Länsstyrelserna

1 §  I varje län finns en länsstyrelse.

[S2]För länsstyrelsen i Norrbottens län finns särskilda föreskrifter.

[S3]/r3/ Uppgifter

2 §  Länsstyrelsen svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den mån inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.

3 §  Länsstyrelsen skall ge noggrann akt på länets tillstånd och behov samt främja länets utveckling och befolkningens bästa.

[S2]I frågor som har betydelse även för angränsande län skall länsstyrelsen främja det för länen gemensamma intresset.

4 §  Länsstyrelsen skall särskilt ägna sig åt

 • den regionala utvecklingen,
 • hushållningen med naturresurser,
 • plan- och byggnadsväsendet,
 • naturvården,
 • miljöskyddet,
 • livsmedelskontrollen,
 • kulturmiljön,
 • hälsoskyddet,
 • den sociala omvårdnaden,
 • väg- och trafikväsendet,
 • den civila försvarsberedskapen,
 • räddningstjänsten,
 • de allmänna valen,
 • polisverksamheten,
 • administrativ samverkan inom statsförvaltningen. */k/ Förordning (1990:251).

5 §  Länsstyrelsen skall genomföra eller hos en annan förvaltningsmyndighet eller regeringen föreslå de åtgärder som är nödvändiga eller lämpliga för länet.

6 §  Länsstyrelsen bör underrätta regeringen om vad som är särskilt viktigt för regeringen att få veta om länet och händelser som inträffat där.

7 §  Länsstyrelsen skall med beaktande av fastställda nationella mål verka för att statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet i länet samordnas och anpassas efter de regionalpolitiska målen och kravet på en långsiktigt god hushållning med naturresurserna.

8 §  Länsstyrelsen skall inom sitt verksamhetsområde övervaka att vad som enligt lag eller annan författning åligger statliga myndigheter blir fullgjort.

[S2]Detsamma gäller sådana förvaltningsuppgifter som har anförtrotts kommuner eller landstingskommuner eller som har lämnats över till enskilda.

9 §  Länsstyrelsen är -- utom i Stockholms län -- huvudman för priskontorsverksamheten.

10 §  Det finns särskilda bestämmelser om att länsstyrelsen i Gotlands län har ytterligare uppgifter.

11 §  I den mån det inte är en uppgift för någon annan myndighet, skall länsstyrelsen förvalta statliga lån.

[S2]Länsstyrelsen skall därvid särskilt bevaka att skuldförbindelser behålls i kraft och att säkerheter är betryggande.

12 §  Föreskrifter om länsstyrelsernas medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del.

[S2]Utöver vad som framgår av den nyssnämnda förordningen skall länsstyrelsen vid planering och genomförande av verksamheten i fred beakta de krav som totalförsvaret ställer. Samråd skall därvid ske med berörda totalförsvarsmyndigheter.

[S3]/r3/ Verksförordningens tillämpning

13 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på länsstyrelserna.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

14 §  Landshövdingen är chef för länsstyrelsen.

15 §  Vid länsstyrelsen i Stockholms län finns en länsöverdirektör. Vid de övriga länsstyrelserna finns en chefstjänsteman som är länsråd.

[S2]Ställföreträdare för landshövdingen är i Stockholms län länsöverdirektören och i övriga län länsrådet.

[S3]/r3/ Styrelsen

16 §  Bestämmelser om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen finns i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse. Landshövdingen är styrelsens ordförande.

[S2]/r3/ Organisation

17 §  Inom länsstyrelsen -- utom i Stockholms län och Gotlands län -- finns följande enheter:

 • juridiska enheten,
 • regionalekonomiska enheten,
 • miljövårdsenheten,
 • planenheten,
 • försvarsenheten,
 • kulturmiljöenheten,
 • allmänna enheten,
 • administrativa enheten.

[S2]Vidare finns det en länsveterinär.

[S3]Länsstyrelsen får lägga samman den juridiska och den allmänna enheten till en enhet.

