Upphävd författning

Förordning (1975:994) om införsel av växter m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1975-11-20
Ändring införd
SFS 1975:994
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan ändrad genom SFS 1992:618. Bilagan ej med här.

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att förebygga att till riket införes växtskadegörare som kan vålla allvarliga skador på inhemska odlingar eller på växtprodukter som har lagrats inom landet.

2 §  Beteckningarna växt och växtskadegörare har i denna förordning samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318). I övrigt förstås i denna förordning med

[S2]utförselland: det land varifrån utförseln har skett direkt till Sverige utan omlastning,

[S3]odlingsland: det land där växten har uppdragits eller, då omplantering har skett, under den senaste växtsäsongen odlats och, i fråga om sticklingsförökad växt, även det land där sticklingen har rotats,

[S4]odlingsplats: plantskola, handelsträdgård eller annan fastighet där växten har odlats,

[S5]odlingsjord: fält eller annat område inom odlingsplatsen där växten har odlats eller, i fråga om krukväxter, den använda jorden,

[S6]karantänsodling: odling under statens jordbuksverks kontroll på plats som verket föreskriver,

[S7]varuhavare: den som vid det tillfälle som det är fråga om har rätt att förfoga över godset därför att han äger det eller på annan grund. Förordning (1991:1311).

Införselförbud

3 §  Det är förbjudet att till riket införa

 1. växter som är angripna av eller behäftade med någon av de för växtodlingen särskilt farliga växtskadegörare som finns angivna under A i den bilaga som är fogad till denna förordning,
 2. växter som är i ej endast ringa grad angripna av eller behäftade med annan farlig växtskadegörare som finns angiven i bilagan under B,
 3. levande växter av

[S2]a. almarnas familj (Ulmaceae) jämte bark eller virke med kvarsittande bark av sådana växter, utom frön,

[S3]b. kinesisk kastanj (Castanea mollissima),

[S4]c. stenfruktsväxter (Prunus spp.) från land utanför Europa,

[S5]d. ek (Quercus spp.) från Nord- eller Sydamerika,

[S6]e. barrträd (Coniferae) från land utanför Europa samt sådana växters bark och kottar, utom frön,

 1. levande berberisväxter och värdväxter för päronpest, som har upptagits i förteckning utfärdad av jordbruksverket,
 2. i naturen insamlade levande vilda växter, utom frön,
 3. plantor med rot av gurka, sallat, tomat, Chrysanthemum och Gerbera samt avskurna blommor av Chrysanthemum,
 4. levande nematoder, insekter och kvalster i varje utvecklingsstadium med undantag av dels sådana som är avsedda till foder åt akvariefiskar eller fåglar och särskilt har angetts av jordbruksverk, dels bin,
 5. kulturer av virus, bakterier eller svampar som uppträder på växter eller skall användas för bekämpning,
 6. jord, kompost och animalisk gödsel med undantag av jord som avses i 10 § och jord för tekniskt bruk,
 7. ved, flis, virke och virkesprodukter av barrträd (Coniferae) från Amerikas Förenta Stater, Canada, Japan och Kina samt de nämnda varorna med kvarsittande bark även från övriga länder utanför Europa.

[S7]Är växt angripen av eller behäftad med växtskadegörare som ej är upptagen i bilagan men är skadegöraren enligt jordbruksverks bedömande att anse som i lika hög grad farlig för växtodlingen som där angiven skadegörare, får verket förbjuda införsel av den angripna varan.

[S8]Då skadegörare som avses i denna paragraf kan påvisas i viss del av en sändning, får jordbruksverk förbjuda införsel av hela sändningen.

[S9]Jordbruksverket får också förbjuda införsel av sådan växt, som vid ankomsten till riket är förvarad i samma lastutrymme eller ankommer med samma transportmedel som vara, vilken enligt bestämmelserna i denna paragraf ej får införas.

[S10]Om införsel till riket av vissa växter och av förpackningsmaterial samt om desinfektion av införda växter gäller utöver denna förordning särskilda bestämmelser. Förordning (1991:1311).

Särskilda införselvillkor

4 §  Jordbruksverket får föreskriva att växt, som ej är underkastad införselförbud enligt denna förordning, får införas till riket endast under förutsättning att vid införseltillfället företes i 13 § omnämnt sundhetscertifikat, vilket av verket har granskats och godkänts samt försetts med påteckning att hinder mot införsel ej föreligger.

[S2]Det åligger jordbruksverket att efter samråd med generaltullstyrelsen upprätta och offentliggöra förteckning över de varuslag för vilka sundhetscertifikat kräves vid införseln.

