Upphävd författning

Kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket

Version: 2003:916

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-12-12
Ändring införd
SFS 1973:948 i lydelse enligt SFS 2003:916
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vill man och kvinna ingå äktenskap inför svensk viselförrättare utom riket, gäller vad som sägs nedan om hindersprövningen.

2 §  Har hindersprövning gjorts av Skatteverket eller hos myndighet tillhörande Danmark, Finland, Island eller Norge, får vigsel äga rum enligt vad som i allmänhet gäller för vigsel enligt svensk lag. Förordning (2003:916).

3 §  Hindersprövning får verkställas av svensk beskickning i främmande stat eller av svenskt konsulat. Olönat konsulat får dock ej utan regeringens uppdrag verkställa hindersprövning. Förordning (1977:800).

4 §  Vid hindersprövning enligt 3 § skall den som är folkbokförd i Sverige förete ett utdrag över vad folkbokföringen utvisar rörande hans behörighet att ingå äktenskap. Sådant utdrag behövs dock ej, om dess anskaffande skulle medföra dröjsmål som innebär allvarlig olägenhet för mannen och kvinnan.

[S2]I övrigt skall mannen och kvinnan fullgöra vad som enligt lag åligger dem som vill erhålla hindersprövning.

[S3]Skatteverket fastställer formulär för utdrag som avses i första stycket. Förordning (2003:196).

5 §  Fullgör mannen och kvinnan vad som åligger dem enligt 4 § och finner den som verkställer hindersprövningen ej hinder möta mot äktenskapet, får vigsel ske inom fyra månader därefter.

6 §  När vigsel får äga rum enligt vad som sagts i 5 §, skall den som verkställt hindersprövningen på begäran av mannen och kvinnan utfärda intyg därom. Annan får ej förrätta vigsel på grund av hindersprövningen utan att sådant intyg företes. Känner vigselförrättaren till äktenskapshinder som icke uppmärksammats vid hindersprövningen, får vigsel ej ske.

7 §  Har regeringen förordnat att äktenskap ej får ingås i strid mot hinder vigsellandets lag, skall vigselförrättaren tillse, att sådant hinder ej föreligger. Förordning (1977:800).

8 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut angående utfärdande av intyg enligt 6 § får dock inte överklagas. Förordning (1998:1034).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket

Förordning (1977:800) om ändring i kungörelsen (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket

  Omfattning
  ändr. 3, 7 §§

Förordning (1991:776) om ändring i kungörelsen (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om hindersprövning som har skett före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1995:202) om ändring i kungörelsen (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1034) om ändring i kungörelsen (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2003:916) om ändring i kungörelsen (1973:948) om hinderprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 2 § gäller fortfarande för hindersprövning som har skett före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2009:264

Omfattning
upph.