[S4]Länsstyrelsen får inrätta ett kansli som biträder landshövdingen och länsrådet. Länsstyrelsen får också inrätta en social funktion utanför den allmänna enheten. */k/ Förordning (1990:251).

18 §  Inom länsstyrelsen i Stockholms län finns tre avdelningar, nämligen plan eringsavdelningen, förvaltningsavdelningen och administrativa avdelningen.

[S2]Varje avdelning leds av ett länsråd.

[S3]Avdelningarna är uppdelade i följande enheter:

 • planeringsavdelningen: juridiska enheten, regionalekonomiska enheten, miljövårdsenheten, planenheten, försvarsenheten och kulturmiljöenheten,
 • förvaltningsavdelningen: allmänna enheten, trafikenheten och socialenheten,
 • administrativa avdelningen: personalenheten och ekonomienheten.

[S4]Inom planeringsavdelningen finns en länsveterinär.

[S5]Länsstyrelsen får inrätta ett kansli inom planeringsavdelningen samt ett kansli som biträder landshövdingen och länsöverdirektören. */k/ Förordning (1990:251).

19 §  Inom länsstyrelsen i Gotlands län finns följande enheter:

 • regionalekonomiska enheten,
 • miljövårdsenheten,
 • planenheten,
 • försvarsenheten,
 • kulturmiljöenheten,
 • rättsenheten,
 • administrativa enheten.

[S2]Vidare finns det en länsveterinär.

[S3]Länsstyrelsen får inrätta ett kansli som biträder landshövdingen och länsrådet. */k/ Förordning (1990:251).

20 §  Inom länsstyrelserna finns -- utom i Stockholms län, Uppsala län, Kronobergs län, Gotlands län, Blekinge län, Malmöhus län, Göteborgs och Bohus län, Värmlands län och Jämtlands län -- en expedition med en länspolischef som chef.

[S2]I de län som regeringen bestämmer finns också en biträdande länspolischef.

[S3]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

21 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta om

 • viktigare frågor om samhällsplanering och regionala utvecklingsinsatser eller andra för länets utveckling betydelsefulla åtgärder,
 • viktigare frågor om polisverksamheten,
 • viktigare frågor om länsstyrelsens organisation, arbetsordning eller verksamhetsinriktning,
 • viktigare frågor i övrigt inom länsstyrelsens verksamhetsområden.

[S2]Styrelsen får inte avgöra frågor som avser polisledning i särskilt fall.

22 §  Styrelsen skall årligen besluta om förslag till beräkning av de statliga utgifterna för civilförsvaret under nästa budgetår. Förslaget skall senast den 31 juli lämnas till statens räddningsverk.

23 §  Styrelsen får överlåta till landshövdingen att besluta sådana föreskrifter som inte är av principiellt slag eller annars av större vikt.

[S2]Landshövdingen får i sin tur, om det finns särskilda skäl för det, överlåta till någon annan tjänsteman att besluta sådana föreskrifter.

[S3]/r3/ Personalföreträdare

24 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på länsstyrelserna.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

25 §  Länsstyrelsens personalansvarsnämnd består -- förutom av landshövdingen och personalföreträdarna -- av länsrådet, chefen för den administrativa enheten och den förste länsassessor som länsstyrelsen bestämmer.

26 §  I länsstyrelsen i Stockholms län består personalansvarsnämnden -- förutom av landshövdingen och personalföreträdarna -- i stället av länsöverdirektören, chefen för planeringsavdelningen, chefen för förvaltningsavdelningen och chefen för den administrativa avdelningen.

[S2]/r3/ Vissa tjänstemäns uppgifter

27 §  Länsrådet och i Stockholms län länsöverdirektören biträder landshövdingen med att leda och samordna länsstyrelsens verksamhet.

