Förordning (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1987-06-18
Ändring införd
SFS 1987:778 i lydelse enligt SFS 2013:590
Ikraft
1987-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller fondmedel som förvaltas av Kammarkollegiet och som inte utgör stiftelse. Den gäller också donationsmedel som en myndighet uppdragit åt Kammarkollegiet att förvalta enligt 11 § donationsförordningen (1998:140). Förordning (1998:141).

Medelsplacering

2 §  Kammarkollegiet ska se till att de förvaltade medlen placeras så att kraven på god avkastning och riskspridning tillgodoses. Förordning (2011:497).

3 §  Medlen ska placeras i

 1. fordringar hos Riksbanken eller Riksgäldskontoret, eller bankföretag som driver verksamhet i Sverige,
 2. skuldförbindelser med låg kreditrisk, vilka har utfärdats av emittent med hemvist i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),
 3. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibler och teckningsoptioner som är inregistrerade vid en reglerad marknad i Sverige eller andra, med hänsyn till sin art och till den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska finansiella instrument, eller
 4. andelar i värdepappersfonder som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag eller andra, med hänsyn till sin art och till den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska finansiella instrument.

[S2]I syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna får derivatinstrument användas. De underliggande tillgångarna för dessa instrument ska i så fall utgöras av eller hänföra sig till tillgångar av det slag som avses i första stycket, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor.

[S3]Kammarkollegiet får använda sådana derivatinstrument enligt andra stycket som handlas direkt mellan parterna under de förutsättningar som anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om värdepappersfonder. Förordning (2013:590).

Allmänna begränsningar

4 §  Sådana finansiella instrument som anges i 3 § första stycket 3 och 4 och andra stycket får utgöra högst 60 procent av de förvaltade tillgångarnas bokförda värde.

[S2]Av det totala marknadsvärdet för de förvaltade tillgångar som utgörs av finansiella instrument som anges i första stycket får

5 §  Placeringen av de tillgångar som Kammarkollegiet förvaltar får till högst 5 procent av röstvärdet för samtliga aktier ske i ett och samma aktiebolag

Riskhantering

6 §  Kammarkollegiet ska ha

 1. en beskrivning av de huvudsakliga risker som är förenade med kapitalförvaltningen och hur dessa risker ska hanteras, och
 2. interna instruktioner för hantering av de risker som anges i 1.

[S2]Kammarkollegiet ska fortlöpande se över beskrivningen och instruktionerna och följa upp hur instruktionerna följs. Förordning (2011:497).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987. Den skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1987.
  Genom förordningen upphävs
  1. Kungl. Maj:ts brev den 29 juni 1951 om handelsflottans pensionsanstalts fondmedel såvitt avser punkt 2,
  2. Kungl. Maj:ts beslut den 14 mars 1969 med placeringsregler för allmänna arvsfonden,
  3. regeringens beslut den 25 juni 1981 med bestämmelser för förvaltning av Kulturfondens för Sverige och Finland kapital.
  Ikraftträder
  1987-08-01

Förordning (1993:1730) om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1998:141) om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.
  2. För redan gjorda placeringar gäller de nya föreskrifterna först från den 1 januari 1999.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (2004:79) om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 3 § om andelar i värdepappersfonder skall också gälla andelar i en sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2007:257) om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2007-07-02

Förordning (2007:573) om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2011:497) om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§; ny 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2011-06-01

Förordning (2013:590) om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

Omfattning
ändr 3 §
Ikraftträder
2013-07-22