Upphävd författning

Förordning (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-26
Ändring införd
SFS 1977:459
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna övergångsbestämmelser

1 §  Högskoleförordningen (1977:263) träder i kraft den 1 juli 1977.

2 §  Genom högskoleförordningen (1977:263) upphäves, med de begränsningar som följer av denna förordning,

 1. förordningen (1960:231) om sjukgymnastinstituten,
 2. förordningen (1960:511) om slöjdlärarseminariet,
 3. förordningen (1961:433) om seminarierna för huslig utbildning,
 4. kungl. brev den 29 april 1964 angående bestämmelser rörande förskoleseminarierna m.m.,
 5. kungl. brev den 4 juni 1964 angående upplåtande av övningsinstitutioner för den praktiska utbildningen vid förskoleseminarierna,
 6. universitetsförordningen (1964:461),
 7. förordningen (1964:538) om socialhögskolorna,
 8. kungl. brev den 16 juni 1966 angående avläggande av veterinärexamen enligt äldre bestämmelser,
 9. kungl. brev den 11 november 1966 angående vissa bestämmelser om statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor,
 10. förordningen (1967:236) om journalisthögskolorna,
 11. förordningen (1967:273) om gymnastik- och idrottshögskolorna,
 12. skrivelsen den 12 maj 1967 om avkortad studiegång för grundutbildning av sjuksköterskor (sjukskötare),
 13. förordningen (1968:318) om lärarhögskolorna,
 14. kungl. brev den 8 mars 1968 angående antagning av ordinarie studerande vid jordbrukets högskolor,
 15. skrivelsen den 6 juni 1968 om avkortad studiegång för skötare inom psykiatrisk vård för grundutbildning till sjuksköterska (sjukskötare),
 16. kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de filosofiska fakulteterna,
 17. kungörelsen (1969:328) om utbildning vid den farmaceutiska fakulteten,
 18. kungörelsen (1969:329) om utbildning vid juridisk fakultet,
 19. kungörelsen (1969:330) om utbildning vid medicinsk fakultet,
 20. kungörelsen (1969:331) om utbildning vid odontologisk fakultet,
 21. kungörelsen (1969:332) om utbildning vid teknisk fakultet,
 22. kungörelsen (1969:518) om utbildning vid skogshögskolan,
 23. kungörelsen (1969:519) om utbildning vid lantbrukshögskolan,
 24. kungörelsen (1969:520) om utbildning vid veterinärhögskolan,
 25. kungl. brev den 30 april 1971 med vissa bestämmelser angående sjuksköterskeskolor m.m.,
 26. förordningen (1972:308) om bibliotekshögskolan,
 27. skrivelsen den 17 november 1972 med bestämmelser om särskild utbildning för civilingenjörsexamen för vissa studerande,
 28. skrivelsen den 2 februari 1973 med provisoriska bestämmelser rörande val av rektor m.m. vid universiteten och vissa högskolor,
 29. skrivelsen den 5 juni 1973 om anordnande av sjuksköterskeutbildning i anslutning till gymnasieskolans vårdlinje,
 30. kungörelsen (1973:411) om utbildning vid teologisk fakultet,
 31. bestämmelserna den 13 april 1973 och den 24 april 1975 angående försöksverksamhet med kombinerad gymnasieskoleutbildning och utbildning vid filosofisk fakultet,
 32. skrivelsen den 6 mars 1975 angående betygsättning vid vissa utbildningar inom vårdområdet,
 33. förordningen (1976:231) med provisoriska föreskrifter om tillträde till grundläggande högskoleutbildning,
 34. förordningen (1976:275) om nordisk tentamensgiltighet,
 35. förordningen den 13 maj 1976 om fritidspedagogutbildning vid lärarhögskola och förskoleseminarium,
 36. bestämmelserna den 3 juni 1976 om logopedutbildning,
 37. förordningen den 10 juni 1976 om utbildning av lärare i teckning vid lärarhögskolan i Umeå,
 38. förordningen den 25 november 1976 med provisoriska föreskrifter om allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom grundläggande högskoleutbildning,
 39. förordningen den 2 december 1976 om provisoriska utbildningsplaner för vissa allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom sektorn för utbildning för vårdyrken och
 40. förordningen den 13 januari 1977 med provisoriska föreskrifter om betyg såvitt avser allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom grundläggande högskoleutbildning.

