Upphävd författning

Förordning (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.

Departement
Civildepartementet PP
Utfärdad
1974-12-06
Ändring införd
SFS 1974:1007
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna kungörelse gäller arbetstagare, vars avlöningsförmåner fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Kungörelsen gäller dock inte arbetstagare vid affärsverken. Förordning (1990:1173).

2 §  Bestämmelserna i 3 och 4 §§ gäller inte

 • skolledare eller lärare vid statliga skolor eller statsunderstödda folkhögskolor,
 • lärare, assistenter eller amanuenser vid högskoleenheter. Förordning (1990:1173).

Tidsbegränsat förordnande

3 §  Förordnande för bestämd tid eller tills vidare längst till viss tidpunkt får -- när skäl föreligger och under förutsättning att så har brukat ske i samma eller liknande verksamhet -- meddelas i fråga om

 1. den som intager verksledande eller därmed jämförlig ställning,
 2. den som anställes som ersättare för en viss arbetstagare, även om anställningen -- i stället för att ges formen av ett vikariat -- ges formen av ett förordnande på en tjänst,
 3. den som anställes enbart för att avarbeta tillfällig balans eller annars på grund av arbetsanhopning som kan beräknas bli övergående, om förordnandet avser högst sex månader,
 4. den som anställes för enstaka, kortvariga anställningsperioder,
 5. den som undergår särskilt föreskriven, tidsbestämd aspirant- eller annan utbildning vid myndigheten,
 6. den som anställes efter att ha uppnått den för tjänsten gällande pensioneringsperiodens övre gräns respektive den för tjänsten gällande pensionsåldern,
 7. den som anställes vid myndighet som inom två år enligt beslut skall upphöra eller bli föremål för en mera omfattande omorganisation som berör tjänsten i fråga,
 8. den som anställes på dubblerad tjänst vid myndighet som skall omlokaliseras.

[S2]Första stycket skall inte innebära inskränkning i den rätt att tidsbegränsa förordnanden som följer av lagen (1982:80) om anställningsskydd eller av föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning (1988:1022).

4 §  Förordnande enligt 3 § första stycket 3 får, om fråga är om huvudsakligen samma arbetsuppgifter, förnyas i anslutning till det tidigare förordnandet endast om särskilda skäl föreligger. Sådant förnyande får ske endast en gång.

[S2]5 § har upphört att gälla genom förordning (1982:109).

Besked och varsel i vissa fall

6 §  Besked enligt 15 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd behöver inte lämnas, om anställningen har varat högst tre månader i följd.

[S2]Besked enligt 15 § andra stycket lagen om anställningsskydd behöver inte lämnas, om anställningen har avsett semestervikariat eller feriearbete. Förordning (1982:109).

7 §  Varsel enligt 30 § första stycket eller 30 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd behöver inte lämnas i fråga om anställning för den som har uppnått pensioneringsperiodens slut eller pensionsåldern. Förordning (1989:965).

8 § har upphävts genom förordning (1987:555).

Ändringar

Kungörelse (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.

Förordning (1976:864) om ändring i kungörelsen (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7 §§; ny 8 §, rubr. närmast före 8 §; omtryck

Förordning (1982:109) om ändring i kungörelsen (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 2, 3, 6, 7 §§, rubr. närmast före 6 §; omtryck

Förordning (1987:555) om ändring i kungörelsen (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:84
  Omfattning
  upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1022) om ändring i kungörelsen (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:965) om ändring i kungörelsen (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:1173) om ändring i kungörelsen (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:1750

  Omfattning
  upph.