Upphävd författning

Förordning (1975:1004) med krigsinstruktion för länsstyrelserna

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1975-11-27
Ändring införd
SFS 1975:1004
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Kommer Sverige i krig, skall 2--10 och 12 §§ tillämpas. I annat fall tillämpas dessa paragrafer i den mån regeringen förordnar om detta.

[S2]När 2--10 och 12 §§ skall tillämpas, gäller förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion endast i den mån den inte strider mot dessa paragrafer. Förordning (1988:1219).

Uppgifter och befogenheter

2 §  Länsstyrelsen skall såsom högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. Länsstyrelsen skall därvid verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civila organ som har betydelse för försvarsansträngningarna bedrives med en enhetlig inriktning, samordna de civila försvarsåtgärderna, i samråd med vederbörande försvarsområdesbefälhavare verka för att det civila och det militära försvaret samordnas, verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas.

[S2]Länsstyrelsen skall i försvarsfrågor iakttaga föreskrifter som har meddelats av centrala myndigheter och civilbefälhavaren.

3 §  Länsstyrelsen skall fullgöra de arbetsuppgifter som länsarbetsnämnden och vägförvaltningen i länet svarar för. */k/ Förordning (1991:1255)./-k/

4 §  Det åligger länsstyrelsen särskilt

[S2]att leda civilförsvaret,

[S3]att leda hälsoskyddet och den civila veterinärverksamheten,

[S4]att leda det psykologiska försvaret och vidtaga åtgärder för att bevara och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda,

[S5]att leda polisväsendet och svara för att allmän ordning och säkerhet upprätthålles,

[S6]att utöva transportreglering samt leda landsvägstransporter och sjötransporter,

[S7]att vidtaga åtgärder för att trygga befolkningens försörjning och totalförsvarets behov av förnödenheter samt fullgöra uppgifter i fråga om undanförsel och förstöring,

[S8]att svara för att verksamhet av betydelse för totalförsvaret tillgodoses

[S9]med arbetskraft,

[S10]att leda vägväsendet,

[S11]att övervaka att den socialvårdande verksamheten upprätthålles och bedrives på sätt som är lämpligt med hänsyn till befolkningsomflyttningar och övriga förhållanden,

[S12]att vidtaga åtgärder för att trygga betalningsväsendet och penningförsörjningen,

[S13]att verka för att förbindelserna upprätthålles,

[S14]att i övrigt vidta åtgärder för den statliga, kommunala och landstingskommunala förvaltningens anpassning efter rådande förhållanden. Förordning (1988:1219).

5 §  Om det är nödvändigt för samordning av försvarsansträngningarna, får länsstyrelsen meddela regional eller lokal civil myndighet med statliga förvaltningsuppgifter inom länet föreskrifter i fråga om verksamheten, även om myndigheten ej är underställd länsstyrelsen. Sådan föreskrift får dock ej meddelas för riksdagens verk eller civilbefälhavaren.

6 §  Länstsyrelsen skall hålla sig underrättad om läget inom länet samt på allt sätt söka upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala myndigheter, civilbefälhavaren och länsstyrelserna i angränsande län.

[S2]Om länsstyrelsens rapporteringsskyldighet gäller särskilda bestämmelser.

7 §  Bestämmelser om länsstyrelsens befogenheter i vissa fall, när förbindelsen har avbrutits med både regeringen och civilbefälhavaren, finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m. m. och i förordningen (1988:1215) med samma rubrik.

[S2]Länsstyrelsen skall i fall som avses i första stycket självständigt vidtaga de åtgärder som behövs för den civila försvarsverksamheten och till stöd för det militära försvaret. Förordning (1988:1219).

8 §  Länsstyrelsen får, om bestämmelse i lag ej utgör hinder, bemyndiga länsstyrelsen underställd statsmyndighet eller kommunal myndighet att beträffande visst ärende eller vissa grupper av ärenden på eget ansvar fatta beslut eller vidtaga åtgärd som annars skulle nakomma på länsstyrelsen.

[S2]Om det behövs för att den civila försvarsverksamheten skall kunna upprätthållas och bestämmelse i lag ej utgör hinder, får länsstyrelsen förordna att uppgifter, som tillkommer länsstyrelsen underställd statsmyndighet, skall övertagas av länsstyrelsen eller av annan länsstyrelsen underställd statsmyndighet.

9 §  Blir länsstyrelsen nödsakad att vidtaga eller ge föreskrift om åtgärd, som föranleder kostnader för vilka medel ej har ställts till förfogande, och kan regeringens beslut ej avvaktas, får länsstyrelsen utanordna vad som behövs. Om sådan utbetalning skall anmälan göras till regeringen snarast möjligt.

Organisation

10 §  Länsstyrelsen organiseras enligt fastställd krigsorganisationsplan med tolv sektioner, en för ledning och samordning, en för civilförsvar, en för hälsoskydd och veterinärtjänst, en för psykologiskt försvar, en för polisverksamhet, en för transporter, en för försörjning, en för arbetsmarknad, en för vägar, en för allmän förvaltning, en för kameral verksamhet och en för lantmäteriverksamhet. Dessutom finns ett regleringskontor och en expedition. Vissa sektioner är indelade i detaljer. Förordning (1988:1219).

[S2]Ärendenas handläggning m.m.

11 § har upphävts genom förordning (1986:1125).

12 §  Föreligger hinder eller avsevärda svårigheter för länsstyrelsen att avgöra ärenden i den sammansättning, med det antal ledamöter eller i den ordning som annars föreskrivs, får länsstyrelsen förordna om nödvändiga avvikelser från föreskriften. Har sådana avvikelser gjorts i fråga om något ärende som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100) eller i 21--23 §§ förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion, bör beslutet i ärendet så snart det kan ske anmälas för länsstyrelsens styrelse.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller också om hinder eller avsevärda svårigheter föreligger att tillämpa föreskrifter som inte har meddelats i lag och som avser diarieföring, protokollföring, expediering eller liknande åtgärd. Förordning (1988:1219).

Ändringar

Förordning (1975:1004) med krigsinstruktion för länsstyrelserna

Förordning (1980:481) om ändring i förordningen (1975:1004) med krigsin- struktion för länsstyrel- serna

  Omfattning
  ändr. 3, 10 §§

Förordning (1981:644) om ändring i förordningen (1975:1004) med krigsinstruktion för länsstyrelserna

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§

Förordning (1986:1125) om ändring i förordningen (1975:1004) med krigsinstruk- tion för länsstyrelserna

  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 1, 10, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:1219) om ändring i förordningen (1975:1004) med krigsinstruk- tion för länsstyrelserna

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 7, 10, 12 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:831) om ändring i förordningen (1975:1004) med krigsinstruk- tion för länsstyrelserna

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1255) om ändring i förordningen (1975:1004) med krigsinstruk- tion för länsstyrelserna

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Ändring, SFS 1992:84

  Omfattning
  upph.