Upphävd författning

Lag (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:1037 i lydelse enligt SFS 2011:780
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om valprövningsnämndens sammansättning och uppgifter föreskrives i regeringsformen, riksdagsordningen och annan lag.

2 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta göromålen påfordrar det.

3 §  Nämnden förordnar sekreterare åt sig och äger härutöver anlita särskilda föredragande och experter i övrigt. Ersättning till sekreterare, föredragande och experter bestämmes av nämnden.

4 §  Nämnden äger enligt vad som prövas skäligt besluta om ersättning av allmänna medel till den som enligt nämndens beslut kallats att höras i ärende vid nämnden.

5 §  I fråga om omröstning i nämnden gäller bestämmelserna i 16 kap.rättegångsbalken i tillämpliga delar.

6 §  Nämnden skall i arbetsordning eller eljest besluta

[S2]om förande av diarium och protokoll,

[S3]om rätt för ordföranden eller dennes ersättare eller för sekreteraren eller anlitad föredragande att vidtaga för ärendenas beredande erforderliga åtgärder,

[S4]om expeditioners undertecknande ävensom

[S5]om vad som i övrigt skall iakttagas vid ärendenas beredande och avgörande utöver vad som följer av denna instruktion eller andra i lag givna förfaranderegler.

7 §  Av nämnden beslutade ersättningar betalas ut av Riksdagsförvaltningen. Lag (2011:780).

8 §  Särskilda föreskrifter om arvoden till Valprövningsnämndens ordförande, dennes ersättare, ledamöter och suppleanter finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Lag (2000:549).

Ändringar

Lag (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden

Lag (1978:207) om ändring i lagen (1974:1037) med instruktion för valprövningsnämnden

    Omfattning
    ändr. 8 §

Lag (2000:549) om ändring i lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:243, Bet. 1999/2000:KU22
Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2011:780) om ändring i lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden

Förarbeten
Rskr. 2010/11:295
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-08-01

Ändring, SFS 2012:880

Omfattning
upph.