3 §  Förekommer i författning eller i annat sammanhang hänvisning till föreskrift som har ersatts genom föreskrift i högskoleförordningen (1977:263), skall i stället den nya föreskriften gälla, om ej annat anges särskilt.

4 §  Om ej annat särskilt föreskrives av regeringen eller av universitets- och högskoleämbetet, skall vad Kungl. Maj:t eller regeringen i författning eller i särskilt beslut har föreskrivit om

 1. sådan statlig läroanstalt inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde, som den 1 juli 1977 går upp i högskoleenhet, i stället avse högskoleenheten,
 2. organ vid sådan statlig läroanstalt inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde, som den 1 juli 1977 går upp i högskoleenhet, i stället avse högskolestyrelsen eller det organ som högskolestyrelsen bestämmer.

[S2]Om ej annat särskilt föreskrives av regeringen skall vad Kungl. Maj:t eller regeringen i författning eller i särskilt beslut har föreskrivit om högskola inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde eller statens skogsmästarskola i stället avse Sveriges lantbruksuniversitet.

5 §  Utbildning, som har påbörjats vid sådan statlig läroanstalt som går upp i högskoleenhet den 1 juli 1977, skall avslutas vid den högskoleenhet i vilken läroanstalten går upp. För utbildningen gäller de föreskrifter som anges i dessa övergångsbestämmelser eller eljest meddelas särskilt.

[S2]Utbildning, som har påbörjats vid gymnasieskolan, skall avslutas vid den läroanstalt där utbildningen ägde rum före den 1 juli 1977. För utbildningen gäller äldre föreskrifter, om ej annat anges i dessa övergångsbestämmelser eller i övrigt särskilt föreskrives.

[S3]Utbildning, som har påbörjats vid sjuksköterskeskola, skall avslutas vid den läroanstalt, där utbildningen ägde rum före den 1 juli 1977. För utbildningen gäller äldre föreskrifter om ej annat anges i dessa övergångsbestämmelser eller i övrigt särskilt föreskrives.

[S4]Övergångsbestämmelser till 3, 4, 6 och 7 kap.

6 §  Rätt att deltaga i sådan äldre utbildning som avses i 5 § har studerande som har påbörjat utbildningen före utgången av mars 1977. Dessutom kräves att den studerande har deltagit i utbildningen under tiden den 1 juli 1974-den 30 juni 1977 i den omfattning som styrelsen för utbildningen eller det organ som styrelsen utser bedömer som tillräcklig.

7 §  Undervisning för den som deltager i äldre utbildning skall anordnas enligt äldre föreskrifter i den utsträckning, som behövs för att utbildningen skall kunna slutföras senast inom den tid som följer av bestämmelser om anordnande av examination i 8 och 10-13 §§ eller om deltagande i kompletterande utbildning i 9 §. Om skyldighet för den som deltager i äldre utbildning att deltaga i undervisning enligt högskoleförordningen (1977:263) eller föreskrifter, som avses i den, finns föreskrifter i 15 §.

8 §  Examination och efterprövning enligt äldre föreskrifter skall, om ej annat följer av 15 §, anordnas, såvitt avser

