Kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1974-08-30
Ändring införd
SFS 1974:661 i lydelse enligt SFS 2018:934
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Den som innehar galt som användes för betäckning skall lämna uppgifter enligt denna kungörelse till statistiska centralbyråns galt- och betäckningsstatistik.

[S2]Uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken skall även ingå i lantbrukets företagsregister.

2 §  Den som är uppgiftsskyldig enligt 1 § första stycket skall

 1. föra fortlöpande anteckningar om galtens betäckningar i betäckningsjournal som statistiska centralbyrån tillhandahåller eller i annan av centralbyrån godkänd journal,
 2. senast tredje dagen efter varje kalendermånads utgång sända uppgift till statistiska centralbyrån på blankett som centralbyrån tillhandahåller om antalet under månaden betäckta suggor samt om förändringar i innehavet av galt.

3 §  Länsstyrelsen får besluta att förelägga den uppgiftsskyldige att lämna föreskrivna uppgifter. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Frågan om att döma ut vitet prövas av länsstyrelsen.

[S2]I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:934).

4 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter anmälan av statistiska centralbyrån. Innan centralbyrån gör sådan anmälan, skall samråd ske med lantbruksstyrelsen.

[S3]5 § har upphört att gälla genom förordning (1980:736).

6 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med lantbruksstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Ändring, SFS 1975:797

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1980:736) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

  Omfattning
  upph. 5 §

Förordning (1995:262) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1107) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2018:934) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01