Upphävd författning

Växtskyddsförordning (1972:319)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1972-06-02
Ändring införd
SFS 1972:319
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Gemensamma bestämmelser

1 §  Bekämpning enligt växtskyddslagen (1972:318) får ske i fråga om följande växtskadegörare, nämligen

[S2]________________________________________________________________ svensk benämning internationell benämning _________________________________________________________________

virus som orsakarsjarkasjuka bronsfläcksjukaplum pox Tomato spotted wilt virus
bakterier som orsakarljus ringröta på potatis mörk ringröta på potatis päronpestClavibacter michiganense Pseudomonas solanacearum Erwinia amylovora
svampar som orsakarholländsk almsjuka potatiskräfta rödröta rotröta på hallonCeratocystis ulmi Synchytrium endobioticum Phytophthora fragariae Phytophthora fragariae var. rubi
skadedjurSan José-sköldlus koloradoskalbagge gul potatiscystnematod vit potatiscystnematodQuadraspidioitus perniciosus Leptinotarsa decemlineata Globodera rostochiensis Globodera pallida

[S3] Förordning (1992:619).

3 §  Det åligger jordbruksverket i fråga om bekämpning av växtskadegörelse som avses i 1 § eller omfattas av beslut enligt 2 § att 1. med uppmärksamhet följa sådana skadegörares uppträdande och spridning såväl inom som utom riket samt att särskilt söka utröna skadegörarnas spridningsvägar,

 1. till ledning för andra myndigheter meddela anvisningar om bekämpning av skadegörarna,
 2. till hjälp för växtodlare meddela råd och anvisningar för igenkännande och bekämpning av skadegörarna,
 3. skyndsamt underrätta chefen för jordbruksdepartementet, då skadegörare påträffas i landet, samt hålla honom underrättad om skadegörarens vidare utbredning ocn när skadegöraren kan anses vara under kontroll,
 4. i övrigt handha ledningen av kampen mot skadegörarna och, när så behövs, genom framställning till regeringen eller vederbörlig myndighet verka för deras bekämpning.

[S2]Det åligger länsstyrelse att biträda jordbruksverket med bekämpningen. Förordning (1991:1442).

4 §  Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) göres hos länsstyrelse eller växtinspektör. I fråga om holländsk almsjuka kan anmälan göras även till skogshögskolan eller skogsvårdsstyrelse.

[S2]Anmälan skall ofördröjligen vidarebefordras till jordbruksverket. Förordning (1991:1442).

5 §  Finnes anledning misstänka förekomst av växtskadegörare som avses i 1 § eller omfattas av beslut enligt 2 §, får jordbruksverket låta verkställa den undersökning som påkallas av omständigheterna och taga härför erforderliga prov. Förordning (1991:1442).

6 §  Fråga om ersättning som avses i 16, 19, 26 och 29 §§ prövas av jordbruksverket.

[S2]Ansökan om ersättning göres hos jordbruksverket inom sex månader från utgången av det kalenderår då skadan uppkom. Till ansökningshandlingen skall fogas utredning angående kostnaden eller förlusten och den övriga skriftliga utredning som sökanden önskar åberopa. Förordning (1991:1442).7 § Om förbud mot införsel av växtskadegörare finns bestämmelser i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m. Förordning (1991:1442).

8 §  Föreskrifter för verkställighet av denna kungörelse meddelas av jordbruksverket.

[S2]Befogenhet som enligt 9, 11--15, 17 och 18 §§ tillkommer jordbruksverket får verket överlämna till länsstyrelsen. Förordning (1991:1442).

8 a §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos jordbruksverket. Förordning (1991:1442).

Särskilda bestämmelser

Potatiskräfta

9 §  Konstaterar jordbruksverket att potatiskräfta förekommer inom ett område, får verket meddela beslut om bekämpning enligt 5 § växtskyddslagen (1972:318). Verket skall förklara området smittat av potatiskräfta och, om det behövs för att motverka smittans spridning, annat område som skyddsområde. Förordning (1991:1442).

10 §  Jordbruksverkets beslut varigenom område förklarats smittat av potatiskräfta eller förklarats som skyddsområde eller varigenom sådan förklaring upphävts eller ändrats skall genast kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. I den mån så finnes behövligt, skall beslutet även kungöras i ortstidning eller tillkännages på annat lämpligt sätt. Förordning (1991:1442).

11 §  Potatis av skörd som är smittad av potatiskräfta får icke användas utan jordbruksverkets tillstånd. Förordning (1991:1442).