 1. förordningen (1960:231) om sjukgymnastinstituten, till utgången av år 1979,
 2. förordningen (1960:511) om slöjdlärarseminariet, till utgången av år 1978 eller, såvitt avser efterprövning enligt förordningen, till utgången av år 1982,
 3. förordningen (1961:433) om seminarierna för huslig utbildning, till utgången av år 1980 eller, såvitt avser efterprövning enligt förordningen, till utgången av år 1982,
 4. kungl. brev den 29 april 1964 angående bestämmelser rörande förskoleseminarierna m.m., till utgången av år 1982,
 5. förordningen (1964:538) om socialhögskolorna, till utgången av år 1982 eller, såvitt avser efterprövning enligt förordningen, till utgången av år 1984,
 6. kungl. brev den 11 november 1966 angående vissa bestämmelser om statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, till utgången av år 1982,
 7. förordningen (1967:236) om journalisthögskolorna, till utgången av år 1979,
 8. förordningen (1967:273) om gymnastik- och idrottshögskolorna, till utgången av år 1979 eller, såvitt avser efterprövning enligt förordningen, till utgången av år 1982,
 9. förordningen (1968:318) om lärarhögskolorna, till utgången av år 1982,
 10. kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de filosofiska fakulteterna, till utgången av år 1983,
 11. kungörelsen (1969:328) om utbildning vid den farmaceutiska fakulteten, såvitt avser receptarieexamen, till utgången av år 1979, såvitt avser farmacie kandidatexamen, till utgången av år 1980, såvitt avser apotekarexamen eller farmacie magisterexamen, till utgången av år 1981 eller,såvitt avser efterprövning enligt kungörelsen, till utgången av år 1982,
 12. kungörelsen (1969:329) om utbildning vid juridisk fakultet, till utgången av år 1982 eller, såvitt avser efterprövning enligt kungörelsen, till utgången av år 1983,
 13. kungörelsen (1969:330) om utbildning vid medicinsk fakultet, såvitt avser medicine kandidatexamen, till utgången av år 1979, såvitt avser efterprövning för denna examen, till utgången av år 1980 eller, såvitt avser läkarexamen, till utgången av år 1983,
 14. kungörelsen (1969:331) om utbildning vid odontologisk fakultet, såvitt avser odontologie kandidatexamen, till utgången av år 1978 eller, såvitt avser tandläkarexamen, till utgången av år 1983,
 15. kungörelsen (1969:332) om utbildning vid teknisk fakultet, till utgången av år 1982 eller, såvitt avser efterprövning enligt kungörelsen, till utgången av år 1983,
 16. kungörelsen (1969:518) om utbildning vid skogshögskolan, till utgången av år 1983 eller, såvitt avser efterprövning enligt kungörelsen, till utgången av år 1984,
 17. kungörelsen (1969:519) om utbildning vid lantbrukshögskolan, såvitt avser examination vid institutionen för lantmästar och trädgårdsteknikerutbildning, till utgången av år 1979, såvitt avser övrig utbildning, till utgången av år 1983 eller, såvitt avser efterprövning för övrig utbildning, till utgången av år 1984,
 18. kungörelsen (1969:520) om utbildning vid veterinärhögskolan, såvitt avser examination för veterinärmedicine kandidatexamen, till utgången av år 1979, såvitt avser efterprövning för denna examen, till utgången av år 1980, såvitt avser veterinärexamen, till utgången av år 1983 eller, såvitt avser efterprövning för denna examen, till utgången av år 1984,
 19. stadgan (1970:551) för statens skogsmästarskola, till utgången av år 1980,
 20. kungl. brev den 30 april 1971 med vissa bestämmelser angående sjuksköterskeskolor m.m., till utgången av år 1980,
 21. förordningen (1972:308) om bibliotekshögskolan, till utgången av år 1981,
 22. kungörelsen (1973:411) om utbildning vid teologisk fakultet, till utgången av år 1984,
 23. bestämmelserna den 13 april 1973 och den 24 april 1975 angående försöksverksamhet med kombinerad gymnasieskoleutbildning och utbildning vid filosofisk fakultet, i vad bestämmelserna avser utbildning vid filosofisk fakultet, till utgången av år 1979,
 24. förordningen den 13 maj 1976 om fritidspedagogutbildning vid lärarhögskola och förskoleseminarium, till utgången av år 1982,
 25. bestämmelserna den 3 juni 1976 om logopedutbildning, till utgången av år 1981 och
 26. förordningen den 10 juni 1976 om utbildning av lärare i teckning vid lärarhögskolan i Umeå, till utgången av år 1982.

9 §  Studerande som avses i 6 § får till utgången av år 1983 deltaga i kompletterande utbildning om sammanlagt 60 poäng enligt föreskrifterna i kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de filosofiska fakulteterna.

