Upphävd författning

Gruvförordning (1974:344)

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:344
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansökan om inmutningsrätt

1 §  I handling med ansökan om inmutningsrätt skall - utöver vad som föreskrives i 2 kap. 8 § gruvlagen (1974:342) - anges

 1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,
 2. huruvida det inom området finns område till vilket inmutningsrätt enligt 2 kap. 2-5 § gruvlagen ej eller ej utan särskilt medgivande får beviljas.
 3. förslag till benämning på området.

[S2]Till ansökningshandlingen skall fogas karta i skala om minst 1:10 000 eller, om bergmästaren medgivit det, i annan skala, dock minst 1:100 000. På kartan, som skall ges in i sex exemplar, skall utmärkas såväl det med ansökningen avsedda området som närliggande områden, inom vilka hinder enligt 2 kap. 2-5 § gruvlagen föreligger. Om bergmästaren finner det behövligt, får han föreskriva att ytterligare ett eller flera exemplar av kartan skall ges in.

2 §  Avgift för ansökan om inmutningsrätt utgår med 300 kronor för varje inmutning. Avgiften erläggs när ansökningen ges in till bergmästaren. Förordning (1991:430).

Inmutningsavgift

3 §  Inmutningsavgift enligt 2 kap. 6 § gruvlagen (1974:342) utgår med fjorton kronor för varje påbörjat hektar av det inmutade området, dock med minst 100 kronor. För förlängningsperiod utgör avgiften tjugo kronor per år och påbörjat hektar av det område förlängningen avser, dock minst 200 kronor per år.

[S2]Inmutningsavgiften erläggs förskottsvis för undersökningstiden eller förlängningsperioden.

[S3]I samband med ansökan om inmutningsrätt eller om förlängning av undersökningstiden erläggs förskott till inmutningsavgiften. Förskottet beräknas vid ansökan om inmutningsrätt med hänsyn till det sökta områdets storlek och vid ansökan om förlängning med hänsyn till det sökta områdets storlek och den förlängningstid som begärs.

[S4]Inmutningsavgift och förskott betalas till bergmästaren. Förordning (1991:430).

4 §  Överstiger beräknat förskott enligt 3 § tredje stycket det belopp som slutligt bestämmes att utgå som inmutningsavgift, skall överskjutande belopp återbetalas till sökanden.

Närmare föreskrifter om hinder mot inmutning

5 §  Inmutningsrätt får ej utan medgivande av regeringen beviljas inom militärt skyddsområde som anges i bilagan till förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

[S2]Fråga om medgivande som avses i 2 kap. 2 § andra stycket gruvlagen (1974:342) prövas av Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1990:1340).

6 §  Avstånd som sägs i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 gruvlagen (1974:342) räknas i horisontalplanet. I fall som avses i 2 kap. 4 § första stycket 1 samma lag räknas avståndet från ytterkant av bank eller skärning eller, om sådan icke finnes, från själva anläggningens ytterkant.

Mutsedel

7 §  Till mutsedeln skall fogas karta över det inmutade området. Mutsedeln och kartan utfärdas enligt föreskrifter som meddelas av Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1982:577).

8 §  Bergmästaren skall sända kopia av mutsedeln jämte karta till Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen, nämnden för statens gruvegendom och kommunen. Förordning (1984:37)

Förlängning av undersökningstiden

9 §  Avser ansökan om förlängning av undersökningstiden endast en del av det inmutade området, skall vid ansökningen fogas den mutsedel på vilken inmutningsrätten grundas samt beskrivning och karta över den sökta delen av området.

[S2]Sökes förlängning enligt 3 kap. 5 § andra stycket gruvlagen (1974:342), skall vid ansökningen fogas de handlingar inmutaren vill åberopa till stöd för ansökningen samt redogörelse för utförda undersökningsarbeten.

[S3]Utöver vad som följer av första och andra styckena äger beträffande ansökan om förlängning 1 § motsvarande tillämpning.

[S4]I fråga om förskott till inmutningsavgift finnes föreskrifter i 3 § tredje stycket.

10 §  Gäller beslut om förlängning av undersökningstiden endast en del av det inmutade området, skall vid beslutet fogas karta över det område förlängningen avser. Dessutom skall i mutsedeln anges att det inmutade området ändrats.

[S2]Beslut om förlängning skall sändas till Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen, nämnden för statens gruvegendom och kommunen. Förordning (1984:37).

Ansökan om utmål

11 §  I handling med ansökan om utmål skall - utöver vad som föreskrives i 4 kap. 8 § gruvlagen (1974: 342) - anges

 1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,
 2. den mutsedel på vilken inmutningsrätten grundas och, i förekommande fall, det beslut varigenom undersökningstiden förlängts.
 3. huruvida det inom eller omedelbart intill det sökta utmålet finns område där enligt 4 kap. 2 § gruvlagen utmål ej får utläggas samt, när fråga är om sådant område som omfattas av företrädesrätt enligt 1 kap. 6 § gruvlagen eller av hinder enligt 2 kap. 2 § första stycket, 3 § första stycket 5 eller 4 § första stycket1-4 samma lag, namn och adress på den som kan åberopa företrädesrätten eller hindret.

