Upphävd författning

Förordning (1974:346) med instruktion för bergsstaten

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Ändring införd
SFS 1974:346
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §1 och 3, 16 och 18 §§, samt i övrigt på sätt som följer av denna förordning, tillämpas på bergsstaten. Förordning (1977:230).

Uppgifter

2 §  Bergsstaten är den lokala statliga organisationen för ärenden om rikets bergshantering och därmed sammanhängande frågor.

Organisation

3 §  Chefsmyndighet för bergsstaten är Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1983:849).

4 §  För bergsstatens verksamhet finnes två bergmästardistrikt, nämligen

[S2]norra distriktet med expedition i Luleå omfattande Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län;

[S3]södra distriktet med expedition i Falun omfattande riket i övrigt.

5 §  I vartdera distriktet finnes en bergmästare.

[S2]Vid bergsstaten är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1977:230).

6 §  Bergmästare skall med biträde av honom underställda tjänstemän fullgöra vad honom åligger enligt lag och annan författning samt föreskrifter som Sveriges geologiska undersökning meddelar. Förordning (1982:584).

7 §  Bergmästare får uppdraga åt annan tjänsteman med teknisk utbildning och sakkunskap att fullgöra arbetsuppgift som åligger bergmästare. Förordning (1977:230).

[S2]8 § upphävd genom förordning (1977:230).

Tjänstetillsättning

9 §  Tjänst som bergmästare tillsättes av regeringen efter anmälan av generaldirektören i Sveriges geologiska undersökning.

[S2]Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1982:584).

[S3]10 § upphävd genom förordning (1977:230).

11 §  När industriverket i sin lokal anslår kungörelse om ledig tjänst inom bergsstaten eller beslut om tillsättning av sådan tjänst eller beslut att icke tillsätta tjänsten, skall avskrift av kungörelsen eller beslutet snarast anslås inom vederbörande bergmästardistrikts lokal. På avskriften skall anges dagen då kungörelsen eller beslutet anslogs i industriverket.

Besvär

12 §  Talan mot beslut av bergmästare eller annan tjänsteman vid bergsstaten föres hos Sveriges geologiska undersökning genom besvär, om ej annat är föreskrivet. Förordning (1982:584).

[S2]Övriga bestämmelser

[S3]13 § upphävd genom förordning (1980:841).

14 §  Befogenhet som enligt allmänna verksstadgan (1965:600) tillkommer myndighet utövas av Sveriges geologiska undersökning i fråga om framställning till regeringen, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter, arbetstid samt annan ledighet än semester. Vid tillämpning i övrigt av verksstadgan förstås med chefen bergmästare. Förordning (1982:584).

15 §  Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av Sveriges geologiska undersökning. Förordning (1982:584).

16 §  Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) fullgöres av Sveriges geologiska undersökning även i fråga om tjänst som regeringen tillsätter. Förordning (1982:584).

Ändringar

Förordning (1974:346) med instruktion för bergsstaten

Förordning (1977:230) om ändring i instruktionen (1974:346) för bergsstaten

  Omfattning
  upph. 8, 10 §§; ändr. författningsrubr., 1, 5, 7, 9, 12, 14-16 §§; omtryck

Förordning (1977:921) om ändring i förordningen (1974:346) med instruktion för bergsstaten

  Omfattning
  upph. 11 §

Förordning (1980:841) om ändring i förordningen (1974:346) med instruktion för bergsstaten

  Omfattning
  upph. 13 §

Förordning (1982:584) om ändring i förordningen (1974:346) med instruktion för bergsstaten

  Omfattning
  ändr. 6, 9, 12, 14-16 §§

Förordning (1983:849) om ändring i förordningen (1974:346) med instruktion för bergsstaten

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1983-11-29

Ändring, SFS 1988:368

  Omfattning
  upph.