Upphävd författning

Förordning (1977:476) om kupongskatt för person med hemvist i Polen m.m.

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:476 i lydelse enligt SFS 2005:782
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kupongskatt för person med hemvist i Polen

1 §  Utgår enligt förordningen (1977:475) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Polen kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt den nämnda förordningen.

[S2]Vid tillämpning av första stycket gäller föreskrifterna i 2 §.

[S3]Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

2 §  Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas kupongskattekungörelsen (1971:49).

[S2]I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av polsk myndighet eller bank i Polen att den utdelningsberättigade har hemvist i Polen.

3 §  Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt förordningen (1977:475) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Polen, restitueras det för högt uttagna beloppet.

4 §  Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 §  Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 §  Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Polen

7 §  Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 10 punkt 2 i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år har avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

[S2]I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 §  Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:476) om kupongskatt för person med hemvist i Polen m.m.

Ändring, SFS 2005:248

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.
  2. Genom lagen upphävs
    • förordningen (1977:475) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Polen, och
    • förordningen (1977:476) om kupongskatt för person med hemvist i Polen m.m.
De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas beträffande skatt på inkomst som förvärvas, respektive beträffande skatt på förmögenhet som innehas, före utgången av det år då lagen träder i kraft.
Omfattning
upph.