[S2]Studerande som avses i 6 § får till utgången av år 1984 deltaga i kompletterande utbildning om sammanlagt högst 60 poäng enligt föreskrifterna i kungörelsen (1973:411) om utbildning vid teologisk fakultet.

10 §  Examination, särskild prövning och fyllnadsprövning enligt äldre föreskrifter skall, om ej annat följer av 15 §, anordnas,

 1. till utgången av år 1979 i vad avser gymnasieskoleutbildning enligt bestämmelserna den 13 april 1973 och den 24 april 1975 angående försöksverksamhet med kombinerad gymnasieskoleutbildning och utbildning vid filosofisk fakultet,
 2. till utgången av år 1980 i vad avser annan gymnasieskoleutbildning.

11 §  Examination enligt kungl. brev den 6 juni 1969 angående stadga för statens scenskolor skall, om ej annat följer av 15 §, anordnas till utgången av år 1981 såvitt avser sådan utbildning i Göteborg och Malmö.

12 §  Examination och efterprövning enligt skrivelsen den 27 maj 1971 angående provisorisk stadga för musikhögskolorna skall, såvitt avser sådan utbildning i Göteborg och Malmö, och om ej annat följer av 15 §, anordnas,

 1. såvitt avser kyrkomusikerexamen eller examen som musiklärare för rätt att antaga titeln musikdirektör, examen som pianostämmare eller som musikpedagog, examen inom ramen för regionmusikskola eller för utbildning till instrumentalist, sångare, tonsättare eller dirigent, till utgången av år 1982,
 2. såvitt avser påbyggnadskurs på kyrkomusikerlinje, till utgången av år 1983,
 3. såvitt avser efterprövning enligt skrivelsen, till utgången av år 1984.

13 §  Rätt att genomgå avslutande praktisk-pedagogisk utbildning på ämneslärarlinjen enligt föreskrifterna i förordningen (1968:318) om lärarhögskolorna har studerande vid filosofisk fakultet, som före utgången av mars 1977 har påbörjat studiekurs enligt kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de filosofiska fakulteterna, som avser främst utbildning av lärare för skolväsendet.

[S2]Universitets- och högskoleämbetet får med tillämpning av 48 § första stycket förordningen om lärarhögskolorna till avslutande praktisk-pedagogisk utbildning till ämneslärare om 40 poäng anta en sökande även om denne inte uppfyller behörighetsvillkoren enligt första stycket första punkten i paragrafen. En sådan sökande måste dock för att kunna antas dels uppfylla vad som gäller för att en behörighetsförklaring skulle kunna meddelas enligt 15 kap. 21 § eller 16 kap. 32 §skolförordningen (1971:235), dels ha utbildning i en treämneskombination som avses i 15 kap. 4 § eller en tvåämnes kombination som avses i 16 kap.5 och 8-15 §§skolförordningen.

[S3]För studerande som avses i första stycket skall, om ej annat följer av 15 §, examination enligt föreskrifterna i förordningen om lärarhögskolorna anordnas till utgången av år 1986. Förordning (1982:593).

14 §  Om särskilda skäl föreligger, får styrelsen för utbildning eller organ som styrelsen utser bestämma

 1. senare tidpunkt än som följer av 7-13 §§ för undervisning, examination, särskild prövning och fyllnadsprövning,
 2. högre poängtal för kompletterande utbildning än som anges i 9 §.

15 §  Studerande som deltager i undervisning eller examination enligt äldre föreskrifter skall i stället deltaga i motsvarande undervisning eller examination enligt högskoleförordningen (1977:263) eller enligt föreskrifter som avses i den, om styrelsen för utbildningen eller organ som styrelsen utser bestämmer det. Om betyg gäller föreskrifterna i 18 §.

[S2]Styrelsen för utbildningen eller organ som styrelsen utser får för visst fall medge undantag från vad som föreskrives om fordringarna för examen enligt äldre föreskrifter.

16 §  Utbildningsplan eller kursplan enligt högskoleförordningen (1977:263) skall helt eller delvis gälla för utbildning som anordnas enligt äldre föreskrifter, om styrelsen för utbildningen eller organ som styrelsen utser bestämmer det. Om betyg gäller föreskrifterna i 18 §.

