Upphävd författning

Inskrivningsregisterkungörelse (1974:1061)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:1061 i lydelse enligt SFS 1999:853
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Inskrivningsregister som avses i 2 § lagen (1973:98) om inskrivningsregister föres särskilt för varje inskrivningsmyndighets område.

[S2]Om lagringen av uppgifter i inskrivningsregister m. m. finns bestämmelser i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058). Innehållet i registret skall kunna läsas och ändras med användande av bildskärmsterminal.

2 §  I inskrivningsregister redovisas inskrivningsförhållandena särskilt för varje fastighet. I redovisningen ingår fastighetsregistrets uppgift om fastighetens registerbeteckning.

Inskrivningsregistrets innehåll

3 §  Redovisningen i inskrivningsregistret sker i sex avdelningar. De olika avdelningarna innehåller uppgift om

 1. lagfart,
 2. tomträttsupplåtelse,
 3. tomträttsinnehav,
 4. inteckningar m. m.,
 5. anteckningar,
 6. äldre förhållanden.

[S2]I inskrivningsregistret skall därutöver för varje inskrivningsmyndighets område redovisas datum för den senaste inskrivningsdag, beträffande vilken samtliga beslut och anteckningar införts i registret (aktualitetsdatum).

4 §  I avdelningen för uppgifter om lagfart införes,

 1. sökandens person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och namn,
 2. datum för ansökan om lagfart jämte aktnummer,
 3. beslut som innefattar bifall till ansökan om lagfart, om dagen för bifall icke är densamma som dagen för ansökningen,
 4. när ansökan om lagfart å andel av fastigheten bifalles, uppgift om den andel som lagfarten avser,
 5. uppgift om fångets art och fångeshandlingens datum,
 6. uppgift om köpeskilling, om ej förvärvet omfattar del av fastighet,
 7. beslut som ej innefattar bifall till lagfartsansökan, samt, om ansökan rör endast del av fastigheten, uppgift om den del av fastigheten som ansökningen avser,
 8. uppgift om namnändring beträffande den för vilken lagfart senast sökts eller beviljats,
 9. hänvisning till ny ägares ansökan om lagfart på fastigheten eller del av den, om ansökan ej bifallits,
 10. uppgift från förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken att hans eller hennes förordnande avser fastigheten,
 11. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum,

[S2]19 kap.20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 §jordabalken samt, såvitt gäller lagfart, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 §tredje stycket samma balk,

[S3]3 kap. 1 § tredje stycket lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m. m.,

[S4]16 § andra stycket jordförvärvslagen (1979:230),

[S5]6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

[S6]2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem.

[S7]Införes uppgift enligt första stycket 4 om att lagfart endast omfattar andel av fastigheten, skall uppgift om den däremot svarande inskränkningen i fångesmannens innehav införas.

[S8]Om sökanden förvärvat fastigheten eller del av fastigheten genom flera förvärv, gäller föreskrifterna i första stycket det förvärv, på vilket lagfart först söks. Beslut om ansökan om lagfart på övriga förvärv förs in i anslutning till den första ansökningen. Sådan införing skall innehålla hänvisning till akten samt de uppgifter som anges i första stycket 3, 7, 9 a och 10. Bifalls ansökan, skall uppgiften om sökandens och fångesmannens innehav ändras i överensstämmelse med beslutet.

[S9]I fråga om fastighet som bildats genom avstyckning införes uppgift om dag, då lagfart söktes första gången, om denna uppgift är av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för däri gällande inteckningar.

[S10]Har lagfart beviljats eller sökts för staten, införes uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen.

[S11]Bestämmelser om införing i inskrivningsregistret av vissa uppgifter om den som har sökt lagfart finns i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058). Förordning (1995:394).

