Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1215 i lydelse enligt SFS 2023:580
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Förordningens tillämpning

1 §  Bestämmelserna i denna förordning ges i anslutning till föreskrifterna i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m. m. och skall tillämpas i den utsträckning motsvarande föreskrift i lagen är satt i tillämpning.

[S2]Av 2 § tredje stycket lagen framgår att föreskrifter som har meddelats med stöd av den gäller i stället för avvikande bestämmelser i någon lag eller annan författning.

2 §  Befogenhet som ges i denna förordning får utnyttjas bara i den utsträckning som behövs på grund av att riket är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig.

Bestämmelser om kommunerna

3 §  En beslutande kommunal församling får i särskilda fall besluta att de som tjänstgör hos kommunen skall tjänstgöra i andra tjänster eller uppdrag hos kommunen. En kommunal förvaltningsmyndighet har samma befogenhet i fråga om dem som tjänstgör hos myndigheten.

Bestämmelser om de statliga förvaltningsmyndigheterna

4 §  En statlig förvaltningsmyndighet får föreskriva eller i särskilda fall besluta om avvikelser från bestämmelser om den sammansättning, det antal ledamöter eller den ordning som föreskrivits för att avgöra ärenden.

[S2]Om det är nödvändigt för att myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter får den bestämma avvikelser även från andra föreskrifter som styr myndighetens arbetssätt om föreskrifterna har beslutats på annat sätt än genom lag.

5 §  Utöver vad som annars är föreskrivet får en statlig förvaltningsmyndighet föreskriva att vissa av myndighetens uppgifter skall övertas av en underställd myndighet, eller att uppgifter som ankommer på en underställd myndighet skall övertas av en annan sådan myndighet eller av den överordnade myndigheten själv.

[S2]Första stycket gäller inte uppgifter som myndigheten i fråga ansvarar för enligt lag.

6 §  En statlig förvaltningsmyndighet skall anmäla till regeringen om myndigheten finner att dess egna eller en underställd myndighets arbetsuppgifter bör övertas av en annan inte underställd myndighet. Motsvarande gäller om myndigheten bedömer att den eller en underställd myndighet bör överta uppgifter från en annan, inte underställd myndighet.

[S2]Om beslut av regeringen inte hinner avvaktas, får en central förvaltningsmyndighet föreskriva att en arbetsuppgift hos den skall övertas av en annan statlig förvaltningsmyndighet. Sådana föreskrifter får gälla endast till dess regeringens beslut hinner inhämtas. De skall om möjligt föregås av samråd mellan berörda förvaltningsmyndigheter. De får inte avse uppgifter som myndigheten ansvarar för enligt lag.

7 §  Beslut enligt 4--6 §§ fattas av myndighetens chef. I nämnder och nämndliknande myndigheter där de uppgifter som annars ankommer på myndighetens chef fullgörs av nämnden, fattas dock dessa beslut av ordföranden.

[S2]Om en föreskrift enligt 4 eller 5 § avviker från vad som annars är föreskrivet i lag eller förordning, skall detta anmälas till regeringen så snart som möjligt. Om föreskriften har meddelats av en myndighet som är underställd en annan myndighet, skall anmälan göras också till den överordnade myndigheten.

8 §  En central förvaltningsmyndighet får i särskilda fall besluta att de som tjänstgör hos den myndigheten eller en underställd myndighet skall tjänstgöra i andra anställningar eller uppdrag hos det allmänna.

9 §  Om riket är i krig och förbindelsen mellan en del av riket och regeringen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller om omedelbara åtgärder annars måste vidtas, får den civilområdesansvariga länsstyrelsen inom det område där förbindelsen avbrutits fullgöra de uppgifter som enligt 8 kap.regeringsformen ankommer på regeringen samt besluta att en lag i ett visst ämne ska börja tillämpas.

