Upphävd författning

Förordning (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1975-10-16
Ändring införd
SFS 1975:883
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Artiklarna 1 och 5--13 i den europeiska överenskommelsen den 1 juli 1970 om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) och den till överenskommelsen hörande bilagan skall, om ej annat följer av 2 §, i tillämpliga delar lända till efterrättelse i fråga om sådan i överenskommelsen avsedd internationell vägtransport som utföres inom landet eller utom landet med fordon som är registrerat i Sverige. I fråga om vägtransport utom landet med fordon som är registrerat i Sverige skall angivna bestämmelser lända till efterrättelse även om transporten ej innefattar någon gränsövergång.

[S2]Ändring i överenskommelsen eller i bilagan till denna som sker enligt artikel 21 eller 22 skall tillämpas från den tidpunkt då ändringen träder i kraft enligt artikeln. Förordning (1992:964).

2 §  AETR och bilagan till överenskommelsen gäller inte i fråga om vägtransport som utförs med

 1. fordon som används för godstransporter, om fordonens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, inte överstiger 3,5 ton,
 2. fordon som används för persontransporter, om fordonen på grund av sin konstruktion och utrustning är lämpliga för transport av högst nio personer, inklusive föraren, och avsedda för detta ändamål,
 3. fordon som används för persontransporter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 km,
 4. fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 30 km/tim,
 5. fordon som används av eller står under kontroll av väpnade styrkor, civilförsvar, brandförsvar och styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning,
 6. fordon som används i samband med avloppsunderhåll, översvämningsskydd, vatten-, gas- och elförsörjning, underhåll och kontroll av allmänna vägar, avfallshantering, teleservice, posttransporter, radio- och televisionssändning samt pejling av sändare eller mottagare av radio- eller televisionssignaler,
 7. fordon som används i nödsituationer eller räddningsarbete,
 8. specialfordon som används för sjukvårdsändamål,
 9. fordon som transporterar cirkus- och nöjesfältutrustning,
 10. specialfordon för bärgning,
 11. fordon som provas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i drift,
 12. fordon som används för icke yrkesmässig transport av gods för personligt bruk,
 13. fordon som används för transport av mjölk från lantgårdar och för återtransport av mjölkkärl eller mjölkprodukter för utfodring av djur.

[S2]AETR och bilagan till överenskommelsen gäller inte heller i fråga om besättningsmedlem som vid den internationella vägtransporten inte lämnar Sverige.

[S3]Artikeln 5 AETR gäller ej innehavare av körkort utfärdat i stat, som ej är bunden av överenskommelsen, om körkortet medför rätt att här i landet föra fordon av det slag med vilket transporten utföres. Förordning (1992:964).

3 §  Översättning till svenska språket av AETR och bilagan till överenskommelsen och av ändringar i dem samt uppgift om vilka stater som är bundna av överenskommelsen offentliggörs av Vägverket, som även håller överenskommelsen och bilagan till den tillgängliga på originalspråken. Förordning (1992:1395).

4 §  Med behörig myndighet i AETR och bilagan till överenskommelsen avses för Sveriges del Vägverket. Ackreditering av montör eller verkstad enligt artikel 9.1 i bilagan till AETR skall dock ske enligt lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning. Styrelsen för teknisk ackreditering skall därvid underrätta Vägverket om ackrediteringar och återkallelser av ackrediteringar som meddelats enligt artikeln.

[S2]Med behörig kontrolltjänsteman eller kontrollmyndighet i AETR och bilagan till överenskommelsen avses för Sveriges del polisman eller polismyndighet och bilinspektör eller Vägverket. Förordning (1992:1395).

5 §  I fordon som används vid vägtransport enligt denna förordning skall färdskrivare vara installerad och användas i enlighet med kraven i artikel 10 AETR.

[S2]På diagramblad som används i fordon som är registrerade i Sverige får registrering av tid därvid ske i enlighet med kapitel III C.4 a) andra stycket i underbilaga 1 till AETR-bilagan. Förordning (1992:964).

6 §  För kontroller och besiktningar enligt kapitel VI i underbilaga 1 till AETR-bilagan gäller följande:

 1. Sådant intyg som avses i punkt 1 får utfärdas av tillverkaren eller dennes godkända representanter.
 2. Periodiska besiktningar av färdskrivarutrustning i fordon enligt punkt 3 a skall genomföras i samband med kontrollbesiktning enligt fordonskungörelsen (1972:595).
 3. Besiktning som avses i punkt 3 b skall beträffande fordon registrerade i Sverige genomföras vartannat år i samband med kontrollbesiktning eller av ackrediterad montör eller verkstad. Förordning (1992:964).

7 §  Föreskrifter om sådan avvikelse som avses i artikel 3.2 AETR prövas av Vägverket. Verket får därvid föreskriva särskilda villkor. Förordning (1992:1395).

8 §  Till böter dömes

 1. den som i fråga om viss transport bryter mot föreskrift, förbud eller villkor, som meddelats i eller med stöd av AETR eller bilagan och som enligt 1 § äger tillämpning på transporten,
 2. den som bryter mot 5 § första stycket eller mot föreskrift som meddelats med stöd av denna förordning. Förordning (1992:964).

9 §  Framföres fordon i strid mot denna förordning, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten.

10 §  Vägverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1992:1395).

11 §  Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt denna förordning sänds till Vägverket och Generaltullstyrelsen. Förordning (1992:1395).

12 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Vägverket. Förordning (1992:1395).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Förordning (1986:376) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 7, 10-12 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1991:1718) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

  Omfattning
  ändr. 4, 11 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:964) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992. Äldre föreskrifter om kontrollanordning och om kontrollbok får dock tillämpas till den 24 april 1995.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-10-01

Förordning (1992:1395) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 7, 10, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:185

  Omfattning
  upph.