsförmågan av löneboställen, prästlönefondsfastigheter, prästlönefonder och prästlönejordsfonden i stiftet tillgodogöres på ekonomiskt bästa sätt. Om villkor för inköp av fastighet i visst fall föreskrives i 91 §. Förordning (1987:831).

88 §  Stiftsnämnden kan medge att medel ur prästlönefond får användas för att bekosta annan värdebeständig rationalisering på pastoratets löneboställe än inköp av fast egendom.

89 §  Stiftsnämnden kan medge att medel ur prästlönefond får användas till amortering av sådant lån ur kyrkofonden som upptagits för att täcka kostnaden för värdebeständig rationalisering på pastoratets löneboställe.

90 §  Stiftsnämnden kan medge att högst hälften av tillgångarna i en prästlönefond får placeras i aktier eller förlagsbevis som är noterade på Stockholms fondbörs eller i andelar i aktiefond enligt aktiefondslagen (1974:931). Förordning (1987:831).

91 §  Inköp av fastighet som är taxerad såsom jordbruksfastighet för medel ur prästlönefond eller för medel ur stifts prästlönejordsfond skall tillgodose behovet av rationalisering av den kyrkliga jorden i stiftet.

Prästlönejordsfond

92 §  Ersättning enligt 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord som härrör från prästlönefondsfastighet får behållas av stiftets prästlönejordsfond och användas till köp av fast egendom, om det kan antas att köp kan komma till stånd inom en nära framtid, eller för att bekosta annan värdebeständig rationalisering av fastigheten. Därvid tillämpas 87 § andra stycket. I fråga om beslut angående köp finns bestämmelser i 97 och 98 §§.

[S2]I annat fall än som avses i första stycket skall ersättning som anges där tillföras pastoratens prästlönefonder i förhållande till pastoratens andel i fastigheten. Förordning (1987:831).

Fastighetsfonder

93 §  Ersättning som skall fonderas enligt 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord och som härrör från församlingskyrkas fastighet eller domkyrkas fastighet utgör fastighetsfond för församlingskyrkan respektive domkyrkan.

[S2]Ersättning som skall fonderas enligt 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord och som härrör från biskopsgården i Lunds stift skall tillföras fastighetsfonden för Lunds domkyrka.

[S3]I fråga om fastighetsfond äger 86 § motsvarande tillämpning.

94 §  Vid placering av medel ur en församlingskyrkas fastighetsfond skall tillses att den sammanlagda avkastningsförmågan av församlingskyrkans fastigheter och fastighetsfond tillgodogörs på ekonomiskt bästa sätt.

[S2]En församlingskyrkas fastighetsfond skall göras räntebärande på sätt som föreskrivs om omyndigs medel. Stiftsnämnden kan dock medge att medel ur en fastighetsfond får användas för att bekosta annan värdebeständig rationalisering på en församlingskyrkas fastighet än köp av fast egendom. Nämnden kan även medge att högst hälften av tillgångarna i en fastighetsfond placeras i aktier eller förlagsbevis som är noterade på Stockholms fondbörs eller i andelar i aktiefond enligt aktiefondslagen (1974:931). Medel ur en fastighetsfond får användas även till köp av fast egendom. Därvid skall vad som sägs i 91 § tillämpas. Vad som sägs i 84 § andra stycket skall tillämpas också på församlingskyrkas fastighetsfond.

[S3]Första och andra styckena gäller också i fråga om domkyrkas fastighetsfond.

[S4]I fråga om beslut angående köp av fast egendom enligt andra eller tredje stycket finns bestämmelser i 97, 98 och 100 §§. Förordning (1987:831).

95 §  Församlingskyrkas fastighetsfond förvaltas av församlingen. Domkyrkas fastighetsfond förvaltas av den som förvaltar domkyrkan.

Kyrkofonden

96 §  Ersättning som avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord och som härrör från kyrkofondsfastighet eller annan biskopsgård än biskopsgården i Lunds stift skall tillföras kyrkofonden. Har sådan ersättning tillförts kyrkofonden, får medel ur kyrkofonden till motsvarande belopp användas till köp av fast egendom.

Handläggning av ärende om köp av fast egendom

97 §  Om inte annat följer av 98 §, prövar stiftsnämnden frågor om köp av fast egendom för medel ur prästlönefond, prästlönejordsfond eller församlingskyrkas fastighetsfond samt frågor om ur vilka prästlönefonder medel skall tillskjutas till prästlönejordsfond. Förordning (1987:831).

