Kupongskattelag (1970:624)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
SFS 1970:624 i lydelse enligt SFS 2023:786
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-12-07
Övrigt
Rättelseblad 2004:1148 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Kupongskatt ska betalas enligt denna lag till staten för utdelning av annat slag än som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) på aktie i svenskt aktiebolag.

[S2]Vad som i denna lag sägs om aktie i svenskt aktiebolag gäller även aktie i europabolag med säte i Sverige samt andel i svensk värdepappersfond och svensk specialfond.

[S3]I ärenden och mål om kupongskatt gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §,
 2. bevissäkring och betalningssäkring i 45 kap., 46 kap., 68 kap.1 och 3 §§, 69 kap. och 71 kap. 1 §, samt
 3. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap. och 68 kap.1 och 3 §§. Lag (2013:574).

 • HFD 2020:3:Den omständigheten att en utländsk fond är en juridisk person utesluter inte att den, vid en prövning av om uttag av kupongskatt på utdelningar till fonden är förenligt med EUF-fördraget, befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar.
 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).
 • HFD 2019:30:Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt. Förhandsbesked om kupongskatt.

/Upphör att gälla U: 2025-01-01/

2 §  I denna lag förstås med

[S2]AIF-förvaltare: juridisk person som är AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

[S3]avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

[S4]egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

[S5]fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

[S6]förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en värdepappersfond i Sverige,

[S7]förvaringsinstitut: ett företag som är förvaringsinstitut enligt 1 kap. 1 § första stycket 15 lagen om värdepappersfonder eller 9 kap. 4, 5 eller 7 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

[S8]utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om värdepappersfond eller specialfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyftning,

[S9]utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället,

[S10]värdepapperscentral: detsamma som i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

[S11]Med utdelning avses även

 1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3aktiebolagslagen,
 2. utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,
 3. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag,
 4. utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 § aktiebolagslagen till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget,
 5. utbetalning av fusionsvederlag till andelsägare enligt 8 kap. 14 § lagen om värdepappersfonder eller 12 kap. 16 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder till den del vederlaget utgörs av annat än andelar i den övertagande fonden, och
 6. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktiebolagslagen som avser
  1. delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller
  2. delning enligt 24 kap. 1 § tredje stycket 1 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp. Lag (2022:1850).

Prop. 2005/06:39: I andra stycket anges vilka utbetalningar till aktieägarna som skall anses som utdelning enligt kupongskattelagen (1970:624) och på vilka kupongskatt följaktligen skall tas ut. Ändringen innebär att delningsvederlag som utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget i samband med delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 aktiebolagslagen (2005:551) fogas till uppräkningen ...

Prop. 1999/2000:38: I första stycket definieras vad som avses med en egen aktie.

Ändringen i andra stycket innebär att det skall utgå kupongskatt vid ett aktiebolags förvärv av egen aktie då förvärvet sker efter ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Även utbetalningar vid nedsättning av överkursfonden skall utgöra underlag för kupongskatt. Däremot skall kupongskatt inte tas ut på utbetalning av fusionsvederlag till ...

Prop. 2006/07:2: I andra stycket anges vilka utbetalningar till aktieägarna som skall anses som utdelning enligt kupongskattelagen (1970:624) och på vilka kupongskatt följaktligen skall tas ut. Ändringen innebär att delningsvederlag i samband med delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551) fogas till uppräkningen av sådana utbetalningar. Undantag görs dock ...

Prop. 2022/23:11: AIF-förvaltare: juridisk person som är AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt <a href="https://lagen.nu/2005:551#K1P10" ...

 • HFD 2020:31:En värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust och omfattas av UCITS-direktivet är utdelningsberättigad vid tillämpningen av kupongskattelagens bestämmelser om återbetalning av kupongskatt.

/Träder i kraft I: 2025-01-01/

2 §  I denna lag förstås med

AIF-förvaltare: juridisk person som är AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en värdepappersfond i Sverige,

förvaringsinstitut: ett företag som är förvaringsinstitut enligt 1 kap. 1 § första stycket 15 lagen om värdepappersfonder eller 9 kap. 4, 5 eller 7 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

inlösenaktie: aktie som utan valmöjlighet för aktieägaren ska lösas in eller förvärvas av aktiebolaget för en viss ersättning,

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap.39 eller 46 §aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om värdepappersfond eller specialfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället,

värdepapperscentral: detsamma som i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Med utdelning avses även

 1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3aktiebolagslagen om inte annat anges i tredje stycket,
 2. utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,
 3. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag om inte annat anges i tredje stycket,
 4. utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 § aktiebolagslagen till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget,
 5. utbetalning av fusionsvederlag till andelsägare enligt 8 kap. 14 § lagen om värdepappersfonder eller 12 kap. 16 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder till den del vederlaget utgörs av annat än andelar i den övertagande fonden,
 6. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktiebolagslagen som avser
  1. delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller
  2. delning enligt 24 kap. 1 § tredje stycket 1 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp, och
 7. tilldelning av inlösenaktier till aktieägarna i samband med att ett aktiebolag minskar aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna med indragning av aktier eller förvärvar egna aktier, om tilldelningen inte görs i utbyte mot aktier i bolaget.

Med utdelning avses dock inte en återbetalning eller utbetalning enligt andra stycket 1 eller 3 som görs när inlösenaktier löses in eller förvärvas, om tilldelningen av de inlösenaktier som löses in eller förvärvas anses som utdelning enligt andra stycket 7.

Kupongskatt på sådan utdelning som avses i andra stycket 7 ska tas ut på ett belopp som motsvarar den ersättning som ska betalas till aktieägarna när inlösenaktierna löses in eller förvärvas av bolaget. Lag (2023:786).

3 §  Har för aktiebolag, som icke är avstämningsbolag, ej bestämts utdelningstillfälle eller skall utdelning i sådant bolag tillgodoföras den utdelningsberättigade på annat sätt än genom utbetalning av utdelat belopp, anses utdelningen ha blivit tillgänglig för lyftning omedelbart efter det att beslut om utdelningen fattats.

Skattskyldighet

4 §  Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 §inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat skattskyldig.

[S3]Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

[S4]Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4 inkomstskattelagen.

[S5]Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.

[S6]Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt företag som avses i 24 kap. 32 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 33 § första stycket 1 eller 2 samma lag.

[S7]Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap.3542 §§ eller 25 a kap.5, 6 och 8 §§inkomstskattelagen, om det utländska bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 40 § samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid utdelningstillfället.

[S8]Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta innehav.

[S9]Skattskyldighet föreligger inte heller för fondföretag enligt 1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller utländska specialfonder som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden. Lag (2018:1205).

Prop. 2011/12:96: I femte stycket finns en hänvisning till rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990. Direktivet upphävdes den 18 januari 2012, samtidigt som rådets direktiv 2011/96/EU trädde i kraft. Hänvisningen ändras därför till att gälla det nya direktivet.

Prop. 2009/10:36: Ett nytt åttonde stycke har införts som en konsekvens av förslaget beträffande skattefrihet för inkomstskatt på utdelningar i handelsbolagssektorn i 24 kap. 17 b § inkomstskattelagen (1999:1229). Den aktuella paragrafen reglerar skattskyldigheten för utdelning. Det nya åttonde stycket innebär att handelsbolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar, kommanditbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer ...

