Upphävd författning

Förordning (1977:55) om vissa statliga myndigheters beredskap m.m.;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1977-02-17
Ändring införd
SFS 1977:55
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Med myndighet avses i denna förordning statlig myndighet. Med myndighet jämställs Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

[S2]Förordningen äger ej tillämpning på myndighet under riksdagen, ej heller på myndighet som ingår i försvarsmakten eller på statligt sjukhus. Förordning (1992:1273).

2 §  Regeringen bestämmer i vad mån en myndighet skall upprätthålla sin verksamhet under krig eller vid krigsfara. De centrala myndigheterna avgör dock detta i fråga om underlydande myndigheter, om inte annat följer av vad regeringen har bestämt.

[S2]Myndighet som lyder direkt under regeringen skall senast den 31 december varje år till det departement som myndigheten hör till anmäla om regeringens beslut enligt första stycket behöver ändras eller inte och i förekommande fall föreslå sådan ändring. Förordning (1988:1216).

3 §  Om beredskapstillstånd och beredskapsgrader stadgas i lagen (1960:513) om beredskapstillstånd och kungörelsen (1960:515) om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m.m. (beredskapskungörelsen).

[S2]Om förfarandet vid verkställighet av regeringens beslut om beredskapslarm gäller särskilda regler.

[S3]Anvisningar till denna förordning meddelas av chefen för försvarsdepartementet.

Planering under fredstid

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid krigsfara

4 §  Myndighet skall under fredstid planera för att under krig eller vid krigsfara kunna

[S2]intaga krigsorganisation och vidtaga övriga anordningar för den egna beredskapen (organisationsberedskap),

[S3]bedriva avsedd verksamhet (verksamhetsberedskap) och

[S4]i förekommande fall flytta verksamheten till särskild krigsuppehållsplats.

[S5]Vid planeringen hos vissa i särskild ordning angivna centrala myndigheter skall beaktas särskilda av chefen för försvarsdepartementet meddelade föreskrifter.

[S6]Om upprätthållande av telefonjour vid vissa myndigheter meddelas be stämmelser av chefen för försvarsdepartementet.

5 §  Planeringen skall avse såväl beredskapshöjningar efter hand som intagande av högsta beredskapsgrad utan föregående skärpning av beredskapen.

[S2]Central myndighet, som har underlydande myndighet, bestämmer om planeringen vid denna, om ej annat följer av vad regeringen har föreskrivit.

6 §  Myndighet skall samordna sin planering med planeringen vid andra civila och militära myndigheter inom totalförsvaret.

7 §  Vid myndighet skall finnas följande planer:

[S2]krigsuppgiftsförteckning, utvisande myndighetens uppgifter i stort under krig eller vid krigsfara och uppgifternas fördelning inom organisationen, vilka slag av uppgifter som skall föras över till annan myndighet, vilka slag av uppgifter som skall läggas ner samt vilka slag av uppgifter som tillkommer på grund av överföring från annan myndighet,

[S3]krigsorganisationsplan, utvisande myndighetens krigsorganisation,

[S4]krigsplaceringsplan, utvisande vilka personer som skall tjänstgöra i de i krigsorganisationsplanen upptagna befattningarna,

[S5]inkallelseplan, utvisande hur inkallelse skall ske samt hur den krigsplacerade personalen i ett brådskande läge skall larmas,

[S6]materiel- och packningsplan, utvisande den materiel som skall medtagas vid flyttning till särskild krigsuppehållsplats och hur materielen skall utmärkas och packas m.m.,

[S7]flyttningsplan, utvisande hur flyttning till särskild krigsuppehållsplats skall genomföras,

[S8]sambandsplan, utvisande vilka sambandsmedel som på krigsuppehållsplatsen står till myndighetens förfogande m.m.,

[S9]lokalplan, utvisande lokalerna på den särskilda krigsuppehållsplatsen och deras utnyttjande,

[S10]de övriga planer som kan behövas för verksamhets- och organisationsberedskapen, t.ex. krigsarbetsordning, säkerhetsplan, utvisande hur behovet av bevakning och andra säkerhets- och skyddsåtgärder skall tillgodoses såväl på fredstjänstgöringsorten som på den särskilda krigsuppehållsplatsen, samt jour- och beredskapstjänstplan, utvisande hur telefonpassning och kryptotjänst m.m. skall ordnas,

[S11]beredskapskalender (åtgärdskalender), utvisande vilka åtgärder som på olika stadier bör vidtagas för att höja organisations- och verksamhetsberedskapen.

