Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:1125) om skatteavdrag från sjukpenning m.m

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:1125
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om skatteavdrag på inkomst, som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt korttidsstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349), skall gälla vad som föreskrives i uppbördslagen (1953:272) om skatteavdrag vid huvudsaklig inkomst av tjänst, om icke annat framgår av denna kungörelse. Lag (1988:668).

Avdrag för preliminär skatt på sjukpenning m.m.

2 §  Avdrag för preliminär skatt göres icke från inkomst enligt 1 §, som ej utgör dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, om mottagaren har att erlägga preliminär B-skatt.

3 §  Avdrag för preliminär skatt på föräldrapenningförmån görs endast om den sjukpenningg ndande inkomsten uppgår till s endast om den sjukpenningg lägst 6 000 kronor. Lag (1987:371).

3 a §  Avdrag för preliminär A-skatt på inkomster som avses i första och andra samt femte styckena i punkt 12 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370), med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall göras med ledning av särskilda skattetabeller. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer för varje inkomstår sådana tabeller.

[S2]De särskilda skattetabellerna skall för olika sjukpenninggrundande inkomster enl igt 3 kap. lagen om allmän försäkring ange den preliminära skatt som skall tas ut på en viss ersättning uttryckt i procent av ersättningen. I tabellerna skall det finnas särskilda kolumner med procentsatser dels för ersättningar som grundas på hela den sjukpenninggrundande inkomsten, dels för ersättningar som grundas på 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

[S3]De procenttal efter vilka skatteavdrag skall göras skall grundas på skattesatsen för en årlig inkomst motsvarande den skattskyldiges sjukpenninggrundande inkomst eller den andel av den sjukpenninggrundande inkomsten som ersättningen beräknas på.

[S4]För de särskilda skattetabellerna skall i övrigt i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs i uppbördslagen (1953:272) om skattetabeller avseende preliminär A-skatt.

[S5]Har sjukpenninggrundande inkomst inte fastställts för den skattskyldige skall det underlag som utgör grund för ersättningen anses som sjukpenninggrundande inkomst vid bestämmande av skatteavdraget. Lag (1987:371).

Avdrag för preliminär skatt på dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa

4 §  Avdrag för preliminär A-skatt göres från dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa även om den skattskyldige har att erlägga preliminär B-skatt.

[S2]Avdrag för skatt som avses i första stycket göres med ledning av särskild tabell. Tabellen skall grundas på medelutdebiteringen i riket för kommunal inkomstskatt under beskattningsåret och beräknas för skattskyldig som avses i 4 § 2 mom.första stycket 1)uppbördsförordningen (1953:272). Medelutdebiteringen bestämmes med tillämpning av avrundning enligt 5 § första stycket uppbördsförordningen. Riksskatteverket fastställer tabellen.

5 §  Jämkning av skatt enligt 4 § får ske endast vid arbetslöshetstillfälle där dagpenning har utgått för längre tid än en månad och skatteavdrag enligt tabell skulle medföra ett avsevärt överuttag av preliminär skatt. Jämkning av skatt för mottagare av dagpenning, som debiterats preliminär B-skatt, skall i första hand avse skatt av sistnämnda slag.

6 §  Bestämmelsen i 41 § 1 mom. uppbördsförordningen (1953:272) om skyldighet för arbetsgivare att på skattskyldigs begäran göra avdrag för preliminär A-skatt med förhöjt belopp äger icke tillämpning i fråga om skatteavdrag enligt 4 §.

6 a § har upphävts genom förordning (1975:825).

Gemensamma bestämmelser

7 §  Avdrag för kvarstående skatt får göras på inkomst som avses i denna kungörelse endast om den lokala skattemyndigheten beslutat att sådant avdrag skall göras eller den skattskyldige begär det. Har den lokala skattemyndigheten beslutat att sådant skatteavdrag skall göras skall myndigheten underrätta den skattskyldige härom.

8 §  Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpning av denna kungörelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1973:1125) om skatteavdrag från sjukpenning m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1974.
Utan hinder av bestämmelserna i 1 § får avdrag för preliminär A-skatt på inkomst, som där avses och icke utgör dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, under åren 1974--1976 göras med ledning av särskild tabell, om inkomsten icke utgår under en längre tidsperiod. Tabellen fastställes av riksskatteverket enligt de grunder som anges i 4 § andra stycket.

Ändring, SFS 1974:617

  Omfattning
  ny 6 a §, rubr. närmast före nya 6 a §

Ändring, SFS 1975:825

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande i fråga om utbildningsbidrag som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 6 a §; utgår rubr. närmast före 6 a §

Ändring, SFS 1975:1037

  Omfattning
  ändr. 1 §

Lag (1987:371) om ändring i kungörelsen (1973:1125) om skatteavdrag från sjukpenning m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:133
  Omfattning
  ändr. 3 §; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1987-12-01

Lag (1988:668) om ändring i kungörelsen (1973:1125) om skatteavdrag från sjukpenning m.m.

Ändring, SFS 1990:327

  Omfattning
  upph.