Lag (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
SFS 1976:447 i lydelse enligt SFS 2018:787
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
/Upphör att gälla U:2018-07-01/ Erkänd arbetslöshetskassa får pröva fråga om statsbidrag till sådana fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av beslut om fångstbegränsning enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer.
Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas bestämmelserna i 23--25 och 30 §§förvaltningslagen (1986: 223). Lag (1989:116).

/Träder i kraft I: 2018-07-01/

1 §  En erkänd arbetslöshetskassa får pröva frågor om statsbidrag till sådana fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av ett beslut om fångstbegränsning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om statsbidrag till sådana fiskeföretag.

[S3]Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas 4347 §§förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:787).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Förarbeten
Prop. 1975/76:130

Lag (1989:116) om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om stats- bidrag till fiskeföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.
Förarbeten
Prop. 1988/89:66
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1989-07-01

Lag (2018:787) om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Officiell autentisk version

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2018-07-01