8 §  Decentralisering av uppgifter från central myndighet bör planeras så att myndigheten kan koncentrera sin verksamhet till ledning och samordning av försvarsansträngningarna och i övrigt bedriva sådan verksamhet som av olika skäl icke kan eller bör handhas av annan myndighet.

[S2]Decentralisering skall i första hand ske till underlydande myndighet, som under fredstid fullgör uppgifter inom det verksamhetsområde som uppgiften rör. Kan decentralisering icke ske till sådan myndighet i regional eller lokal instans, bör den företrädesvis ske till länsstyrelse eller i fråga om uppgift som bör handläggas av kommunal myndighet till sådan myndighet.

9 §  Myndighet, från vilken uppgift enligt planeringen skall överföras, skall underrätta den mottagande myndigheten om detta och efter samråd med denna vid behov meddela eller förbereda anvisningar för uppgiftens handläggning. Därvid skall anges författning som reglerar verksamheten i fråga. Vid behov skall även förberedelser vidtagas för att beordra tjänsteman med erfarenhet av handläggningen att tjänstgöra vid den mottagande myndigheten, då uppgift föres över till denna.

10 §  Personal som är krigsplacerad vid myndighet och personal som kan komma att beordras att tjänstgöra hos annan myndighet än där den är anställd skall genom myndighetens försorg ges skriftligt besked om sin krigsplacering eller avsedda tjänstgöring. Beskedet skall även innehålla uppgift om inställelseplats och lämplig personlig utrustning vid inställelsen.

[S2]Myndighet skall planera för att efter intagande av krigsorganisation ombesörja personalregistrering och övriga förekommande personaladministrativa åtgärder även rörande sådan vid myndigheten fredsanställd personal som ej avses i första stycket och ej heller har tagits i anspråk för krigstjänstgöring hos annan totalförsvarsmyndighet. Personalen skall underrättas om att den kan komma att tagas i anspråk för fortsatt tjänstgöring vid myndigheten, så länge denna är kvar på fredstjänstgöringsorten, samt för avvecklingsuppgifter m.m. och för undanförsel och förstöring enligt därför gällande särskilda bestämmelser och planer i samband med att myndigheten flyttar till särskild krigsuppehållsplats.

11 §  Myndighet som under krig eller vid krigsfara behöver lämna allmän information om sin planerade verksamhet skall förbereda denna information.

12 §  Planer som avses i 7 § fastställes av den myndighet som har upprättat dem. Departementens krigsuppgiftsförteckningar fastställes dock av regeringen. Central myndighet bestämmer om fastställelse av planer vid underlydande myndighet.

[S2]Personal inom myndigheten samt andra myndigheter underrättas om planernas innehåll i den utsträckning som behövs för fortsatt planering och för samordning av planeringen mellan berörda totalförsvarsmyndigheter i olika instanser. Departementens och de centrala myndigheternas krigsuppgiftsförteckningar skall alltid tillställas civilbefälhavare och länsstyrelse.

[S3]Uppgift om myndighets särskilda krigsuppehållsplats får endast lämnas till den som oundgängligen behöver uppgiften i och för sin tjänst.

13 §  Krigsuppgiftsförteckning skall ses över årligen, departementens före den 1 februari, de centrala myndigheternas före den 1 mars och de övriga myndigheternas före den 1 april.

[S2]Krigsplaceringsplan och inkallelseplan skall ses över årligen vid tidpunkt som myndigheten bestämmer. Övriga planer skall ses över så ofta och i den utsträckning som myndigheten bestämmer. Översyn av plan sker i samma ordning som fastställelse av plan.

14 §  Myndighet skall förbereda förteckning över sådan personal i myndighetens krigsorganisation eller annan personal hos myndigheten som under krig eller vid krigsfara skall äga tillträde till arbetsplatsen mot uppvisande av godkänd identitetshandling samt kontroll av att personalen innehar sådan handling.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

15 §  Myndighet skall planera för att under krig eller vid krigsfara kunna avveckla verksamheten efter hand eller i ett sammanhang.