 • NJA 1984 s. 868:Vid överföring till inskrivningsregister av uppgifter om lagfart skall enligt 5 § 3 st kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister, när gemensam lagfart har sökts eller beviljats, lagfarten anses avse andelar efter huvudtalet. Fråga om tillämpning av 11 kap 14 § regeringsformen på denna bestämmelse. Tillika fråga om rättelse i inskrivningsregistret på begäran av makar som hade gemensam lagfart efter att ha förvärvat olika stora andelar av den fasta egendomen.

5 §  I avdelningen för uppgifter om tomträttsupplåtelse införes,

 1. upplåtelsedag,
 2. datum för ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelsen jämte aktnummer,
 3. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelse, om dagen för bifall icke är densamma som dagen för ansökningen,
 4. uppgift om ändamålet med upplåtelsen,
 5. uppgift om det belopp med vilket avgälden skall utgå,
 6. uppgift om de tidsperioder som avses i 13 kap.10 och 14 §§jordabalken,
 7. uppgift om sådan i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning som avses i 21 kap. 4 § jordabalken,
 8. uppgift om inskrivning av avtal som avses i 13 kap. 21 § jordabalken med angivande av avtalets innebörd,
 9. uppgift om uppsägning av tomträttsavtalet,
 10. uppgift om anmälan som avses i 13 kap. 25 § jordabalken,
 11. uppgift om nedsättning av lösesumma,
 12. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap.14, 17 och 18 §§jordabalken såvitt gäller tomträttsupplåtelse.

[S2]När inskrivning sökes på grund av tomträttsupplåtelse, skall efter fastighetsregistrets uppgift om fastighetens registerbeteckning införas inskrivningsmyndighetens anmärkning om att tomträtt upplåtits i fastigheten. Förordning (1975:1113).

6 §  I avdelningen för uppgifter om tomträttsinnehav införes,

 1. de uppgifter, som anges i 4 § första stycket 1--9 a och andra stycket, varvid vad som där sägs om fastighet, ägare och ansökan om lagfart i stället skall avse tomträtt, tomträttshavare och ansökan om inskrivning av tomträtt,
 2. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum,

[S2]19 kap.20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jämfört med 21 kap. 7 § jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 §tredje stycket samma balk,

[S3]3 kap. 1 § tredje stycket lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m.,

[S4]6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.,

[S5]2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem.

[S6]Om sökanden förvärvat tomträtten eller del av tomträtten genom flera förvärv, äger 4 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

[S7]Bestämmelser om införing i inskrivningsregistret av vissa uppgifter om den som har sökt inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomträtt finns i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058). Förordning (1995:394).

7 §  I avdelningen för uppgifter om inteckningar m.m. införes,

 1. intecknings belopp med siffror,
 2. uppgift om nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft för vilken inskrivning sökes samt beskaffenheten härav,
 3. datum för ansökan jämte aktnummer,
 4. beslut som innefattar bifall till ansökan, om dagen för bifall icke är densamma som dagen för ansökningen,
 5. när inteckning besvärar flera fastigheter, uppgift dels om de fastigheter i vilka inteckningen sökts, beviljats eller utsträckts, dels om de fastigheter i vilka inteckningen gäller eller, i fråga om ansökan om inteckning eller utsträckning, de fastigheter ansökningen avser,
 6. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,
 7. när ansökan rör endast del av fastighet, uppgift om den del av fastigheten som ansökningen avser,
 8. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis, hänvisning till akten jämte innehavarens namn och adress,
 9. uppgift om utsträckning, sammanföring, nedsättning, relaxation eller annan förändring av inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,
 10. uppgift om utbyte av pantbrev eller vilandebevis,
 11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 §tredje stycketjordabalken, när det gäller inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten.

[S2]Införing i avdelningen skall ske på sådant sätt att inskrivning i förhållande till andra inskrivningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inskrivningar med lika rätt, skall det anges särskilt. Kan företrädesordningen icke med säkerhet klarläggas, skall anmärkning om det införas vid berörda inskrivningar.

[S3]I avdelningen skall särskilt anges det sammanlagda belopp, för vilket fastigheten eller tomträtten svarar på grund av inteckning som beviljats eller sökts däri.

