Upphävd författning

Förordning (1982:878) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1982-09-16
Ändring införd
SFS 1982:878
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan om tillstånd enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. skall göras hos regeringen, om antalet anställda hos det bolag eller den rörelse ärendet gäller har överstigit 500 under det senaste räkenskapsåret.

[S2]I andra fall än som sägs i första stycket gäller följande. Ansökan om tillstånd skall göras hos länsstyrelsen i det län där verksamheten huvudsakligen drivs eller, om verksamheten inte har påbörjats, i det län där verksamheten huvudsakligen skall drivas. Ansökan om tillstånd enligt 3 § tredje stycket, 4 § andra stycket eller 6 § nämnda lag skall dock göras hos länsstyrelsen i det län där styrelsen för stiftelsen, föreningen eller aktiebolaget har sitt säte. Avser ansökan förvärv av aktier i bankaktiebolag, kreditaktiebolag, finansbolag eller värdepappersbolag skall ansökan om tillstånd göras hos finansinspektionen.

[S3]Om ett ärende gäller ett bolag som är moderbolag inom en koncern skall i antalet anställda inräknas också de som är anställda i dotterbolag inom koncernen.

[S4]Ansökan skall innehålla uppgift om andra ansökningar om tillstånd enligt lagen om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m. som har samband med ansökan och som har gjorts hos en annan myndighet. Förordning (1991:1012).

1 a §  Vad som i 6, 7 och 8 §§ sägs om länsstyrelsen gäller för finansinspektionen när ärendet avser bankaktiebolag, kreditaktiebolag, finansbolag eller värdepappersbolag. Förordning (1991:1012).

2 §  I ärenden om förvärvstillstånd enligt 7 § lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. skall sökanden

 1. förete fångeshandlingen eller motsvarande handling i original eller bestyrkt avskrift,
 2. uppge födelsetid eller personnummer eller, om förvärvaren är juridisk person, organisationsnummer, om sådant finns,
 3. förete personbevis med uppgift om medborgarskap eller, om förvärvaren är en juridisk person, registreringsbevis, om sådant finns, samt bolagsavtal, bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling. Om förvärvaren är ett handelsbolag skall varje bolagsman förete personbevis med uppgift om medborgarskap,
 4. förete, i förekommande fall, avskrift av bevis om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (1989:529) eller tillstånd enligt lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket,
 5. uppge yrke och hemvist eller, om förvärvaren är en juridisk person, arten och omfattningen av dennes verksamhet samt postadress,
 6. uppge arten och omfattningen av verksamheten i det bolag eller den rörelse som förvärvet avser, varvid särskilt skall anges hur många anställda som i medeltal har sysselsatts i bolaget eller rörelsen under det senaste räkenskapsåret,
 7. förete bolagets eller rörelsens balansräkning, förvaltningsberättelse samt resultaträkning för det senaste räkenskapsåret, om skyldighet finns för bolaget eller rörelsen att upprätta handlingarna i verksamheten,
 8. uppge avsikten med förvärvet och vid aktieförvärv särskilt ange det antal aktier som förvärvaren samt sådant rättssubjekt som avses i 8 § lagen om utländska förvärv av svenska företag m.m. förut har i bolaget.

[S2]Om ansökningen avser förvärv av andelar i handelsbolaget skall sökanden dessutom förete bevis om att avtal finns enligt vilket inträde är medgivet i och med att tillstånd ges.

[S3]Gäller en ansökan tillstånd till framtida förvärv, skall, i stället för fångeshandling, uppgift lämnas om den egendom som ansökningen avser. Ägarens eller upplåtarens skriftliga samtycke till ansökningen skall företes, om inte ansökningen avser förvärv på auktion.

[S4]Hade förvärvet för sin giltighet varit beroende av tillstånd enligt lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m. för det fall att förvärvaren inte hade varit kontrollsubjekt enligt lagen om utländska förvärv av svenska företag m.m. gäller för ansökningen även vad som föreskrivs i 3 § förordningen (1976:241) om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

[S5]En sökande som är en juridisk person, skall förete sin egen balansräkning, förvaltningsberättelse samt vinst- och förlusträkning för det senaste räkenskapsåret eller motsvarande handlingar, om länsstyrelsen begär det. Sådana handlingar skall alltid fordras in i ärenden som skall prövas av regeringen. Förordning (1989:556).