12 §  Till ansökningshandling som avses i 11 § skall fogas

 1. om sökanden icke förut hos bergmästaren visat att han är behörig att inneha och bearbeta fyndigheten, handlingar som visar att han har sådan behörighet,
 2. karta över det område som sökanden önskar få sig anvisat som utmål och den mark som han önskar taga i anspråk jämte behövlig beskrivning,
 3. berättelse över de resultat som erhållits genom undersökningsarbetet, upprättade geologiska och geofysiska kartor och annan förefintlig utredning som är av betydelse för bedömande av om de i 1 kap. 5 § första stycket gruvlagen angivna förutsättningarna för anvisande av utmål föreligger,
 4. styrkt avskrift av ansökningshandlingarna.

[S2]Av karta och annan handling som avses i första stycket 2 skall tydligt framgå områdenas belägenhet, tillstötande gränser för de i 11 § första stycket 3 avsedda områdena, det inmutade områdets läge, de ställen där inmutningsbart mineral påträffats samt övriga för inmutaren kända förhållanden som är av betydelse för att bedöma fyndighetens storlek, läge och sträckning. I övrigt skall ifråga om sådan karta och beskrivning föreskrifterna i mätningskungörelsen (1974: 339) äga motsvarande tillämpning.

[S3]Vill sökanden samtidigt söka utmål för flera i närheten av varandra belägna områden, får gemensam ansökan göras för utmålen.

13 §  Länsstyrelsen, nämnden för statens gruvegendom och kommunen skall underrättas om sammanträde enligt 4 kap. 16 § gruvlagen (1974: 342). I fråga om sådan underrättelse äger vad som i 4 kap. 17 § tredje stycket samma lag föreskrives om kallelse motsvarande tillämpning.

Utmålsförrättning

14 §  Protokoll skall föras över handläggning som sker vid sammanträde med sakägare. Meddelas sådant beslut som skall tagas upp i protokoll eller behövs det för att handläggningen skall kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt, föres protokoll även över annan handläggning.

15 §  Protokoll föres och undertecknas av den som håller förrättningen.

16 §  I protokoll upptages

 1. tid och plats för handläggningen,
 2. förrättningsmännen, tolk, om sådan anlitas,
 3. sakägarna och deras ombud eller biträden med uppgift om vilka av dem som är närvarande samt de fastigheter saken angår med angivande av sakägarens anknytning till fastighet,
 4. annan som skall underrättas om sammanträde med sakägare och som är närvarande,
 5. vem som sökt förrättningen,
 6. kort beteckning av saken,
 7. fullmakt som lämnas muntligen inför förrättningsmännen,
 8. förrättningsmännens beslut och, om sådan förekommer, skiljaktig mening.

[S2]Uppgifterna under första stycket 3, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas genom hänvisning till handling i akten.

17 §  Protokoll som föres vid sammanträde med sakägare skall utöver vad som följer av 16 § innehålla

 1. kort redogörelse för sammanträdets gång,
 2. yrkanden och invändningar som framställes vid sammanträdet, ändringar i tidigare framställda yrkanden och invändningar samt medgivanden av yrkanden,
 3. kort redogörelse för de omständigheter som åberopas vid sammanträdet och yttranden över dessa,
 4. redogörelse för den utredning som förebringas,
 5. vad som i övrigt kan antagas få betydelse vid fullföljd eller eljest anses böra bevaras för framtiden.

[S2]Har det som enligt första stycket 2-4 skall antecknas i protokoll tagits upp i annan handling i akten, skall i protokollet endast hänvisas till handlingen.

18 §  Utsaga av sakkunnig skall antecknas i protokollet i den omfattning utsagan kan antagas vara av betydelse i ärendet. Förrättningsmännen får dock förordna att utsagan skall tagas upp på fonetisk väg i stället för att antecknas i protokollet.

[S2]Fonogram skall återges i vanlig skrift, när förrättningsmännen eller vid fullföljd domstol eller annan myndighet finner att det behövs eller när sakägare eller annan begär avskrift. Utskriften skall bestyrkas till sin riktighet av tjänsteman vid bergmästarämbetet och biläggas handlingarna i ärendet.

[S3]Fonogram skall bevaras i oförändrat skick till dess ärendet slutligt avgjorts. Om fonogrammet har återgivits i vanlig skrift, får det förstöras.

19 §  Protokoll över sammanträde med sakägare skall om möjligt sättas upp efter hand som sammanträdet fortgår. Kan det ej ske, föres minnesanteckningar. Med ledning av dessa skall protokollet sättas upp snarast möjligt efter sammanträdets slut.

20 §  När protokoll är uppsatt, gör bergmästaren anteckning därom på protokollet med angivande av dagen för anteckningen och utsättande av namn eller signatur.

21 §  Beslut om utmålsläggning skall innehålla en sammanfattning av föreliggande undersökningsresultat och förrättningsmännens bedömning av resultaten. Utmålets belägenhet och sträckning skall noga beskrivas.

[S2]I fråga om karta över utmålet och annan mark som anvisas och beskrivning till sådan karta finnes föreskrifter i mätningskungörelsen (1974: 339).

