Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1989-05-03
Ändring införd
SFS 1989:185 i lydelse enligt SFS 2022:342
Ikraft
1989-05-01
Upphäver
Lag (1987:576) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

Månadsarvode

1 §  Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska betalas enligt följande:

[S2]Organ/Befattning Månadsarvode i procent av arvode som riksdagsledamot

1. Sveriges riksbankFullmäktiges ordförande: Fullmäktiges vice ordförande: Annan fullmäktig:27,5 23 14
Suppleant för fullmäktig:3,5
2. RiksdagsstyrelsenVald ledamot i riksdagsstyrelsen: Företrädaren för en partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen:15 15
3. Riksdagens råd för RiksrevisionenOrdförande: Vice ordförande: Ledamot som inte är ordförande eller vice ordförande:10 7,5 2
Suppleant:1
4. Nordiska rådets svenska delegation
Ordförande:4
Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande i delegationen:1
5. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond
Ordförande:11,5
Vice ordförande:8
Annan ledamot och suppleant:5
Lag (2019:27).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7. 7.

Prop. 1997/98:40: När det gäller annan fullmäktig och suppleant för fullmäktig har orden "som inte är tjänsteman i banken" utgått eftersom fullmäktig enligt valbarhetskriterierna inte skall kunna vara tjänsteman i banken.

Årsarvode i riksdagens nämndmyndigheter

1 a §  Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/befattningÅrsarvode i procent av månadsarvode som riksdagsledamot
1. Valprövningsnämnden
Ordförande:118
2. Riksdagens överklagandenämnd
Ordförande:52
3. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn Ordförande: Ledamot:75 50
4. Statsrådsarvodesnämnden
Ordförande:72
Ledamot:50
5. Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner Ordförande: Ledamot:90 70
6. Partibidragsnämnden
Ordförande:70
Ledamot:45
Lag (2020:771).

Prop. 2017/18:162: Ändringen av bestämmelsen, som behandlas i avsnitt 4.9, är en följd av att det till ordföranden och ledamöterna i Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner ska utgå arvode. Arvode utgår enbart som årsarvode. Ersättaren för ordföranden får inget särskilt tillägg.

1 b §  Ordföranden och övriga ledamöter i Riksdagens arvodesnämnd har rätt till ett årsarvode. Arvodet uppgår till ett belopp som motsvarar den procentandel av talmansarvodet enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter som framgår av följande uppställning.

BefattningProcentandel av talmansarvodet
Ordförande63
Ledamot25
Lag (2022:342).

Sammanträdesarvode i riksdagens nämndmyndigheter

1 c §  Sammanträdesarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/BefattningSammanträdesarvode i procent av månadsarvode som riksdagsledamot
1. Riksdagens ansvarsnämnd
Ordförande:8, dock minst ett sammanträdesarvode per år
Vice ordförande:8
Ledamot:4
Ersättare:4
2. Riksdagens överklagandenämnd
Ersättare för ordföranden:8
Ledamot:4
Suppleant:4
3. Valprövningsnämnden
Ersättare för ordföranden:8
Ledamot:1,25
Suppleant:1,25

[S2]Till den som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive nämndmyndighet beslutar det. Lag (2022:342).

1 d §  Ersättaren för ordföranden i Riksdagens arvodesnämnd har rätt till ett sammanträdesarvode. Arvodet uppgår till ett belopp som motsvarar 3,3 procent av talmansarvodet enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.

[S2]Om ersättaren deltar i ett sammanträde utan att delta i beslut har han eller hon rätt till sammanträdesarvode bara om nämnden beslutar det. Lag (2022:342).

Sammanträdesarvode i övriga riksdagsorgan

2 §  För fullgörande av sådana uppdrag som anges i 1 § betalas ett särskilt arvode för en sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under perioder då kammaren inte sammanträder (sammanträdesarvode).

[S2]Sammanträdesarvode betalas dock inte till vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen.

[S3]Sammanträdesarvode betalas även till

 1. ledamot och tjänstgörande ersättare i ledamotsrådet,
 2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,
 3. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
 4. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är förlagt till period då riksdagen har plenifri tid,
 5. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska rådet,
 6. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet,
 7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parlamentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den parlamentariska församlingen, och
 8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i verksamheten i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) i den mån motsvarande ersättning inte betalas från kontrollgruppen.

[S4]Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.

[S5]Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det. Lag (2022:342).

Prop. 1997/98:40: Paragrafen har ändrats endast på så sätt att bestämmelserna om riksbankschef och vice riksbankschef har utgått. Enligt 39 § riksbankslagen är det fullmäktige som fastställer lön och andra anställningförmåner för ledamot av direktionen.