12 §  Från områden som har förklarats smittade av potatiskräfta får inte utan särskilt tillstånd av jordbruksverket föras bort potatis eller potatisblast eller rötter eller andra underjordiska växtdelar och inte heller jord, gödsel eller kompost. Sådant tillstånd krävs även för att från smittförklarade områden föra bort redskap eller transportmedel som har använts inom områdena vid brukandet av jord eller vid skörd, om inte redskapet eller transportmedlet har smittrenats enligt föreskrifter som jordbruksverket meddelar. Förordning (1991:1442).

13 §  Har inom smittförklarat område odlats potatis av sort som ej är resistent mot potatiskräfta, får potatis ej utan jordbruksverkets medgivande odlas inom området under det närmast följande året. Markinnehavaren skall från område som omfattas av odlingsförbud avlägsna plantor från potatisknölar som övervintrat och oskadliggöra plantorna enligt föreskrifter som jordbruksverket meddelar. Förordning (1991:1442).

14 §  Inom smittförklarat område och skyddsområde får ej utan jordbruksverkets medgivande odlas potatis av andra än resistenta sorter. Beträffande smittförklarat område skall utsäde anskaffas från odling som godkänts av jordbruksverket. Den som odlar potatis som härrör från utsäde anskaffat på sådant sätt får dock av potatisen taga utsäde till eget behov, om i potatisen ej förekommer inblandning av potatissort som ej är resistent. Förordning (1991:1442).

15 §  Under tid då område är förklarat smittat av potatiskräfta eller förklarat som skyddsområde, står odling av potatis inom området under tillsyn av jordbruksverket. För att utröna om smittförklarat område är fritt från potatiskräfta får jordbruksverket företaga odlingsförsök inom området. Förordning (1991:1442).

16 §  För förlust som uppkommit genom att till följd av förbud enligt 12 § hinder mött att från smittförklarat område avyttra potatis eller annan vara kan ersättning utgå av statsmedel, om ömmande skäl eller andra särskilda omständigheter föreligger.

Ringröta

17 §  Har ringröta påträffats i potatisodling eller potatisparti, får potatisen icke utan jordbruksverkets tillstånd användas till utsäde, avyttras eller annat än i odlarens egen hushållning användas såsom matpotatis eller för utfodring av djur.

[S2]Kan det antagas att potatis smittats av ringröta genom beröring med maskin eller redskap eller att dess grundutsäde varit smittat av sjukdomen, får jordbruksverket förbjuda att potatisen användes till utsäde.

[S3]Vid byte av utsäde i samband med angrepp av ringröta skall utsäde anskaffas från odling som godkänts av jordbruksverket. Förordning (1991:1442).

18 §  I jord, där potatis som avses i 17 § odlats, får potatis icke utan jordbruksverkets tillstånd odlas under de närmast följande två åren. Markinnehavaren skall från området avlägsna plantor från potatisknölar som övervintrat och oskadliggöra plantorna enligt föreskrifter som jordbruksverket meddelar.

[S2]Den som innehar eller omhänderhaft av ringröta angripen potatis är skyldig att ombesörja smittrening av redskap, maskiner och lagerlokaler samt vidtaga de ytterligare åtgärder till hindrande av växtskadegörarens spridning som jordbruksverket beslutar enligt 5 § växtskyddslagen (1972:318). Förordning (1991:1442).

19 §  För förlust som uppkommit för odlare genom att potatis på grund av 17 § icke kunnat avyttras, eller, om försäljning fått ske, denna icke kunnat genomföras till pris som uppgår till vad som kunnat utvinnas vid fri försäljning kan utgå ersättning av statsmedel, om ömmande skäl eller andra särskilda omständigheter föreligger.

Potatiscystnematod

20 §  Anmälningsskyldighet enligt 4 § växtskyddslagen (1972:318) föreligger icke i fråga om potatiscystnematod.

21 §  Vid förekomst av annan patotyp av Globodera rostochiensis än den vanliga A-patotypen samt vid förekomst av Globodera pallida får Jordbruksverket beträffande visst område meddela förbud mot odling av potatis och tomater samt mot bortförande av potatis, andra underjordiska växtdelar, jord och växtavfall.

[S2]I fråga om förbud som avses i första stycket äger 10 § motsvarande tillämpning. Förordning (1992:619).

22 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om odling av nematod resistenta potatissorter.

[S2]Jordbruksverket får även förbjuda odling av potatis och tomat på områden som används för produktion eller förvaring av plantskoleväxter. Förordning (1991:1442).