22 §  Meddelande om utmålsläggningen och utmålets belägenhet skall ofördröjligen sändas till Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen, fastighetsregistermyndigheten, nämnden för statens gruvegendom och kommunen. Förordning (1990:265).

Gruvkarta

23 §  Gruvkarta skall upprättas och kompletteras av person som Sveriges geologiska undersökning förklarat behörig att utföra gruvmätningar.

[S2]Utdrag av gruvkarta och borrhålskarta skall sändas till bergmästaren.

[S3]Närmare föreskrifter om gruvkarta och borrhålskarta samt om verkställande av utdrag av kartorna och insändande av sådana utdrag meddelas av undersökningen. Förordning (1982:577).

Försvarsavgift

24 §  Försvarsavgiften utgör 90 kronor för varje påbörjat hektar av utmålets areal. Förordning (1991:430).

Meddelande om att rätten till utmål upphört

25 §  Upphör rätten till utmål enligt 6 kap. 9, 10 eller 13 § gruvlagen (1974:342), skall bergmästaren ofördröjligen sända meddelande därom till Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen, fastighetsregistermyndigheten, nämnden för statens gruvegendom och kommunen och, om det kan ske, till fastighetsägaren. Förordning (1990:265).

Bevis om anmälan enligt 9 kap. gruvlagen (1974:342)

26 §  Det åligger bergmästaren att förse fångeshandlingen med bevis om anteckning som avses i 9 kap. 4 § gruvlagen (1974:342).

Dagbok och aktbildning i ärenden hos bergmästaren

27 §  Över ärendena skall föras dagbok som för varje ärende utvisar dagen då ärendet kommit in, vilka åtgärder som vidtagits och vilka handlingar som kommit in eller upprättats i ärendet samt dagen för ärendets avgörande. Dagboken får föras särskilt för skilda grupper av ärenden.

[S2]Dagboken består av en förteckning över ärenden och av dagboksblad över handläggningen av de särskilda ärendena. Dagboksblad föres dock endast när ärendets beskaffenhet kräver det.

28 §  De handlingar som ges in eller upprättas i ärendet skall föras samman till en akt.

[S2]Beslut som ej tages upp i protokoll tecknas på dagboksblad eller annan handling i akten.

Gruvregister

29 §  I gruvregistret skall anteckning göras om

 1. anmälan enligt 9 kap. 2 § gruvlagen (1974: 342),
 2. beslut eller åtgärd som rör inmutat område eller utmål,
 3. annan omständighet som är av betydelse för bedömande av rätten till inmutat område eller utmål.

[S2]Har domstol eller annan myndighet meddelat beslut om vilket anteckning bör ske i gruvregistret, skall underrättelse om beslutet så snart det kan sändas till bergmästaren.

[S3]Närmare föreskrifter om gruvregistrets inrättande och förande meddelas av Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1982:577).

Anmälan angående gruvdrift

30 §  När gruvarbete påbörjas, nedläggs, avbryts för längre tid än sex månader eller återupptas, skall anmälan om detta genast göras hos bergmästaren. Bergmästaren skall genast underrätta Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs om en anmälan kommer in.

[S2]Gruvinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att göra anmälan som avses i första stycket dömes till böter. Förordning (1982:577).

Förvaltning av statens kronoandelar

30 a §  Nämnden för statens gruvegendom får besluta i frågor om avstående från kronoandel enligt 5 kap. 1 § gruvlagen (1974: 342) eller om upplåtelse eller överlåtelse av ronoandel2) eller om upplåtelse eller överlåtelse av enligt 5 kap. 3 § gruvlagen. Är en sådan fråga av större allmän betydelse, skall nämnden med eget yttrande hänskjuta frågan till regeringen. Förordning (1982:577).

Besvär m.m.

31 §  Beslut av Sveriges geologiska undersökning enligt denna förordning överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1982:577).

31 a §  Beslut av nämnden för statens gruvegendom i frågor som rör avstående, upplåtelse eller överlåtelse av kronoandel får inte överklagas. Förordning (1982:577).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1974:894

  Omfattning
  ändr. 5, 30, 31 §§

Förordning (1978:719) om ändring i gruv- kungörelsen (1974:344)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 24 §§

Förordning (1982:577) om ändring i gruv- kungörelsen (1974:344)

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 5, 7, 23, 29-32 §§; nya 30 a, 31 a §§, rubr. närmast före nya 30 a §, 31 §; omtryck

Förordning (1984:37) om ändring i gruv- förordningen (1974:344)

  Omfattning
  ändr. 8, 10, 22, 25 §§
  Ikraftträder
  1984-02-28

Förordning (1990:265) om ändring i gruv- förordningen (1974:344)

  Omfattning
  ändr. 22, 25 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1340) om ändring i gruv- förordningen (1974:344)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1991:430) om ändring i gruv- förordningen (1974:344)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om inmutningsavgift om ansökan om inmutning eller om förlängning av undersökningstiden görs före utgången av juni 1991.
  3. Bestämmelsen i 24 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om försvarsavgift för år 1992.
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 24 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1992:285

  Omfattning
  upph.