Upphävd författning

Förordning (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden

Version: 1977:35

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-02-03
Ändring införd
SFS 1977:35
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 16 §, tillämpas på forskningsrådsnämnden.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan ordföranden i nämnden och i övrigt dess huvudsekreterare.

[S3]uppgifter

2 §  Nämnden har till uppgift att ta initiativ till och stödja forskning främst inom områden som är angelägna från samhällets synpunkt. Nämnden skall härvid beakta behovet av tvär- och mångvetenskaplig forskning.

[S2]Nämnden har ett samordningsansvar för handikappforskning.

[S3]Nämnden skall verka för att information om forskning och forskningsresultat samt om framtidsstudier sprids.

[S4]Nämnden skall samverka med myndigheter och organ inom forskningens område. Förordning (1987:502).

3 §  Det åligger nämnden särskilt att

 1. främja samordning och samarbete mellan forskningsråden inom utbildnings- och jordbruksdepartementens verksamhetsområden samt, i vad avser teknisk grundforskning, mellan forskningsråden och styrelsen för teknisk utveckling,
 2. främja samarbetet mellan forskningsråden, å ena sidan, och andra myndigheter och organ, å andra sidan, i frågor som avser initiativ till forskning, vetenskaplig bedömning av forskning eller finansiering av forskning,
 3. svara för att nämndens och forskningsrådens verksamhetsformer och organisation fortlöpande ses över,
 4. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
 5. allsidigt och öppet granska och utvärdera den forskning till vilken nämnden har fördelat medel,
 6. ta initiativ till framtidsstudier och därvid beakta behovet av konsekvensanalyser,
 7. fördela medel till framtidsstudieverksamhet,
 8. svara för en allmän och övergripande information om forskning och forskningsresultat samt om framtidsstudier och
 9. främja internationellt forskningssamarbete på sådana områden där detta ej ankommer på annan myndighet. Förordning (1980:312).

4 §  Nämnden får anvisa medel till forskning, om stöd till samma forskning även utgår från annat forskningsstödjande organ. Om skäl föreligger får nämnden dock anvisa medel till forskning även om stöd inte utgår från annat organ.

[S2]Vid fördelningen av medel för forskning skall nämnden ge företräde åt sådan långsiktigt orienterad forskning som är angelägen från samhällets synpunkt och som bedömes ha stor inomvetenskaplig betydelse.

[S3]Nämndens beslut om beviljande av anslag får avse högst tre år. Förordning (1987:502).

5 §  Nämnden kan besluta att anslag som nämnden har beviljat ej längre skall utgå, om den verksamhet som anslaget avser ej uppfyller de krav som bör ställas.

Organisation

6 §  Nämnden består av en ordförande och femton andra ledamöter. Ordföranden och tio andra ledamöter utses av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, en av medicinska forskningsrådet, en av naturvetenskapliga forskningsrådet, en av statens råd för skogs- och jordbruksforskning samt en av styrelsen för teknisk utveckling.

[S2]Nämnden utser vice ordförande bland sina ledamöter. Förordning (1979:474).

7 §  Inom nämnden finns de beredande och rådgivande organ som nämnden bestämmer.

[S2]I den mån nämnden och ett eller flera forskningsråd i samråd förordnar det, skall beredande eller rådgivande organ som avses i första stycket vara gemensamt för nämnden och ett eller flera av råden.

8 §  Hos nämnden finns en huvudsekreterare och en kanslichef. Förordning (1979:474).

9 §  Hos nämnden är i övrigt anställda tjänstemän samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

10 §  Ärende som ankommer på nämnden avgöres av nämnden i plenum.

11 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst åtta andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:949).

12 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna åt ordföranden, organ som avses i 7 §, huvudsekreteraren, kanslichefen eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

[S2]Överlämnande enligt första stycket får ej avse fråga som anges i 15 kap.1 eller 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller i 22 eller 24 § anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1979:474).

13 §  Ärende avgörs efter föredragning som ankommer på huvudsekreteraren eller på särskilt förordnad föredragande. Ärende som rör rådets kansli avgörs efter föredragning som ankommer på kanslichefen eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs av ordföranden eller tjänsteman enligt 12 § första stycket avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden får övertaga beredning och föredragning av ärende. Förordning (1979:474).

14 § har upphävts genom förordning (1986:949).

15 §  Ordföranden eller huvudsekreteraren eller, efter beslut av ordföranden, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden.

Tjänstetillsättning m.m.

16 §  Ordföranden och övriga ledamöter utses för tre år.

[S2]En ledamot får endast om det finns särskilda skäl utses för mer än två mandatperioder i följd. Förordning (1983:137).

17 §  Tjänst som huvudsekreterare och tjänst som kanslichef tillsätts av regeringen efter anmälan av ordföranden i nämnden.

[S2]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antages av nämnden. Förordning (1979:474).

Särskilda föreskrifter

18 §  Nämnden skall meddela föreskrifter i fråga om medel som beviljas av nämnden. Föreskrifterna skall upptaga bestämmelser om villkor för disposition och redovisning av anslag samt om skyldighet för anslagsmottagare att till nämnden lämna redogörelse för den verksamhet för vilken anslag utgår.

19 §  Nämndens beslut om beviljande av anslag skall underställas regeringen för godkännande, om det av nämnden beviljade anslaget överstiger tre miljoner kronor. Förordning (1985:544).

20 §  Över nämndens beslut att bevilja anslag eller att avslå ansökan om anslag får talan ej föras.

Ändringar

Förordning (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden

Förordning (1979:474) om ändring i förordningen (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 11-13, 17 §§

Förordning (1980:312) om ändring i förordningen (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Förordning (1983:137) om ändring i förordningen (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden

  Omfattning
  ändr. 3, 16 §§
  Ikraftträder
  1983-04-12

Förordning (1985:544) om ändring i förordningen (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:949) om ändring i förordningen (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden

  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:502) om ändring i förordningen (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:80
  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1201

  Omfattning
  upph.