Koloradoskalbagge

23 §  Levande koloradoskalbagge får ej för annat ändamål än som anges i 24 § utan jordbruksverkets tillstånd förvaras inom riket eller bortföras från plats där den påträffats. Vad som sagts nu gäller även ägg, larv och puppa av sådant djur. Förordning (1991:1442).

24 §  Den som påträffar djur som misstänkes vara koloradoskalbagge skall vid anmälan enligt 4 § växtskyddslagen (1972:318) överlämna djuret till länsstyrelse eller växtinspektör samt noggrant ange fyndplatsen. Djuret skall före överlämnandet dödas genom neddoppning i kokande vatten eller på annat lämpligt sätt. Förordning (1991:1442).

25 §  Har jordbruksverket konstaterat förekomst av koloradoskalbagge, får verket meddela beslut om bekämpning enligt 5 § växtskyddslagen (1972:318). Förordning (1991:1442).

26 §  För skada på växtodling som uppkommit genom sådant beslut av jordbruksverket som avses i 25 § kan ersättning utgå av statsmedel. Förordning (1991:1442).

[S2]Sjarkasjuka, bronsfläcksjuka, päronpest, holländsk almsjuka, rödröta och San José-sköldlus.

27 §  Växter som är eller befaras angripna av sjarkasjuka, bronsfläcksjuka, päronpest, holländsk almsjuka, rödröta eller San José-sköldlus får inte utan jordbruksverkets medgivande föras bort från växt- eller förvaringsplatsen.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva att vissa värdväxter för päronpest inte får saluhållas, överlåtas eller planteras. Förordning (1991:1442).

28 §  Om jordbruksverket har konstaterat förekomst av sjarkasjuka, bronsfläcksjuka, päronpest, holländsk almsjuka, rödröta eller San José-sköldlus, får verket meddela beslut om bekämpning enligt 5 § växtskyddslagen (1972:318). Förordning (1991:1442).

29 §  För skada på träd eller växtodling som uppkommit genom sådant beslut av jordbruksverket som avses i 28 § kan ersättning utgå av statsmedel. Förordning (1991:1442).

Användning av genteknik

30 §  Den som odlar gentekniskt förändrade växter i växthus eller utomhus skall ha tillstånd till verksamheten.

[S2]Frågor om tillstånd prövas av jordbruksverket efter samråd med delegationen för hybrid-DNA-frågor och statens naturvårdsverk. Tillstånd får förenas med villkor. Jordbruksverket får återkalla ett beviljat tillstånd.

[S3]Vid prövningen skall särskilt beaktas att odlingen inte får innebära risker för omgivningen eller för miljön eller risk för utarmning av den genetiska mångfalden. Förordning (1991_1442).

31 § har upphävts genom förordning (1990:846).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1975:993

  Omfattning
  ändr. 1-15, 17, 18, 21-29 §§, rubr. närmast före 27 §; omtryck

Förordning (1976:737) om ändring i växtskydds- kungörelsen (1972:319)

  Omfattning
  ändr. 10, 21 §§

Förordning (1977:902) om ändring i växtskydds- kungörelsen (1972:319)

  Omfattning
  ändr. 10 §

Förordning (1979:600) om ändring i växtskydds- kungörelsen (1972:319)

  Omfattning
  ändr. 22, 27 §§

Förordning (1981:712) om ändring i växtskydds- kungörelsen (1972:319)

  Omfattning
  ändr. 1, 27, 28 §§; rubr. närmast före 27 §

Förordning (1982:861) om ändring i växtskydds- kungörelsen (1972:319)

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 12 §§

Förordning (1990:34) om ändring i växtskydds- kungörelsen (1972:319)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990 men tillämpas inte på odling som har påbörjats före den 15 februari 1990.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr.; nya 30, 31 §§, rubr. närmast före 30 §
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1990:846) om ändring i växtskydds- förordningen (1972:319)

  Omfattning
  upph. 31 §; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1990:926) om ändring i växtskydds- förordningen (1972:319)

  Omfattning
  ändr. 1, 27, 28 §§, rubr. närmast före 27 §
  Ikraftträder
  1990-10-15

Förordning (1991:1442) om ändring i växtskydds- förordningen (1972:319)

  Omfattning
  ändr. 2-6, 8, 8 a, 9-15, 17, 18, 21-30 §§
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1992:619) om ändring i växtskydds- förordningen (1972:319)

  Omfattning
  ändr. 1, 21 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1993:383

  Omfattning
  upph.