17 §  Myndighet som fastställer utbildningsplan eller kursplan enligt högskoleförordningen (1977:263) får föreskriva att studieplan eller motsvarande plan enligt äldre föreskrifter helt eller delvis skall gälla för utbildning enligt högskoleförordningen.

18 §  Betyg skall bestämmas enligt äldre föreskrifter för studerande som deltar i sådan äldre utbildning som avses i 5 §, om ej annat särskilt föreskrives av regeringen eller

 1. för utbildning, som anordnas av högskoleenhet som står under tillsyn av universitets- och högskoleämbetet, av ämbetet,
 2. för utbildning, som anordnas av Sveriges lantbruksuniversitet, av styrelsen för universitetet,
 3. för utbildning, som anordnas av läroanstalt som står under tillsyn av skolöverstyrelsen, av skolöverstyrelsen och universitets- och högskoleämbetet i samråd.

19 §  Föreskrifterna i 7 kap. 6 § högskoleförordningen (1977:263) skall alltid gälla i stället för motsvarande äldre föreskrifter.

20 §  Om styrelsen för utbildningen eller organ som styrelsen utser medger det får studerande som har påbörjat utbildning enligt äldre föreskrifter gå över från denna äldre utbildning till motsvarande eller annan utbildning enligt högskoleförordningen (1977:263).

21 §  Övergångsbestämmelser till författning eller annan föreskrift som avses i 8 och 10-12 §§ och som avser rätt för studerande att efter utgången av juni 1977 slutföra utbildning enligt äldre föreskrifter äger fortfarande giltighet.

[S2]Övergångsbestämmelser till 5 kap.

22 §  Vad som föreskrives om anmälan med stöd av 5 kap. 51 § högskoleförordningen (1977:263) skall gälla även för den som studerar enligt föreskrifterna i kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de filosofiska fakulteterna. För annan som bedriver studier vid högskoleenhet enligt äldre föreskrifter gäller i fråga om anmälan vad högskolestyrelsen bestämmer.

23 §  Den, som har antagits till viss utbildning enligt äldre föreskrifter men som på grund av militärtjänst, sjukdom eller annat särskilt skäl ej har påbörjat denna utbildning, har rätt att utan ny antagning påbörja motsvarande utbildning enligt högskoleförordningen (1977:263). Sådan studerande skall dock iaktta vad som kan ha föreskrivits om anmälan för den som vill deltaga i grundläggande högskoleutbildning. Den studerande har rätt att påbörja studierna så snart det kan ske med hänsyn till tillgängliga resurser och övriga förhållanden.

24 §  Vid antagning till utbildning som börjar under andra halvåret 1977 tillämpas förordningen (1976:231) med provisoriska föreskrifter om tillträde till grundläggande högskoleutbildning i stället för 5 kap.högskoleförordningen (1977:263).

[S2]Föreskrifterna i 5 kap.53-55 §§högskoleförordningen samt bilagorna 5-9 till högskoleförordningen skall dock gälla redan vid antagning som avses i första stycket i stället för motsvarande föreskrifter och bilagor i förordningen med provisoriska föreskrifter om tillträde till grundläggande högskoleutbildning.

25 §  Vid antagning till grundläggande högskoleutbildning som påbörjas senast under första halvåret 1980 tillämpas 16-19 §§ kungörelsen (1967:450) med provisoriska bestämmelser om tillträde till högre utbildning i stället för 5 kap. 32 § första-tredje styckenahögskoleförordningen (1977:263) när företrädet mellan sökandena inom grupp I enligt 5 kap. skall bestämmas. När 16-19 §§ i nyss angivna kungörelse tillämpas på sökande med betyg som har satts enligt en annan betygsskala än skalan 1-5, omräknas hans betyg enligt de föreskrifter som avses i 5 kap. 32 § fjärde stycket högskoleförordningen.

