Lag (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:1152 i lydelse enligt SFS 2012:185
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med samfällighetsförenings fordran på belopp, som vid uttaxering enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter påförts någon såsom ägare av fastighet eller innehavare av tomrätt, som omfattas av samfälligheten, följer förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 2förmånsrättslagen (1970:979), om beloppet inte har förfallit till betalning tidigare än ett år före utmätning eller konkursansökan.

[S2]Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran som innehas av en förening som förvaltar en exploateringssamfällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan. Lag (2012:185).

Ändringar

Lag (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Lag (1983:662) om ändring i lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Lag (1987:131) om ändring i lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Förarbeten
Prop. 1985/86:90
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1987-07-01

Lag (2012:185) om ändring i lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Förarbeten
Rskr. 2011/12:186, Prop. 2011/12:54, Bet. 2011/12:CU22
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2012-07-01