16 §  Myndighet hos vilken finns personal som är anställd enligt fastställd personalförteckning eller särskilt beslut skall, om ej regeringen bestämmer annat, planera för att efter avveckling av verksamheten behålla i tjänsteutövning de tjänstemän som behövs för personaladministrativa och andra åtgärder och som ej är tagna i anspråk inom totalförsvaret i övrigt. Dessa tjänstemän skall krigsplaceras vid myndigheten.

17 §  Vid myndigheten skall finnas en avvecklingsplan, som anger

 1. de åtgärder som skall vidtagas för avvecklingen och tiden därefter, däribland åtgärder för bevakning och skydd av tjänstelokaler och utrustning samt för arkivering, undanförsel och förstöring,
 2. de uppgifter som i förekommande fall skall föras över till annan myndighet och tjänsteman som bör beordras att tjänstgöra vid denna myndighet då uppgifterna förs över dit samt
 3. de tjänstemän som enligt 16 § skall krigsplaceras vid myndigheten.

[S2]För planläggningen gäller 8-10 §§ i tillämpliga delar.

[S3]Behöver myndigheten lämna allmän information om att verksamheten skall avvecklas m.m., skall denna information förberedas.

18 §  Avvecklingsplan fastställes av myndigheten och meddelas andra myndigheter i den utsträckning som behövs.

19 §  Avvecklingsplanen skall ses över av myndigheten vid behov.

Åtgärder före beredskapstillstånd

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid krigsfara

20 §  Skall myndighet före beredskapstillstånd vidtaga beredskapsåtgärd utan eller med anknytning till viss beredskapsgrad, förordnar regeringen om detta.

[S2]Utan att avvakta regeringens förordnande skall myndighet, om den har underrättats om att beredskapsåtgärder kan komma att behövas eller om förhållandena enligt myndighetens bedömning annars tyder på detta, vidtaga de åtgärder för att höja beredskapen som myndigheten själv kan genomföra inom ramen för sina befogenheter och resurser utan att i större omfattning rubba den normala fredsverksamheten.

21 §  Civilbefälhavare och länsstyrelse får sända ut personal för uppgifter som avses i 25, 26 och 28 §§.

[S2]Central myndighet får för motsvarande ändamål sända ut personal från underlydande myndighet.

[S3]Innan personal, som har krigsuppehållsplats gemensamt med militär myndighet eller med annan civil myndighet, sändes ut för dessa uppgifter, skall samråd ske med den militära eller civila myndigheten.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

22 §  Har myndighet underrättats om att beredskapsåtgärder kan komma att behövas eller tyder annars förhållandena på detta enligt myndighetens bedömning, skall myndigheten se över sin avvecklingsplan.

Åtgärder vid beredskapsgrad III (lägsta beredskapsgraden)

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid krigsfara

23 §  Myndighet skall i första hand inrikta sin verksamhet på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Den fredsmässiga verksamheten skall om möjligt upprätthållas i normal omfattning. Uppgift som ej angår totalförsvaret och som under rådande förhållanden har förlorat i betydelse får dock inskränkas eller läggas ner.

[S2]Beredskapshöjande åtgärder som myndigheten själv kan genomföra eller anbefalla inom ramen för sina befogenheter och resurser utan att i större omfattning rubba den normala fredsverksamheten skall vidtagas eller förberedas i den mån så ej redan har skett.

[S3]Planerna för organisations- och verksamhetsberedskapen skall ses över och anpassas till rådande förhållanden. Samordningen med planeringen hos andra berörda civila och militära myndigheter inom totalförsvaret skall kontrolleras.

[S4]Avsedd överföring av uppgifter till annan myndighet skall förberedas och tjänsteman skall utses för tjänstgöring vid den mottagande myndigheten, då uppgifterna övertas av denna, i den mån dessa förberedelser ej redan har skett.

24 §  Sådan förteckning som sägs i 14 § skall upprättas. Myndigheten skall också se till att personalen innehar godkänd identitetshandling.

25 §  Myndighet skall avdela en förberedelsegrupp som med kort varsel skall kunna bege sig till myndighetens särskilda krigsuppehållsplats och där förbereda myndighetens verksamhet genom att taga i anspråk och iordningställa arbets- och förläggningslokaler, kontrollera att teleanordningar fungerar m.m. samt att arbetsmateriel och andra förnödenheter finns. Vid myndighetens flyttning skall förberedelsegruppen på krigsuppehållsplatsen svara för samverkan med andra organ.

