Upphävd författning

CECA-lag (1972:762)

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1972-12-15
Ändring införd
SFS 1972:762
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag skall tillämpas för att säkerställa genomförandet av de bestämmelser om priser på järn- och stålvaror och om transportpriser som finns i artikel 20 i avtalet den 22 juli 1972 mellan Sverige och Europeiska kol- och stålgemenskapen jämte dess medlemsstater.

[S2]Regeringen kan förordna att lagen skall tillämpas även för att säkerställa genomförandet av bestämmelser med motsvarande innehåll i avtal som Sverige slutit med annan stat. Lag (1984:421).

2 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar de föreskrifter som behövs för tillämpningen av de i 1 § angivna avtalsbestämmelserna. Lag (1984:421).

3 §  Företagare är skyldig att till myndighet som regeringen bestämmer i den ordning myndigheten föreskriver lämna de uppgifter som behövs för övervakning av att de i 1 § angivna avtalsbestämmelserna iakttages.

[S2]Myndigheten får förelägga uppgiftsskyldig att enligt meddelade anvisningar tillhandahålla avtal, handelsböcker och korrespondens och andra handlingar. Uppgiftsskyldig får även kallas att inställa sig inför myndigheten. Lag (1984:421).

4 §  Efterkommes ej anmaning att lämna uppgift enligt 3 § första stycket, får myndigheten vid vite förelägga den försumlige att fullgöra sin skyldighet. Vite får också utsättas vid meddelande av föreläggande eller kallelse enligt 3 § andra stycket.

5 §  Den som efter kallelse enligt 3 § inställer sig inför myndigheten har rätt till ersättning för inställelsen enligt grunder som fastställes av regeringen. Lag (1984:421).

6 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder föreskrift som meddelats enligt 2 § dömes till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]Till samma straff dömes den som vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt 3 § första stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.

7 §  Allmänt åtal för brott enligt denna lag får väckas endast efter medgivande av myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1984:421).

8 §  Förekommer vid domstol mål om utdömande av vite, som utsatts enligt denna lag, eller om brott enligt lagen, och kan målets offentliga handläggning medföra skada för någon genom yppande av affärs- eller driftförhållande, får domstolen förordna att målet skall handläggas inom stängda dörrar.

9 §  Talan mot beslut av myndighet om ersättning enligt 5 § föres hos kammarrätten genom besvär. Mot annat beslut av myndighet enligt denna lag föres talan hos regeringen genom besvär. Lag (1984:421).

10 § har upphävts genom lag (1993:23).

Ändringar

Lag (1982:735) om ändring i CECA-lagen (1972:762)

Lag (1984:421) om ändring i CECA-lagen (1972:762)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:142
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 5, 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1993:23) om ändring i CECA-lagen (1972:762)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:144, Prop. 1992/93:56, Bet. 1992/93:NU17
  Omfattning
  upph. 10 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:1500

  Omfattning
  upph.