Upphävd författning

Lag (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1976-05-20
Ändring införd
SFS 1976:240
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Anläggning för yrkesmässig närdistribution av elektrisk starkström som ej får användas utan koncession (eldistributionsanläggning) får ej utan tillstånd av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förvärvas genom

 1. köp, byte eller gåva,
 2. tillskott till bolag eller ekonomisk förening,
 3. utdelning eller skifte från bolag eller ekonomisk förening,
 4. fusion enligt 14 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller enligt 12 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

[S2]Utgör eldistributionsanläggning tillbehör till fast egendom, äger första stycket motsvarande tillämpning på den fasta egendomen. Detsamma gäller, om eldistributionsanläggning utgör tillbehör till tomträtt som inskrivits.

[S3]Till eldistributionsanläggning som avses i denna lag hör distributionsledningar, transformatorstationer, ställverk och liknande för distributionen behövliga anordningar. Lag (1994:1805).

2 §  Den som direkt eller genom förmedling av juridisk person innehar koncession för att draga fram eller använda elektrisk starkströmsledning får ej genom fång som avses i 1 § utan tillstånd av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förvärva

 1. andel i ekonomisk förening som äger eldistributionsanläggning,
 2. aktie i bolag som äger eldistributionsanläggning och vars aktier ej är noterade vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om inlösen enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385). Lag (1992:547).

3 §  Förvärvstillstånd fordras ej

 1. i fall som avses i 1 §, om förvärvaren innehar koncession avseende det område där anläggningen finnes, när eldistributionsanläggningen förvärvas,
 2. i fall som avses i 2 §, om förvärvaren innehar koncession avseende det område där föreningen eller bolaget bedriver sin verksamhet,
 3. om eldistributionsanläggning eller sådan andel eller aktie som avses i 2 § förvärvas eller överlåtes efter medgivande av riksdagen eller regeringen,
 4. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvärvaren eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling,
 5. om aktie förvärvas på grund av nyemission där aktieägarna tecknar de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Lag (1992:1372).

4 §  Bedriver aktiebolag eller ekonomisk förening huvudsaklingen annan verksamhet än distribution av elektrisk starkström, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer på ansökan av bolaget eller föreningen medge undantag från tillståndsplikt enligt 2 §. Undantag meddelas för viss tid.

5 §  Har förvärvstillstånd ej sökts före fånget, skall det sökas inom tre månader från det fånget skedde.

6 §  Förvärvstillstånd får vägras, om förvärvet ej är förenligt med eldistributionens ändamålsenliga anordnande eller, i fall som avses i 1 §, sökanden icke finnes från allmän synpunkt lämplig att utöva distributionsverksamhet.

7 §  Göres ej ansökan om förvärvstillstånd inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller vägras förvärvstillsånd genom lagakraftägande beslut, är fånget ogiltigt.

8 §  Bestämmelserna i 1, 3, 5--7 §§ gäller i tillämpliga delar upplåtelse med nyttjanderätt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976. Lagen äger icke tillämpning på förvärv eller upplåtelse som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1975/76:100

Lag (1982:629) om ändring i lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:135
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§

Lag (1991:1894) om ändring i lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

Lag (1992:547) om ändring i lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

Lag (1992:1372) om ändring i lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:71, Bet. 1992/93:LU15
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-12-31

Lag (1994:620) om upphävande av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:358, Prop. 1993/94:162, Bet. 1993/94:NU22
  Omfattning
  upph.

Lag (1994:1804) om ändring i lagen (1994:620) om upphävande av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:141, Prop. 1994/95:84, Bet. 1994/95:NU10
  Omfattning
  ändr. 1994:620

Lag (1994:1805) om ändring i lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:141
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1144) om ändring i lagen (1994:1804) om ändring i lagen (1994:620) om upphävande av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:2, Prop. 1994/95:222, Bet. 1995/96:NU1
  Omfattning
  ändr. 1994:1804