Prop. 2004/05:27: I femte stycket sänks procenttalet för innehavsvillkoret från 25 till 20 procent. Dessutom ändras i hänvisningen till aktuell lydelse av moder- och dotterbolagsdirektivet.

Prop. 2003/04:10: Första stycket. I bestämmelsen anges bl.a. att skattskyldighet under vissa förutsättningar inte föreligger för en utdelningsberättigad juridisk person för sådan utdelning som delägarna är skattskyldiga för. Hänvisningen till inkomstskattelagens bestämmelser om sådan beskattning har ändrats som en följd av de nya CFC-reglerna.

Sjätte stycket. Bestämmelsen anger i vilka fall ett utländskt bolag kan ta emot utdelning ...

Prop. 2005/06:169: I femte stycket sänks procenttalet för innehavsvillkoret från 20 till 15 procent. Ändringen kommenteras i avsnitt 9.

 • HFD 2020:3:Den omständigheten att en utländsk fond är en juridisk person utesluter inte att den, vid en prövning av om uttag av kupongskatt på utdelningar till fonden är förenligt med EUF-fördraget, befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar.
 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).
 • HFD 2019:30:Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt. Förhandsbesked om kupongskatt.
 • HFD 2018:11:Fråga om inkomstskatt respektive kupongskatt för utdelning från ett svenskt bolag efter det att ägaren till bolaget överfört aktierna till en trust. Förhandsbesked om inkomstskatt och kupongskatt.
 • HFD 2020:31:En värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust och omfattas av UCITS-direktivet är utdelningsberättigad vid tillämpningen av kupongskattelagens bestämmelser om återbetalning av kupongskatt.

4 a §  Som förutsättning för skattefrihet enligt 4 § fjärde–nionde styckena gäller att den utdelningsberättigade inte innehar aktier under sådana förhållanden som avses i 4 § tredje stycket. Lag (2015:884).

Prop. 2015/16:14: Paragrafen, som är ny, innebär att bestämmelserna i 4 § fjärde–nionde styckena om när skattskyldighet inte föreligger inte är tillämpliga om den s.k. bulvanregeln i 4 § tredje stycket är tillämplig. Om både bulvanregeln och t.ex. fjärde, femte eller sjätte stycket är tillämpliga har således bulvanregeln företräde, vilket innebär att den utdelningsberättigade är skattskyldig.

Skattesats

5 §  Kupongskatt utgår med trettio procent av utdelningen.

Beslutande myndighet

Valuta

6 a §  Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag skall till sina belopp anges i svenska kronor. Lag (2000:47).

Prop. 1999/2000:23: Paragrafen är ny och anger att samtliga belopp som uppgift skall lämnas om enligt kupongskattelagen skall anges i svenska kronor. Detta gäller redan i dag men det är angeläget att detta uttryckligen regleras eftersom det kan antas bli vanligare med utdelning i utländsk valuta när möjlighet införs för företag att ha sin redovisning i euro.

Innehållande av kupongskatt vid utbetalning av aktieutdelning m.m.

Utdelning i avstämningsbolag m.m.

7 §  En värdepapperscentral ska vid utbetalning av utdelning innehålla kupongskatt, om det inte av tillgängliga uppgifter om den utdelningsberättigade framgår att denne inte är skattskyldig. Kupongskatt ska vidare innehållas om utdelning inte har kunnat ske till följd av bristande uppgift om den utdelningsberättigade.

[S2]Uppgift som avses i första stycket ska lämnas skriftligen till värdepapperscentralen i samband med begäran om införing i aktieboken eller anmälan om registrering på avstämningskonto av uppgift som avses i 4 kap. 18 § första stycket 6–8 lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, samt i övrigt när värdepapperscentralen begär det av den som avses med införingen. Ändras något förhållande som är av betydelse för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, ska uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värdepapperscentralen.

[S3]Värdepapperscentralen ska senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det belopp som innehållits i kupongskatt för denne. Lag (2016:52).

Prop. 2005/06:39: Ändringarna innebär en anpassning till paragrafindelningen i den nya aktiebolagslagen (2005:551) samt till åtföljande ändringar av bestämmelserna om avstämningskonto i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 • HFD 2016:47:Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt återbetalas på grund av att skatten har tagits ut i strid med EU-rätten.
 • HFD 2020:31:En värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust och omfattas av UCITS-direktivet är utdelningsberättigad vid tillämpningen av kupongskattelagens bestämmelser om återbetalning av kupongskatt.

8 §  En värdepapperscentral ska senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna Skatteverket uppgift om

 1. det sammanlagda beloppet av utbetalade utdelningar för vilka skattskyldighet inte förelegat,
 2. storleken av utbetalad utdelning och innehållen kupongskatt för varje skattskyldig,
 3. det sammanlagda beloppet av utdelning som inte har kunnat betalas ut till följd av bristande uppgifter om den utdelningsberättigade,
 4. det sammanlagda beloppet av innehållen kupongskatt.

[S2]Inom samma tid ska värdepapperscentralen inbetala innehållen kupongskatt till Skatteverket.

[S3]Andra stycket gäller inte kupongskatt på utdelning som avses i första stycket 3. Sådan skatt inbetalas senast vid utgången av det kalenderår då utdelningen utbetalas, dock senast vid utgången av det femte kalenderåret efter året för utdelningstillfället. Lag (2016:52).

9 §  Utbetalas utdelning sedan en värdepapperscentral inbetalat kupongskatt enligt 8 §, återbetalar Skatteverket kupongskatt, som belöper på sådan utdelning för vilken skattskyldighet inte förelegat.

[S2]För återbetalning fordras att värdepapperscentralen till Skatteverket överlämnar utredning om att skattskyldighet inte förelegat för den utdelningsberättigade. Återbetalning sker inte beträffande utdelning som avser utdelningstillfälle tidigare än fem år före det kalenderår utredningen överlämnats till Skatteverket. Lag (2016:52).

9 a §  Sådan återbetalning som avses i 9 § får, utöver vad som sägs där, ske beträffande utdelning på fondandelsbevis för vilken utredning om skattskyldighet överlämnats inom tre månader efter det preskription inträtt för fordran avseende utdelningen. Lag (1994:780).

10 §  Har en värdepapperscentral underlåtit att innehålla kupongskatt fastän detta borde ha skett, ska värdepapperscentralen förskjuta kupongskatten men får kräva skattebeloppet åter av den skattskyldige. Lag (2016:52).

11 §  Föreligger fall som avses i 10 §, ska Skatteverket delge värdepapperscentralen utdrag av den längd som avses i 26 § och förelägga centralen att inom två månader från den dag då den fick del av utdraget erlägga skattebeloppet. Vill värdepapperscentralen bestrida kravet, ska den senast inom samma tid göra erinran hos Skatteverket, som meddelar beslut med anledning av erinran. Beslutet ska delges värdepapperscentralen och antecknas i längden. Finner Skatteverket att värdepapperscentralen ska förskjuta kupongskatt, ska värdepapperscentralen föreläggas att inom viss tid erlägga skattebeloppet. Lag (2016:52).

11 a §  Bestämmelserna om värdepapperscentral i 7 §, 8 § första och andra styckena, 911, 20 samt 22 §§ denna lag gäller i stället avstämningsbolaget, om bolaget inte har uppdragit åt

 1. en värdepapperscentral som hör hemma i Sverige eller en värdepapperscentral som hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) än Sverige och som bedriver verksamhet från ett fast driftställe här att sända ut utdelningen, eller
 2. en värdepapperscentral som hör hemma i en annan stat inom EES än Sverige och som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe här att sända ut utdelningen och värdepapperscentralen för bolaget har gett in ett åtagande till Skatteverket om att ansvara för uppgifterna enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 911, 20 och 22 §§.