[S2]Myndighet vars krigsorganisation ej omfattar mer än fem handläggande tjänstemän behöver icke avdela förberedelsegrupp.

[S3]Om förberedelsegrupp för de enligt 4 § i särskild ordning angivna centrala myndigheterna gäller av chefen för försvarsdepartementet meddelade föreskrifter.

26 §  Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får annan myndighet än som avses i 25 § tredje stycket förstärka förberedelsegruppen med personal ur myndighetens krigsorganisation för att kunna föra över delar av verksamheten till den särskilda krigsuppehållsplatsen.

27 §  Central myndighet som ej avses i 25 § tredje stycket beslutar om utsändande av förberedelsegrupp.

[S2]Om utsändande av förberedelsegrupp vid regional eller lokal myndighet som lyder under central myndighet beslutar den centrala myndigheten eller, efter dennas bemyndigande, den underlydande myndigheten efter samråd med berörd civilbefälhavare, länsstyrelse och militär myndighet.

28 §  Civilbefälhavare och länsstyrelse beslutar efter samråd med vederbörande militära myndighet om utsändande av förberedelsegrupp. Detsamma gäller beträffande utsändande av personal som före intagande av krigsorganisation behöver samverka med den militära myndigheten. Innan personal som är krigsplacerad i civilbefälhavares kansli eller länsstyrelse men anställd hos annan statlig myndighet tages i anspråk för dessa uppgifter, skall samråd ske med nämnda myndighet.

29 §  Emballage till materiel m.m. som skall medföras vid myndighetens flyttning skall anskaffas, om detta ej har skett tidigare. Materiel, handlingar och emballage skall märkas. Därvid skall myndighetens namn och krigsuppehållsplats anges med kodbeteckning.

30 §  Under icke arbetstid skall, i den mån motsvarande beredskap ej kan ordnas på annat sätt, på myndighetens arbetsplats finnas minst en jourhavande tjänsteman samt personal för telefonpassning eller för andra ändamål, t.ex. kryptotjänst och bevakning av lokalerna.

[S2]Myndigheten skall ålägga var och en som ingår i myndighetens krigsorganisation att lämna uppgift om adress och telefonnummer, på vilket han kan nås under icke arbetstid, och att vid längre frånvaro från den angivna adressen anmäla till jourhavande tjänsteman var och hur han kan nås.

31 §  Myndighet skall, i den mån ej annat framgår av vad ovan föreskrivits, vara beredd att börja flyttning till särskild krigsuppehållsplats inom den tid som regeringen bestämmer.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

32 §  Verksamheten skall i princip upprätthållas i normal omfattning. Uppgifter som under rådande förhållanden har förlorat i betydelse får dock inskränkas eller läggas ner.

33 §  Myndighetens avvecklingsplan skall ses över och sådana förberedelser för avveckling skall vidtagas som kan ske inom ramen för myndighetens befogenheter och tillgängliga medel. Särskild uppmärksamhet skall i förekommande fall ägnas dels förberedelser för att föra över uppgift till annan myndighet och att utse tjänsteman för tjänstgöring vid denna myndighet, då uppgiften skall övertagas av densamma, dels ock krigsplacering vid myndigheten av den personal som behövs för personaladministrativa och andra åtgärder enligt 16 §. Denna personal skall vara försedd med godkänd identitetshandling.

34 §  Emballage för arkivering samt för undanförsel av materiel och handlingar skall anskaffas i den mån detta ej har skett tidigare och märkas med myndighetens namn och adress i klartext.

35 §  Under icke arbetstid skall finnas avdelad personal som kan nås på telefon. Uppgift om personalens adress och telefonnummer skall lämnas till vederbörande departement.

Åtgärder vid beredskapsgrad II (mellersta beredskapsgraden)

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid krigsfara

36 §  Åtgärder vid beredskapsgrad III skall vidtagas i den mån det ej redan har skett.

37 §  Uppgifter av betydelse för totalförsvaret skall ges företräde framför andra uppgifter. Uppgift som ej angår totalförsvaret och som under rådande förhållanden har förlorat i betydelse skall fullgöras endast i den omfattning som personaltillgången och förhållandena i övrigt medger det.

38 §  Planerad överföring av uppgift till annan myndighet skall ske efter regeringens förordnande om detta eller, såvitt gäller överföring från central myndighet till underlydande organ, efter beslut av den centrala myndigheten.

