Inaktuell version

Lag (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Version: 1989:116

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
SFS 1976:447 i lydelse enligt SFS 1989:116
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Erkänd arbetslöshetskassa får pröva fråga om statsbidrag till sådana fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av beslut om fångstbegränsning enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer.
Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas bestämmelserna i 23--25 och 30 §§förvaltningslagen (1986: 223). Lag (1989:116).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Lag (1989:116) om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om stats- bidrag till fiskeföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:66
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (2018:787) om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2018-07-01