[S2]Åtagandet enligt första stycket 2 ska göras på fastställt formulär och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen och avstämningsbolaget. Lag (2016:52).

Prop. 2005/06:39: Bestämmelsen är ny och innebär att det införs en skyldighet för det utdelande bolaget eller den som bolaget anlitar att i vissa fall ansvara för sådana uppgifter som annars åvilar en central värdepappersförvarare. När ett avstämningsbolag sänder ut utdelningen självt eller anlitar någon annan än en central värdepappersförvarare för uppgiften, skall bolaget eller den bolaget anlitar ansvara för innehållande, redovisning och betalning av kupongskatten. Ansvaret för bolaget eller den bolaget anlitar ...

Prop. 2015/16:10: Av paragrafen framgår att ansvaret för kupongskatt i fråga om utdelning på aktier i avstämningsbolag som inte är förvaltarregistrerade ligger på bolaget, om bolaget inte har uppdragit åt en värdepapperscentral att sända ut utdelningen. De värdepapperscentraler som kan komma i fråga är en värdepapperscentral som hör hemma i Sverige eller en värdepapperscentral som hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) än Sverige och som bedriver verksamhet från fast driftställe ...

11 b §  Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett fondbolag eller en specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare ska bolaget eller förvaltaren ansvara för de uppgifter som värdepapperscentralen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 911, 20 och 22 §§.

[S2]Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när fondbolaget, AIF-förvaltaren eller förvaltaren begär det. Om utdelning på andel i en värdepappersfond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen. Lag (2016:52).

11 c §  Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag eller en specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-förvaltare ska förvaringsinstitutet ansvara för de uppgifter som värdepapperscentralen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 911, 20 och 22 §§.

[S2]Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det. Om utdelning på andel i en värdepappersfond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

[S3]Förvaltningsbolaget eller den utländska AIF-förvaltaren ska omedelbart lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt. Lag (2016:52).

12 §  Bestämmelserna om värdepapperscentral i 7 §, 8 § första och andra styckena, 911, 20 och 22 §§ denna lag gäller i stället förvaltaren vid förvaltarregistrering enligt

 1. 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) såvitt avser förvaltare som av en värdepapperscentral som hör hemma i Sverige har fått medgivande till registrering som förvaltare,
 2. 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller
 3. 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

[S2]En värdepapperscentral eller den som annars ansvarar för innehållande av kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § ska vid redovisning enligt 8 § lämna uppgift till Skatteverket om förvaltning enligt första stycket denna paragraf. Lag (2016:52).

Prop. 2005/06:39: I första stycket har bestämmelserna om ansvaret vid utdelning på andel i en investeringsfond tagits bort. De finns i stället i den nya 11 b §. Ändringarna innebär att bestämmelsen endast reglerar vem som ansvarar för innehållande, redovisning och betalning av kupongskatt i samband med förvaltarregistrering. Punkten a) avser förvaltarregistrering av aktier i aktiebolag, b) förvaltarregistrering av aktier i försäkringsaktiebolag, c) förvaltarregistrering av andelar i investeringsfonder där fondbolaget ...

Prop. 2004/05:146: I första stycket regleras bl.a. förfarandet vid utdelning på andelar i investeringsfonder. Ändringen innebär att ansvaret för innehållande, redovisning och betalning av kupongskatt flyttas från förvaringsinstitutet till fondbolaget. Detta skall gälla när andelarna är direktregistrerade hos fondbolaget eller, i förekommande fall, hos en central värdepappersförvarare. Ändringen innebär vidare att när andelarna är förvaltarregistrerade skall ansvaret i stället ligga hos förvaltaren.

I ...

13 §  För aktiebolag, som icke är avstämningsbolag, gäller 14-17 §§ vid utbetalning av utdelning. Lag (1990:1434).

14 §  Den som för egen eller annans räkning mottar utdelning på aktie i aktiebolag som inte är avstämningsbolag skall till utbetalaren på heder och samvete på blankett enligt fastställt formulär besvara frågor till ledning för bedömande om den utdelningsberättigade är skattskyldig. Är ej svaren sådana att därav uppenbarligen framgår att den utdelningsberättigade icke är skattskyldig för utdelningen, skall kupongskatt för utdelningen innehållas vid utbetalningen. Den som utbetalar utdelningen skall teckna erkännande att kupongskatten innehållits och tillställa uppgiftslämnaren erkännandet.

[S2]Skatteverket får medge den, som är skyldig att innehålla kupongskatt och som förutsättes kunna bedöma om skattskyldighet enligt 4 § föreligger, att i det fall skattskyldighet uppenbarligen icke föreligger utbetala utdelning utan att kupongskatt innehålles, även om svaren på frågorna skulle ge anledning till sådant innehållande.

[S3]Vid utbetalning av utdelning i utlandet skall kupongskatt alltid innehållas. Lag (2003:647).

 • HFD 2016:47:Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt återbetalas på grund av att skatten har tagits ut i strid med EU-rätten.

15 §  Aktiebolag skall senast fyra månader efter utdelningstillfället, dock senast den 15 januari påföljande år, lämna Skatteverket de blanketter med uppgifter om utdelning som inkommit till bolaget samt inbetala kupongskatt för dels den utdelning för vilken med hänsyn till innehållet i uppgifterna skatt skolat innehållas, dels den utdelning för vilken uppgift ännu ej inkommit till bolaget, och dels den utdelning för vilken inkommit uppgifter som befunnits ofullständiga. Lag (2003:647).

 • HFD 2016:47:Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt återbetalas på grund av att skatten har tagits ut i strid med EU-rätten.

16 §  Inkommer blankett med uppgifter om utdelning till aktiebolag sedan bolaget inbetalat kupongskatt enligt 15 §, återbetalar Skatteverket kupongskatt, som belöper på sådan utdelning för vilken skattskyldighet ej förelegat.

[S2]För återbetalning fordras att bolaget överlämnar blanketten till Skatteverket. Blankett som inkommit till bolaget under ett kalenderår bör vara Skatteverket tillhanda senast den 15 januari påföljande år. Återbetalning sker ej beträffande utdelning, som varit tillgänglig för lyftning tidigare än fem år före det kalenderår då blanketten överlämnats till Skatteverket. Lag (2003:647).

17 §  Blanketter med uppgift om utdelning, som lämnas enligt 15 §, skall vara ordnade kommunvis efter utdelningsmottagarens kommun. Vilken hemortskommun uppgifterna avser skall vara tydligt utmärkt. Blanketter, vid vilkas avgivande kupongskatt innehållits, skall dock vara skilda från övriga blanketter, och sammanlagda beloppet av den utdelning uppgifterna i dessa blanketter avser skall anges särskilt. Lag (2003:647).

Gemensamma bestämmelser

18 § Har upphävts genom lag (2014:565).

19 §  Kupongskatt betalas genom insättning på särskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.

[S2]Om kupongskatt inte betalas inom den tid som anges i 8 eller 15 § eller i den ordning som anges i första stycket, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

[S3]Skatteverket får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Lag (2003:647).