[S2]Skall uppgift föras över från en myndighet till en annan, får förstnämnda myndighet även beordra tjänsteman att tjänstgöra vid den andra myndigheten, i den mån så behövs med stöd av regeringens förordnande.

39 §  I den utsträckning som är möjlig och lämplig skall handlingar, databehandlad information, arbetsmaskiner och annan för verksamheten i krig nödvändig materiel föras över till myndighetens särskilda krigsuppehållsplats eller till säker förvaringsplats, varifrån materielen lätt kan föras över till krigsuppehållsplatsen. De i 4 § nämnda i särskild ordning angivna centrala myndigheterna skall i detta hänseende avvakta närmare besked av regeringen.

[S2]Slutliga förberedelser skall vidtagas för arkivering, undanförsel och förstöring av handlingar och materiel, som ej behövs på den särskilda krigsuppehållsplatsen. Därvid skall särskilt beaktas att personregister av större omfattning skyddas för obehöriga. I övrigt skall handlingar och materiel som ej behövs för ärendenas handläggning om möjligt placeras på skyddad plats. Slutliga förberedelser skall även vidtagas för bevakning, tillsyn och nödtorftigt underhåll av tjänstelokalerna.

40 §  Myndighet skall vara beredd att - i förekommande fall sedan vissa delar av myndigheten har flyttat i enlighet med vad som sägs i 21, 27 och 28 §§ - börja flyttning av huvuddelen av myndigheten till särskild krigsuppehållsplats inom den tid som regeringen bestämmer.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

41 §  Åtgärder vid beredskapsgrad III skall vidtagas i den mån det ej redan har skett.

42 §  Avgörandet av anhängiga ärenden skall påskyndas. Planerade förberedelser för avveckling av verksamheten skall slutföras.

43 §  Planerad överföring av uppgifter till annan myndighet och beordrande av tjänsteman att tjänstgöra vid den mottagande myndigheten skall ske enligt regeringens förordnande om detta.

44 §  Slutliga förberedelser skall vidtagas för arkivering, undanförsel och förstöring. Därvid skall särskilt beaktas vad som sägs i 39 § andra stycket och i övrigt vidtagas där föreskrivna åtgärder.

Åtgärder vid beredskapsgrad I (högsta beredskapsgraden)

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid krigsfara

45 §  Åtgärder vid beredskapsgrad III och II skall vidtagas i den mån det ej redan har skett.

46 §  Verksamheten skall koncentreras på uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

47 §  Myndighet skall intaga sin krigsorganisation.

[S2]Den krigsplacerade personalen skall, när beredskapsgrad I har anbefallts, ofördröjligen med personlig utrustning bege sig till anbefalld inställelseplats. Personer, som i fredstid ej tjänstgör hos myndigheten men i krig skall tjänstgöra där, skall ofördröjligen inkallas, om detta ej redan har skett. All krigsplacerad personal skall medföra identitetshandling.

[S3]Besked skall lämnas till fredsanställd personal, som ej ingår i myndighetens krigsorganisation och icke heller har tagits i anspråk inom totalförsvaret i övrigt, om vad denna personal har att iakttaga i förhållande till myndigheten.

[S4]Myndighet eller del av myndighet, som tills vidare fortsätter sin verksamhet på fredstjänstgöringsorten, skall anpassa krigsorganisationen till tjänstgöringsförhållandena där och till möjligheten att tills vidare behålla i tjänst den i tredje stycket nämnda personalen.

48 §  Planerad överföring av uppgifter till annan myndighet som ännu ej har verkställts skall genomföras, även om regeringen ej har förordnat därom.

49 §  Om flyttning till särskild krigsuppehållsplats av de enligt 4 § i särskild ordning angivna centrala myndigheterna beslutar regeringen.

[S2]Övriga myndigheter skall utan regeringens beslut flytta till särskild krigsuppehållsplats i den mån flyttning ej redan har skett. Med beaktande av tillgången på skyddsrum, till arbetsmöjligheter och andra förhållanden får dock myndighet eller enhet av myndighet, som icke har med militär myndighet gemensam krigsuppehållsplats, tills vidare fortsätta verksamheten på fredstjänstgöringsorten. Beslut om detta och om tidpunkten för flyttning fattas av myndigheten. Beträffande regional eller lokal myndighet som lyder under central myndighet fattas beslutet av den centrala myndigheten eller, efter dennas bemyndigande, av den underlydande myndigheten.

