Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet SPN
Utfärdad
1993-11-18
Ändring införd
SFS 1993:1270 i lydelse enligt SFS 2020:505
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Allmänna bestämmelser

1 §  Samfällighetsföreningsregister enligt 25 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter förs genom automatisk databehandling.

[S2]Även de förteckningar som förs över vägföreningar och vägsamfälligheter enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller över samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar skall föras som register genom automatisk databehandling. Uppgifts- och avgiftsskyldighet i dessa fall omfattas i denna förordning endast av 5 och 13 §§.

[S3]Varje register skall föras för sig. Förordning (1995:1456).

2 §  Lantmäteriet är den registeransvariga myndigheten. Förordning (2008:696).

Registerändamål

3 §  De register som avses i 1 § får användas för att samla in, lagra och bearbeta uppgifter för handläggningen av registreringsärenden samt för att tillhandahålla uppgifter till myndigheter och till allmänheten om registrerade föreningar och samfälligheter. Förordning (2008:696).

Redovisningsenhet

4 §  Varje förening eller samfällighet i de register som anges i 1 § utgör en redovisningsenhet.

[S2]Även en förening eller en samfällighet som inte längre består utgör en redovisningsenhet. Personuppgifter skall tas bort ur registret sedan en berörd persons befattning i föreningen eller samfälligheten upphört och sedan anspråk inte längre kan riktas mot denna person med anledning av uppdraget.

Registerinnehåll

5 §  För varje samfällighetsförening ska registret innehålla följande uppgifter. I fråga om personuppgifter får registret endast innehålla det som anges i 7 och 8 i denna paragraf och i 5 a §.

Registrets innehållFöljande uppgifter ska redovisas (anges här med x)
bestående enhetavregistrerad enhet
1. föreningens organisationsnummerxx
2. föreningens företagsnamnxx
3. den gemensamhetsanläggning, samfällighet eller rättighet som föreningen förvaltar (förvaltningsobjekt)x
4. ändamålet med föreningens verksamhet (förvaltningsobjektets ändamål)x
5. den ort där styrelsen har sitt säte (kommun)xx
6. föreningens postadressx
7. styrelseledamöterna med namn, postadress och personnummer eller något annat identifieringsnummer, om personnummer saknasx
8. de uppgifter som anges i 7 om styrelsesuppleanter och firmatecknare, om sådana har utsetts, och om sysslomän, om sådana har förordnats av länsstyrelsenx
9. föreningens räkenskapsår (räkenskapsperiod)x
10. datum för registrering eller avregistrering av föreningenxx
11. hänvisning till en annan förening om föreningen genom fusion gått upp i en annan förening eller ombildatsx
12. hänvisning till en annan registermyndighet om föreningen flyttats över till ett annat länx
13. föreningens status (bestående eller avregistrerad)xx
14. övriga uppgifter av betydelse om föreningen som inte registrerats på något annat ställe Förordning (2020:505).xx

5 a §  Föreningens e-postadress och telefonnummer ska antecknas i registret, om föreningen begär det. Förordning (2020:505).

Ansökningar och anmälningar

6 §  En ansökan om registrering av en samfällighetsförening och en anmälan om ändring av registrerade uppgifter ska vara skriftlig och undertecknas av en styrelseledamot eller firmatecknare.

[S2]Undertecknandet får också göras av den som har hållit i ett sammanträde för bildande av föreningen enligt 20 § andra stycket andra meningen eller 20 a § andra stycket lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

[S3]En ansökan och en anmälan om registrering får undertecknas med en elektronisk underskrift. Förordning (2020:505).

6 a §  En ansökan och en anmälan om registrering ska innehålla en försäkran på heder och samvete

 1. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant eller firmatecknare inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 2. att uppgifterna i anmälan om vilka personer som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant eller firmatecknare stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och
 3. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant eller firmatecknare har åtagit sig uppdraget. Förordning (2020:505).

6 b §  När en registrering av en samfällighetsförening beviljas eller en ändring av föreningens stadgar registreras, ska ett bevis om registreringen skickas till föreningen. Förordning (2020:505).

Överflyttning, fusion och upplösning av förening

7 §  Om en samfällighetsförening har beslutat att styrelsens säte ska flyttas till ett annat län, ska föreningen, sedan beslutet registrerats, avregistreras i den del av registret där föreningen dittills varit registrerad och i stället registreras i den del av registret som avser det län där föreningens styrelse enligt beslutet kommer ha sitt säte. Förordning (2008:696).

8 §  En samfällighetsförening som genom fusion uppgått i en annan förening avregistreras sedan fusionsavtalet registrerats.

[S2]Motsvarande bestämmelser gäller en förening eller en samfällighet som har upplösts.

Underrättelser från registermyndigheten

9 §  Lantmäteriet ska underrätta Skatteverket om nyregistreringar, avregistreringar och adressändringar i samfällighetsföreningsregistret.