[S3]Sundhetscertifikat får godkännas endast om av dess lydelse eller annan utredning framgår att villkoren för införsel av växter som anges i 5 - - 8 §§ är uppfyllda. Vid sampackning av varor för vilka skilda införselvillkor gäller skall de mest restriktiva villkoren gälla för hela sändningen. Förordning (1991:1311).

5 §  Alla växter som har upptagits i den i 4 § andra stycket nämnda förteckningen skall ha undersökts av odlingslandets växtskyddsmyndighet högst femton dagar före avsändandet. Växter avsedda för vidare odling eller förökning skall dessutom ha stått under uppsikt av denna myndighet under växttiden.

[S2]Vid undersökning enligt första stycket skall växterna ha visat sig icke vara angripna av skadegörare på sådant sätt att de är underkastade införselförbud enligt 3 § första stycket 1 eller 2.

6 §  Växter som är upptagna i den i 4 § andra stycket nämnda förteckningen får införas endast om i andra - fjärde styckena upptagna villkor är uppfyllda.

[S2]Koloradoskalbagge (Leptinotarsa decemlineata) eller japanbagge (Popillia japonica) får ej förekomma på odlingsplatsen. Denna måste vara belägen inom ett område där antingen skadegörarna ej förekommer eller där en officiellt övervakad bekämpning äger rum. Sorterings- och lastningsplatserna samt de för växterna avsedda lastutrymmena skall ha inspekterats av vederbörande växtskyddsmyndighet omedelbart före in- eller omlastningen och därvid ha befunnits fria från nämnda skadegörare.

[S3]Potatiscystnematoder (Heterodera rostochiensis och Heterodera pallida) skall vid företagen jordundersökning enligt av Europeiska växtskyddsorganisationen (EPPO) förordad standardmetod ej ha kunnat påvisas i odlingsjorden eller ha påträffats på odlingsplatsen.

[S4]Potatiskräfta (Synchytrium endobioticum) får ej förekomma på odlingsplatsen. Från område som tidigare har varit infekterat får import ske endast om landets växtskyddsmyndighet har enligt av EPPO förordad standardmetod påvisat att potatiskräfta ej längre förekommer i odlingsjorden.

7 §  Införsel av värdväxter för päronpest får ske endast från område som av jordbruksverket har angetts vara fritt från denna sjukdom.

[S2]Införsel av värdväxter för sjarkasjuka är tillåten endast om odlingsplatsen och dess närmaste omgivningar har stått under uppsikt av odlingslandets växtskyddsmyndighet under de senaste två åren och under denna tid har visat sig fria från skadegöraren. Införsel av värdväxter för San José-sköldlus är ej tillåten under tiden den 16 april - den 30 september. Under annan tid är införsel tillåten endast om odlingsplatsen och dess närmaste omgivningar har stått under uppsikt av vederbörande växtskyddsmyndighet under de senaste två åren och under denna tid har visat sig fria från skadegöraren. Vid införsel från område där skadegöraren förekommer kan jordbruksverket kräva att särskilda åtgärder vidtas med växterna.

[S3]Förteckning över värdväxter för päronpest, sjarkasjuka och San José- sköldlus utfärdas av jordbruksverket. Förordning (1991:1311).

8 §  Oavsett slag får potatis ej införas om det på odlingsplatsen har förekommit ljus ringröta (Corynebacterium sepedonicum) eller mörk ringröta (Pseudomonas solanacearum) under de senaste två åren. Från land där sådana sjukdomar förekommer får införsel av potatis ske endast om vederbörande växtskyddsmyndighet enligt utfärdade bestämmelser övervakar och bekämpar sjukdomarna inom landet.

[S2]Införsel av utsädespotatis är tillåten endast om importör och odlare förbinder sig att odla potatisen i karantän.

[S3]Införsel av matpotatis från land utanför Europa får ske endast om potatisen har behandlats med groningshämmande medel. Sådan behandling skall ske under kontroll av exportlandets växtskyddsmyndighet och anges i sundhetscertifikat enligt 13 §. Förordning (1976:961).

Packmaterial m.m.

9 §  Växter får införas endast om de är förpackade i förpackningsmaterial som från växtskyddssynpunkt har godkänts av jordbruksverket. Förordning (1991:1311).

10 §  Växter skall vid införsel till riket vara i möjlig mån fria från jord.

11 §  Kolli med växter som har upptagits i den i 4 § andra stycket omnämnda förteckningen skall vara märkt och åtföljas av lätt åtkomlig, specificerad uppgift om innehållet.

