Anläggningskungörelse (1973:1165)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:1165 i lydelse enligt SFS 2014:210
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Särskild förrättningsman

1 §  Lantmäteriet får meddela föreskrifter om att sådana föreskrifter som har utfärdats av regeringen eller någon annan myndighet och som gäller för lantmäterimyndigheterna eller förrättningslantmätare ska gälla för särskilda förrättningsmän. Förordning (2008:682).

2 § Har upphävts genom förordning (2014:210).

Protokoll, dagbok och aktbildning m.m.

3 §  Bestämmelserna i 6-18 §§fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om ärende som avses i anläggningslagen (1973:1149).

[S2]Beslut om godkännande enligt 43 § anläggningslagen behöver ej tagas upp i protokoll.

4 § Har upphävts genom förordning (2014:210).

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten

5 §  Om det vid inlösen enligt anläggningslagen (1973:1149) har bestämts att särskild rätt som har inskrivits skall lämnas orubbad enligt 12 § tredje stycket samma lag, skall lantmäterimyndigheten genast lämna inskrivningsmyndigheten underrättelse om detta enligt 75 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister. Förordning (2000:317).

Expediering av förrättningsakt m.m.

6 §  Bestämmelserna i 24-26, 28 och 29 §§ fastighetsbildningskun görelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) och i fråga om ärenden om godkännande enligt 43 § samma lag.

Åtgärder för verkställighet m.m.

7 §  Sedan en förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) har avslutats ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att anläggningsbeslut inte förfaller.

[S2]Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett anläggningsbeslut kan ha förfallit, ska myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett anläggningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över åtgärden. Förordning (2014:210).

Slutbestämmelse

8 §  Bestämmelser om rätt för Trafikverket att meddela föreskrifter i fråga om tekniska krav på vägar och anordningar som hör till vägar finns i 10 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338). Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av anläggningslagen (1973:1149) samt denna kungörelse. Detsamma gäller föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, i den mån lantmäterimyndigheterna ska tillämpa dessa lagar. Förordning (2011:357).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Anläggningskungörelse (1973:1165)

Ändring, SFS 1974:151

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1975:1126

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 7, 8 §§

Förordning (1987:167) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1990:263) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1627) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§, rubr. närmast före 4 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1995:1429) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Den äldre lydelsen av 1, 4, 5 och 7 §§ gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1999:775) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2000:317) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2008:169) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:682) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Omfattning
ändr. 1, 8 §§
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2009:577) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
 2. I fråga om en begäran om undantag enligt 9 § tredje stycket anläggningslagen (1973:1149) som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:122) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2011:357) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2014:210) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 17 § första stycket anläggningslagen (1973:1149) har meddelats dessförinnan.
Omfattning
upph. 2, 4 §§, rubr. närmast före 2, 4 §§; ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-06-01