Upphävd författning

Lag (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
SFS 1975:69
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen bemyndigas att i fråga om varor som består av eller innehåller explosivt eller pyrotekniskt ämne (explosiva varor) samt i fråga om brandfarliga varor meddela föreskrifter som gäller tillverkning, handel, hantering, förvärv, överlåtelse, transport eller införsel eller som i övrigt är påkallade från säkerhetssynpunkt.

[S2]Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för provning, kontroll eller besiktning eller annan verksamhet enligt bestämmelse som avses i första stycket.

[S3]Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela sådana föreskrifter som avses i första och andra styckena och åt kommun att meddela sådana föreskrifter som avses i andra stycket.

[S4]Lagen gäller inte i fråga om sådan transport av explosiva och brandfarliga varor som omfattas av lagen (1982:821) om transport av farligt gods. Lag (1982:823).

2 §  För tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter om explosiva eller brandfarliga varor har myndighet, i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver, rätt att få tillträde till ställe eller utrymme där sådan vara tillverkas, förvaras, hanteras, transporteras, saluhålles eller förbrukas.

[S2]Myndighet som regeringen bestämmer har rätt att som led i kontroll av tillverkningen av flyttbara förvaringspersedlar för sprängämnen, krut och sprängkraftiga tändmedel eller av dörrar till magasin och liknande förvaringsrum för sådana varor få tillträde till lokal där sådan tillverkning förekommer.

[S3]Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning som behövs med anledning av bestämmelserna i första och andra styckena.

3 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan att vara berättigad till det tillverkar, idkar handel med, innehar eller förvärvar explosiv vara dömes till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i samband med handel överlåter explosiv vara till någon som ej får inneha vad som har överlåtits dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan tillstånd överlåter sprängämne som har tillverkats vid förbrukningsställe för användning där.

[S3]Vapenhandlare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som är föreskrivet om förvaring av ammunition dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S4]Om ansvar för överträdelse av andra föreskrifter om explosiva varor än som avses i denna paragraf finns särskilda bestämmelser.

4 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet som ej är ringa

 1. förvarar, hanterar, transporterar eller försäljer brandfarlig vara utan att inneha tillstånd då sådant behövs,
 2. utan behövligt medgivande utnyttjar meddelat tillstånd utan föregående avsyning och besked om att avsynad anläggning eller anordning får tagas i bruk,
 3. i verksamhet, för vilken tillstånd har meddelats, åsidosätter föreskrift i tillståndsbeslutet eller vidtager ändring, som innebär väsentlig avvikelse från vad som har förutsatts i beslutet,
 4. åsidosätter föreskriven skyldighet att göra anmälan hos brandchef,
 5. brukar eller låter bruka tankbil eller annat för transport av brandfarlig gas eller brandfarlig vätska tillverkat fordon, som icke är godkänt för sitt ändamål i föreskriven ordning,
 6. saluhåller, försäljer eller nyttjar anordning för förvaring, hantering, transport eller försäljning av brandfarlig vara utan att anordningen är godkänd i föreskriven ordning,
 7. saluhåller eller försäljer anordning, vilken har utmärkts såsom typgodkänd, fastän anordningen icke är utförd i enlighet med godkännandet,
 8. i ansökan rörande brandfarlig vara eller i anmälan eller annan underrättelse till brandchef lämnar oriktig uppgift om förhållande av betydenhet,

[S2]dömes till böter eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst ett år.

[S3]Om ansvar för överträdelse av andra föreskrifter om brandfarliga varor än som avses i denna paragraf finns särskilda bestämmelser.

5 §  Explosiv vara som har varit föremål för brottsligt innehav eller förvärv eller för brottslig tillverkning eller transport skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat.

[S2]Förklaras explosiv vara förverkad, skall även emballage eller kärl, i vilket den förvaras, vara förverkat.

6 §  Har någon tagit brottslig befattning med anordning för hantering, förvaring, transport eller försäljning av brandfarlig vara och har gärningen medfört uppenbar fara för skada av betydenhet genom brand eller på annat sätt, skall anordningen förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. I stället för anordningen kan dess värde förklaras förverkat.

[S2]Förklaras anordning förverkad, skall även innehåll och förpackning vara förverkade.

Ändringar

Lag (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor

Förarbeten
Prop. 1975:8

Lag (1977:424) om ändring i lagen (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor

Lag (1982:823) om ändring i lagen (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor

Förordning (1982:921) om ikraftträdande av lagen (1982:823) om ändring i lagen (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor

  Omfattning
  ikrafttr. av 1982:823

Ändring, SFS 1988:868

  Omfattning
  upph.