Inaktuell version

Steriliseringslag (1975:580)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-06-12
Ändring införd
SFS 1975 i lydelse enligt SFS 1991:1960
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag äger tillämpning på sådant ingrepp i könsorganen som utan att innebära kastrering medför varktigt upphävande av fortplantningsförmågan (sterilisering). Lagen gäller dock icke ingrepp som utförs som ett led i behandlingen av kroppslig sjukdom.

2 §  På egen begäran får den steriliseras som har fyllt tjugofem år och som är svensk medborgare eller bosatt här i riket. Vägras sterilisering, skall frågan omedelbart underställas socialstyrelsens prövning.

Prop. 2011/12:142: I paragrafen anges förutsättningarna för att sådan sterilisering som avses i lagen får göras utan tillstånd från Socialstyrelsen. Enligt nu gällande lydelse krävs bl.a. att den som vill sterilisera sig är svensk medborgare eller bosatt här i riket. Bestämmelsen ändras på så sätt att det i fortsättningen även för en svensk medborgare krävs att han eller hon är bosatt i Sverige för att sterilisering ska få ske. I övrigt görs vissa språkliga justeringar.

Paragrafen behandlas närmare ...

3 §  Ansöker den som fyllt aderton men icke tjugofem år och som är svensk medborgare eller bosatt här i riket om sterilisering, får socialstyrelsen lämna tillstånd därtill

  1. om det föreligger beaktansvärd risk för att arvsanlag som kan medföra allvarlig psykisk störning, svårartad kroppslig sjukdom eller svårt lyte av annat slag överförs till avkomling (genetisk indikation),
  2. i fråga om kvinna, om havandeskap till följd av sjukdom, kroppsfel eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa (medicinsk indikation), eller
  3. i samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, om förutsättningar i övrigt föreligger för sådan fastställelse. Lag (1991:1960).

Prop. 2011/12:142: I paragrafen regleras under vilka förutsättningar en enskild kan få Socialstyrelsens tillstånd till sådan sterilisering som avses i lagen, exempelvis sterilisering i samband med ansökan om fastställelse enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (punkt 3). Även denna paragraf ändras på det sättet att såväl svenska som utländska medborgare ska vara bosatta här i landet för att få steriliseras. Övriga ...

4 §  Mot socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till sterilisering får talan ej föras.

5 §  Sterilisering får ej ske utan att den som begär åtgärden noggrant har informerats om ingreppets innebörd och följder samt, i förekommande fall, om andra möjligheter att förebygga havandeskap.

6 §  Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra sterilisering.

[S2]Sterilisering av kvinna skall ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som socialstyrelsen godkänner.

Prop. 2012/13:175: Paragrafen behandlas i avsnitt 14.

Ändringarna i andra stycket innebär bl.a. att Inspektionen för vård och omsorg tar över ansvaret för att besluta om godkännande enligt paragrafen från Socialstyrelsen.

7 § har upphävts genom lag (1980:228).

8 §  Utför någon uppsåtligen sterilisering i strid med denna lag, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Ändringar

Steriliseringslag (1975:580)

Lag (1980:228) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Lag (1991:1960) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Lag (2012:457) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:259, Prop. 2011/12:142, Bet. 2011/12:SoU23
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:1140) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:130, Prop. 2012/13:175, Bet. 2013/14:SoU2
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-01-01