Upphävd författning

Förordning (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
SFS 1975:1127
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller, jämte förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion, för verksamheten vid inskrivningsmyndigheter som för inskrivningsregister. Förordning (1984:971).

2 §  Tingsrätten får förordna tingsnotarie samt domstolsbiträde och annan icke lagfaren tjänsteman, som har vunnit tillräcklig erfarenhet, att på eget ansvar

 1. lämna upplysning om innehållet i fastighetsregister och inskrivningsregister samt framställa terminalutskrift,
 2. utföra beställning av bevis som avses i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.,
 3. göra förberedande införingar i inskrivningsregistret,
 4. föra minneslista. Förordning (1982:54).

3 §  Tingsrätten får förordna tingsnotarie, som har vunnit tillräcklig erfarenhet, att på eget ansvar

 1. göra erforderliga ändringar i inskrivningsregistret med anledning av uppgifter från fastighetsregistermyndighet beträffande ändringar i fastighetsregistret,
 2. lämna dagsgodkännande enligt 38 § inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061).

4 §  Domstolsbiträden, som har vunnit tillräcklig kunskap och erfarenhet och som har genomgått av domstolsverket föreskriven utbildning, får förordnas att på eget ansvar handlägga inskrivningsärenden som rör

 1. lagfart, om den åberopade fångeshandlingen utgörs av köpebrev eller bouppteckning,
 2. inskrivning av förvärv av tomträtt, om den åberopade fångeshandlingen utgörs av köpebrev eller bouppteckning,
 3. inteckning eller dödning av inteckning,
 4. utbyte av pantbrev eller vilandebevis,
 5. anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis,
 6. anmälan om upphört innehav av pantbrev eller vilandebevis,
 7. anteckning i inskrivningsregister på grund av föreskrift i lag eller annan författning, dock inte inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken eller avförande av sådan inskrivning.

[S2]Förordnande enligt första stycket får ej avse ärende som angår fastighet som kvarstår i fastighetsbok eller ärende som är av vidlyftig eller svår beskaffenhet eller som eljest bör handläggas av lagfaren tjänsteman. Med förordnandet följer behörighet att i ärendet vidta de åtgärder som enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ankommer på inskrivningsmyndighet.

[S3]Domstolsbiträden får också förordnas att på eget ansvar lämna dagsgodkännande enligt 38 § inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061).

[S4]Förordnanden enligt denna paragraf meddelas vid Stockholms, Göteborgs och Malmö tingsrätter av tingsrätten och vid andra tingsrätter av hovrätten. Hovrätten får lämna över till andra tingsrätter att meddela sådana förordnanden. Förordning (1988:1172).

5 §  Centralnämnden för fastighetsdata skall genast underrättas om förordnande av inskrivningsdomare eller vikarie för denne samt om förordnande för tingsnotarie enligt 3 § 2.

[S2]Underrättelse enligt första stycket lämnas av den som har meddelat förordnandet.

6 §  Lämnande av muntliga upplysningar från inskrivningsregister eller från fastighetsbok och andra handlingar som förvaras hos inskrivningsmyndighet får begränsas till viss tid, minst tre timmar, varje arbetsdag.

[S2]Skyldighet att lämna upplysning om innehållet i inskrivningsregister innefattar jämväl skyldighet att i anslutning till förfrågan om inskrivningsförhållandena rörande viss fastighet eller tomträtt lämna upplysning om innehållet i fastighetsregistret rörande samma fastighet.

Ändringar

Förordning (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister

Förordning (1982:54) om ändring i förordningen (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1984:971) om ändring i förordningen (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:812) om ändring i förordningen (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1988:1172) om ändring i förordningen (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:468) om upphävande av förord- ningen (1975:1127) om verk- samheten vid inskrivningsmyn- dighet som för inskrivnings- register

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-07-01