Upphävd författning

Förordning (1976:241) om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1976-05-20
Ändring införd
SFS 1976:241
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen överlåter åt statens energiverk att pröva fråga om förvärvstillstånd enligt lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m. och fråga om undantag från tillstånds plikt enligt 4 § samma lag. Förordning (1983:541).

2 §  Ansökan om förvärvstillstånd eller om undantag från tillståndsplikt enligt lagen (1976:240) om förvärv av eldistributions anläggning m.m. skall vara skriftlig.

3 §  Ansökningshandling rörande tillstånd till förvärv av eldistribu tionsanläggning eller av fastighet eller tomträtt till vilken eldistributionsanläggning utgör tillbehör skall innehålla uppgift om

 1. den anläggning som förvärvet avser,
 2. fastighet eller tomträtt som omfattas av förvärvet,
 3. det fång varigenom förvärvet sker,
 4. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för ansökningen.

[S2]I ärendet skall fångeshandlingen eller, om sådan ännu ej har upprättats, fångesmannens skriftliga samtycke till ansökningen företes.

4 §  För ansökan om tillstånd till upplåtelse med nyttjanderätt äger föreskrifterna i 2 och 3 §§ motsvarande tillämpning.

5 §  Ansökningshandling rörande tillstånd till förvärv av aktie eller andel i bolag eller förening skall innehålla

 1. uppgift om fångesmannen och de aktier eller andelar som förvärvet avser,
 2. uppgifter enligt 3 §3 och 4.

6 §  Statens energiverk kan för särskilt fall medge undantag från 3-5 §§. Förordning (1983:541).

7 §  Finner statens energiverk att utredningen behöver kompletteras, får verket förelägga sökanden att inom viss tid komma in med sådan utredning. Efterkommes ej föreläggandet, får ärendet avvisas. Erinran om detta skall tagas in i föreläggandet. Förordning (1983:541).

8 §  Talan mot statens energiverks beslut i tillståndsärende eller i ärende om undantag från tillståndsplikt föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1983:541).

9 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m. meddelas av statens energiverk. Förordning (1983:541).

Ändringar

Förordning (1976:241) om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

Förordning (1983:541) om ändring i förordningen (1976:241) om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 6-9 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1998:177) om upphävande av förordningen (1976:241) om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

  Omfattning
  upph.