3 §  Den som gör en resa för att fullgöra något sådant uppdrag som räknas upp i 1-2 § § har rätt till resekostnadsersättningar och traktamente enligt andra stycket.

[S2]Resekostnadsersättningar och traktamente lämnas

 1. för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads- och traktamentsersättning som i övrigt lämnas från Riksdagsförvaltningen,
 2. för ledamöter och suppleanter i riksdagens råd för Riksrevisionen enligt bestämmelser i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,
 3. för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtalet gäller för arbetstagare hos Riksbanken och
 4. för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbetstagare hos Riksdagsförvaltningen. Lag (2019:27).

Prop. 2001/02:190: I andra strecksatsen i paragrafen har hänvisningen till lagen med instruktion för Riksdagens revisorer ersatts av en hänvisning till lagen med instruktion för Riksrevisionen. En bestämmelse om ersättning för inrikes resor är föreslagen i 17 § den lagen.

3 a §  Den som fullgör uppdrag i Europarådets svenska delegation och som lämnar riksdagen i samband med ett val, har under den återstående delen av delegationens mandatperiod rätt till

Ersättning för inkomstförlust

4 §  Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag som avses i 1-2 §§ har rätt till ersättning för inkomstförlust enligt vad som sägs i andra eller tredje stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 1-2 §§.

[S2]Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har rätt till ersättning med motsvarande belopp.

[S3]Den som på grund av sitt uppdrag går miste om inkomster som egenföretagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sammanträdesdag som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är fastställd för egenföretagaren enligt 25 och 26 kap.socialförsäkringsbalken. Lag (2012:885).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989. Den skall dock tillämpas fr. o. m. den 1 januari 1989.
  Genom lagen upphävs lagen (1987:576) om arvoden m. m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.
  Arvoden för vissa uppdrag inom riksgäldskontoret skall övergångsvis utgå under perioden den 1 januari 1989 -- den 30 juni 1989 enligt följande:
  Riksgäldskontoret
  Fullmäktig: 1 200 kronor för månad.
  Fullmäktiges ordförande: 1 200 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.
  Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller riksgäldsdirektör: 700 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.
  Suppleant för fullmäktig: 275 kronor för månad.
  Sammanträdesarvode för fullgörande av angivna uppdrag skall bestämmas med tillämpning av 2 §.
  Ikraftträder
  1989-05-01

Lag (1990:756) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1995:799) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:409
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1995-06-15

Lag (1995:1512) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Den skall dock tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:88, Bet. 1995/96:KU14
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; nya rubr. närmast före 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1998:1407) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 1997/98:147, Prop. 1997/98:40, Bet. 1997/98:KU15
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:548) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen i 1 § 1 i sin nya lydelse tillämpas för tid från och med den 1 januari 1999. Bestämmelsen i 4 § tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:243, Bet. 1999/2000:KU22
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§; ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2003:184) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. Bestämmelserna om sammanträdesarvode i 2 § i sin nya lydelse skall även för tid dessförinnan tillämpas för ledamöter och suppleanter i styrelsen i Riksrevisionen.
 3. Bestämmelsen i 2 § 9 skall tillämpas för tid från och med den 15 oktober 2002. Lag (2003:354).
Förarbeten
Rskr. 2002/03:130
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:354) om ändring i lagen (2003:184) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2002/03:197, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU34
Omfattning
ändr. 1, 2 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:184

Lag (2003:355) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2002/03:197, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU34
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2005:262) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2004/05:199, Bet. 2004/05:KU28
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:1446) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2009/10:69, Bet. 2009/10:KU6
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1243) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1418) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2010/11:25, Bet. 2010/11:KU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:747) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2010/11:264, Bet. 2010/11:KU30
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:885) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2012/13:63, Bet. 2012/13:KU9
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:354) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. För år 2013 ska arvode enligt punkten 5 till ordförande och ledamöter i Partibidragsnämnden utgå med ett halvt årsarvode.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:218, Bet. 2012/13:KU24
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2016:1110) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2016/17:36, Bet. 2016/17:KU3
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2018:679) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2017/18:305, Prop. 2017/18:162, Bet. 2017/18:KU42
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2020:105) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2019/20:161, Bet. 2019/20:KU6
Omfattning
ändr.1 a §
Ikraftträder
2020-04-01

Lag (2020:771) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2020/21:1
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraftträder
2020-10-15

Lag (2022:342) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Rskr. 2021/22:232, Bet. 2021/22:KU22
Omfattning
nuvarande 1 b § betecknas 1 c §; ändr. 2, 3 a §§, rubr. närmast före 1 b § sätts närmast framför 1 c §; nya 1 b, 1 d §§
Ikraftträder
2022-07-01