Upphävd författning

Förordning (1977:433) med instruktion för nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:433
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 15 §, tillämpas på nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan ordföranden i nämnden och i övrigt dess byråchef (kanslichef).

Uppgifter

2 §  Nämnden har till uppgift att för statens del

[S2]granska och godkänna förslag till byggnadsarbeten och anskaffande av utrustning vid kommunala undervisningssjukhus i de fall där statlig investeringsersättning kan utgå enligt avtal om läkarutbildning och forskning samt

[S3]handha de uppgifter i övrigt som regeringen bestämmer.

[S4]Fråga om investeringsersättning som avses i första stycket skall underställas regeringen om det gäller byggnadsobjekt av större omfattning eller anskaffande av utrustning, som är speciellt kostnadskrävande eller av särskild art.

3 §  Vid fullgörande av sina uppgifter enligt 2 § åligger det nämnden att

 1. med beaktande av sjukvårdens krav ta till vara utbildningens och forskningens intressen med hänsyn till såväl det aktuella läget som den framtida sannolika utvecklingen,
 2. följa planeringen för undervisningssjukhusen samt verka för att utbyggnaden av dem samordnas och sker på ett väl avvägt sätt,
 3. följa program- och projekteringsarbetet samt delge vederbörande huvudman synpunkter och önskemål i vad avser dimensionering, placering, utformning och därmed sammanhängande frågor,
 4. samordna nämndens granskning med den handläggning av byggnadsärenden som sker hos nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader,
 5. tillse att program- och projekteringsarbetet ej onödigtvis fördyras genom nämndens prövning och
 6. hålla ansvariga statsråd inom social- och utbildningsdepartementen fortlöpande underrättade om byggnads- och utrustningsfrågor av större vikt som handlägges av nämnden.

4 §  Nämnden skall årligen före den 1 september till socialdepartementet lämna uppgift om de investeringsersättningar som nämnden beräknar att staten får betala ut under nästkommande budgetår.

Organisation

5 §  Nämnden består av en ordförande och högst fem andra ledamöter. Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen.

6 §  Hos nämnden finns en byråchef som är chef för dess kansli.

7 §  Hos nämnden är i övrigt anställda tjänstemän och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

8 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Ärendenas handläggning

9 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:882).

10 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna åt ordföranden eller åt tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden.

[S2]Överlämnande enligt första stycket får ej avse fråga som anges i 15 kap.1 eller 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller i 22 eller 24 § anställningsförordningen (1965:601).

11 §  Ärende avgöres efter föredragning av den tjänsteman som nämnden bestämmer. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden medge att ärende som handlägges av ordföranden eller tjänsteman enligt 10 § första stycket avgöres utan föredragning.

12 § har upphävts genom förordning (1986:882).

13 §  Är ärende så brådskande att nämnden ej hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelanden mellan ordföranden och minst två andra ledamöter. Ärende som avgöres på detta sätt anmäles vid nästa sammanträde.

14 §  Ordföranden eller, efter beslut av ordföranden, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende.

Tjänstetillsättning m.m.

15 §  Ordförande och övriga ledamöter utses för högst sex år.

16 §  Tjänst som byråchef tillsättes av regeringen efter anmälan av ordföranden.

[S2]Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av nämnden.

17 §  Mot nämndens beslut enligt 2 § första stycket får talan ej föras.

Ändringar

Förordning (1977:433) med instruktion för nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande

Förordning (1986:882) om ändring i förordningen (1977:433) med instruktion för nämnden för undervis- ningssjukhusens utbyggande

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1243

  Omfattning
  upph.