Lag (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
SFS 1976:447 i lydelse enligt SFS 2018:787
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  En erkänd arbetslöshetskassa får pröva frågor om statsbidrag till sådana fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av ett beslut om fångstbegränsning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om statsbidrag till sådana fiskeföretag.

[S3]Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas 4347 §§förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:787).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Lag (1989:116) om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om stats- bidrag till fiskeföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.
Förarbeten
Prop. 1988/89:66
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1989-07-01

Lag (2018:787) om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2018-07-01