Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1949-12-16
Ändring införd
SFS 1949:661 i lydelse enligt SFS 2020:293
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Om tingsrätts uppgiftsskyldighet

Faderskap m.m.

1 §  Om en tingsrätt har meddelat förklaring enligt 1 kap. 2 § första stycket föräldrabalken, fastställt faderskap, förklarat bekräftelse av faderskap sakna verkan eller efter resning ändrat dom varigenom faderskap fastställts, ska domstolen när avgörandet har fått laga kraft underrätta

 1. Skatteverket,
 2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, om barnet inte har fyllt 18 år, och
 3. Centrala studiestödsnämnden, om barnet har fyllt 15 men inte 18 år.

[S2]Skyldigheten enligt första stycket att lämna underrättelse om ett avgörande i fråga om faderskap gäller också ett motsvarande avgörande i fråga om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken eller moderskap. Förordning (2020:293).

1 a §  Om en tingsrätt har meddelat ett beslut enligt 9 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor när det gäller giltigheten i Sverige av ett utländskt faderskapsavgörande och beslutet har fått laga kraft, ska domstolen lämna underrättelse om detta på det sätt som anges i 1 §. Förordning (2020:293).

Adoption

2 §  Om en tingsrätt har beslutat om adoption, ska domstolen när beslutet har fått laga kraft underrätta

 1. Skatteverket,
 2. socialnämnden i den kommun där den som har adopterats är folkbokförd, om han eller hon inte har fyllt 18 år, och
 3. Centrala studiestödsnämnden, om den som har adopterats har fyllt 15 men inte 18 år. Förordning (2020:293).

Vårdnad om barn

3 §  Om en tingsrätt har meddelat ett beslut om vårdnaden om barn för tiden intill dess det finns ett avgörande som har fått laga kraft, ska domstolen samma dag underrätta

 1. Skatteverket,
 2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, och
 3. Centrala studiestödsnämnden, om barnet har fyllt 15 år.

[S2]Första stycket gäller dock inte om tingsrättens beslut innebär att ett tidigare vårdnadsavgörande fortfarande ska gälla.

[S3]Om en tingsrätt har meddelat en dom eller ett slutligt beslut som rör vårdnaden och avgörandet har fått laga kraft, ska domstolen lämna underrättelse enligt första stycket. Om domen eller beslutet innebär att vårdnaden flyttas över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, ska domstolen också underrätta överförmyndaren. Förordning (2020:293).

3 a §  En tingsrätt ska lämna underrättelse enligt 3 § första stycket om beslut enligt artikel 21.3 och artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, när beslutet innebär att ett utländskt vårdnadsavgörande ska erkännas eller är verkställbart i Sverige. Underrättelsen ska lämnas när beslutet har fått laga kraft. Förordning (2020:293).

Frågor rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap

4 §  En tingsrätt skall underrätta överförmyndaren om tingsrättens eller en högre rätts beslut i ärenden som rör förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Förordning (1995:384).

5 §  Har en tingsrätt fått kännedom om att egendom har tillfallit någon som är underårig eller som har förvaltare, skall rätten underrätta överförmyndaren om förhållandet, om inte en underrättelse har lämnats enligt 4 §. Förordning (2001:424).

6 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).
7 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).
8 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).
9 § Har upphävts genom förordning (2001:424).

Om överrätts uppgiftsskyldighet

10 §  Om högre rätt har meddelat dom eller beslut i fråga som avses i 1 eller 1 a § och om avgörandet fått laga kraft, ska den rätt som sist handlagt målet sända meddelande enligt 1 §.

[S2]Om högre rätt har meddelat dom eller beslut som avses i 2, 3 eller 3 a § eller om den högre rätten i annat fall upphävt eller ändrat lägre rätts dom eller beslut, som den lägre rätten varit skyldig att lämna uppgift om, ska meddelande lämnas om förhållandet enligt vad som är föreskrivet för underrätt. Förordning (2015:844).

11 §  I ärenden rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap skall avskrift av beslut, som meddelats av högre rätt, skyndsamt tillställas underrätten för åtgärd enligt 4 §. Förordning (1988:1332).

11 a §  När domstol i mål om underhåll till barn sänder avskrift av domen till parterna, skall upplysning samtidigt lämnas om det huvudsakliga innehållet i 7 kap. 10 § föräldrabalken. Har bidragsskyldighet ålagts part, skall parterna också få upplysning om det huvudsakliga innehållet i 7 kap.4 och 9 §§föräldrabalken och i de bestämmelser i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhålls bidrag som rör underhåll till barn. Förordning (1979:976).

11 b § Ny beteckning 1 a § genom förordning (2015:844).
11 c § Ny beteckning 3 a § genom förordning (2015:844).

Om domstols uppgiftsskyldighet i andra fall än förut nämnts

12 §  Om domstols uppgiftsskyldighet i annat fall än förut nämnts finns en bestämmelse i 11 kap. 27 § föräldrabalken. Förordning (1995:384).

Bemyndigande

13 §  Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om domstols uppgiftsskyldighet enligt denna förordning. Förordning (2020:293).

 • DVFS 1991:16: Domstolsverkets föreskrifter om domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken
 • DVFS 2018:2: Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Ändring, SFS 1957:445

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§

Ändring, SFS 1963:531

  Omfattning
  ändr. formulär

Ändring, SFS 1968:516

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1970:846

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1971:798

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1973:453

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1973:812

  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§, rubr. till 1 §

Ändring, SFS 1974:247

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§

Ändring, SFS 1974:1045

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 7, 8, 9, 11, 12 §§

Ändring, SFS 1975:98

  Omfattning
  nya 13 §, rubr. närmast före 13 §

Förordning (1976:811) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 §; omtryck

Förordning (1977:237) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Förordning (1978:708) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1979:976) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ny 11 a §

Förordning (1981:876) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§

Förordning (1983:488) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:370) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

  Omfattning
  ändr. författningsrubr.; ny 11 b §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:589) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1988:1332) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

  Omfattning
  upph. 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 8 §; ändr. 4, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:756) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1995:384) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5, 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2000:1045) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:402) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
ny 11 c §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:424) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden där bouppteckningen har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 9 §; ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:775) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2003:897) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:947) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:444) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
ändr. 11 c §
CELEX-nr
32003R2201
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:915) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2015:844) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Omfattning
nuvarande 11 b, 11 c §§ betecknas 1 a, 3 a §§; ändr. de nya 1 a, 3 a, 10 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:1297) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2020:293) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 1 a, 2, 3, 3 a, 13 §§, rubr. närmast före rubr. "Faderskap m.m.", rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2020-07-01