[S2]En underrättelse till Skatteverket ska innehålla uppgift om

 1. föreningens organisationsnummer,
 2. föreningens företagsnamn,
 3. föreningens säte,
 4. föreningens adress, och
 5. datum för registrering eller avregistrering.

[S3]Motsvarande underrättelse ska lämnas till Skatteverket om vägföreningar och vägsamfälligheter som bildats enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar och som tilldelats organisationsnummer, om registret innehåller sådana uppgifter. Förordning (2018:1816).

Avgifter

10 §  Avgift skall tas ut när en samfällighetsförening

 1. ansöker om registrering,
 2. anmäler ändring i stadgarna.

11 §  För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 1014 §§avgiftsförordningen (1992:191), och då tillämpas avgiftsklass 5 för ärenden enligt 10 § 1 och avgiftsklass 2 för ärenden enligt 10 § 2.

[S2]Avgift ska inte tas ut för registrering, som sker efter en anmälan om enbart adressändring eller efter en anmälan från en myndighet eller som vidtas enligt 3 kap. 22 § lagen (2018:1653) om företagsnamn.

[S3]Avgift ska tas ut enligt 10 § 2 för registrering av en samfällighetsförening som bildats enligt 19 § lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Förordning (2018:1816).

12 §  Återkallas en ansökan eller anmälan om registrering innan beslut meddelats, återbetalas avgiften på begäran av sökanden.

13 §  För registerutdrag får avgift tas ut enligt bestämmelserna i 2024 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. För utdrag som expedieras i registreringsärende får ingen avgift tas. Förordning (2018:382).

Övriga bestämmelser

14 §  Lantmäteriet får sälja de personuppgifter som enligt 5 § har lämnats för införande i de register som avses i 1 §. Uppgifterna får lämnas ut via terminal.

[S2]Om den registrerade har anmält till Lantmäteriet att uppgifterna inte får användas för direktreklam, får uppgifterna inte säljas för sådant ändamål. Förordning (2008:696).

15 §  Lantmäteriet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:696).

 • LMFS 2021:6: Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan och anmälan till samfällighetsföreningsregistret Beslutade den 16 december 2021 Med stöd av 15 § förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. föreskriver Lantmäteriet följande. Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter tillämpas vid digital ansökan och anmälan i ärenden om registrering i samfällighetsföreningsregistret enligt 25, 26, 28, 29 och 39 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreskrifterna tillämpas också vid förfaranden enligt 5–6 b §§ förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. Föreskrifterna tillämpas inte för ansökan om registrering enligt 26 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, om ansökan görs av den som hållit sammanträde för bildande av föreningen enligt 20 § andra stycket andra meningen eller 20 a § andra stycket lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Definitioner 2§ I dessa föreskrifter förstås med 1. Elektronisk handling: Upptagning för automatiserad behandling som utfärdaren har gett ett slutligt innehåll. 2. E-legitimation: Identitetshandling i elektronisk form, som används för legitimering och underskrift vid elektronisk kommunikation. 3. Elektronisk underskrift: En för Lantmäteriet tekniskt verifierbar avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. 4. Elektroniskt original: Elektronisk handling som har försetts med en elektronisk utställarangivelse så att handlingens äkthet kan kontrolleras genom ett tekniskt förfarande. 5. Elektronisk kopia: Elektronisk avbild av ett pappersoriginal eller ett elektroniskt original som avses visa både texten i originalet, originalets utseende och andra betydelsebärande element, t.ex. bilder som ingår som en del i framställningen. 6. Bestyrkt elektronisk kopia: Elektronisk kopia som försetts med en elektronisk underskrift eller motsvarande form av bevis om att kopian överensstämmer med originalet. 7. Mottagningstjänst: E-tjänst på Lantmäteriets webbplats www.lantmateriet.se för sådan digital ansökan och anmälan som avses i 1 § som sedan vidarebefordrar handlingarna till Lantmäteriets mottagningsställe. Legitimering och elektroniska underskrifter 3§ Vid digital ansökan och anmälan till samfällighetsföreningsregistret ska användaren, om inget annat anges, legitimera sig genom sådan e-legitimation som anges i 2 § och som vid tidpunkten för ärendets ingivande godtas i Lantmäteriets mottagningstjänst.

Ändringar

Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister

  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:1456) om ändring i förordningen (1993:1270) om användning av automatisk databehandling vid förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 9, 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2003:965) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2008:696) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 7, 9, 14, 15 §§
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2018:382) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Omfattning
ändr 13 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1816) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Omfattning
ändr. 5, 9, 11 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2020:505) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Omfattning
nuvarande 6 § betecknas 6 b §; ändr. författningsrubr., den nya 6 b §, rubr. närmast före den nya 6 b §; nya 5 a, 6, 6 a §§
Ikraftträder
2020-07-01