[S4]Besväras fastighet eller tomträtt ej av sökt eller beviljad inteckning eller annan inskrivning, skall uppgift om det införas i avdelningen. Förordning (1987:1028).

8 §  I avdelningen för uppgifter om anteckningar införes,

 1. uppgift om förhållanden som enligt lag eller annan författning och med tillämpning av 7 § lagen (1973:98) om inskrivningsregister skall antecknas i inskrivningsregister och som ej skall införas i annan avdelning eller i fastighetsregister,
 2. datum för anteckning jämte aktnummer,
 3. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap.14, 17 och 18 §§jordabalken, såvitt gäller anteckning.

9 §  I avdelningen för uppgifter om äldre förhållanden införes,

 1. hänvisning till akt då inskrivning eller anteckning dödats eller avförts,
 2. hänvisning till akt rörande beslut i inskrivningsärende, om beslutet icke längre innehåller upplysning om gällande förhållanden,
 3. hänvisning till akt rörande anteckning, om anteckningen icke längre är gällande,
 4. hänvisning till akt rörande inskrivning eller anteckning beträffande fastighet som uteslutits ur fastighetsregistret eller som avregistrerats,
 5. hänvisning till akt i annat fall, om detta är lämpligt.

[S2]När en hänvisning införts enligt första stycket, skall inskrivningen eller anteckningen i fråga avföras från den avdelning där den förekommer. En uppgift som avförts från avdelningen för lagfart eller för tomträttsinnehav får bevaras så att den alltjämt kan läsas med användande av terminal. Förordning (1986:750).

Ändring i fastighetsindelningen m.m.

10 §  När uppgift från lantmäterimyndigheten beträffande ändring i fastighetsregistret kommer in, skall inskrivningsmyndigheten snarast möjligt göra de ändringar i inskrivningsregistret som uppgiften föranleder.

[S2]Har fastighet uteslutits ur fastighetsregistret eller har den avregistrerats utan att ny fastighet samtidigt bildats, skall beträffande samtliga uppgifter i inskrivningsregistret om fastigheten förfaras enligt 9 § första stycket 4 och andra stycket.

[S3]Har ny fastighet registrerats, skall uppgifterna i inskrivningsregistret om den eller de ursprungliga fastigheterna föras över till den nya fastigheten, om de icke uppenbarligen saknar betydelse. Är den nya fastigheten bildad genom avstyckning, skall den för stamfastigheten gällande lagfarten föras in också på avstyckningen. Om det är av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för däri gällande inteckningar, skall vid lagfarten anmärkas att den avser stamfastighet. Förordning (1995:1431).

11 §  Över ändringar i inskrivningsregistret enligt 10 § föres dagbok på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

[S2]Den som utfört ändring skall på dagboksbladet bestyrka åtgärden med sitt namn eller signum. Förordning (1975:1113).

12 §  Ändringar, som enligt 10 § skall göras i inskrivningsregistret, skall införas och lagras i ett för ändamålet avsett minne (mellanlagringsminne). Införingen i mellanlagringsminnet skall granskas och godkännas av den som utfört ändringen. Godkännandet sker i samband med att dagboksbladet bestyrkes enligt 11 § andra stycket.

[S2]Sedan ändring utförts på grund av samtliga under dagen inkomna underrättelser, skall ändringarna anmälas för registrering i inskriv ningsregistret enligt 38 §.

Inskrivningsmyndighets område

13 §  Bestämmelser om vilka inskrivningsmyndigheters område som skall ha annan omfattning än domsagan finns i förordningen (1975:1110) om vissa inskrivningsmyndigheters område, m.m. Förordning (1975:1113).

Inskrivningsdomare

14 §  Inskrivningsdomare förordnas i Stockholms, Göteborgs och Malmö domsagor av tingsrätten och annars av hovrätten. Förordning (1984:970).