26 §  Utan hinder av föreskrifterna i högskoleförordningen (1977:263) eller särskilt meddelade föreskrifter om antagning av ordinarie studerande vid Sveriges lantbruksuniversitet får även efter högskoleförordningens ikraftträdande fram till och med utgången av år 1980 antagas specialstuderande enligt föreskrifter som gäller vid förordningens ikraftträdande. Beslut om antagning av sådana studerande och de närmare villkoren härför meddelas av styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet.

[S2]Övergångsbestämmelser till 8 kap.

27 §  Föreskrifterna om forskarutbildning i 8 kap.högskoleförordningen (1977:263) gäller även för studerande som har påbörjat sin forskarutbildning före den 1 juli 1977. Om sådan studerande disputerar före den 1 juli 1978, är han dock ej skyldig att till doktorsavhandlingen foga sådant kortfattat referat, som avses i 8 kap. 30 § tredje stycket högskoleförordningen.

[S2]Kravet på genomgången allmän utbildningslinje inom grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng skall anses vara uppfyllt även av den som har genomgått motsvarande utbildning enligt äldre föreskrifter.

28 §  Övergångsbestämmelser till författning eller annan föreskrift som upphäves genom denna förordning och som avser rätt för studerande att efter utgången av juni 1977 slutföra forskarutbildning enligt äldre föreskrifter äger fortfarande giltighet.

[S2]Övergångsbestämmelser till 9-21 kap.

29 §  Organ som fullgör interimistiska uppgifter enligt förordningen den 10 februari 1977 om interimistiska organ m.m. för högskolan får finnas kvar och utföra uppgifter enligt föreskrifterna i nämnda förordning efter utgången av juni 1977 intill dess motsvarande organ enligt högskoleförordningen (1977:263) har hunnit utses, dock längst till utgången av oktober 1977.

30 §  Om elektorsförsamling enligt lagen (1977:220) om elektorsförsamling vid högskoleenhet ej har hunnit väljas, då företrädare för de studerande skall utses i visst organ, får sådana företrädare utses av studerandesammanslutningar vid enheten. Företrädare för de studerande i visst organ får därvid utses till utgången av juni 1978 eller för kortare tid. Avgörande härvid skall vara vad som är lämpligt med hänsyn till hur mandatperioden för de av elektorsförsamlingen valda företrädarna för de studerande bör förläggas i tiden.

[S2]Beslut om att företrädare för de studerande i visst organ skall få utses av studerandesammanslutningar fattas av högskolestyrelsen efter samråd med studerandesammanslutningar vid högskoleenheten. I beslutet skall högskolestyrelsen ange för vilken tid företrädarna skall utses.

31 §  Närmare föreskrifter om utseende av företrädare för de studerande i fall som avses i 30 § meddelas av universitets- och högskoleämbetet eller, efter bemyndigande av ämbetet, av högskolestyrelsen.

32 §  Den första mandatperioden för ledamot, som ej företräder de studerande, i sådant organ som särskilt anges i högskoleförordningen (1977:263) skall avse tiden till utgången av juni 1980, om ej annat har föreskrivits särskilt.

33 §  Dekanus eller prodekanus, vars tjänstgöringstid avser tid även efter den 1 juli 1977, har rätt att tjänstgöra under den tid för vilken han har utsetts.

34 §  Ärende som ej har avgjorts vid utgången av juni 1977 skall handläggas enligt föreskrifterna i högskoleförordningen (1977:263), om ej annat följer av 42 och 43 §§ eller i övrigt är särskilt föreskrivet. Vid behov skall högskolestyrelsen meddela närmare föreskrifter om handläggning av sådant ärende.

35 §  Den som vid utgången av juni 1977 innehar tjänst eller vikariat på tjänst vid läroanstalt, som den 1 juli 1977 går upp i högskoleenhet, skall anses inneha motsvarande tjänst respektive vikariat på motsvarande tjänst vid högskoleenheten. Om tjänsten ej har någon motsvarighet, skall innehavaren om möjligt erhålla andra likvärdiga arbetsuppgifter inom högskoleverksamheten.

[S2]Första stycket gäller under förutsättning att innehavaren av tjänsten eller vikariatet är förordnad för tid efter den 1 juli 1977 och att innehavaren ej har uppnått övre gränsen inom den pensionsperiod som gäller för honom.

