Upphävd författning

Lag (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:1021
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag förstås med pristillägg sådant prisstöd av statsmedel som utgår i form av särskilt tillägg på kött enligt föreskrifter som meddelats av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av statens jordbruksnämnd.

2 §  Slakteri eller fristående sanitetsslaktavdelning skall i samband med köttbesiktning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen (1971:511) betala ut pristillägg av medel som statens jordbruksnämnd ställer till inrättningens förfogande. För pristillägg som betalats ut skall redovisning lämnas till jordbruksnämnden. Lag (1990:620).

3 §  När pristillägg utgår efter köttets vikt, skall inrättning som avses i 2 § väga köttet i samband med besiktningen. Vid sådan vägning skall användas våg som justerats enligt lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt.

4 §  Inrättning som avses i 2 § är skyldig att föra sådana anteckningar och ha sin bokföring så ordnad, att kontroll av beräkning och utbetalning av pristilläggen kan ske. Statens jordbruksnämnd får granska bokföringen och i övrigt utöva den kontroll som nämnden finner behövlig.

5 §  Mot beslut av inrättning som avses i 2 § om utbetalning av pristillägg får talan ej föras.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött

Förarbeten
Prop. 1974:165

Ändring, SFS 1990:615

  Omfattning
  upph.

Lag (1990:620) om ändring i lagen (1974:1021) om utbetal- ning av pristillägg på kött

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Under tiden t. o. m. den 30 juni 1991 skall vad som sägs om slakteri även gälla köttbesiktningsbyrå.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:146
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-07-01