28 §  Enhetscheferna skall särskilt bevaka

 • chefen för den juridiska respektive den allmänna enheten att lagar och andra författningar följs,
 • chefen för den regionalekonomiska enheten att regionalekonomiska synpunkter beaktas,
 • chefen för miljövårdsenheten att miljö- och hälsoskydds- samt naturvårdssynpunkter beaktas,
 • chefen för planenheten att plansynpunkter beaktas,
 • chefen för kulturmiljöenheten att kulturmiljöns synpunkter beaktas,
 • chefen för försvarsenheten att totalförsvarets krav och räddningstjänstens behov tillgodoses,
 • chefen för den administrativa enheten och i Stockholms län den administrativa avdelningen att föreskrifterna om medelsförvaltningen beaktas och att administrativ samverkan inom statsförvaltningen i länet främjas.

[S2]Länsveterinären skall särskilt bevaka att livsmedelskontrollen, djurskyddet och epizootibekämpandet iakttas. */k/ Förordning (1990:251).

29 §  Länspolischefen svarar för de ärenden som enligt polislagen (1984:387) eller polisförordningen (1984:730) ankommer på länsstyrelsen. Han skall inom länet följa polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet.

30 §  Biträdande länspolischefen är länspolischefens ställföreträdare. Han utövar länspolischefens tjänst när denne har förhinder. Han skall i övrigt enligt länspolischefens bestämmande biträda länspolischefen i dennes verksamhet.

31 §  Vid tillfälligt förhinder för länspolischefen och biträdande länspolischefen fullgörs deras uppgifter av den polismästare inom länet som länsstyrelsen bestämmer.

[S2]/r3/ Arbetsordning

32 §  I länsstyrelsens arbetsordning skall närmare anges vilka ärenden som enligt 21 § skall prövas av styrelsen.

[S2]Arbetsordningen skall också innehålla bestämmelser om fördelningen av ärenden inom länsstyrelsen och om de olika enheternas medverkan när beslut fattas.

33 §  Ett exemplar av arbetsordningen skall sändas till länsstyrelsernas organisationsnämnd.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

34 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst sju andra ledamöter är närvarande.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

35 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelande mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får landshövdingen ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

36 §  Den som i ett styrelseärende vill anmäla avvikande mening enligt 19 § första eller andra stycket förvaltningslagen (1986:223) skall göra det innan sammanträdet med styrelsen avslutas.

37 §  Landshövdingens ställföreträdare får närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Detsamma gäller den som är avdelningschef, länspolischef, länspolismästare, byråchef, enhetschef eller länsveterinär, när ett ärende som hör till hans verksamhetsområde föredras av någon annan inför styrelsen.

[S2]/r3/ Polisfrågor

38 §  Om något annat inte följer av 39 §, beslutar länspolischefen ensam i ärenden som skall handläggas på länspolischefens expedition och som inte skall avgöras av styrelsen.

[S2]I länsstyrelsens arbetsordning får föreskrivas att någon annan tjänsteman på expeditionen får besluta i sådana ärenden.

39 §  På föredragning av länspolischefen beslutar landshövdingen i ärenden

 1. som avser polisens verksamhetsformer eller som avses i 6 § tredje stycket första och andra meningen polislagen (1984:387), när det är fråga om allvarliga ordningsstörande händelser eller andra händelser, som kräver extraordinär polisverksamhet eller fordrar särskilda överväganden om användningen av polisstyrkorna, eller när omständigheterna i något annat fall kräver det,
 2. som avses i 11 § allmänna ordningsstadgan (1956:617),
 3. som avses i 2 § lagen (1956:618) om allmänna sammankomster,
 4. som avser andra, särskilt viktiga frågor.

40 §  De uppgifter som länspolischefen har enligt denna förordning fullgörs i Stockholms län, Uppsala län, Kronobergs län, Blekinge län, Malmöhus län, Göteborgs och Bohus län, Värmlands län respektive Jämtlands län av polischefen (länspolismästaren) vid polismyndigheterna i Stockholm, Uppsala, Växjö, Karlskrona, Malmö, Göteborg, Karlstad respektive Östersund. Länspolismästaren får dock inte på länsstyrelsens vägnar handlägga ärenden som avser:

41 §  I Stockholms län, Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län är den biträdande chefen (biträdande länspolismästaren) vid polismyndigheten i Stockholm, Malmö respektive Göteborg länspolismästarens ställföreträdare.

