Upphävd författning

Lag (1973:981) om frihet från införselavgift

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:981
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Sker förtullning av vara under sådana omständigheter som för tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 5 a, 7, 8, 11 eller 12 §, 13 § 1 eller 14 §tullförordningen (1973:979) skall, i den mån regeringen förordnar, ej heller utgå skatt eller annan införselavgift för varan.

[S2]Bestämmelser om frihet från införselavgift som avses i lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar finns i nämnda lag. Lag (1984:356).

2 §  Bestämmelserna i tullförordningen (1973:979) om industrirestitution, handelsrestitution, reducerad restitution och, i den mån regeringen förordnar, särskild restitution har motsvarande tillämpning i fråga om skatt och annan införselavgift som betalas till tullmyndighet vid förtullning, om återbäring av avgiften ej kan medges i annan ordning. Därvid gäller ej förordnande om inskränkning i restitutionsrätten som regeringen meddelat med stöd av 4 § samma förordning. Lag (1978:70).

3 §  Denna lag gäller ej försäljningsskatt på motorfordon, skrotningsavgift, införsel-, fettvaru-, kompensations- eller prisregleringsavgifter på jordbrukets eller fiskets område. Lag (1978:70).

Ändringar

Lag (1973:981) om frihet från införselavgift

Förarbeten
Prop. 1973:187

Lag (1978:70) om ändring i förordningen (1973:981) om frihet från införselavgift

Lag (1979:981) om ändring i lagen (1973:981) om frihet från införselavgift

Lag (1984:356) om ändring i lagen (1973:981) om frihet från införselavgift

Ändring, SFS 1987:1070

    Omfattning
    upph.