Inskrivningsdag

15 §  Inskrivningsdag avslutas klockan tolv.

[S2]På tingsrätts och inskrivningsmyndighets kansli skall finnas anslag med uppgift om när inskrivningsdag hålles. Förordning (1975:1113).

Ansökan i inskrivningsärende

16 §  Sökande skall ge in de handlingar som han vill åberopa till stöd för sin ansökan. Göres ansökan av flera sökande gemensamt och avser ansökningen lagfart eller inskrivning av tomträtt, skall ansökningen innehålla uppgift om hur stor andel av fastigheten eller tomträtten varje sökande innehar. Sker det ej och underlåter sökandena att efterkomma föreläggande att komplettera ansökningen, skall den anses avse andelar efter huvudtalet.

[S2]I ansökan eller annan handling som ges in i inskrivningsärende skall beträffande överlåtare, upplåtare och förvärvare anges person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och namn.

 • NJA 1984 s. 868:Vid överföring till inskrivningsregister av uppgifter om lagfart skall enligt 5 § 3 st kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister, när gemensam lagfart har sökts eller beviljats, lagfarten anses avse andelar efter huvudtalet. Fråga om tillämpning av 11 kap 14 § regeringsformen på denna bestämmelse. Tillika fråga om rättelse i inskrivningsregistret på begäran av makar som hade gemensam lagfart efter att ha förvärvat olika stora andelar av den fasta egendomen.
16 a § har upphävts genom förordning (1999:853).

17 §  Avser ansökan lagfart eller inskrivning av tomträtt, annan nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft, skall handling på vilken ansökningen grundas vara åtföljd av två styrkta avskrifter. Tillhandahåller ej sökanden sådana avskrifter, skall inskrivningsmyndigheten göra avskrifterna på sökandens bekostnad.

När ansökan fullföljes, äger första stycket motsvarande tillämp fråga om tillägg som har tecknats på handlingen.ning i

Dagbok

18 §  Över inskrivningsärenden föres dagboken (del AB) med terminal skrivare på blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket. Förordning (1975:1113).

[S2]Över ärenden som icke omedelbart leder till inskrivning i inskrivningsregister föres dagboken (del C) på blankett för dagboksblad i tvistemål. Över ärendena i del C föres kortregister med fastighetsbeteckningen som sökord.

[S3]Dagbokens delar skall föras i särskilda nummerserier.

19 §  Ärendena tages upp i dagboken efter hand som de förekommer till handläggning på inskrivningsdagen och numreras i löpande följd för kalenderår. Årtal och nummer anges på de handlingar som kommer in. En av handlingarna i varje ärende förses dessutom med uppgift om dagen då ärendet kom in till inskrivningsmyndigheten.

[S2]Den som fattat beslut i inskrivningsärende skall på dagboksbladet bestyrka beslutet och vad som förts in i dagboken med sitt namn eller signum.

20 §  Anteckning i dagboken får ej strykas över eller ändras, sedan godkännande enligt 38 § lämnats. Upptäckes felskrivning i dagboken innan sådant godkännande lämnats, skall nytt dagboksblad framställas.

Minnesbok m.m.

21 §  Hos inskrivningsmyndighet föres minnesbok, som dag för dag visar vilka sammanträden som skall hållas och vad som i övrigt kan vara att iakttaga viss dag på grund av meddelat beslut.

[S2]Över samtliga av inskrivningsmyndigheten meddelade uppskovsbeslut, vilandeförklaringar, avslagsbeslut och beslut om att ansökan har förklarats förfallen skall föras en minneslista. Listan får uppta även andra beslut. Inskrivningsmyndigheten skall från listan ta bort sådana beslut som har förlorat sin betydelse. Uppgift om beslut som har förts in i minneslistan behöver inte föras in i minnesboken. Förordning (1982:53).

Akter

22 §  Akt i inskrivningsärende förses med ärendets nummer i dagboken.