12 §  Föreskrifterna i 4 - 9 och 11 §§ skall ej äga tillämpning på

 1. kommersiella prov utan värde av annat än levande växter,
 2. blomsterlökar, färska frukter, bär, grönsaker eller grönsaksfrukter, om varorna intill en sammanlagd vikt av fem kilogram medföres av resande för eget bruk,
 3. enstaka krukväxter och enstaka buketter av snittblommor, som resande medför,
 4. krukväxter som medföres som flyttgods och ej är avsedda för försäljning eller utplantering.

[S2]Utöver vad som följer av första stycket får vid gränshandel med Norge och Finland gälla särskilda lättnader i den mån överenskommelse härom träffas med dessa länders växtskyddsmyndigheter.

Sundhetscertifikat

13 §  Sundhetscertifikat för växt skall vara utfärdat av odlingslandets växtskyddsmyndighet i överensstämmelse med Internationella växtskyddskonventionens certifikatmodell.

[S2]Utföres vara från annat land än odlingslandet, skall återutförselintyg fogas vid sundhetscertifikatet eller vid en av utförsellandets växtskyddsmyndighet bestyrkt fotokopia därav. Intyget skall vara utfärdat av sistnämnda myndighet i överensstämmelse med formulär som fastställes av jordbruksverket.

[S3]Har i utförsellandet endast omlastning skett från ett transportmedel till ett annat skall i stället för återutförselintyg som avses i andra stycket omlastningsintyg fogas vid sundhetscertifikatet. Omlastningsintyget skall vara utfärdat av behörig myndighet i utförsellandet och innehålla uppgift att varan har omlastats från i sundhetscertifikatet angivet transportmedel till transportmedel som anges i omlastningsintyget. Förordning (1991:1311).

Växtskyddsklarering

14 §  För granskning skall till jordbruksverket i så god tid som möjligt före sändningens ankomst till riket överlämnas dels sundhetscertifikat och, om sådant finnes, återutförsel- eller omlastningsintyg, dels beträffande växtmaterial avsett för vidare odling eller förökning samt potatis av alla slag faktura eller förteckning, specificerad med avseende på varuslag. Handlingarna skall vara försedda med den certifikatutställande myndighetens tjänstestämpel. De skall överlämnas i original och en kopia.

[S2]Första stycket gäller ej i fråga om enstaka gåvoförsändelser. Såvitt avser sändning från land som jordbruksverket anger gäller första stycket ej heller postpaket som innehåller lökar, stamknölar, rotknölar eller rhizomer av blomsterväxter intill en sammanlagd vikt av högst fem kilogram per sändning.

[S3]Konstateras vid granskning som avses i första stycket att vara ej får införas i riket, skall växtinspektör förse till varan hörande sundhetscertifikat eller intyg med påstämpling om avvisning från riket. Förordning (1991:1311).

15 §  Jordbruksverket får undersöka till riket inkomna växter, de förpackningsmaterial och transportmedel som har använts vid forsling av dessa samt de lokaler i vilka varorna förvaras eller har förvarats. Sådan undersökning skall, om ej särskilda skäl föreligger, äga rum genast efter varornas ankomst till riket.

[S2]Finns anledning antaga att annat transportmedel än sådant som avses i första stycket vid ankomsten till riket medför skadegörare som avses i 3 § första eller andra stycket får jordbruksverket undersöka detta transportmedel och det gods som har förts med det.

[S3]Om särskilda skäl föreligger, får jordbruksverket föreskriva att växt som är uppförd på den i 4 § andra stycket omnämnda förteckningen skall odlas i karantän under viss av verket bestämd tid, dock högst två år.

[S4]Den som innehar odling av växter som har införts till riket är under två år från införseln skyldig att lämna tillträde till odlingen eller till utrymme där växt från odlingen förvaras för undersökning angående förekomsten av skadegörare som avses i 3 § första eller andra stycket. Sådan skyldighet åvilar även innehavare av närbelägen odling av liknande växtslag. Förordning (1991:1311).

16 §  Konstateras vid undersökning eller karantänsodling enligt 15 § förekomst av skadegörare som avses i 3 § första eller andra stycket, får jordbruksverket meddela de föreskrifter som är påkallade för att förhindra vidare spridning av sådan skadegörare. Förordning (1991:1311).

17 §  För sådan granskning eller undersökning som avses i 14 eller 15 § får jordbruksverket utan att ersättnng lämnas till varuhavaren uttaga prov i den utsträckning verket finner behövligt. Varuhavaren har därvid att i enlighet med förrättningsmannens anvisningar låta framforsla samt upp- och inpacka varor som omfattas av undersökningen. Förordning (1991:1311).

18 §  I fråga om rätt att hantera oförtullad vara som enligt denna förordning ej får införas gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva begränsning av rätten enligt första stycket att hantera vara. Förordning (1991:1311).