20 §  Om det behövs med hänsyn till redovisningens omfattning eller andra särskilda förhållanden, får Skatteverket medge en värdepapperscentral eller ett aktiebolag anstånd med fullgörande av skyldighet enligt 8 eller 15 §. Lag (2016:52).

Prop. 2004/05:146: Ändringen innebär att hänvisningen till ”värdepapperscentralen” ersätts med ”central värdepappersförvarare”. Ändringen skulle ha gjorts i samband med att Värdepapperscentralen VPC AB:s monopol på kontoföring av finansiella instrument avskaffades den 1 januari 1999. Av förbiseende skedde ingen ändring då.

21 §  Om utdelning lämnas i annat än pengar i svenskt mynt och om det enligt 8 eller 15 § föreligger skyldighet att betala in kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till Skatteverket lämna in en bestyrkt uppgift om de utdelade tillgångarnas värde vid utdelningstillfället. Om värdet är för lågt uppgivet, skall verket meddela beslut om värdet och förelägga bolaget att inom viss tid betala in felande kupongskatt. Om inbetalningen inte gjorts inom den utsatta tiden, skall bolaget betala dröjsmålsavgift. Därvid skall 19 § andra stycket tillämpas.

[S2]Om utdelning har ägt rum när beslut meddelats om påföring av ytterligare kupongskatt och har tillräckligt belopp till kupongskatten inte innehållits, skall bolaget förskjuta skattebeloppet men får kräva det åter av den skattskyldige. Lag (2003:647).

22 §  Om en värdepapperscentral eller ett aktiebolag inte betalar in kupongskatt i föreskriven tid, ska Skatteverket förelägga värdepapperscentralen eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin betalningsskyldighet.

[S2]Obetalda kupongskattebelopp samt dröjsmålsavgifter ska av Skatteverket lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

[S3]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

[S4]Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjsmålsavgift. Lag (2016:52).

23 §  Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldigheten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning, kan Skatteverket förelägga bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldighet. Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

[S2]Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart. Lag (2011:1246).

24 §  För kontroll av kupongskatten kan Skatteverket meddela beslut om revision hos aktiebolag. Då gäller bestämmelserna om revision i 41 kap. och vitesföreläggande i 44 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart. Lag (2011:1246).

Påförande av kupongskatt i efterhand

26 §  Skatteverket uppför i särskild längd utdelningsberättigade som kan antas vara skattskyldiga men för vilka utdelning betalats ut utan att kupongskatt hållits inne, samt det skattebelopp som belöper på utdelningen.

[S2]Om inte något annat följer av 11 §, skall Skatteverket delge den som uppförts i längden utdrag ur denna och förelägga honom att inom två månader från den dag då han fick del av utdraget betala skattebeloppet. Om den som uppförts i längden vill bestrida skattepåföringen, skall han senast inom samma tid göra en invändning mot påföringen hos Skatteverket, som sedan meddelar sitt beslut. Beslutet skall delges den som gjort invändningen och antecknas i längden. Om Skatteverket finner att kupongskatt skall betalas, skall den skattskyldige föreläggas att inom viss tid betala skatten.

[S3]Kupongskatt, som inte betalats inom den utsatta tiden, skall av Skatteverket lämnas för indrivning. Därvid tillämpas 22 § andra-fjärde styckena. Lag (2003:647).

Återbetalning av kupongskatt

/Upphör att gälla U: 2025-01-01/

27 §  Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits för någon som inte varit skattskyldig eller har kupongskatt innehållits med högre belopp än vad som ska betalas enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, har den utdelningsberättigade rätt till återbetalning av vad som innehållits för mycket.

[S2]Rätt till återbetalning föreligger även

 • om aktie förlorat sitt värde till följd av att bolaget upplösts genom likvidation inom två år efter det att sådan utbetalning som avses i 2 § andra stycket 2 blivit tillgänglig för lyftning,
 • vid återbetalning till aktieägare enligt aktiebolagslagen (2005:551) i samband med minskning av aktiekapitalet som genomförts med indragning av aktier, och
 • vid utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.

[S3]Underlaget för kupongskatten ska i de fall som avses i andra stycket beräknas på ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen till aktieägaren och dennes anskaffningskostnad för aktierna. Har aktierna förvärvats som fusionsvederlag eller delningsvederlag ska som anskaffningskostnad för aktierna anses den anskaffningskostnad som aktieägaren hade för aktierna i det överlåtande aktiebolaget. För marknadsnoterade aktier får anskaffningskostnaden i stället bestämmas till 20 procent av utbetalningen.

[S4]Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast vid utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

[S5]Tillsammans med ansökan ska det lämnas ett intyg eller annan utredning om att kupongskatt innehållits för sökanden liksom utredning som styrker att sökanden inte är skattskyldig.

[S6]Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om skattskyldighet för utdelningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229) slutligen prövats.

[S7]Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i första stycket först sedan förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen meddelat beslut angående utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsberättigad efterbeskattats för detsamma, kan ansökan om återbetalning göras hos Skatteverket senast inom ett år efter det beslutet meddelades eller efterbeskattningen skedde.

[S8]Är den som har rätt till återbetalning av kupongskatt skyldig att betala skatt enligt denna lag eller skatteförfarandelagen (2011:1244), gäller 64 kap. samt 71 kap. 2 § första stycket och 3 §skatteförfarandelagen. Lag (2011:1246).

Prop. 2005/06:39: I paragrafen anges att den skattskyldige i vissa situationer har rätt till återbetalning av skatt. I andra stycket har det gjorts vissa ändringar av terminologin som en anpassning till den nya aktiebolagslagen (2005:551). Eftersom den nya aktiebolagslagen i vissa avseenden har en annan terminologi än försäkringsrörelselagen ...

Prop. 2004/05:146: I paragrafen regleras förfarandet vid återbetalning av kupongskatt. Enligt den gällande lydelsen av andra stycket medges rätt till återbetalning av kupongskatt i samband med ett aktiebolags likvidation. I stycket regleras även hur det nya underlaget för kupongskatten skall beräknas. Ändringen innebär att det i andra stycket också anges att en aktieägare har rätt till återbetalning vid utbetalning i samband med nedsättning av aktiekapitalet som genomförts genom inlösen av aktier samt vid bolagets ...

Prop. 1999/2000:38: I andra stycket ändras förutsättningen för återbetalning av kupongskatt på belopp som betalats ut i samband med likvidation. Den tid inom vilket bolaget skall ha upplösts för att återbetalning skall kunna ske förlängs från ett till två år.

Om ett bolag likvideras och aktierna har förvärvats som fusionsvederlag skall som anskaffningskostnad för aktierna i det övertagande bolaget anses den anskaffningskostnad som aktieägaren hade för aktierna i det övertagna aktiebolaget....

 • HFD 2018:32:Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.
 • HFD 2020:31:En värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust och omfattas av UCITS-direktivet är utdelningsberättigad vid tillämpningen av kupongskattelagens bestämmelser om återbetalning av kupongskatt.

/Träder i kraft I: 2025-01-01/

27 §  Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits för någon som inte varit skattskyldig eller har kupongskatt innehållits med högre belopp än vad som ska betalas enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, har den utdelningsberättigade rätt till återbetalning av vad som innehållits för mycket.

Rätt till återbetalning föreligger även

 • om aktie förlorat sitt värde till följd av att bolaget upplösts genom likvidation inom två år efter det att sådan utbetalning som avses i 2 § andra stycket 2 blivit tillgänglig för lyftning,
 • vid återbetalning till aktieägare enligt aktiebolagslagen (2005:551) i samband med minskning av aktiekapitalet som genomförts med indragning av aktier, om återbetalningen anses som utdelning enligt 2 § andra stycket 1, och
 • vid utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag, om utbetalningen anses som utdelning enligt 2 § andra stycket 3.

