Upphävd författning

Förordning (1976:723) med instruktion för affärsverket FFV

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1976:723
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på affärsverket FFV.

[S2]Bestämmelserna i 9 § första stycket verksstadgan om tjänsteresor gäller även sådana resor utom landet.

[S3]Bestämmelserna i 17 § andra stycket andra punkten verksstadgan om prövning av frågor om ledighet för vissa tjänstemän gäller chef för stabsenhet eller sektor. Förordning (1983:347).

Uppgifter

2 §  Affärsverket FFV utvecklar, tillverkar, försäljer och underhåller försvarsmateriel och civila industriprodukter. Förordning (1983:347).

3 §  FFV förvaltar de under FFV:s fond upptagna kapitaltillgångarna. Verket får inte utan regeringens medgivande sälja aktier som förvaltas av verket. För fonden gäller i övrigt de föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning (1983:347).

4 §  FFV uppbär och redovisar verkets inkomster samt bestrider därmed och med medel som i övrigt står till dess förfogande verkets utgifter.

[S2]FFV uppför anläggningar och byggnader som behövs för verksamheten. Förordning (1983:347).

5 §  FFV skall varje år

 1. före den 1 december till regeringen avge förslag till driftstat för nästa räkenskapsår,
 2. före den 1 juni till industridepartementet avge en berättelse om verksamheten under närmast föregående räkenskapsår i de bolag i vilka fabriksverken förvaltar aktierna samt de aktiebolag med vilka nämnda bolag utgör koncerner, innefattande årsredovisningar, finansieringsanalyser och protokoll från ordinarie bolagsstämma,
 3. före den 1 juni till industridepartementet avge årsredovisning för verkets verksamhet under närmast föregående räkenskapsår innefattande resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse och
 4. fortlöpande lämna uppgifter till industridepartementet för bedömning av den framtida avkastningen av FFV:s fond. Förordning (1983:347).

6 §  Om ej regeringen på framställning av FFV bestämmer annat, skall FFV följa direktiv som överbefälhavaren meddelar för krigsplan läggningen i fråga om de verkstäder som regeringen anger. Förordning (1983:347).

7 §  FFV skall på statsverkets checkräkning i riksbanken löpande sätta in överskottsmedel. Senast under december månad skall verket ha satt in tre fjärdedelar av de överskottsmedel som regeringen har beslutat skall inbetalas för räkenskapsåret. Sedan räkenskaperna avslutats för räkenskapsåret skall resterande fjärdedel av överskottsmedlen sättas in. Om hinder möter mot sådan slutlig insättning, skall verket anmäla det till finansdepartementet. Förordning (1983:347).

8 §  Överskott som kvarstår sedan kravet på inbetalning av överskottsmedel har tillgodosetts redovisas som disponibla medel. Dessa medel får inte användas för investeringar i byggnader och maskiner. Medlen skall göra det möjligt att för följande år leverera in överskottsmedel till statsverket. Förordning (1979:537).

9 §  FFV får sälja eller avskriva lös egendom som är obehövlig, försliten eller icke längre användbar för sitt ändamål och avskriva egendom som gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på annat sätt. Förordning (1983:347).

10 §  Har skadegörelse förövats på egendom som förvaltas av FFV eller har tillgrepp skett av sådan egendom, får verket belöna den som har bidragit till att gärningsmannen har upptäckts eller gripits. Verket får belöna även den som har avvärjt skada på eller förlust av egendom och den som har tillrättaskaffat tillgripen eller på annat sätt förkommen egendom eller penningmedel.

[S2]Har kläder eller andra personliga tillhörigheter skadats för eller förlorats av anställd under hans tjänsteutövning eller vid förvaring på plats, som anvisats av FFV, får verket ersätta honom.

[S3]Har person- eller sakskada uppkommit genom verksamheten och är ansvarigheten ej reglerad i särskild ordning, får verket utge skäligt skadestånd. Förordning (1983:347).

11 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder FFV staten såväl vid som utom domstol. Förordning (1983:347).

Organisation

12 §  FFV leds av en styrelse som består av högst nio ledamöter. I styrelsen ingår FFV:s generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. är tillämplig på FFV. Förordning (1987:287).

13 §  Generaldirektören är chef för FFV.

[S2]Inom FFV får finnas högst sex stabsenheter (koncernstaber) samt behövligt antal serviceenheter. Varje enhet förestås av en chef.

[S3]Inom FFV finns fem sektorer med verksamhetsområden inom försvarsmateriel, underhåll, materialteknik, koncernservice och marktelekommunikation. Varje sektor förestås av en chef.

[S4]En av cheferna för stabsenhet eller sektor är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1985:860).

14 §  Hos FFV finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov.

[S2]I mån av behov får FFV anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1983:347).

Ärendenas handläggning

15 §  Av styrelsen avgöres

 1. viktigare frågor om organisation eller arbetsordning,
 2. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 3. frågor av större vikt som har kommit fram vid revision och
 4. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1976:723).

