Upphävd författning

Kungörelse (1973:1166) om förande av samfällighets föreningsregister

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:1166
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ett samfällighetsföreningsregister skall vara inrättat enligt lösblads-system om inte Statens lantmäteriverk för ett visst län beslutat att registret i stället skall föras genom automatisk databehandling. Därvid skall bestämmelserna i förordningen (1993:1270) om användning av automatisk databehandling vid förande av samfällighetsföreningsregister m.m. tillämpas i stället för bestämmelserna i denna kungörelse. Förordning (1993:1269).

2 §  Varje förening som registreras upptages på särskilt upplägg. Varje till ett upplägg hörande blad förses med rubrik innehållande föreningens firma. Bladen i varje upplägg numreras i löpande följd. Införingar på föreningsupplägg sker i tidsföljd. När införing sker, antecknas dagen för införingen.

3 §  För tillvaratagande av ansökningar och anmälningar jämte därvid fogade handlingar inrättas särskilt för varje förening akter, som ordnas i bokstavsföljd efter föreningarnas firmor.

4 §  De till samfällighetsföreningsregistret hörande uppläggen sammanföres i samlingspärm och ordnas därvid i lämplig följd.

4 a §  När en samfällighetsförening registreras skall de uppgifter antecknas som avses i 26 § tredje stycket samt 28 § första stycket 1--3 och 6 lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

[S2]Vid registrering på grund av anmälan enligt 59 § lagen om förvaltning av samfälligheter görs anteckning på den överlåtande föreningens upplägg. Därvid antecknas att denna förening har upphört att bestå. Förordning (1987:979).

5 §  Beviljas registrering av samfällighetsförening, förses den ena avskriften av stadgarna med bevis om registreringen varefter den återställes till föreningen. Registreras ändring i förenings stadgar, förses den ena avskriften av protokollet över ändringsbeslutet med bevis om registreringen, varefter den återställes till föreningen.

6 § har upphävts genom förordning (1991:350).

7 §  Anteckning i samfällighetsföreningsregistret enligt 31 § andra stycket lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter sker genom den statliga fastighetsregistermyndighetens försorg. Förordning (1991:350).

8 §  Samfällighetsförening som genom fusion uppgått i annan förening eller som upplösts avföres ur samfällighetsföreningsregistret, sedan fusionsavtalet eller upplösningen registrerats.

9 §  Om samfällighetsförening beslutar att styrelsens säte skall flyttas till annat län, skall föreningen, sedan beslutet registrerats, avföras ur samfällighetsföreningsregistret för det län där föreningen dittills varit registrerad. Den statliga fastighetsregistermyndigheten överlämnar föreningens upplägg och akt till den länsstyrelse hos vilken föreningen därefter skall registreras. Förordning (1991:350).

10 §  Avgift tas ut när

 1. ansökan görs om en samfällighetsförenings registrering, eller
 2. anmälan görs om ändring i stadgarna för en samfällighetsförening.

[S2]För avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 10--14 §§ avgifts-förordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 tillämpas för ärenden enligt första stycket 1 och avgiftsklass 2 för ärenden enligt första stycket 2.

[S3]Avgift tas inte ut för registrering som görs efter anmälan om enbart adressändring eller efter anmälan från en myndighet eller som vidtas enligt 17 § firmalagen (1974:156).

[S4]Avgift skall tas ut enligt första stycket 2 för registrering av en samfällighetsförening som bildats enligt 19 § lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

[S5]Återkallas en ansökan eller anmälan om registrering innan beslut meddelats, återbetalas avgiften på begäran av sökanden. Förordning (1993:1269).

10 a §  Avgift tas ut för utdrag ur samfällighetsföreningsregister, om inte utdraget expedieras i ett registeringsärende som handläggs samtidigt. För avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 20--24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. Förordning (1992:225).

11 §  Den statliga fastighetsregistermyndigheten skall tillse att samfällighetsföreningsregistret hålles aktuellt samt genom lämpliga åtgärder verka för att föreskrivna anmälningar till registret göres. Förordning (1991:350).

12 §  Till blad i samfällighetsföreningsregister användes blanketter enligt formulär som fastställs av statens lantmäteriverk.

[S2]Lantmäteriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna kungörelse. Förordning (1991:350).

Ändringar

Kungörelse (1973:1166) om förande av samfällighetsföreningsregister

Förordning (1987:979) om ändring i kungörelsen (1973:1166) om förande av samfällighetsföreningsregister

  Omfattning
  ändr. 10 §; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1990:264) om ändring i kungörelsen (1973:1166) om förande av samfällighetsföreningsregister

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:350) om ändring i kungörelsen (1973:1166) om förande av samfällighetsföreningsregister

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 7, 9, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:225) om ändring i kungörelsen (1973:1166) om förande av samfällighetsföreningsregister

  Omfattning
  ny 10 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1269) om ändring i kungörelsen (1973:1166) om förande av samfällighetsföreningsregister

  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1995:1456

  Omfattning
  upph.