Upphävd författning

Förordning (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
SFS 1976:430 i lydelse enligt SFS 1995:444
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ersättning eller bidrag av statsmedel får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för vissa skador som rovdjur orsakar på tamdjursskötseln eller för att förebygga sådana skador. Förordning (1995:444).

2 §  Bidrag får lämnas för åtgärd för att förebygga skada på tamdjur av björn, varg, järv, lo eller örn. För tamdjur som skadats eller dödats genom angrepp av sådant vilt får ersättning lämnas om det dödade eller skadade djuret återfunnits. Bidraget eller ersättningen lämnas till tamdjurets ägare.

[S2]För ren som är omärkt eller vars märke är förstört, okänt, förfalskat eller oriktigt utformat, lämnas ersättning till den sameby inom vars betesområde renen har påträffats.

[S3]Ersättning enligt första eller andra stycket lämnas inte, om det visas att skadan beror på uppenbar vårdslöshet vid bevakningen av tamdjuret eller på att detta har släppts ut för bete inom ett område där det inte får komma in för att beta. Förordning (1995:444).

3 § har upphävts genom förordning (1995:444).

4 §  Ren ersätts med belopp som Statens naturvårdsverk bestämmer med hänsyn till prisutvecklingen för ett år i sänder.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får i det enskilda fallet ersättning lämnas med annat belopp än som avses i första stycket. Förordning (1995:444).

5 §  För varje ren för vilken ersättning lämnas enligt 2 § lämnas dessutom ersättning för olägenhet för renskötseln med ett belopp som Naturvårdsverket bestämmer med hänsyn till prisutvecklingen för ett år i sänder. Ersättningen tillfaller den sameby inom vars betesområde renen har påträffats. Förordning (1995:444).

6 § har upphävts genom förordning (1995:444).

7 §  Om det finns särskilda skäl, får ersättning lämnas för utredning i ersättningsärendet. Förordning (1995:444).

9 § har upphävts genom förordning (1995:444).

10 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1995:444).

11 §  Naturvårdsverket meddelar de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1992:436).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

Förordning (1980:374) om ändring i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1984:562) om ändring i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1984-07-05

Förordning (1987:987) om ändring i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1992:436) om ändring i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om ansökningar om ersättning som kommer in till myndigheten före den 1 augusti 1992, om ansökan avser djur som dödats eller skadats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:96
  Omfattning
  ändr. 8 §; ny 11 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1995:444) om ändring i förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om ansökningar om ersättning som kommer in till länsstyrelsen före den 1 augusti 1995, om ansökan avser djur som dödats eller skadats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:272, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:BoU16
Omfattning
upph. 3, 6, 9 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 §§
Ikraftträder
1995-07-01

Förordning (1995:1187) om upphävande av förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas i fråga om skador som hänför sig till den tid under vilken förordningen varit i kraft.
  Omfattning
  upph.