98 §  Kammarkollegiet prövar frågor som avses i 97 §, om egendomens saluvärde överstiger 1 000 000 kronor.

[S2]Stiftsnämnden får dock avgöra ärendet om den finner att enighet om villkoren för köp inte kan vinnas eller att ett köp på annan grund inte bör ske. Förordning (1987:831).

99 § har upphävts genom förordning (1987:831).

100 §  Fråga om köp av fast egendom för medel ur kyrkofonden eller domkyrkas fastighetsfond prövas av kammarkollegiet. Förordning (1987:831).

101 §  Ärende om köp av fast egendom upptages efter ansökan hos stiftsnämnden.

102 §  Stiftsnämnden kan även utan ansökan taga upp fråga om köp av fast egendom.

[S2]Detsamma gäller kammarkollegiet i fråga om köp för medel ur kyrkofonden. Förordning (1987:831).

103 §  I fråga om handläggning av ärenden om köp av fast egendom skall 72, 74 och 78 §§ tillämpas. Den som förvaltar medel som kan komma i fråga för köp eller för tillskott till prästlönejordsfond skall höras i ärendet.

[S2]Stiftsnämnden får låta bli att vidta åtgärd enligt 72 §, om det är uppenbart att det inte behövs. Förordning (1987:831).

104 §  Stiftsnämnden skall sända en kopia av köpehandlingen till egendomens förvaltare eller, i fråga om boställsskog eller prästlönefondsfastighet, till pastorat som skjutit till medel till förvärvet eller, i fråga om domkyrkas fastighet, till domkyrkans förvaltare.

[S2]I ärende där kammarkollegiet har beslutat om köp av fast egendom skall en kopia av köpehandlingen också sändas till kollegiet. I ärende där kammarkollegiet har beslutat om köp för medel ur kyrkofonden skall kollegiet sända en kopia av köpehandlingen till stiftsnämnden. Förordning (1987:831).

[S3]Övriga bestämmelser

105 § har upphävts genom förordning (1987:831).

106 §  Utgifter för stiftsnämnds förvaltning av domkyrkas fastigheter skall betalas med inkomsterna av fastigheterna. Beräknas tillgängliga medel och väntade inkomster ej täcka kommande utgifter, skall stiftsnämnden snarast möjligt samråda med domkyrkans förvaltare om vilka åtgärder som bör vidtagas. Sådant samråd skall även ske innan stiftsnämnden beslutar om rationaliseringsåtgärd eller annan åtgärd av större vikt.

[S2]Överskott på stiftsnämnds förvaltning av domkyrkas fastigheter som kan antagas ej behövas för att bestrida utgifter under de närmaste tre månaderna skall utbetalas till domkyrkans förvaltare. Sådan utbetalning skall ske vid varje kvartals början, om ej särskilda skäl föranleder annat.

107 §  Stiftsnämnden skall senast den 15 februari varje år till domkyrkans förvaltare avge redovisning för sin förvaltning av domkyrkans fastigheter under föregående kalenderår.

108 §  Stiftsnämnden skall årligen före den 1 oktober till riksrevisionsverket lämna räkenskaps- och redovisningshandlingar avseende stiftsnämndens förvaltning av kyrklig jord. Förordning (1987:831).

108 a §  Stiftsnämnden skall samråda med sammanslutningar som kan anses företräda arrendatorer av kyrklig jord i stiftet, innan nämnden avgör ärenden som är av principiell betydelse för arrendatorernas verksamhet. I ärenden som avses i 14 och 15 §§ skall sådant samråd alltid ske. Förordning (1980:68).

109 §  Boställsnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos stiftsnämnden endast av den som förvaltar egendomen. Förordning (1987:831).

110 §  Stiftsnämndens beslut om andel i prästlönefondsfastighet eller boställsskog enligt 28--40 §§ får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

[S2]Andra beslut av stiftsnämnden enligt denna förordning får överklagas hos kammarkollegiet. Detsamma gäller beslut av domkyrkorådet i Lund om upplåtelse av rätt till jakt eller fiske enligt 21--22 §§. Är ärendet av principiell betydelse eller annars av särskild vikt, får kammarkollegiet med eget yttrande lämna över det till regeringen för avgörande.

[S3]Kammarkollegiets beslut i en överklagad fråga får inte överklagas. Kammarkollegiets beslut i övrigt med anledning av det överklagade ärendet eller i andra ärenden enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1987:831).