[S2]Han utövar länspolismästarens tjänst när denne har förhinder och inträder efter beslut av länspolismästaren även i övrigt i dennes ställe vid behandling av vissa ärenden eller grupper av ärenden enligt de närmare föreskrifter som beslutas av länsstyrelsen.

42 §  När länspolismästaren och i förekommande fall biträdande länspolismästaren har förhinder, utövas länspolismästarens tjänst av den polismästare, polisöverintendent eller polisintendent inom länet som länsstyrelsen bestämmer.

[S2]/r3/ Väg- och trafikfrågor

43 §  Vägdirektören i länets vägförvaltning är föredragande i ärenden om allmänna vägar, om vägmärken och säkerhetsanordningar samt om statsbidrag till väg- och gatuhållning, till byggande och drift av väg- och gatuanläggningar för kollektiv persontrafik, till byggande av spåranläggningar, terminaler och vänthallar för lokal och regional kollektiv persontrafik, till investeringar i trafiksignalanläggningar, till byggande av cykelleder eller till enskild väghållning. Länsstyrelsen kan bestämma att vägdirektören skall besluta ensam i sådana ärenden.

[S2]Länsstyrelsen kan vidare bestämma att vägdirektören skall besluta ensam eller på annat sätt delta i handläggningen av andra ärenden som rör väg- och trafikväsendet.

[S3]Första stycket tillämpas inte på ärenden som avses i 36--38 eller 67 § väglagen (1971:948) eller 11 § vägkungörelsen (1971:954). Länsstyrelsen kan bestämma att vägdirektören på något annat sätt än som beslutande eller föredragande skall delta i handläggningen av sådana ärenden.

44 §  Ärenden som rör trafik- och vägplaneringen skall beredas av en särskild beredningsgrupp.

45 §  Beredningsgruppen består av länsrådet -- i Stockholms län chefen för planeringsavdelningen -- och andra företrädare för länsstyrelsen samt vägdirektören och företrädare för dels statens järnvägar, dels banverket, dels trafikhuvudmannen enligt lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektivtrafik.

[S2]Länsrådet -- i Stockholms län chefen för planeringsavdelningen -- är gruppens ordförande.

46 §  Länsstyrelsen får efter samråd med vägdirektören förordna någon annan tjänsteman vid vägförvaltningen som är utsedd av vägverket att i vägdirektörens ställe delta i handläggningen av ärenden som avses i 43 och 44 §§.

47 §  Länsstyrelsen får förordna en tjänsteman vid länsstyrelsen att biträda länsvägnämnden med protokollföring, om nämnden begär det.

48 §  Länsstyrelsen betalar arvoden och ersättning för resekostnader till ordföranden och övriga ledamöter i länsvägnämnden samt till den tjänsteman som enligt 47 § har förordnats att biträda nämnden med protokollföring.

[S2]/r3/ Lantmäterifrågor

48 a §  Chefen för länets överlantmätarmyndighet är föredragande i ärenden enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149), ledningsrättslagen (1973:1144), lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering samt lagen (1939:608) om enskilda vägar.

[S2]Länsstyrelsen kan bestämma att chefen för överlantmätarmyndigheten skall besluta ensam i sådana ärenden.

[S3]Länsstyrelsen kan vidare bestämma att chefen för överlantmätarmyndigheten skall besluta ensam eller på annat sätt delta i handläggningen av andra ärenden som rör lantmäterifrågor. */k/ Förordning (1990:251).

48 b §  Länsstyrelsen får efter samråd med chefen för överlantmätarmyndigheten förordna någon annan tjänsteman vid det statliga lantmäteriet i länet att i chefens ställe delta i handläggningen av ärenden som avses i 48 a §. */k/ Förordning (1990:251).

[S2]/r3/ Viss tjänstgöringsskyldighet

49 §  Det finns särskilda bestämmelser om skyldighet för tjänstemän vid länsarbetsnämnden, länsbostadsnämnden, lantbruksnämnden, skogsvårdsstyrelsen, fiskenämnden eller länsskolnämnden samt polischefen och polisintendenten vid polismyndigheten i Visby att, som föredragande eller på något annat sätt, delta i handläggningen av vissa ärenden och i övrigt biträda länsstyrelsen.