[S2]Sådan anteckning i akt som avses i 19 kap. 7 § jordabalken bestyrkes av den som gjort anteckningen.

Renovation

23 §  Inom sex veckor efter utgången av närmast föregående kvartal skall inskrivningsmyndighet till riksarkivet sända avskrift av handling som ligger till grund för ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt, annan nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft. Förordning (1983:1059).

Lagfartssammanträde och sammanträde enligt 19 kap. 10 § jordabalken

24 §  Har inskrivningsmyndigheten kallat annan än sökanden att höras upplysningsvis vid lagfartssammanträde, har han rätt till ersättning av allmänna medel.

[S2]Protokoll skall föras rörande vad som förekommer vid sammanträde som avses i 19 kap. 10 § jordabalken. Protokollet skall fogas till akten i ärendet, när det tages upp till ny handläggning.

[S3]Har någon som inskrivningsmyndigheten kallat och som ej är sökande inställt sig för att höras i ärende som avses i andra stycket, har han rätt till ersättning av allmänna medel, om ej särskilda skäl föranleder att sökanden eller han själv bör stå för kostnaden.

[S4]Ersättning av allmänna medel som avses i denna paragraf betalas enligt förordningen (1982: 805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m m. Utbetalas ersättningen med stöd av tredje stycket, skall kostnaden alltid stanna på statsverket. Förordning (1982:809).

Beslut m.m.

25 §  Inskrivningsmyndighets beslut skall införas i inskrivningsregister, om beslutet innebär att

 1. ansökan om lagfart, inteckning eller annan inskrivning i inskrivningsregister bifalles, förklaras vilande, avslås eller förklaras förfallen, eller
 2. inskrivningsärende uppskjutes.

26 §  Beslut, som enligt 25 § skall införas i inskrivningsregister, skall införas och lagras i det i 12 § nämnda mellanlagringsminnet. Införingen i mellanlagringsminnet skall granskas och godkännas av den som fattat beslutet. Godkännandet sker i samband med att dagboksbladet bestyrkes enligt 19 § andra stycket.

[S2]Sedan beslut fattats i samtliga på inskrivningsdag upptagna ärenden, skall besluten anmälas för registrering i inskrivningsregistret enligt 38 §.

27 §  Finner den som skall göra anmälan för registrering att meddelat beslut till följd av ändring i fastighetsregistreringen eller av annat skäl ej kan föras in i inskrivningsregistret, skall han ompröva beslutet.

Bevis om beslut

28 §  Om inskrivningsmyndighets beslut skall i de fall som anges i denna paragraf utfärdas bevis.

[S2]Om ett ärende uppskjuts enligt 19 kap. 9 § jordabalken eller 5 § lagen (1973:98) om inskrivningsregister, utgör underrättelse enligt 19 kap. 13 § jordabalken bevis om beslutet. Detsamma gäller i de fall då en ansökan eller en anmälan avvisas, avslås eller förklaras förfallen.

[S3]Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.

 • ---------------------------------------------------------------- Ansökan avser Beslut Bevis ------------------------------------------------------------------
Lagfartbifall/vilandeförklaringinskrivningsbevis
Inskrivning av tomträttbifall/vilandeförklaringinskrivningsbevis
Inteckningbifall vilandeförklaringskriftligt pantbrev eller datapantbrev vilandebevis
Utbyteav pantbrev av vilandebevisbifall eller datapantbrev bifallskriftligt pantbrev vilandebevis
Relaxation enligt 22 kap. 11 § tredje stycket jordabalkenbifall bevisinskrivnings-
Annan relaxation, utsträckning, sammanföring, nedsättning,av beviljadbifallskriftligt pantbrev
inteckningav vilande-eller datapantbrev bifallvilandebevis
förklarad inteckning
Dödningbifall bevisinskrivnings-
Inskrivning av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraftbifall/vilandeförklaringinskrivningsbevis
Nedsättning, dödning av sådan inskrivningbifall bevisinskrivnings-
Dödning enligt 13 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling, inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken, anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, anteckning om anmälan enligt 2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem, anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, rättelse enligt 19 kap. 17 § jordabalken och 8 § lagen (1973:98) om inskrivningsregisterbifall bevisinskrivnings-

[S4]Om ett utbyte sker i samband med sammanföring, skall på grund av sammanföringen utfärdas ett inskrivningsbevis i stället för pantbrev eller vilandebevis.