111 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord och denna förordning meddelas av kammarkollegiet. Förordning (1987:831).

112 § har upphävts genom förordning (1987:831).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

Övergångsbestämmelse

 1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.
 2. -- - - - - -
 3. I fråga om sådan församlingskyrkas fastighet i Lunds eller Göteborgs stift, som -- enligt de författningar som avses i första stycket av kungörelsen (1932:430) om ändring i gällande föreskrifter rörande bestämmandet av landgille och städja för vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge -- skall brukas under prästgård eller annat visst hemman gäller att ärende om storleken av den avgift som bör erläggas till församlingskyrkan skall överlämnas till stiftsnämnden för avgörande, om innehavaren av församlingskyrkans fastighet ej åtnöjes med församlingens beslut om avgiften.
 4. Pastorats andel i prästlönefondshemman enligt äldre bestämmelser anses som pastoratets andel i motsvarande prästlönefondsfastighet, i den mån ej annat följer av beslut enligt 29 eller 30 §.
 5. -- - - - - -
 6. -- - - - - -
 7. -- - - - - -
 8. Om försäljning av församlingskyrkas fastighet i vissa fall gäller alltjämt bestämmelser i kungörelsen (1937:540) angående försäljning av vissa lägenheter i Skåne, Halland och Blekinge.
 9. Bestämmelserna i 82 § första stycket om betalning av lån ur kyrkofonden äger motsvarande tillämpning på byggnadsförskott enligt äldre bestämmelser.
 10. Vad som gäller om fastighetsfond för församlingskyrka eller domkyrka enligt 93--95 §§ eller enligt bestämmelse som avses i 94 § andra stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om medel som fonderats före den 1 januari 1972 och som härrör från församlingskyrkas eller domkyrkas fastighet.
 11. Har ersättning som härrör från överlåtelse av kyrkofondsfastighet eller biskopsgård tillförts kyrkofonden före den 1 januari 1972 får medel ur kyrkofonden till motsvarande belopp användas till förvärv av ny kyrkofondsfastighet.
 12. Medel som fonderats med stöd av 2 kap. 6 § andra stycket kungörelsen (1935:19) med bestämmelser angående tillämpning av ecklesiastik boställsordning skall utgöra prästlönefond.

Ändring, SFS 1972:551

  Omfattning
  ändr. 16, 68, 79, 104, 105 §§

Ändring, SFS 1975:631

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 11-13, 18, 49, 51, 55, 57, 60, 65, 74, 75, 77, 78, 81, 84, 99, 100, 103, 110, 111 §§; ny 80 a §

Förordning (1976:151) om ändring i förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

  Omfattning
  upph. 80 a §; ändr. 1, 49, 51, 88, 92, 94, 96, 100, 109, 110 §§; nya rubr. närmast före 81, 86, 87, 92, 93, 96, 97 §§; omtryck

Förordning (1976:499) om ändring i förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

  Omfattning
  ändr. 9, 16 §§

Förordning (1979:435) om ändring i förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

  Omfattning
  upph. 71, 76 §§; ändr. 64, 65, 75, 80, 98, 99, 103 §§

Förordning (1980:68) om ändring i förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

  Omfattning
  ändr. 16, 90, 94 §§; ny 108 a §

Förordning (1981:158) om ändring i förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

  Omfattning
  ändr. 26, 64, 65, 84, 98-100 §§

Förordning (1982:566) om ändring i förordningen (1971:860) förvaltning av kyrklig jord

  Omfattning
  ändr. 108 §

Förordning (1983:879) om ändring i för- ordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.
  2. Ärenden som vid utgången av år 1983 är anhängiga hos regeringen handläggs enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 110 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:1002) om ändring i förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:24) om ändring i förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

  Omfattning
  upph. 70 §; ändr. 75, 79, 80 §§
  Ikraftträder
  1986-03-01

Förordning (1987:831) om ändring i förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Ärenden som vid utgången av år 1987 kommit in till kammarkollegiet eller regeringen men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  upph. 27, 45, 51, 60, 65, 73, 77, 81, 99, 105, 112 §§, rubr. närmast före 27, 112 §§; ändr. 1, 3, 15, 16, 21, 26, 46, 49, 52, 61-64, 67, 68, 74, 75, 78-80, 82, 84, 87, 90, 92, 94, 97, 98, 100, 102-104, 108, 109-111 §§, rubr. närmast före rubr. före 49 §; omtryck
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1989:88

  Omfattning
  upph.