[S2]/r3/ Särskilt samråd m. m.

50 §  Har en central myndighet -- dock inte affärsverken eller banverket -- meddelat beslut som rör lokalisering av en anläggning eller fördelning av resurser inom ett län och finns det inte någon sökande, klagande eller annan part i ärendet, skall länsstyrelsen begära att regeringen omprövar beslutet, om länsstyrelsen finner att det strider mot de regionalpolitiska målen för länet.

[S2]Går beslutet emot länsstyrelsens mening i frågan, skall den centrala myndigheten genast underrätta länsstyrelsen om beslutet.

51 §  Har länsstyrelsen meddelat ett beslut av väsentlig betydelse för en central myndighets verksamhet och finns det inte någon sökande, klagande eller annan part i ärendet, skall länsstyrelsen genast underrätta den centrala myndigheten om beslutet, om detta går emot den mening som uttalats av myndigheten eller dess regionala organ.

52 §  I frågor som avses i 50 och 51 §§ bör samråd ske mellan den centrala myndigheten eller dess regionala organ och länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsen bör samråda med länsstyrelsen i ett annat län i frågor av betydelse för båda länen.

53 §  Länsstyrelsen bör, i den mån det inte strider mot vad som är föreskrivet i lag eller någon annan författning, informera motsvarande myndighet i angränsande nordiska länder i sådana frågor om samhällsplanering och regionala utvecklingsinsatser som kan antas ha betydelse för den myndighetens verksamhet.

[S2]/r3/ Val av styrelse m. m.

54 §  Föreskrifter om val av styrelsens ledamöter utom landshövdingen och av suppleanter för dessa finns i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse.

[S2]I Malmöhus län väljer landstinget nio och kommunfullmäktige i Malmö kommun fem ledamöter. I Göteborgs och Bohus län väljer landstinget fem och kommunfullmäktige i Göteborgs kommun nio ledamöter.

55 §  Ledamöter och suppleanter skall vara kyrkobokförda i länet. Föreskrifter om krav på svenskt medborgarskap för behörighet att inneha sådana uppdrag finns i 11 kap. 9 § regeringsformen.

56 §  Bland ledamöterna och suppleanterna bör det finnas erfarenhet från kommunal och landstingskommunal verksamhet och erfarenhet från verksamhet i näringslivet och arbetstagarorganisationer.

57 §  Val av ledamöter eller suppleanter skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot som erhålls, om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal.

[S2]Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns det föreskrifter i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m.

[S3]Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall det vid valet även bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring.

58 §  Ledamöter och suppleanter i styrelsen väljs för tre år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av landstingsledamöter och kommunfullmäktige har ägt rum.

[S2]Om val till landstinget eller till kommunfullmäktige som har valt ledamöter och suppleanter i styrelsen har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för ledamöterna och suppleanterna två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har avslutats.

[S3]När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslutats, skall landstinget eller fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och suppleanter för återstoden av tjänstgöringstiden.

59 §  Om en ledamots eller en suppleants behörighet upphör, förfaller hans uppdrag omedelbart.

60 §  Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringtiden, inträder en suppleant i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Suppleanten inträder enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet.

[S2]Om en ledamot eller suppleant som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot eller suppleant för återstoden av tjänstgöringstiden.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

61 §  Landshövdingen förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Länsöverdirektören i Stockholms län utnämns av regeringen.

[S3]Tjänster som länsråd och administrativ direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av landshövdingen. Tjänster som länspolischef tillsätts av regeringen efter förslag av länsstyrelsen.

[S4]Andra tjänster tillsätts av länsstyrelsen.

62 §  Innan länsstyrelsen beslutar om förslag i fråga om tjänst som länspolischef, skall länsstyrelsen samråda med rikspolisstyrelsen. */k/ Förordning (1989:1103).

63 §  Innan länsstyrelsen beslutar om tillsättning av en tjänst som anges i följande sammanställning, skall länsstyrelsen samråda med den centrala myndighet som anges i sammanställningen.

