Upphävd författning

Förordning (1976:527) med instruktion för statens ungdomsråd

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1976-06-04
Ändring införd
SFS 1976:527
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 16 §, tillämpas på statens ungdomsråd.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan rådets ordförande samt i övrigt chefen för rådets kansli. Förordning (1985:602).

Uppgifter

2 §  Statens ungdomsråd skall inom ramen för samhällets fritids- och kulturpolitik främja verksamhet bland barn och ungdomar.

[S2]Det åligger rådet särskilt att inom sitt verksamhetsområde

[S3]fortlöpande överväga mål och riktlinjer för de statliga insatserna för att förbättra barns och ungdomars fritidsförhållanden och möjligheter till kulturellt engagemang,

[S4]verka för en samordning av statliga insatser som avser verksamhet bland barn och ungdom,

[S5]följa och stimulera forskning och utvecklingsarbete på barn- och ung domsrådet,

[S6]genomföra utredningar, vid större omfattning efter regeringens medgivande, i syfte att kartlägga behovet av samhälleliga åtgärder för att förbättra barns och ungdomars situation i samhället,

[S7]efter medgivande av regeringen bedriva eller stödja försöksverksamhet i frågor av central betydelse för ungdomsarbetet samt

[S8]bedriva upplysningsverksamhet i barn- och ungdomsfrågor.

[S9]Statens ungdomsråd skall vid fullgörande av sina uppgifter fortlöpande samråda och samverka med barn- och ungdomsorganisationer, med statliga myndigheter, kommuner och landstingskommuner samt med institutioner och andra organisationer. Detta skall ske genom regelbundna konferenser och i annan lämplig ordning.

3 §  Statens ungdomsråd handlägger ärenden om statsbidrag till ungdomsorganisationer, i den mån detta ej ankommer på annan, och fullgör i övrigt de uppgifter som följer av särskilda föreskrifter. Förordning (1977:407).

Organisation

4 §  Statens ungdomsråd består av ordförande och högst tolv andra ledamöter. Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen.

[S2]Rådet utser inom sig vice ordförande. Förordning (1986:535).

5 §  Inom statens ungdomsråd finns ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av rådets ordförande och vice ordförande, tillika ordförande respektive vice ordförande i utskottet, samt två andra ledamöter som rådet utser inom sig.

6 §  Statens ungdomsråd får för utrednings- och planeringsarbete, ledning av försöksverksamhet samt informations- och serviceverksamhet tillsätta särskilda arbetsgrupper.

7 §  Hos statens ungdomsråd finns ett kansli med en chef samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]Rådet får anlita experter och sakkunniga. Förordning (1985:602).

Ärendenas handläggning

8 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får statens ungdomsråd överlämna åt arbetsutskottet, arbetsgrupp som avses i 6 §, ordföranden, chefen för kansliet eller annan tjänsteman hos rådet att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på rådet.

[S2]Överlämnande enligt första stycket får inte avse frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Förordning (1985:602).

9 §  Statens ungdomsråd är beslutfört när minst sju ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1986:947).

10 §  Ärende avgörs efter föredragning av chefen för kansliet eller av särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende eller grupp av ärenden som handläggs av ordföranden eller tjänsteman med stöd av beslut enligt 8 § första stycket avgörs utan föredragning.

[S2]Ordföranden i statens ungdomsråd eller arbetsutskottet får själv överta beredning och föredragning av ärende.

[S3]Chefen för kansliet har rätt att närvara när ärende föredras av annan. Förordning (1985:602).

11 § har upphävts genom förordning (1986:947).

12 §  Ordföranden i statens ungdomsråd, arbetsutskottet, arbetsgrupp som avses i 6 §, chefen för kansliet eller, efter beslut av rådet, annan tjänsteman hos rådet får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende som rådet handlägger. Förordning (1985:602).

Tjänstetillsättning m.m.

13 §  Ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter utses för högst två år.

[S2]Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

[S3]Andra tjänster tillsätts av statens ungdomsråd. Förordning (1985:602).

14 §  I fråga om den som innehar eller uppehåller tjänsten som chef för kansliet prövas frågor som avses i 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av statens ansvarsnämnd. Förordning (1985:602).

15 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av statens ungdomsråd i fråga om chefen för kansliet. Förordning (1985:602).

16 §  Beslut av statens ungdomsråd om fördelning av statliga bidrag för information om droger får inte överklagas. Förordning (1985:602).

Ändringar

Förordning (1976:527) med instruktion för statens ungdomsråd

Förordning (1977:407) om ändring i förordningen (1976:527) med instruktion för statens ungdomsråd

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1977:1183) om ändring i förordningen (1976:527) med instruktion för statens ungdomsråd

  Omfattning
  ändr. 4, 9 §§

Förordning (1985:602) om ändring i förordningen (1976:527) med instruktion för statens ungdomsråd

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 8-10, 12-15 §§; ny 16 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:535) om ändring i förordningen (1976:527) med instruktion för statens ungdomsråd

  Omfattning
  ändr. 4, 9 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:947) om ändring i förordningen (1976:527) med instruktion för statens ungdomsråd

  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1136

  Omfattning
  upph.