3 §  I ärenden om ändring av utlänningsförbehåll enligt 6 § (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. skall sökanden förete

 1. avskrift av den bolagsordning som gäller för bolaget,
 2. utdrag ur protokoll från bolagsstämma som visar att ett beslut har fattats om den ändring ansökan avser,
 3. uppgift, styrkt av bolagets revisorer, om bolagets innehav av fast egendom och bundna aktier i andra bolag,
 4. balansräkning, förvaltningsberättelse samt resultaträkning för det senaste räkenskapsåret, varvid särskilt skall anges hur många anställda som i medeltal har sysselsatts i bolaget under det senaste räkenskapsåret. Förordning (1982:1021).

4 §  I ärenden om tillstånd enligt 4 § andra stycket lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. gäller 3 § 1, 3 och 4.

5 § har upphävts genom förordning (1987:421).

6 §  Om länsstyrelsen finner att utredning som anges i 2--4 §§ saknas eller behöver kompletteras, får länsstyrelsen förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen. Följs inte föreläggandet får ansökningen avvisas. En erinran om detta skall tas in i föreläggandet.

[S2]Om det behövs ytterligare utredning, får länsstyrelsen förelägga sökanden att komma in med sådan utredning. Följs inte föreläggandet får ärendet avgöras i det skick det har. En erinran om detta skall tas in i föreläggandet.

[S3]I ärenden om förvärv av gruvföretag skall Sveriges geologiska undersökning yttra sig.

[S4]Innan ett tillståndsärende avgörs skall arbetstagarorganisation, som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till det företag ärendet gäller ges tillfälle att yttra sig. Förordning (1987:421).

7 §  Frågor om tillstånd enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. skall prövas av länsstyrelsen. I följande fall skall dock frågan om tillstånd prövas av regeringen

 1. om antalet anställda hos det bolag eller den rörelse ärendet gäller under det senaste räkenskapsåret har överstigit 100,
 2. om tillgångarnas nettovärde enligt den fastställda balansräkningen för det senaste räkenskapsåret överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista månaden av räkenskapsåret,
 3. om ärendet har samband med ett ärende enligt lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m. om detta ärende skall prövas av regeringen,
 4. om ärendet gäller bolag eller rörelse för vars verksamhet fordras tillstånd enligt 2 § lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m., eller
 5. om ärendet i annat fall kan anses särskilt betydelsefullt från allmän synpunkt.

[S2]Om ett ärende enligt punkt 1 gäller ett bolag som är moderbolag inom en koncern skall i antalet anställda inräknas också de som är anställda i dotterbolag inom koncernen.

[S3]Om en ansökan om tillstånd enligt lagen om utländska förvärv av svenska företag m.m. skall göras hos länsstyrelsen men ärendet skall prövas av regeringen, skall länsstyrelsen med eget yttrande överlämna handlingarna till regeringen. Förordning (1987:421).

8 §  Beslut av länsstyrelsen enligt denna förordning överklagas hos regeringen. Förordning (1987:421).

9 §  Beslutet i tillståndsärendet skall tillställas den som har överlåtiteller upplåtit den med ansökningen avsedda egendomen eller rättigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:878) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.
Genom förordningen upphävs
 1. förordningen (1971:705) om utredning och tillstånd i ärenden enligt lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m.,
 2. förordningen (1979:82) om tillstånd enligt lagen (1968:557) om vissa inskränkningar i rätten att sluta svenskt handelsbolag m.m.
I fråga om förvärv och upplåtelser av företag och fast egendom m.m. som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Förordning (1982:1021) om ändring i förordningen (1982:878) om utländska för- värv av svenska företag m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7 §§

Förordning (1986:697) om ändring i förordningen (1982:878) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1986-11-01

Förordning (1987:421) om ändring i förordningen (1982:878) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 2, 6, 7, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1989:556) om ändring i förordningen (1982:878) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om beslut om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (1980:376).
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:833) om ändring i förordningen (1982:878) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1012) om ändring i förordningen (1982:878) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i 1 och 1 a §§ sägs om värdepappersbolag skall också gälla sådant fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Omfattning
  ändr. 1, 1 a §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1991:1889) om upphävande av förord- ningen (1982:878) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Omfattning
  upph.