Underlaget för kupongskatten ska i de fall som avses i andra stycket beräknas på ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen till aktieägaren och dennes anskaffningskostnad för aktierna. Har aktierna förvärvats som fusionsvederlag eller delningsvederlag ska som anskaffningskostnad för aktierna anses den anskaffningskostnad som aktieägaren hade för aktierna i det överlåtande aktiebolaget. För marknadsnoterade aktier får anskaffningskostnaden i stället bestämmas till 20 procent av utbetalningen.

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast vid utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas ett intyg eller annan utredning om att kupongskatt innehållits för sökanden liksom utredning som styrker att sökanden inte är skattskyldig.

Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om skattskyldighet för utdelningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229) slutligen prövats.

Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i första stycket först sedan förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen meddelat beslut angående utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsberättigad efterbeskattats för detsamma, kan ansökan om återbetalning göras hos Skatteverket senast inom ett år efter det beslutet meddelades eller efterbeskattningen skedde.

Är den som har rätt till återbetalning av kupongskatt skyldig att betala skatt enligt denna lag eller skatteförfarandelagen (2011:1244), gäller 64 kap. samt 71 kap. 2 § första stycket och 3 §skatteförfarandelagen. Lag (2023:786).

Anstånd med betalning av kupongskatt

Förutsättningar för anstånd

28 §  Skatteverket ska bevilja en utländsk juridisk person anstånd med betalning av kupongskatt för en viss utdelning, om

 1. den utländska juridiska personen sedan utdelningstillfället hör hemma i
  1. en medlemsstat i Europeiska unionen (EU),
  2. en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har ingått en särskild överenskommelse med Sverige eller EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar, eller
  3. en stat som har ingått ett skatteavtal med Sverige som innehåller artiklar om informationsutbyte och bistånd med indrivning av skattefordringar,
 2. kupongskatt har innehållits eller betalats för utdelningen, och
 3. det finns ett anståndsutrymme för det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade.

[S2]Om en utländsk juridisk person som uppfyller villkoret i första stycket 1 har ett tidigare beviljat anstånd med betalning av kupongskatt för en viss utdelning, ska Skatteverket bevilja ett nytt anstånd under förutsättning att det finns ett anståndsutrymme för det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för det tidigare beviljade anståndet.

[S3]Ett sådant bistånd som avses i första stycket 1 b och c ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: Paragrafen, som är ny, innehåller villkor som ska vara uppfyllda för att en utländsk juridisk person som är skattskyldig för utdelning ska beviljas anstånd med betalning av kupongskatt för en viss utdelning.

Som första villkor för anstånd gäller enligt första stycket första punkten att personen sedan utdelningstillfället hör hemma i en medlemsstat i EU (punkt a), i en stat inom EES som har ingått en särskild överenskommelse med Sverige eller EU om ömsesidigt bistånd ...

28 a §  Om en ansökan om anstånd med betalning av kupongskatt för en viss utdelning avser kupongskatt som har påförts i efterhand enligt 26 § och påföringen har skett efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade, gäller utöver villkoren i 28 § första stycket att det ska finnas ett anståndsutrymme för det eller de beskattningsår som följer efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade. Det behöver dock inte finnas ett anståndsutrymme för det beskattningsår när påföringen skedde. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: Paragrafen, som är ny, gäller vid ansökningar om anstånd med att betala kupongskatt för en viss utdelning som har påförts i efterhand med stöd av

26 §. För att paragrafen ska vara tillämplig krävs att påföringen har skett efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade. Om den skattskyldige får en utdelning år X1 och kupongskatt påförs i efterhand år X3 eller senare är paragrafen således tillämplig, men inte ...

28 b §  Anstånd med betalning av kupongskatt ska inte beviljas om kupongskatt har tagits ut med stöd av 4 § tredje stycket. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: Av paragrafen, som är ny, framgår att om kupongskatt har tagits ut med stöd av den s.k. bulvanregeln i 4 § tredje stycket ska anstånd med betalning av kupongskatt inte beviljas.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.1.

Beräkning av anståndsutrymmet

28 c §  Anståndsutrymmet ett visst beskattningsår utgörs av

 1. kupongskatt hänförlig till utdelning under beskattningsåret som har innehållits eller betalats och som den skattskyldige har ansökt om anstånd med betalningen av, och
 2. anståndsbelopp vid utgången av beskattningsåret,

[S2]minskat med

 1. den skattskyldiges resultat beräknat enligt 28 e-28 g §§, om det är positivt, och
 2. anståndsbelopp motsvarande redan beviljat anstånd om beskattningsårets anståndsutrymme har legat till grund för anståndet. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om beräkning av om det finns ett anståndsutrymme, och hur stort detta i så fall är, för ett visst beskattningsår. Om det är fråga om anstånd för utdelning som inte tidigare har varit föremål för en ansökan om anstånd är det beskattningsåret när utdelningstillfället inträffade som är det aktuella beskattningsåret (28 § första stycket 3). Om ansökan om anstånd avser ett tidigare beviljat anstånd är det beskattningsåret som följer närmast efter det beskattningsår ...

28 d §  För en ansökan om anstånd som gäller kupongskatt som har påförts i efterhand vid en sådan tidpunkt som avses i 28 a § gäller följande vid tillämpning av 28 c § 2 vid beräkning av anståndsutrymmet för det beskattningsår som följer efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade. Den del av kupongskatten hänförlig till utdelningen som ryms inom anståndsutrymmet för beskattningsåret när utdelningstillfället inträffade ska anses vara ett sådant anståndsbelopp som avses i 28 c § 2. Detsamma gäller för efterföljande beskattningsår till den del anståndsbeloppet hänförligt till utdelningen ryms inom föregående års anståndsutrymme. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om beräkningen av anståndsutrymmet.

I paragrafen regleras hur 28 c § andra punkten ska tillämpas när anståndsutrymmet ska beräknas i förhållande till kupongskatt som har påförts i efterhand vid en sådan tidpunkt som avses i 28 a §, dvs. i förhållande till kupongskatt som påförts i efterhand om påföringen har skett efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade. Paragrafen ...

28 e §  Vid beräkningen av den skattskyldiges resultat tillämpas 39 a kap.10-12 §§inkomstskattelagen (1999:1229). Vid beräkningen gäller dessutom att

 1. utländsk allmän skatt som avses i 16 kap. 19 § andra stycket inkomstskattelagen inte får dras av,
 2. förutsättningarna för räkenskapsenlig avskrivning i 18 kap. 14 § första stycket inkomstskattelagen inte ska tillämpas, och
 3. bestämmelserna om avsättning till periodiseringsfond i 30 kap.inkomstskattelagen inte ska tillämpas. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om hur den skattskyldiges resultat ska beräknas. Det följer av 28 c § att detta resultat, om det är positivt, har betydelse för beräkningen av anståndsutrymmet. Även resultat som inte är positiva har vid tillämpning av 28 f §, som reglerar beräkningen av anståndsutrymmet när den skattskyldige ingår i en företagsgrupp som är föremål för konsoliderad inkomstbeskattning i sin hemstat, betydelse för denna beräkning.

Som huvudregel vid ...

