Upphävd författning

Berberislag (1976:451);

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
SFS 1976:451
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med berberis avses i denna lag

 1. vanlig berberis (Berberis vulgaris) och dess varieteter,
 2. de växtarter och sorter av släktena Berberis, Mahonia och Mahoberberis som är mottagliga för svartrost och som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens jordbruksverk särskilt anger. Lag (1991:392).

2 §  För område där berberis förekommer i större utsträckning får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverket fastställa plan för bekämpning av berberis.

[S2]Förekommer berberis inom område för vilket plan enligt första stycket ej har fastställts, skall åtgärder vidtagas för att så långt möjligt hålla marken fri från berberis. Lag (1991:392).

3 §  Skyldighet att vidtaga åtgärd enligt bekämpningsplan eller åtgärd som avses i 2 § andra stycket åvilar fastighetsägaren. För fastighet eller del därav som har upplåtits med annan nyttjanderätt än som avses i 7 kap. 3 § jordabalken åvilar skyldigheten i stället nyttjanderättshavaren.

4 §  Levande exemplar av berberis får ej saluhållas, överlåtas eller planteras.

5 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva befrielse från skyldighet enligt 2 § andra stycket och undantag från förbud enligt 4 §.

6 §  Fullgör bekämpningsskyldig ej vad som åligger honom, kan länsstyrelsen anmana honom att fullgöra sin skyldighet. Underlåter bekämpningsskyldig att följa sådan anmaning, kan länsstyrelsen låta verkställa åtgärden på hans bekostnad. Lag (1990:1491).

7 §  För kontroll av lagens efterlevnad skall den bekämpningsskyldige lämna länsstyrelsen tillträde till område där länsstyrelsen bedömer att berberis kan finnas. Lag (1990:1491).

8 §  Polismyndighet skall på begäran av länsstyrelsen lämna handräckning när det behövs för kontroll av lagens efterlevnad eller för verkställighet av beslut enligt 6 §. Lag (1990:1491).

9 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har meddelats i bekämpningsplan enligt 2 § första stycket eller mot förbud enligt 4 § dömes till böter.

[S2]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet ej fullgör skyldigheten enligt 2 § andra stycket och därefter ej heller följer anmaning som avses i 6 § dömes till böter.

10 §  Berberis som har varit föremål för brott enligt 4 § eller värdet därav och utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

Ändringar

Lag (1990:1491) om ändring i berberis- lagen (1976:451)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:27
  Omfattning
  ändr. 6, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:392) om ändring i berberis- lagen (1976:451)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1994:103

  Omfattning
  upph.