Upphävd författning

Förordning (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1974-05-17
Ändring införd
SFS 1974:284
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med arbeten av guld, silver eller platina förstås i denna förordning arbeten som avses i 1 § lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina.

[S2]Med ädelmetallarbeten förstås i denna förordning sådana arbeten av guld, silver eller platina som avses i 2 § nämnda lag. Förordning (1979:134).

2 §  Benämningarna guld, silver eller platina får i fråga om föremål av metall användas endast om arbeten som motsvarar fordringarna i 1 § lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina. Vad som sagts nu gäller dock ej föremål som till utseendet tydligt skiljer sig från sådana arbeten.

[S2]Arbete med ytbeläggning av guld, silver eller platina skall betecknas som guldpläterat, gulddoublé, förgyllt, silverpläterat, försilvrat eller platinerat eller eljest benämnas så att arbetets verkliga beskaffenhet framgår.

Undantag m.m.

3 §  Från bestämmelserna i lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina är, utom såvitt avser tillsyn, undantagna

 1. tacka, plans eller liknande samt plåt, band, folie, stång, tråd, rör eller annat halvfabrikat,
 2. arbeten för vilka vid införsel till riket medgivits temporär tullfrihet,
 3. mynt som är eller har varit kuranta,
 4. utländska officiella medaljer och ordnar som tilldelats för merit eller som belöning,
 5. glasögonbågar, pennor, urboetter med tillbehör såsom byglar och remontoarkronor, beslag på käppar, pipor och dylikt samt guldslagar- och gulddragararbeten.

[S2]Införs del till ett arbete av guld, silver eller platina eller ett ofullständigt sådant arbete till riket skall dock delen eller arbetet sändas till statens provningsanstalt för kontroll. Provningsanstalten meddelar närmare föreskrifter om sådan kontroll samt om kontroll och stämpling av arbeten i vilka skall ingå till riket införda delar eller ofullständiga arbeten av det slag som avses i första meningen. Förordning (1979:134).

4 §  Statens provningsanstalt får medge undantag även för annat slag av föremål om särskilda skäl föreligger.

5 §  Statens provningsanstalt får medge att föremål, som undantagits enligt 3 § första stycket eller 4 § men som uppfyller fordringarna för ädelmetallarbete, åsätts ansvarsstämplar och på begäran förses med kontrollstämpel. Förordning (1979:134).

Kombination av metaller m.m.

6 §  Delar av guld eller silver får ingå i arbete av platina och delar av silver i arbete av guld endast om delarna genom sin färg tydligt skiljer sig från arbetets huvuddel.

[S2]Vid kombination av ädelmetall och delar av annan metall eller annat ämne skall delarna vara lätt skönjbara och till utseendet tydligt skilja sig från ädelmetallen, om annat icke föranledes av tillverkningstekniska skäl eller fordras för att arbetet skall fylla sin praktiska uppgift.

[S3]Vid bestämning av ett arbetes halt av guld, silver eller platina skall ej inräknas del som består av annan metall än den vilkens halt skall bestämmas.

7 §  Delar av guld med olika finhalt får förenas till ädelmetallarbete endast om det behövs för att arbetet skall fylla sin praktiska uppgift. Varje del skall åsättas finhaltsstämpel, om detta är tekniskt möjligt.

8 §  Stämpel på ädelmetallarbete som försetts med ytbeläggning skall ange den metall på vilken ytbeläggningen anbringats.

[S2]Ytbeläggning av guld, silver eller platina får icke ha lägre finhalt än som föreskrives för ädelmetallarbete.

9 §  Lod med lägre ädelmetallhalt än den som anges av arbetets finhaltsstämpel får användas för sammanfogning efter medgivande av statens provningsanstalt.

[S2]Lod som anges i första stycket får icke användas för ökning av arbetets vikt eller fyllning.

Stämpling och kontroll

10 §  Ansvarsstämplar för här i riket tillverkat ädelmetallarbete och kontrollstämpel skall anbringas i form av reliefstämplar.

[S2]Reliefstämpel får icke i annat fall än som avses i första stycket åsättas här i riket tillverkat ädelmetallarbete.

11 §  Statens provningsanstalt får medge att annan finhaltsstämpel än sådan som anges i 7 § andra stycket lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina får användas i fråga om ädelmetallarbete som införes till riket.

12 §  Ansvarsstämpel får ej åsättas ädelmetallarbete sedan kontrollstämpling skett.

13 §  Statens provningsanstalt utför kontroll av ädelmetallarbete och annat arbete av guld, silver eller paltina enligt lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina.

[S2]Kontroll sker på de orter provningsanstalten bestämmer.

[S3]Provningsantalten får, när särskilda skäl föreligger, för viss ort medge att ädelmetallarbete förses med kontrollstämpel sedan prov för kontroll av ädelmetallhalten tagits och kontroll skett av att arbetet i övrigt motsvarar gällande föreskrifter.

14 §  Kontrollstämpel eller ansvarsstämpel som åsatts ädelmetallarbete får icke avsiktligt utplånas, om det ej är nödvändigt till följd av nedskrotning, lagning eller omarbetning av arbetet.

[S2]15 § kontrollstämpel får icke överflyttas från ett ädelmetallarbetet till ett annat. Detsamma gäller ansvarsstämpel när fråga är om annan än tillverkaren.

16 §  Ädelmetallarbete får efter kontrollstämpling ej ändras med avseende på dess metalliska delar på annat sätt än genom borttagning av överflödigt material eller genom ytbehandling.

17 §  Ädelmetallarbete som vid lagning eller ändring efter det att arbetet blivit kontrollstämplat tillsättes mer än ett gram guld eller platina eller mer än 15 gram silver skall innan arbetet saluhålles kontrolleras på nytt.