28 f §  Om den skattskyldige ingår i en grupp av företag som är föremål för en konsoliderad inkomstbeskattning i den stat där den skattskyldige hör hemma, ska anståndsutrymmet beräknas med beaktande av samtliga företag som ingår i konsolideringen. Vid beräkningen ska 28 c och 28 e §§ tillämpas på varje företag i konsolideringen. Även resultat som inte är positiva ska beaktas vid beräkningen. Summan av respektive post enligt 28 c § ska ligga till grund för beräkningen av anståndsutrymmet. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om beräkningen av anståndsutrymmet när den skattskyldige ingår i en företagsgrupp som är föremål för konsoliderad inkomstbeskattning i sin hemstat.

Med konsoliderad inkomstbeskattning avses den situationen att resultatet i alla företag i en företagsgrupp läggs samman och inkomstbeskattas enbart hos ett av företagen. I dessa fall får den definition av koncern som används vid den svenska inkomstbeskattningen inte någon betydelse för ...

28 g §  Den skattskyldiges resultat ska multipliceras med den skattesats med vilken kupongskatt har tagits ut på utdelningen. Om den skattskyldige har ett tidigare beviljat anstånd med betalning av kupongskatt för en viss utdelning och ansökan avser ett nytt anstånd, ska resultatet multipliceras med den skattesats med vilken kupongskatt skulle ha tagits ut på en utdelning om utdelningstillfället hade inträffat samma dag som ansökan om anstånd gjordes. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om beräkningen av anståndsutrymmet.

Av paragrafen framgår att den skattskyldiges resultat enligt 28 c § tredje punkten ska multipliceras med kupongskattesatsen innan det dras av ifrån summan av posterna enligt 28 c § första och andra punkterna. Om ansökan om anstånd avser en utdelning vars utdelningstillfälle inträffat under det aktuella beskattningsåret följer av första meningen att resultatet ska multipliceras med den skattesats ...

Anståndsbeloppets storlek

28 h §  Anstånd beviljas med ett belopp som motsvarar anståndsutrymmet.

[S2]Om ansökan om anstånd gäller kupongskatt som har påförts i efterhand vid en sådan tidpunkt som avses i 28 a §, beviljas anstånd med ett belopp som motsvarar det anståndsutrymme som är lägst för de beskattningsår som det ska finnas ett anståndsutrymme för enligt 28 och 28 a §§.

[S3]Om den skattskyldige har rätt till återbetalning av kupongskatt enligt 27 § och har fått anstånd med betalning av kupongskatten, ska beviljat anstånd sättas ned i motsvarande utsträckning. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: I paragrafen, som är ny, regleras med vilket belopp anstånd ska beviljas.

Enligt huvudregeln i första stycket beviljas anstånd med ett belopp som motsvarar anståndsutrymmet.

Om ansökan om anstånd avser anstånd med betalning av kupongskatt som har påförts i efterhand vid en sådan tidpunkt som avses i 28 a § beviljas, enligt andra stycket, anstånd med ett belopp som motsvarar det anståndsutrymme som är lägst för de beskattningsår som det ska finnas ...

Återbetalning av innehållen eller betalad kupongskatt

28 i §  Om anstånd har beviljats enligt 28 § första stycket ska Skatteverket återbetala kupongskatt motsvarande anståndsbeloppet. Vid en sådan återbetalning tillämpas 27 § sjätte och åttonde styckena. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om återbetalning av kupongskatt när den skattskyldige har beviljats anstånd enligt 28 § första stycket, dvs. när kupongskatt har innehållits eller betalats för en utdelning för första gången. Paragrafen tillämpas inte när den skattskyldige har beviljats nytt anstånd enligt 28 § andra stycket.

Enligt bestämmelsen ...

Anståndstiden

28 j §  Anståndstiden ska gälla fram till och med fyra månader efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för anstånd. Saknas tillförlitliga uppgifter om det efterföljande beskattningsårets längd, ska det anses vara lika långt som det beskattningsår som anståndsutrymmet avser.

[S2]Om ansökan om anstånd gäller kupongskatt som har påförts i efterhand vid en sådan tidpunkt som avses i 28 a §, ska anståndstiden gälla fram till och med fyra månader efter utgången av det beskattningsår då påföringen skedde. Saknas tillförlitliga uppgifter om detta beskattningsårs längd, ska det anses vara lika långt som det senaste beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för anståndet. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: I paragrafen, som är ny, regleras hur lång tid anståndet ska gälla.

Av första stycket framgår att anståndet som huvudregel gäller till och med fyra månader efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för anstånd.

För en utländsk juridisk person med kalenderår som beskattningsår innebär bestämmelsen följande. Anta att en utdelning lämnas den 1 maj 2020. Vid en ansökan om anstånd ...

28 k §  Om den skattskyldige ansöker om ett nytt anstånd innan anståndstiden enligt 28 j § löper ut, gäller anståndet fram till dess att Skatteverket har meddelat beslut i fråga om anstånd. Detta gäller bara om Skatteverket meddelar beslutet efter det att anståndstiden enligt 28 j § löper ut. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: I paragrafen, som är ny, anges att om den skattskyldige ansöker om ett nytt anstånd innan anståndstiden enligt första stycket löper ut gäller anståndet fram till dess att Skatteverket har meddelat beslut i fråga om anstånd. Anståndstiden löper alltså ut när Skatteverket genom ett meddelat beslut har tagit ställning till ansökan om ett nytt anstånd. Detta gäller dock bara ...

28 l §  Anståndet ska upphöra om den skattskyldige begär det. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: Enligt paragrafen, som är ny, ska ett anstånd upphöra om den skattskyldige begär det.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.6.

Ansökan om anstånd

28 m §  En skriftlig ansökan om anstånd ska ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade.

[S2]Om kupongskatt har påförts i efterhand enligt 26 § ska ansökan om anstånd ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av det beskattningsår när påföringen skedde. Om påföringen har skett när mindre än fyra månader återstår av beskattningsåret ska dock ansökan ha kommit in senast fyra månader efter påföringen.

[S3]Andra stycket gäller inte om påföringen har skett under samma beskattningsår som utdelningstillfället inträffade. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om ansökan om anstånd.

Enligt första stycket ska en sådan ansökan vara skriftlig och ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade. Om utdelningstillfället infaller den 1 maj 2020 blir således den sista dagen för att ansöka om anstånd den 31 december 2021. Paragrafen är bara tillämplig när den skattskyldige ansöker om ...

Betalning av kupongskatt

28 n §  När anståndet upphör ska Skatteverket förelägga den skattskyldige att betala kupongskatten inom två månader från den dag då denne fick del av föreläggandet. Detta gäller dock inte till den del den skattskyldige beviljas ett nytt anstånd.

[S2]Kupongskatt som inte betalas inom utsatt tid ska lämnas för indrivning. I dessa fall tillämpas 22 § andra-fjärde styckena. Lag (2019:1233).

Prop. 2019/20:33: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om betalning av kupongskatt när anståndet upphör. Paragrafen omfattar både när anståndet upphör på grund av att anståndstiden löper ut (28 j §) och att den skattskyldige begär det (28 l §). Paragrafen har utformats med ledning av 26 §, där det

finns bestämmelser om betalning när kupongskatt påförs i efterhand ...

