Inaktuell version

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
SFS 1976 i lydelse enligt SFS 2004:193
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift tillämpas i fråga om överträdelse av 3 kap.47-49 §§, 52 § första och andra styckena, 53-55 §§ samt 8 kap. 1 § första stycket 2trafikförordningen (1998:1276) eller av sådan lokal trafikföreskrift som rör stannande eller parkering och som har meddelats enligt 10 kap. 1 § andra stycket eller sådan föreskrift om stannande eller parkering på grund av vägarbete eller liknande arbete som har meddelats enligt 10 kap. 14 § samma förordning eller motsvarande bestämmelser i äldre författning. Förordning (1998:1280).

2 §  Parkeringsanmärkning får inte meddelas för överträdelse av en lokal trafikföreskrift eller föreskrift enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276), om föreskriften inte har märkts ut enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (1978:1001). Detsamma gäller om föreskriften inte har kungjorts enligt lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar eller inte förts in i liggare eller inte kungjorts enligt bestämmelserna i 10 kap.11 och 13 §§trafikförordningen i sådana fall då det skall ske. Förordning (1998:1280).

2 a §  Kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp.

[S2]Avgiftens belopp får fastställas till lägst sjuttiofem och högst ettusen kronor. Förordning (2004:193).

2 b §  Om en felparkeringsavgift inte betalas inom den tid som föreskrivs i en uppmaning enligt 6 § första stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift höjs avgiften med etthundrafemtio kronor. Förordning (1993:1354).

3 §  Felparkeringsavgift skall betalas i den ordning som Vägverket bestämmer. Förordning (1992:1282).

4 §  Vid en sådan utredning som avses i 9 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift får skriftliga berättelser infordras från dem som antas kunna lämna upplysningar av betydelse. Behöver någon höras muntligen skall det om möjligt ske på tid och sätt som kan antas medföra den minsta olägenheten för honom.

[S2]Den som utan att vara part hörs under utredningen kan få ersättning av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m. Förordning (1982:811).

5 §  Om det under utredningen behöver vidtagas åtgärd utanför polisdistriktet, får polismyndigheten begära biträde av polismyndigheten i det distrikt där åtgärden skall vidtagas.

6 §  Om en felparkeringsavgift inte betalas efter ett sådant åläggande som avses i 6 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, skall Vägverket begära indrivning av avgiften. Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4--9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

[S3]Kronofogdemyndigheten skall redovisa indrivna felparkeringsavgifter till Vägverket. Förordning (1993:1238).

7 § har upphävts genom förordning (1993:1238).
8 § har upphävts genom förordning (1993:1238).

9 §  Beslut om återbetalning som avses i 15 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift meddelas och verkställes av Vägverket. Förordning (1992:1282).

10 §  Har polismyndighet eller allmän domstol meddelat beslut som innebär att betalningsansvar för felparkeringsavgift har undanröjts, underrättas Vägverket om beslutet. I fråga om beslut som har meddelats av tingsrätt sändes underrättelse endast om beslut som har vunnit laga kraft.

[S2]Väckes åtal eller utfärdas strafföreläggande i fall som avses i 14 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och framgår av utredningen att parkeringsanmärkning har meddelats, underrättas Vägverket. Förordning (1992:1282).

11 §  Felparkeringsavgifter som skall tillfalla kommuner överförs av Vägverket. Därvid görs avdrag för statens kostnader med femtiotre kronor för varje helt eller delvis betald avgift. Förordning (2003:861).

12 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller denna förordning meddelas i fråga om 8 och 9 §§ lagen om felparkeringsavgift och 4 och 5 §§ denna förordning av Rikspolisstyrelsen och i fråga om 13 § första stycket lagen om felparkeringsavgift och 6 § denna förordning av Skatteverket efter samråd med Vägverket. I övrigt meddelas verkställighetsföreskrifter av Vägverket. Formulär till blanketter fastställs av Vägverket efter samråd med annan myndighet som berörs. Vägverket kan föreskriva att inbetalning av felparkeringsavgift endast får ske med användande av blankett som verket har fastställt efter samråd med Posten Aktiebolag. Förordning (2003:920).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift

Förordning (1977:115) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1979:766) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 2-4, 6, 8-11 §§

Förordning (1980:980) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ny 2 a §

Förordning (1981:144) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 2, 6, 7 §§; ny 2 b §; omtryck

Förordning (1981:704) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 11 §

Förordning (1982:811) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1982:1003) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 11 §

Förordning (1983:189) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1983-09-01

Förordning (1985:21) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 2 a §, den 1 april 1985 och i övrigt den 1 juli 1985. Beträffande överträdelser av 69 § andra stycket eller 72 § 9vägtrafikkungörelsen (1972:603) som har skett före den 1 juli 1985 gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 a §§
  Ikraftträder
  1985-04-01

Förordning (1985:347) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  I fråga om parkeringsanmärkning som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:898) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1986. I fråga om överträdelser som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1987:88) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 2 a, 7, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-04-14

Förordning (1988:414) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1087) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1988:1182) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  I fråga om parkeringsanmärkning som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 2 b §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:746) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1990:815) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.
  I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1990-09-01

Förordning (1992:251) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Felparkeringsavgifter som före ikraftträdandet fastställts av länsstyrelsen gäller intill dess att ett nytt belopp fastställts av kommunen.
  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1282) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1238) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  upph. 7, 8 §§; ändr. 6, 12 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1354) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994 utom i fråga om 2 b §, som träder i kraft den 1 januari 1994. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 a, 2 b §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1712) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:127) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-05-01

Förordning (1998:1280) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.
 2. Beträffande överträdelser av 72 § första stycket 6 och 74 § första stycket 3vägtrafikkungörelsen (1972:603) som har skett före den 1 oktober 1999 gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2003:861) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för parkeringsanmärkningar som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:920) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:193) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:272) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2007:99) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2007:232

Förordning (2008:1116) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. 3, 6, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:713) om ändring i förordningen (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2007:232

Förordning (2014:1247) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 10, 12 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:897) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Omfattning
ändr 2 a §
Ikraftträder
2017-03-01