TjänstCentral myndighet
miljövårdsdirektör länsarkitekt försvarsdirektörstatens naturvårdsverk plan- och bostadsverket överstyrelsen för civil beredskap
länsveterinärlantbruksstyrelsen, statens livsmedelsverk
länsantikvarieriksantikvarieämbetet och statens historiska museer
biträdande länspolischef föreståndare för priskontoretrikspolisstyrelsen statens pris- och konkurrensverk

[S2]*/k/ Förordning (1990:251).

64 §  Om länsstyrelsen och den centrala myndigheten inte enas i fråga om tillsättandet av någon av de tjänster som anges i 63 §, skall länsstyrelsen med sitt eget och myndighetens yttrande lämna över ärendet till regeringen för beslut.

[S2]Vad som har sagts nu gäller dock inte tjänsten som föreståndare för priskontoret.

65 §  Den som utses till länspolischef eller biträdande länspolischef skall vara jurist och ha genomgått polischefsutbildning.

66 §  Bara svenska medborgare får ha eller utöva tjänster som länsöverdirektör, länsråd, byråchef, enhetschef eller länsveterinär eller som chef för det kansli som biträder landshövdingen och hans ställföreträdare eller chefen för planeringsavdelningen.

67 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av länsstyrelsen även för de tjänster som tillsätts av regeringen. Detta gäller dock inte tjänsten som landshövding.

68 §  Vad som sägs om statens ansvarsnämnd i 15 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller enhetschefer, länsveterinärer och biträdande länspolischefer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:971) med länsstyrelseinstruktion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.
 2. Genom förordningen upphävs
  • kungörelsen (1827:60 s. 1007) angående åtskilliga föreskrifter för bevakandet av kronans rätt i de henne rörande rättegångar vid domstolarna,
  • skrivelsen (1848:61 s. 2) med nådig förklaring, att kungl. kungörelsen den 16 maj 1827, angående bevakande av kronans rätt i de henne rörande rättegångar, även skall tillämpas i alla synemål, då kronan är av- eller tillträdare m. m.,
  • kungörelsen (1849:5 s. 3) angående bevakande av kronans rätt i husesyns mål,
  • kammarkollegiets cirkulärbrev (1873:29 s. 39) angående åtgärder för bevakande av kronans rätt i husesynemål,
  • förordningen (1986:1122) med länsstyrelseinstruktion.
 3. Länsstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt äldre föreskrifter åligger Kungl. Maj:ts befallningshavande eller landshövdingen.
 4. Föreskrifterna om vitesföreläggande i 10 § länsstyrelseinstruktionen (1971:460) skall fortfarande gälla. Ärenden om sådana vitesförelägganden avgörs av landshövdingen.
 5. Gällande förordnanden som naturvårdsdirektör skall från ikraftträdandet i stället avse förordnande som miljövårdsdirektör.
Ikraftträder
1988-10-01

Förordning (1988:1411) om ändring i förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion

  Omfattning
  ändr. 63 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:1103) om ändring i förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion

  Omfattning
  ändr. 62 §
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1990:251) om ändring i förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion

  Omfattning
  ändr. 4, 17-19, 28, 63; nya 48 a, 48 b §§, rubr. närmast före 48 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1341) om ändring i förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion

  Omfattning
  ändr. 40 §
  Ikraftträder
  1991-04-01

Ändring, SFS 1990:1510

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion.
  3. Länsstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt äldre föreskrifter åligger Kungl. Maj:ts befallningshavande eller landshövdingen.
  4. Föreskrifterna om vitesföreläggande i 10 § länsstyrelseinstruktionen (1971:460) skall fortfarande gälla. Ärenden om sådana vitesförelägganden avgörs av landshövdingen.
  5. Om länsstyrelsen inrättar nämnder eller rennäringsdelegationer enligt 8 eller 10 § för tiden före den 1 juli 1992, skall ledamöter och ersättare utses särskilt för tiden till utgången av juni 1992.
  Omfattning
  upph.