Tillsyn

18 §  Statens provningsanstalt utövar tillsynen över efterlevnaden av lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och villkor.

19 §  Statens provningsanstalt får för registrering eller kontroll infordra stampar till ansvarsstämplar eller avtryck av sådana stampar.

[S2]20 § upphävd genom förordning (1980:840).

Arbetsbok och journal

21 §  Tillverkare av arbeten av guld, silver eller platina skall föra arbetsbok över tillverkade eller bearbetade arbeten.

[S2]Statens provningsanstalt meddelar närmare föreskrifter om arbetsboks förande och förvaring och om dess ingivande till provningsanstalten. Förordning (1982:1218).

Bestämmelser om förfarandet vid förtullning m.m.

22 §  Arbete av guld, silver eller platina, som inkommer från utlandet och skall förtullas, skall på importörens bekostnad sändas till statens provningsanstalt för kontroll.

[S2]Vid införsel av arbete för annat ändamål än yrkesmässig försäljning skall importören på begäran av tullmyndighet skriftligen försäkra att arbetet ej är avsett att säljas yrkesmässigt. Tullmyndighet skall sända sådan försäkran till statens provningsanstalt.

23 §  Finns efter kontroll arbete som avses i 22 § första stycket vara tillåtet att införa skall statens provningsanstalt utfärda för förtullning erforderligt intyg.

[S2]Arbete av guld, silver eller platina får icke utlämnas utan medgivande av tullmyndighet.

24 §  Arbeten av guld, silver eller platina får inte utan medgivande av statens provningsanstalt tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket tullagen (1987:1065). Förordning (1987:1088).

25 §  Tullmyndighet skall underrätta statens provningsanstalt om arbete av guld, silver eller platina, som vid införsel till riket medgivits temporär tullfrihet, icke återutförts inom föreskriven tid.

26 §  Arbete av guld, silver eller platina, som inkommit från utlandet och översänts till statens provningsanstalt och som icke uppfyller för införsel föreskrivna fordringar, skall på importörens bekostnad återutföras under tullkontroll. Provningsanstalten får dock medge att sådant arbete utlämnas till importören i den ordning som är föreskriven för utlämnande av importerade arbeten, om det tillförlitligen styrkes att arbetet är av importörens egen tillverkning och förut av honom exporterat.

Särskilda föreskrifter om försäljning m.m.

27 §  Arbete av guld, silver eller platina, som vid införsel tagits i beslag och förklarats förbrutet och som är sådant att det ej får införas till riket, får icke försäljas av tullverket till annan än registrerad tillverkare förrän arbetet slagits sönder eller nedsmälts, om inte betryggande säkerhet finns för att arbetet efter försäljningen blir utfört ur riket.

[S2]Tullverket skall underrätta statens provningsanstalt om skedda försäljningar.

28 §  Arbete av guld, silver eller platina som förklarats förverkat enligt 24 § lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina skall försäljas genom statens provningsanstalts försorg.

29 §  Försäljning av ädelmetallarbete får ej ske under kringföring.

30 §  Försäljning på offentlig auktion av annat arbete av guld, silver eller platina än ädelmetallarbete får, utom i fall som avses i 27 §, ske endast om arbetet tagits i mät eller tillhör konkursbo eller dödsbo och inte tillverkats eller inköpts för sådant bo.

[S2]Statens provningsanstalt får, om särskilda skäl föreligger, medge försäljning på offentlig auktion även i andra fall.

Avgifter

31 §  Avgifter enligt lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina fastställes av statens provningsanstalt efter samråd med riksrevisionsverket.

Ansvarsbestämmelser

32 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. bryter mot 2, 10, 12, 16 eller 21 §,

 1. underlåter att låta kontrollera ädelmetallarbete i strid mot bestämmelserna i 17 §,
 2. underlåter att inge stampar till ansvarsstämplar eller avtryck av sådana stampar enligt föreskrifterna i 19 §,
 3. anordnar offentlig auktion med försäljning av arbete av guld, silver eller platina i strid mot bestämmelserna i 30 §,

[S2]dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S3]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 29 § dömes till bö ter. Förordning (1975:794).

33 §  Den som uppsåtligen utplånar eller överflyttar kontrollstämpel eller ansvarsstämpel i strid mot bestämmelserna i 14 eller 15 § dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Övriga föreskrifter

34 §  Statens provningsanstalt får med stöd av 22 § lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina medge undantag eller avvikelse från nämnda lag och denna förordning. Förordning (1979:134).

35 §  Meddelar domstol dom om förhållande som avses i lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina eller i denna förordning skall ett exemplar av domen sändas till statens provningsanstalt. Förordning (1979:134).

36 §  Mot beslut varigenom statens provningsanstalt vägrar att förse ädelmetallarbete med kontrollstämpel får talan ej föras.

[S2]Mot annat beslut enligt denna förordning föres talan hos regeringen genom besvär. Förordning (1979:134).

37 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina meddelas av statens provningsanstalt.

Ändringar

Förordning (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina

Ändring, SFS 1975:794

  Omfattning
  ändr. 32, 36 §§

Förordning (1979:134) om ändring i kungörelsen (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 34-36 §§

Förordning (1980:840) om ändring i förordningen (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina

  Omfattning
  upph. 20 §

Förordning (1982:1218) om ändring i förordningen (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina

  Omfattning
  ändr. 21 §

Ändring, SFS 1987:423

  Omfattning
  upph.

Förordning (1987:1088) om ändring i förordningen (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina

  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1988-01-01