36 § har upphävts genom förordning (1986:462).

37 §  Vad som i högskoleförordningen (1977:263) föreskrives om tjänst som universitetslektor skall även tillämpas på motsvarande sätt på tjänster som hänför sig till någon av följande tjänstekategorier och för vilka doktorsexamen, filosofie licentiatexamen eller motsvarande kompetens gällde som behörighetskrav, nämligen

 1. lektor vid lärarhögskola enligt 111 a-113 §§ förordningen (1968:318) om lärarhögskolorna,
 2. lektor vid förskoleseminarium enligt 22 § i kungl. brev den 29 april 1964 angående bestämmelser rörande förskoleseminarierna m.m.,
 3. lektor vid gymnastik- och idrottshögskola enligt 46 § förordningen (1967:273) om gymnastik- och idrottshögskolorna,
 4. lektor vid seminarium för huslig utbildning enligt 89 § förordningen (1961:433) om seminarierna för huslig utbildning.

[S2]Vid tillsättning av tjänst som avses i första stycket skall äldre behörighetsföreskrifter tillämpas, om tillsättningsförfarandet har inletts före den 1 juli 1977. Förordning (1977:806).

38 §  Vid tillämpning av föreskrifter som avser tidigare innehav av tjänst skall även medräknas innehav av motsvarande tjänst före ikraftträdandet av högskoleförordningen (1977:263).

39 § har upphävts genom förordning (1986:462).

40 §  Den som den 30 juni 1977 är eller har varit förordnad som behörig innehavare av tjänst som avses i högskoleförordningen (1977:263) skall även i fortsättningen räknas som behörig till tjänsten.

41 §  I fråga om behörighet till tjänst som forskarassistent gäller även de äldre föreskrifter som avses i punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1975:336) om ändring i universitetsförordningen (1964:461).

42 §  Ärende om tillsättning av tjänst vid läroanstalt, som den 1 juli 1977 går upp i högskoleenhet, och som ej har avgjorts före den 1 juli 1977 handlägges vid enheten av högskolestyrelsen eller det organ som styrelsen bestämmer.

43 §  Har ärende om tillsättning av tjänst anhängiggjorts i tjänsteförslagsnämnd, som har tillsatts enligt äldre föreskrifter, skall ärendet avgöras av denna nämnd. Detta gäller dock endast om nämnden har påbörjat handläggningen av ärendet före den 1 juli 1977.

[S2]Övergångsbestämmelse till 22-24 kap.

44 §  Linjenämnd skall övertaga handläggning av ärende som har väckts före den 1 juli 1977 och som hör till nämndens verksamhetsområde. Styrelsen för utbildningen kan dock förordna att sådant ärende skall handläggas enligt äldre föreskrifter.

[S2]Övergångsbestämmelse till 25 kap.

45 §  I fråga om besvär över beslut som har meddelats före utgången av juni 1977 gäller äldre föreskrifter.

Slutbestämmelse

46 §  De ytterligare föreskrifter som behövs i samband med införandet av högskolelagen (1977:218) och högskoleförordningen (1977:263) meddelas av

 1. universitets- och högskoleämbetet för verksamhet som står under tillsyn av ämbetet,
 2. styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet för verksamhet som står under tillsyn av styrelsen och
 3. skolöverstyrelsen och universitets- och högskoleämbetet i samråd för verksamhet som står under tillsyn av skolöverstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)

Förordning (1977:806) om ändring i förordningen (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)

  Omfattning
  ändr. 37 §

Förordning (1979:317) om ändring i förordningen (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)

  Omfattning
  ändr. 39 §

Förordning (1979:887) om ändring i förordningen (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)

  Omfattning
  ändr. 39 §

Förordning (1979:1014) om ändring i förordningen (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)

  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1981:715) om ändring i förordningen (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)

  Omfattning
  ändr. 39 §

Förordning (1982:593) om ändring i förordningen (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)

  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1986:462) om ändring i förordningen (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)

  Omfattning
  upph. 36, 39 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Ändring, SFS 1993:100

  Omfattning
  upph.