[S2]Om förbindelsen även med den civilområdesansvariga länsstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller om omedelbara åtgärder annars måste vidtas, får länsstyrelsen inom det område där förbindelsen avbrutits fullgöra de uppgifter som anges i första stycket. Förordning (2023:580).

Bestämmelser om domstolarna

10 §  En hovrätt eller kammarrätt skall anmäla till regeringen, om domstolen anser att domstolens egna eller en tingsrätts respektive förvaltningsrätts arbetsuppgifter bör övertas av en domstol av samma slag. Förordning (2009:879).

11 §  En hovrätt eller kammarrätt får i särskilda fall besluta att en ordinarie domare, inom det egna domstolsområdet, skall fullgöra en högre eller en i fråga om anställningsförmånerna jämställd domartjänst vid en annan domstol än den han tillhör.

[S2]En hovrätt eller kammarrätt får i särskilda fall besluta att de som tjänstgör inom det egna domstolsområdet men inte är ordinarie domare skall tjänstgöra i andra anställningar eller uppdrag i en domstol inom domstolsområdet.

12 §  Om riket är i krig och förbindelsen mellan en del av riket och regeringen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller om omedelbara åtgärder annars måste vidtas, får hovrätter och kammarrätter inom den del av den egna domkretsen där förbindelsen avbrutits fullgöra regeringens befogenheter enligt 8 kap.regeringsformen att meddela föreskrifter om domstolarna och deras verksamhet. Förordning (2023:580).

13 §  I de fall en domstols dom avser den som är krigsman eller som fullgör civilplikt gäller följande. En dom som har beslutats utan att huvudförhandling har hållits ska delges krigsmannen eller den som fullgör civilplikt. Om huvudförhandling har hållits i utevaro av krigsmannen eller den som fullgör civilplikt, ska domen även i det fallet delges honom eller henne. Delgivning sker genom rättens försorg. Delgivning får inte ske enligt 3438 och 4751 §§delgivningslagen (2010:1932). Om domen ska delges krigsmannen eller den som fullgör civilplikt, räknas tiden för överklagande såvitt gäller honom eller henne från dagen för delgivning av domen.

[S2]Första stycket gäller även i fråga om slutliga beslut som inte endast innebär att ett mål eller ett ärende avskrivs. Förordning (2011:167).

Gemensamma bestämmelser

14 §  Om det i lag eller förordning är föreskrivet att ett visst antal suppleanter skall utses för en beslutande kommunal församling eller en förvaltningsmyndighet, får sådana utses till det större antal som behövs.

[S2]Föreskrift om att en suppleant är utsedd för en viss bestämd ledamot eller för någon personligen skall beaktas när det utökade antalet suppleanter utses.

[S3]Om en suppleant i enlighet med vad som nu sagts utses under löpande tjänstgöringstid, skall uppdraget avse återstående del av tjänstgöringstiden.

15 §  En myndighet som enligt 33 § lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m. m., finner att en skrivelse med överklagande skall anses ha kommit in i rätt tid, skall omgående underrätta den myndighet som skall se till att det överklagade beslutet verkställs.

16 §  En myndighet får efter ansökan besluta om förlängning av tid enligt 34 § lagen (1988:97) om förfarandet hos kommuner, förvaltningsmyndigheter och domstolar i krig eller krigsfara m. m., om åtgärden skall vidtas hos myndigheten. En central statlig förvaltningsmyndighet utövar dock denna befogenhet i fråga om en underinstans.

17 §  Vid delgivning genom Försvarsmaktens försorg får bevis om delgivning utfärdas av den som har lägst fänriks tjänstegrad eller av militärpolisman. Förordning (1994:880).

Ändringar

Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:26) om ändring i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:880) om ändring i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:424) om ändring i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2000:917) om ändring i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara, m.m.

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2009:879) om ändring i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2011:167) om ändring i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2023:580) om ändring i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Omfattning
ändr. 9, 12 §§
Ikraftträder
2024-01-01