Upphävd författning

Förordning (1975:567) om rationaliseringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
SFS 1975:567
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det åligger varje myndighet inom den civila statsförvaltningen att vidta de åtgärder som behövs för att verksamheten inom myndighetens ansvarsområde skall kunna bedrivas så rationellt som möjligt. Rationaliseringsåtgärder skall avse såväl myndighetens inre organisation och arbetsformer som myndighetens förhållande till allmänheten och till andra myndigheter.

2 §  Finner en myndighet att en föreskrift i något avseende är så utformad, att den som berörs av den blir mera betungad eller administrationen mera kostnadskrävande än som med hänsyn till föreskriftens syfte kan anses absolut nödvändigt, skall myndigheten ändra föreskriften eller, om den har utfärdats av någon annan, anmäla förhållandet till denne.

[S2]En myndighet, som för ett administrativt eller statistiskt ändamål hämtar in uppgifter från kommuner, landstingskommuner, organisationer eller företag, skall i syfte att underlätta arbetet för uppgiftslämnarna noga pröva behovet av uppgifterna. Förordning (1986:550).

3 §  En myndighet bör vid utveckling av system för automatisk databehandling (ADB) och annan rationaliseringsverksamhet så tidigt som möjligt samråda med statskontoret i frågor som är av större omfattning eller av principiell betydelse. Sådant samråd bör även omfatta frågor som avses i 15 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100). Förordning (1982:273).

4 §  Inom ramen för tillgängliga resurser biträder statskontoret civila statsmyndigheter vid rationaliseringsutredningar. I första hand gäller detta sådana rationaliseringsutredningar, som

 1. avser myndighetens hela verksamhet eller huvuddelen av denna,
 2. i väsentlig mån berör myndighetens kontakter med en annan myndighet,
 3. avser funktioner som förekommer i flera myndigheter eller avser verksamhetsområden inom vilka flera myndigheter gemensamt arbetar och då verksamheten vid flera myndigheter kan beröras av eventuella förändringar.

5 § har upphävts genom förordning (1981:478).
6 § har upphävts genom förordning (1980:118).

7 §  En myndighet skall i syfte att begränsa kostnaderna vid införande eller förändring av ADB-rutiner i första hand använda de färdiga program för ADB-system eller delar av ADB-system som finns på marknaden, om dessa i rimlig grad tillgodoser myndighetens behov. Förordning (1981:478).

8 §  I frågor som avser anlitande av en servicebyrå, datorcentral eller liknande för driften av ADB-system bör myndigheterna -- dock inte affärsverken -- samråda med statskontoret. Förordning (1986:550).

9 §  I fråga om rationaliseringsverksamheten vid myndigheter som hör till försvarsdepartementet finns särskilda bestämmelser.

10 §  Vad som i denna förordning föreskrivs om myndigheter skall i förekommande fall tillämpas även på kommittéer och särskilda utredare enligt kommittéförordningen (1976:119). Förordning (1976:121).

Ändringar

Förordning (1975:567) om rationaliseringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen

Förordning (1976:121) om ändring i förordningen (1975:567) om rationaliseringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen

  Omfattning
  ny 10 §

Förordning (1977:601) om ändring i förordningen (1975:567) om rationaliserings- verksamhet inom den civila statsförvaltningen

Förordning (1980:118) om ändring i förordningen (1975:567) om rationalise- ringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen

Förordning (1981:478) om ändring i förordningen (1975:567) om rationalise- ringsverksamhet inom den ci- vila statsförvaltningen

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 7, 8 §§; omtryck

Förordning (1982:273) om ändring i förordningen (1975:567) om rationaliserings- verksamhet inom den civila stats- förvaltningen

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1986:550) om ändring i förordningen (1975:567) om rationalise- ringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen

  Omfattning
  ändr. 2, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Ändring, SFS 1987:1102

  Omfattning
  upph.