16 §  Styrelsen är beslutför när minst fem av de i 12 § angivna ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller hans ställföreträdare. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Tjänsteman skall närvara vid styrelsesammanträde när generaldirektören bestämmer det eller annan ledamot begär det.

[S3]Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller hans ställföreträdare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgift ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1987:287).

17 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam utom i frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. I sådana frågor beslutar generaldirektören, annan tjänsteman som generaldirektören bestämmer och verkets chefsjurist utom när det gäller tjänsteman som avses i 33 §. I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförord ningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa personalfrågor. Förordning (1980:862).

18 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden, som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören. Förordning (1976:723).

19 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden. Förordning (1976:723).

20 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som hans ställföreträdare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den tjänsteman generaldirektören bestämmer. Förordning (1976:723).

21 §  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av FFV meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1983:347).

22 §  Ärende avgöres efter föredragning, som ankommer på chefen för den stabsenhet dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges, att ärende som handlägges enligt 18 § avgöres utan föredragning.

[S2]Generaldirektören får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Chef för stabsenhet eller sektor får närvara när ärende som hör till hans område föredrages av annan. Förordning (1976:723).

23 § har upphävts genom förordning (1986:812).

24 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. Förordning (1980:862).

25 §  Generaldirektören, chef för stabsenhet eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos verket. Förordning (1976:723).

Revision

26 §  FFV skall genom revision övervaka att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt samt i överensstämmelse med angivna riktlinjer. Revisionen skall vidare omfatta granskning av räkenskaper, intern kontroll och årsredovisning. Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen. Förordning (1983:347).

27 §  FFV prövar anmärkningar som har framställts vid revisionen. FFV får lämna anmärkning utan vidare åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit till fördel för verket eller rimligt från dess synpunkt eller om andra särskilda skäl föreligger. Förordning (1983:347).

Tjänstetillsättning

28 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år. Ordförande och vice ordförande förordnas av regeringen för samma tid.

[S3]Andra innehavare av tjänster med beteckningen p än generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster som omfattas av chefslöneavtalet tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Andra tjänster tillsätts av FFV.

[S5]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelar regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1987:287).

29 §  Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning att tjänst som myndigheten tillsätter skall kungöras ledig till ansökan gäller endast extra ordinarie tjänst i någon av lönegraderna F 9 - F 17 som tillsättes på annat sätt än genom förflyttning. Förordning (1977:920).

30 §  När tjänst som avses i 29 § skall tillsättas, utfärdar FFV kungörelse med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknat från dagen för kungörandet. Kungörelsen anslås på verkets anslagstavla i lokal som verket bestämmer.

[S2]Tillkännagivande om FFV beslut om tillsättning av kungjord tjänst eller beslut att ej tillsätta sådan tjänst anslås genast på verkets anslagstavla i lokal som verket bestämmer med uppgift om den dag då anslaget skedde. Tillkännagivande i fråga om tjänst som icke kungjorts ledig till ansökan behöver ej anslås. Förordning (1983:347).

31 §  Vikariat tillsättes av FFV. Avgör regeringen fråga om ledighet från tjänsten, tillsättes dock vikariatet av regeringen.

[S2]Vid tillsättning av långtidsvikariat får FFV tillämpa annan ordning än som gäller för tillsättning av tjänsten. Förordning (1983:347).

32 §  För vissa tjänster hos FFV gäller förordningen (1975:608) om krav på svenskt medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster. Förordning (1983:347).

Övriga bestämmelser

33 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänst som chef för stabsenhet eller sektor eller som innehar tjänst i lönegrad F 25 eller högre. Förordning (1977:317).

34 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av FFV i fråga om innehavare av tjänst som avses i 28 § tredje stycket denna instruktion. Förordning (1983:347).

35 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet äger tillämpning på generaldirektören. Förordning (1977:317).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:723) med instruktion för affärsverket FFV

Förordning (1977:317) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för förenade fabriksverken

  Omfattning
  ändr. 3, 7, 17, 29, 30, 33-35 §§

Förordning (1977:920) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för förenade fabriksverken

  Omfattning
  ändr. 29, 30 §§

Förordning (1979:537) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för förenade fabriksverken

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 7, 8, 12-14 §§

Förordning (1980:862) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för förenade fabriksverken

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 7, 12, 16, 17, 24, 32 §§; omtryck

Förordning (1982:752) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för förenade fabriksverken

  Omfattning
  ändr. 28 §

Förordning (1983:29) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för förenade fabriksverken

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1983-02-15

Förordning (1983:347) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för förenade fabriksverken

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.
  Vad regeringen i förordning eller särskilt beslut har föreskrivit om förenade fabriksverken skall i stället avse affärsverket FFV.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-7, 9-14, 21, 26, 27, 30-32, 34 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:88) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för affärsverket FFV

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1984-03-13

Förordning (1985:860) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för affärsverket FFV

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1985-12-24

Förordning (1986:812) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för affärsverket FFV

  Omfattning
  upph. 23 §; ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:287) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för affärsverket FFV

  Omfattning
  ändr 12, 16, 28 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:365

  Omfattning
  upph.