Besvär

Överklagande

29 §  Beslut av Skatteverket enligt denna lag får hos förvaltningsrätten överklagas av den som beslutet rör och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ett överklagande av den som beslutet rör ska ha kommit in inom två månader från den dag då denne fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

[S2]Skatteverkets beslut enligt 22 § första stycket och beslut om revision enligt 24 § får inte överklagas. Lag (2011:1246).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i första stycket föranleds dels av att nuvarande myndigheter inom skatteförvaltningen slås samman till en myndighet, Skatteverket, dels av att en funktion som allmänt ombud inrättas hos Skatteverket. Beträffande det allmänna ombudet, se vidare avsnitt 6.13.

Tillägget i styckets sista mening skall ses mot bakgrund av den allmänna utvecklingen mot att reglera det allmännas överklagandetid ...

Prop. 1999/2000:105: Ändringen är en följd av att ärenden om kupongskatt kommer att prövas av Riksskatteverket och innebär att verket inte kommer att ha möjlighet att föra upp beskattningsbeslut meddelade av Riksskatteverket till prövning i domstol.

30 §  Bestämmelserna i 67 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) om överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut gäller i tilllämpliga delar för mål enligt denna lag. Lag (2011:1246).

Prop. 2002/03:99: Nuvarande bestämmelser i paragrafen upphävs av det skälet att den inte fyller någon självständig funktion eftersom det som regleras i den också regleras i 30 a §. Här tas i stället in de bestämmelser som i dag finns i 30 a §.

I paragrafens nuvarande lydelse finns genom hänvisningen till bestämmelserna om företrädare för det allmänna i <a href="https://lagen.nu/1990:324#K6" ...

31 § Har upphävts genom lag (1996:666).
32 § Har upphävts genom lag (1996:666).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kupongskattelag (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971, då förordningen (1943:44) om kuppongskatt skall upphöra att gälla.
  I fråga om utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet, gäller den upphävda förordningen med följande undantag.
  1. Inträder skyldighet för styrelse för aktiebolag att enligt 5 § den upphävda förordningen avlämna uppgifter om utdelning eller att inbetala kupongskatt först efter ikraftträdandet och fullgör styrelsen icke denna skyldighet, gäller för sådant fall 19 § andra stycket samt 22 och 23 §§ den nya förordningen.
  2. Vid återbetalning av kupongskatt till aktiebolag enligt 6 § den upphävda förordningen gäller den begränsning som föreskrives i 16 § andra stycket den nya förordningen, om utdelningen utbetalats efter utgången av år 1970.
  3. Restitution av kupongskatt till utdelningsberättigad enligt 12 § 1 mom. den upphävda förordningen skall ske enligt 27 § den nya förordningen, om ansökan därom göres efter ikraftträdandet.
  4. Vid prövning av ansvar enligt 16 § den upphävda förordningen äger 31 § tredje och fjärde styckena den nya förordningen tillämpning.
  5. Prövning och handhavande i övrigt av ärende rörande kupongskatt ankommer på riksskatteverket.
  Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift, som ersatts genom bestämmelse i denna förordning, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. Förordning (1971:313).
  Förarbeten
  Prop. 1970:134

Ändring, SFS 1971:98

Ändring, SFS 1971:313

Ändring, SFS 1971:410

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1971.
  Äldre bestämmelser i 27, 29 och 30 §§ kupongskatteförordningen om kammarrätten och Kungl. Maj:t gäller dock till utgången av år 1971.
  I fråga om beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 29 § andra stycket kupongskatteförordningen i dess äldre betydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1971:60
  Omfattning
  ändr. 23, 27, 29, 30 §§

Ändring, SFS 1974:996

  Förarbeten
  Prop. 1974:181
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 12, 19, 23, 27, 29 §§

Ändring, SFS 1975:1383

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, såvitt avser de bestämmelser i 2, 7 och 12 §§ som hänför sig till aktiebolagslagen (1975:1385) den 1 januari 1977 och i övrigt den 1 januari 1976.
  I fråga om utdelning som blir tillgänglig för lyftning under år 1976 eller 1977 och som avser andel i aktiefond för vilken tillämpas ikraftträdandebestämmelserna till aktiefondslagen (1974:931) gäller följande. Sker utdelning till ägare på grundval av register i huvudsaklig överensstämmelse med grunderna för 33 § tredje stycket nämnda lag äger 12 § första stycket kupongskattelagen i dess nya lydelse motsvarande tillämpning. Vad som där föreskrives i fråga om förvaringsbank skall i stället gälla den juridiska person som utövar aktiefondsverksamhet. Beträffande utdelning som ej sker på grundval av sådant register äger 13 § kupongskattelagen i dess nya lydelse motsvarande tillämpning. Vad som där föreskrives om fondbolag eller förvaringsbank skall i stället gälla den som utövar aktiefondsverksamheten.
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:76
  Omfattning
  ändr. 2, 7, 12, 13 §§, rubr. närmast före 7, 13 §§

Lag (1979:182) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1980:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1982:193) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:96
  Omfattning
  upph. 28 §; utgår rubr. närmast före 28 §

Lag (1982:1212) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 och tillämpas i fråga om skatt som förfaller till betalning efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:53
  Omfattning
  ändr. 19 §

Lag (1985:111) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
  De nya bestämmelserna i 31 § femte och sjätte styckena tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att ådöma påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser. Såvitt gäller underrättelse om brottsmisstanke tillämpas de nya bestämmelserna endast på underrättelser som delges efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:47
  Omfattning
  ändr. 31 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1986:1118) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. De äldre bestämmelserna tillämpas dock på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning dessförinnan. I fråga om utdelning som utgör inkomst av rörelse och blivit tillgänglig för lyftning efter ikraftträdandet tillämpas också de äldre bestämmelserna, om 53 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) eller 6 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i momentens lydelse intill den 1 januari 1987 skall tillämpas på inkomsten.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:30
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1320) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre bestämmelser i 27 § tillämpas alltjämt i fråga om beslut av mellankommunala skatterätten.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 17, 21, 22, 25, 27, 29 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:636) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:12
  Omfattning
  ändr. 2, 7, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1989:1041) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas på utdelning som har beslutats efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:47
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:359) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  upph. 25 §; ändr. 14, 17, 21-24, 29 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:1434) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering i den mån inte annat följer av punkterna 2 och 3 nedan.
  2. De äldre bestämmelserna i 13 § om aktiefond skall till och med 1993 års taxering gälla värdepappersfond i fråga om andelsägare som inte har registrerats.
  3. Äldre bestämmelser skall alltjämt tillämpas på utbetalningar som hänför sig till nedsättning av aktiekapitalet som skett före utgången av år 1990 och till likvidation och fusion som föranlett utskiftning av medel till aktieägare före utgången av år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:54
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 12, 13, 27 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:349) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Den nya bestämmelsen tillämpas på utdelningar som blivit tillgängliga för lyftning efter utgången av år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:107
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Den nya bestämmelsen tillämpas även i fråga om utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:167
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1992:628) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om kupongskatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 19, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:463) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riksskatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 §§, rubr. närmast före 29 §; ny 30 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:773) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:899) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/92:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 22, 26 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1555) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1706) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1994:780) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:443, Prop. 1993/94:234, Bet. 1993/94:SkU25
  Omfattning
  ändr. 12 §; ny 9 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 2, 27 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1867) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1868) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:52, Bet. 1994/95:SkU10
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1869) om ändring i lagen (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:142, Prop. 1994/95:70, Bet. 1994/95:NU13
  Omfattning
  ändr. 2, 27 §§ i 1994:814