[S5]I annat fall än som avses i andra--fjärde styckena utfärdas särskilt bevis på begäran av sökanden. Förordning (1994:600).

29 §  Inskrivningsbevis, skriftligt pantbrev och vilandebevis framställs maskinellt av Lantmäteriverket på begäran av inskrivningsmyndigheten. Särskilt bevis utfärdas av inskrivningsmyndigheten och undertecknas av den som fattat beslutet.

[S2]Kan inskrivningsbevis, skriftligt pantbrev eller vilandebevis till följd av tekniskt fel eller av annan anledning inte framställas maskinellt, får inskrivningsmyndigheten i stället utfärda särskilt bevis. Skriftligt pantbrev eller vilandebevis skall därvid utfärdas på de blanketter som avses i kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken.

[S3]Om en felskrivning i ett bevis rättas sedan beviset lämnats ut, skall rättelsen bestyrkas av den som fattat beslutet om rättelse. Rättelse av inskrivningsbevis, skriftligt pantbrev eller vilandebevis i samband med beslut om rättelse av införing i inskrivningsregistret sker genom att ny handling utfärdas. Den tidigare utfärdade handlingen skall förstöras av inskrivningsmyndigheten.

[S4]Av 6 kap. 1 § jordabalken framgår att datapantbrev utfärdas genom registrering av inteckningen i pantbrevsregistret. Om sådan registrering finns särskilda bestämmelser i lagen (1994:448) om pantbrevsregister och förordningen (1994:598) om pantbrevsregister. Förordning (1995:1431).

30 §  Inskrivningsbevis och skriftliga pantbrev utfärdas på blanketter som fastställs av Domstolsverket.

[S2]Ett skriftligt pantbrev skall innehålla uppgift om

 1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror,
 2. den eller de fastigheter som inteckningen beviljats i eller utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,
 3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när pantbrevet utfärdas,
 4. datum och nummer för inteckningsansökan samt, om beslutet som ligger till grund för pantbrevets utfärdande meddelats på senare inskrivningsdag, datum och nummer för beslutet,
 5. andra förhållanden som rör inteckningen och som är av betydelse för bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

[S3]Om skriftliga pantbrev som utfärdas enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister finns särskilda bestämmelser i 7 § förordningen (1994:598) om pantbrevsregister. Förordning (1994:600).

31 §  När en ansökan om inteckning som förklarats vilande har tagits upp till ny prövning och beviljats, skall vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten.

[S2]Om en inteckning dödas, skall inskrivningsmyndigheten förstöra det skriftliga pantbrev som svarar mot inteckningen. När ett nytt pantbrev utfärdas efter utbyte, utsträckning, sammanföring, relaxation eller nedsättning, skall motsvarande gälla i fråga om tidigare utfärdade skriftliga pantbrev. I fråga om inteckningar för vilka datapantbrev är utfärdade skall inskrivningsmyndigheten underrätta Lantmäteriverket om beslutet i inteckningsärendet. Underrättelsen får lämnas med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (1995:1431).

32 §  Vilandebevis utfärdas på blanketten för pantbrev, som skall förses med tydlig anmärkning om att beviset utgör vilandebevis.

[S2]Bestämmelserna i 30 § andra stycket och 31 § andra stycket tillämpas också på vilandebevis. Om ett annat beslut än uppskov meddelas vid den nya prövningen av den vilandeförklarade ansökningen, skall det tidigare utfärdade vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten. Förordning (1989:751).

33 § har upphävts genom förordning (1977:165).

