Upphävd författning

Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1976-11-04
Ändring införd
SFS 1976
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Har i främmande stat meddelats beslut om adoption av en svensk medborgare eller av någon som hade hemvist i Sverige, prövar statens nämnd för internationella adoptionsfrågor fråga om godkännande enligt 3 § första stycket lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption.

[S2]Nämnden prövar även fråga om förordnande att ett utomlands meddelat beslut om adoption i annat fall än som avses i 3 § första stycket nämnda lag skall gälla här i riket. Förordning (1981:674).

2 §  Nämndens beslut överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1981:674).

3 §  Har nämnden godkänt ett beslut om adoption som har meddelats i främmande stat eller har nämnden förordnat att ett sådant beslut skall gälla här i riket, skall meddelande om beslutet sändas i enlighet med vad som gäller för domstol enligt 2 § kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken. Förordning (1981:674).

Ändringar

Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

Förordning (1981:674) om ändring i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

    Omfattning
    ändr. 1-3 §§; omtryck

Förordning (2004:1146) om ändring i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2015:977) om ändring i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Ändring, SFS 2018:1296

Omfattning
upph.