Lag (1996:666) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  upph. 31, 32 §§, rubr. närmast före 31 §; ny 25 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:948) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 6 §, övergångsbest. till 1993:463
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:515) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 19, 27 §§, rubr. närmast före 27 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:242) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 6, 17, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:1485) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 25 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1607) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas i fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller för utdelning som lämnats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:996) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas i fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller i fråga om utdelning som skett före ikraftträdandet. 27 § andra stycket tillämpas på utbetalningar som skett efter den 10 mars 2000 och på likvidationer som påbörjats före nämnda datum men som inte avslutats vid den tidpunkten. Lag (2000:1423).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 4, 17, 27 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:47) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000 och tillämpas på utbetalningar och utdelningar som sker efter ikraftträdandet och på likvidationer som påbörjats före ikraftträdandet men som inte avslutats vid den tidpunkten. Har kupongskatt tagits ut med tillämpning av 2 § i dess äldre lydelse gäller även 27 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:136, Prop. 1999/2000:38, Bet. 1999/2000:SkU12
Omfattning
ändr. 2, 27 §§
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:468) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 6, 24, 29 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1348) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:108, Prop. 2000/01:22, Bet. 2000/01:SkU9
Omfattning
ändr. 4 § i 1999:1240

Lag (2000:1423) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 2000/01:31, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 27 § i 1999:1240; ny övergångsbest. till 1999:1240

Lag (2001:1228) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser gäller i fråga om utdelning som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 14, 17 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:226) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. För utdelning som avses i 2 § andra stycket med undantag för sådana utbetalningar som anges nedan i punkt 3, gäller de nya bestämmelserna i fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
 3. För utbetalningar vid nedsättning av aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp, vid nedsättning av reservfonden eller överkursfonden samt för annan utdelning än sådan som avses i 2 § andra stycket, gäller de nya bestämmelserna i fråga om utdelning som lämnas den 1 januari 2004 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:166, Prop. 2002/03:96, Bet. 2002/03:SkU14
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:647) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter i 23 § gäller fortfarande för anmälan som har getts in före ikraftträdandet.
 3. Äldre föreskrifter i 29 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 30 §; nuvarande 30 a § betecknas 30 §; ändr. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, nya 30 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:78, Prop. 2003/04:10, Bet. 2003/04:SkU6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:50) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 1, 2 och 11 b §§ om investeringsfond skall också gälla sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag eller annan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Lag (2005:1141).
 3. Vad som sägs i 11 b och 12 §§ om fondbolag skall också gälla sådant fondbolag som driver verksamhet med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder. Lag (2005:1141).
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 1, 2, 12 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:495) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:264, Prop. 2003/04:134, Bet. 2003/04:SkU34
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2004:1148) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:76, Prop. 2004/05:27, Bet. 2004/05:SkU13
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0123
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:348) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Om inte annat följer av punkten 2 gäller äldre bestämmelser i fråga om utdelning som har skett före ikraftträdandet.
 2. De nya bestämmelserna i 27 § skall tillämpas i fråga om utbetalningar som sker den 1 januari 2005 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:236, Prop. 2004/05:146, Bet. 2004/05:SkU31
Omfattning
ändr. 12, 20, 27 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:1141) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på utdelning som skett efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:115, Prop. 2005/06:39, Bet. 2005/06:SkU9
Omfattning
ändr. 2, 7, 12, 27 §§, nya 11 a, 11 b §§, p 2, 3 övergångsbest. till 2004:50
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:576) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:349, Prop. 2005/06:169, Bet. 2005/06:SkU29
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0123
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1420) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på utdelning som skett efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2006/07:2, Bet. 2006/07:SkU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:276) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:169, Prop. 2007/08:57, Bet. 2007/08:FiU30
Omfattning
ändr. 11 b §
Ikraftträder
2008-07-23

Lag (2008:828) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2008.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:5, Prop. 2007/08:156, Bet. 2008/09:SkU3
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0123
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:782) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 23, 27, 29, 30 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2009.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:109, Prop. 2009/10:36, Bet. 2009/10:SkU22
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1442) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:69) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på utdelning som beslutas efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller i fråga om sådan återbetalning eller utbetalning till aktieägarna, för vilka försäkringsrörelselagen (1982:713) gäller enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Förarbeten
Rskr. 2010/11:112, Prop. 2010/11:18, Bet. 2010/11:SkU14
Omfattning
ändr. 2, 7, 12, 27 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:279) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:935) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på utdelning som lämnas efter den 31 juli 2011.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:318, Prop. 2010/11:131, Bet. 2010/11:SkU35
Omfattning
ändr. 2, 11 b §§; ny 11 c §
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av 2011.
 2. Den nya lydelsen av 1 § tredje stycket 1 tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.
 3. De nya lydelserna av 4 § tredje stycket och 27 § sjunde stycket tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. De nya lydelserna tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
 4. De nya lydelserna av 23 § och 29 § andra stycket tillämpas på vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
ändr. 1, 4, 23, 24, 27, 29, 30 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1273) om ändring i lagen (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 4 § i 2011:1246

Lag (2012:272) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på utdelning som hänför sig till tiden efter den 17 januari 2012.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:208, Prop. 2011/12:96, Bet. 2011/12:SkU19
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32011L0096
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:574) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013 och tillämpas på utdelning som lämnas efter den 21 juli 2013.
 2. Äldre bestämmelser gäller för utdelning på andel i en specialfond som förvaltas av ett fondbolag, ett värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut som enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder får fortsätta med sådan verksamhet efter den 21 juli 2013 till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 11 b, 11 c, 12 §§
CELEX-nr
32011L0096
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:565) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
upph. 18 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2015:884) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Den nya bestämmelsen tillämpas första gången på utdelning om utdelningstillfället inträffar efter den 31 december 2015.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:65, Prop. 2015/16:14, Bet. 2015/16:SkU7
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:52) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
 2. Bestämmelserna i 2, 79, 1012, 20, 22 och 25 §§ i den nya lydelsen tillämpas på utdelning som betalas ut efter den 29 februari 2016.
 3. Äldre bestämmelser gäller för utdelning som betalas ut av en central värdepappersförvarare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får fortsätta med sådan verksamhet efter den 29 februari 2016 till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 25 §§
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2018:1205) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Lagen tillämpas första gången på utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:398, Prop. 2017/18:245, Bet. 2017/18:SkU25
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:1233) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:90, Prop. 2019/20:33, Bet. 2019/20:SkU11
Omfattning
nya 28, 28 a, 28, b, 28 c, 28 d, 28 e, 28 f, 28 g, 28 h, 28 i, 28 j, 28 k, 28 l, 28 m, 28 n §§, rubr. närmast före 28, 28 c, 28 h, 28 i, 28 j, 28 m, 28 n §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2022:1850) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023.
 2. Lagen tillämpas första gången i fråga om utbetalning av delningsvederlag till aktieägare som görs efter den 30 januari 2023.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:106, Prop. 2022/23:11, Bet. 2022/23:SkU6
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2023-01-31

Lag (2023:786) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.
 2. Lagen tillämpas första gången på inlösenaktier som tilldelas aktieägarna efter den 31 december 2024.
 3. För inlösenaktier som tilldelas aktieägarna före den 1 januari 2025 gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:47, Prop. 2023/24:1, Bet. 2023/24:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 27 §§
Ikraftträder
2025-01-01