Ärenden om sammanläggning

34 §  När inskrivningsmyndighet avgivit yttrande i ärende om sammanläggning, skall anteckning härom införas i inskrivningsregistret. Inträffar, sedan yttrandet avgivits men innan fastighetsbildningsbeslut meddelats eller frågan om sammanläggning förfallit, ändring i förhållande som avses med yttrandet, skall myndigheten genast underrätta lantmäterimyndigheten.

[S2]Berör sammanläggningen fastigheter som lyder under mer än en inskrivningsmyndighet, skall den myndighet som avgivit yttrande i ärendet underrätta den eller de andra. Bestämmelserna i första stycket gäller i sådant fall samtliga berörda inskrivningsmyndigheter. Förordning (1995:1431).

35 §  Har, sedan beslut om sammanläggning meddelats men innan fastighetsbildningen fullbordats eller frågan därom förfallit, fastighet som ingår i sammanläggningen utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta lantmäterimyndigheten. Detsamma gäller, om fastigheten annars skall säljas i den ordning som föreskrivs för utmätt fast egendom. Förordning (1995:1431).

Ärenden om vissa gemensamma inteckningar

36 §  Avser sökt eller beviljad inteckning fastigheter som är belägna inom olika inskrivningsmyndigheters områden, göres ansökan om fullföljd av inteckningsansökan, som förklarats vilande före den 1 januari 1972, ansökan om inteckningsåtgärd som avses i 22 kap.8 - 11 §§jordabalken hos en av inskrivningsmyndigheterna.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning på ansökan om nytt pantbrev eller vilandebevis enligt 10 § andra stycket lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling och på ansökan om dödning av inteckning enligt 13 § tredje stycket samma lag.

[S3]Den myndighet hos vilken ansökan gjorts skall inhämta behövliga upplysningar från den eller de andra myndigheterna och prövar därefter ärendet i dess helhet. Den eller de andra myndigheterna skall genast underrättas om beslutet för införing av beslutet i inskrivningsregistret eller, om fastigheten redovisas i fastighetsbok, i denna på samma inskrivningsdag som hos den beslutande myndigheten.

Underrättelseskyldighet

37 §  Beviljas ansökan om inskrivning av servitut, skall lantmäterimyndigheten omedelbart underrättas härom. Vid underrättelsen skall fogas avskrift av den handling på vilken rättigheten grundas.

[S2]Dödas eller avförs inskrivet servitut, skall underrättelse härom lämnas på motsvarande sätt. Förordning (1995:1431).

Registrering i inskrivningsregistret

38 §  Registrering i inskrivningsregistret verkställes av Lantmäteriverket efter särskild anmälan (dagsgodkännande) från inskrivningsmyndigheten.

[S2]Dagsgodkännande lämnas med användande av inskrivningsmyndighetens terminal.

[S3]Skall dagsgodkännande lämnas för flera inskrivningsdagar samtidigt, lämnas godkännande särskilt för varje inskrivningsdag. Förordning (1995:1431).

39 §  Inskrivningsdomare och annan tjänsteman hos inskrivningsmyndighet som är behörig att lämna dagsgodkännande skall tilldelas personlig lösen, utan vilken godkännande icke kan lämnas.

[S2]Bestämmelser om fastställande av lösen m.m. finns i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058).

Övriga bestämmelser

40 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av domstolsverket efter samråd med Lantmäteriverket. Förordning (1995:1431).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Inskrivningsregisterkungörelse (1974:1061)