Avgifts- och ersättningsbestämmelser

19 §  För att täcka statsverkets kostnader för jordbruksverkets granskning av sådana handlingar som anges i 14 § och för den inspektionsverksamhet som avses i 15 § skall tas ut en avgift (växtskyddsavgift). Den som enligt 10 eller 80--82 §§tullagen (1987:1065) är tullskyldig svarar för att avgiften betalas. Avgiften fastställs av jordbruksverket efter samråd med riksrevisionsverket.

[S2]Växtskyddsavgift utgår ej för

 1. avvisade sändningar,
 2. sändningar för vetenskapligt ändamål,
 3. skogsplantsändningar, som i "Tilläggsdeklaration" på sundhetscertifikatet intygas vara undersökta i fråga om sundhet före avsändandet från utförsellandet av person som jordbruksverket bemyndigat,
 4. enstaka gåvoförsändelser.

[S3]Avgiften uppbäres av tullverket. Förordning (1991:1311).

19 a §  Har undantag medgivits från förbud mot införsel enligt 25 § och är 19 § ej tillämplig, skall den för vilken undantag har medgivits erlägga särskild avgift som fastställes och uppbäres av jordbruksverket. Förordning (1991:1311).

20 §  Om ekonomisk förlust uppkommer för varuhavare på grund av beslut som jordbruksverket meddelar med stöd av 3 § andra stycket eller 16 §, kan varuhavaren få ersättning för förlusten av allmänna medel. Ersättning lämnas dock ej, om ett sådant beslut som avses i 3 § andra stycket meddelas mer än 30 dygn före varans avgång från odlingslandet.

[S2]Frågor om ersättning prövas av jordbruksverket. Skriftlig ansökan om ersättning skall ha kommit in till verket inom sex månader från utgången av det kalenderår då skadan uppkom.

[S3]Ersättning kan även lämnas ägare eller brukare av transportmedel vilka drabbas av ekonomisk förlust på grund av beslut som har meddelats med stöd av 16 §. Förordning (1991:1311).

Ansvarsbestämmelser m.m.

21 §  Om ansvar för införsel av vara i strid mot denna förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen och för försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S2]Jordbruksverket meddelar föreskrifter om vilka försiktighetsmått som skall iakttagas beträffande vara som har tagits i beslag. Förordning (1991:1311).

22 §  Den som utan att vara förfallen till ansvar enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelse i denna förordning eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen dömes till böter.

Övriga bestämmelser

23 §  Tullmyndighet och sådan myndighet, som enligt 75 § andra stycket tullförordningen (1987:1114) utövar tullkontroll över gods, skall övervaka att varor inte införs i strid mot 3 § första stycket 3 e eller 5--10 eller 9 § eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av 4 § första stycket.

[S2]Övervakningen av efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen ankommer i övrigt på jordbruksverket. Förordning (1991:1311).

24 §  Tullmyndighet och sådan myndighet, som enligt 75 § andra stycket tullförordningen (1987:1114) utövar tullkontroll över gods, samt innehavare av tullupplag, tullager och frihamn skall på begäran lämna jordbruksverket uppgift om sändningar av växter som har inkommit till riket. Förordning (1991:1311).

25 §  Jordbruksverket får medge undantag från införselbestämmelserna i denna förordning, om verket finner att så kan ske utan att det i 1 § angivna syftet eftersättes. Förordning (1991:1311).

26 §  En förvaltningsmyndighets beslut i ett särskilt fall enligt förordningen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1990:848).

27 §  Närmare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av jordbruksverket. Uppkommer därvid fråga som berör annan myndighets verksamhetsområde, skall samråd ske med den myndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:994) om införsel av växter m.m.

Förordning (1976:961) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3, 8, 23 §§

Förordning (1978:684) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Omfattning
  ändr. 19 §; ny 19 a §

Förordning (1979:599) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1981:713) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1982:804) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1982:860) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Omfattning
  ändr. 20 §

Förordning (1985:1074) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §, bil.
  Ikraftträder
  1986-02-01

Förordning (1986:67) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1986-03-11

Förordning (1987:1089) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Omfattning
  ändr. 19, 23, 24 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1990:848) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 19 a, 26 §§
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1311) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 a, 20, 21, 23, 24, 25, 27 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:618) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1994:1248

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1974:713) om intyg vid utförsel av växter och förordningen (1975:994) om införsel av växter m. m.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut enligt kungörelsen om intyg vid utförsel av växter och förordningen om införsel av växter m. m. som har meddelats före den 1 oktober 1994.
  Omfattning
  upph.