  Övergångsbestämmelse

  1. I fråga om inskrivningsärende som endast rör fastighet eller tomträtt som avses i punkt 2 gäller 6 §, 7 § andra stycket och 8 - 23 §§ kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken. I övrigt gäller i tillämpliga delar 13 - 17 §§, 19 § första stycket, 36 § och 37 § denna kungörelse.
  Rör inskrivningsärende både fastighet som avses i punkt 2 och fastighet som redovisas i inskrivningsregister, gäller denna kungörelse och i fråga om fastighet som avses i punkt 2, 6 §, 7 § andra stycket, 8, 11, 13, 22 §§ kungörelsen med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken. Förordning (1975:1113).
  1. Avser utsträckning, sammanföring, nedsättning, dödning eller relaxation enligt 22 kap. 7 §, 8 a §, 9 §, 10 eller 11 § första och andra styckena jordabalken inteckning, som beviljats före den 1 januari 1972, skall inskrivningsmyndighetern förse in- teckningshandlingen med påskrift att handlingen icke längre medför någon rätt i den intecknade egendomen och återlämna den till sökanden. Avser utbyte enligt 22 kap 8 § jordabalken handling på grund av vilken inteckning beviljats före den 1 januari 1972 eller inteckningshandling som före nämnda tidpunkt satts i stället för annan inteckningshandling, skall motsvarande gälla i fråga om den handling som bytts ut.
  Vad som sägs i föregående stycke skall äga motsvarande tillämpning i fråga om inteckningshandling, när ansökningen om inteckning för- klaratas vilande före den 1 januari 1972. Förordning (1977:165).
  1. Anmälan eller underrättelse som avses i följande författningsbestämmelser skall av inskrivningsmyndighet utan föregående anteckning i inskrivningsregistret genast vidarebefordras till vederbörande lantmäterimyndighet för anteckning i fastighetsregister,
  13 § lagen (1960:690) om byggnadsminnen,
  8 § kungörelsen (1966:702) angående tillämpning av lagen om vissa gemensamhetsanläggningar,
  14 § expropriationskungörelsen (1972:727) såvitt avser underrättelse om att fastighet tagits i anspråk med nyttjanderätt eller servitutsrätt,

  3 kap. 8 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.

  Angår anmälan eller underrättelse som nu sagts fastighet eller tomträtt som avses i punkt 2, skall anteckning ske i fastighetsbok eller tomträttsbok enligt vad därom är föreskrivet. Avskrift eller kopia av anmälan eller underrättelsen översändes samtidigt till lantmäterimyndigheten för anteckning i fastighetsregistret. Förordning (1995:1431).
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Har en inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken förts in i avdelningen för uppgifter om inteckningar m.m., skall inskrivningen föras över till avdelningen för uppgifter om anteckningar senast när inteckningen dödas.
  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om bevis som hänför sig till en inskrivningsdag före ikraftträdandet.
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Den äldre lydelsen av 10, 34, 35 och 37 §§ samt punkt 7 i övergångsbestämmelserna gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

Ändring, SFS 1975:1113

  Omfattning
  ändr. 4-6, 11, 13-15, 18, 24, 30, 40 §§, rubr. närmast före 24 §, 4 p övergångsbest.

Ändring, SFS 1975:1116

  Omfattning
  ikrafttr. av 1974:1061

Förordning (1977:165) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  upph. 33 §; ändr. 7, 28, 31 §§, 6 p övergångsbest.

Förordning (1980:294) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 28 §

Förordning (1981:335) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1982:53) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 4, 6, 21, 35, 37 §§

Förordning (1982:362) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 4, 28 §§

Förordning (1982:809) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 24 §

Förordning (1982:851) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§

Förordning (1983:799) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 7 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1983:1059) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:970) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:663) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 28 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1985:810) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 7, 28 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:750) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1986-12-01

Förordning (1987:309) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 7 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1028) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 4, 6, 7, 28 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1192) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 7 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:315) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 28 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:751) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 28, 29, 31, 32 §§
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1992:1379) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ny 16 a §
  Ikraftträder
  1992-12-31

Förordning (1994:600) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 28, 29, 30, 31 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:394) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1431) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061)

  Omfattning
  ändr. 10, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 40 §§, 7 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1999:853) om ändring i inskrivningskungörelsen (1974:1061)

Omfattning
upph. 16 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:309

Omfattning
upph.