[S3]Myndighet vars göromål påverkar arbetet hos annan myndighet skall samråda med denna om flyttningen.

50 §  Civilbefälhavare, länsstyrelse och vid behov annan myndighet än som avses i 49 § första stycket skall beordra personal att stanna kvar på den ordinarie arbetsplatsen för att hålla förbindelse med regeringen och med myndighetens huvuddel till dess att förbindelse mellan regeringen och myndigheten har säkerställts på annat sätt. Till detta uppdrag bör om möjligt utses personal hos myndigheten som ej är krigsplacerad vid myndigheten och ej heller har tagits i anspråk inom totalförsvaret i övrigt. Har myndighet beordrat vissa enheter att fortsätta verksamheten på fredstjänstgöringsorten, bör uppdraget fullgöras av dessa enheter.

51 §  Då myndighet flyttar till särskild krigsuppehållsplats, skall myndigheten vid behov beordra personal att ombesörja avvecklingsarbete på den ordinarie arbetsplatsen, såsom arkivering, tillvaratagande av handlingar och materiel och dess placering på skyddad plats m.m., bevakning eller tillsyn av lokalerna samt undanförsel eller förstöring.

[S2]Till sådant uppdrag bör om möjligt utses personal som ej är krigsplacerad vid myndigheten och ej heller har tagits i anspråk på annat håll inom totalförsvaret. Personalen bör i största möjliga utsträckning uttagas efter frivilligt åtagande och väljas ut med hänsyn till sina personliga förhållanden.

52 §  Skall den särskilda krigsuppehållsplatsens belägenhet ej bekantgöras, bör vid behov personal på den ordinarie arbetsplatsen så länge som möjligt förmedla myndighetens kontakter med allmänheten.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

53 §  Åtgärder vid beredskapsgrad III och II skall vidtagas i den mån det ej redan har skett.

54 §  Verksamheten skall avvecklas i den mån detta ej har skett tidigare och om icke regeringen har förordnat annat. Planerade åtgärder för att tillvarataga handlingar och materiel för arkivering, undanförsel och förstöring samt för bevakning eller tillsyn av tjänstelokalerna skall vidtagas.

55 §  Har enligt 16 § särskild organisation planlagts för personaladministrativa och andra åtgärder efter avvecklingen av övrig verksamhet, skall denna organisation träda i verksamhet.

Åtgärder vid utrymning

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid krigsfara

56 §  Flyttning till särskild krigsuppehållsplats skall, om den ej har skett tidigare, äga rum vid förordnande om slutlig utrymning av myndighetens fredstjänstgöringsort. Myndigheten äger dock med beaktande av tillgången på skyddsrum, till arbetsmöjligheter och andra förhållanden besluta att verksamhet, som icke skall bedrivas på krigsuppehållsplats som innehas gemensamt med militär myndighet, helt eller delvis skall fortsättas på fredstjänstgöringsorten till dess att myndigheten beslutar om flyttning.

[S2]Myndighet vars göromål påverkar arbetet hos annan myndighet skall samråda med denna om flyttningen.

57 §  Vid flyttningen till särskild krigsuppehållsplats skall personal, som ej ingår i myndighetens krigsorganisation och icke heller har tagits i anspråk inom totalförsvaret i övrigt, deltaga i utrymningen enligt de bestämmelser som gäller för allmänheten.

[S2]Myndigheten får vid behov beordra personal att stanna kvar på fredstjänstgöringsorten för uppgifter som nämns i 50-52 §§. Om val av personal för uppgifterna gäller vad där sägs. Där myndigheten enligt 56 § har beslutat att vissa enheter skall fortsätta verksamheten på fredstjänstgöringsorten, bör uppdraget fullgöras av dessa enheter.

[S3]Förordnas om slutlig utrymning av fredstjänstgöringsorten efter det att myndigheten har flyttat till särskild krigsuppehållsplats, skall kvarlämnad personal efter samråd mellan myndigheten och ortens polis- eller civilförsvarsmyndighet snarast möjligt slutföra återstående uppgifter och därefter deltaga i utrymningen enligt de bestämmelser som gäller för allmänheten.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

58 §  Vid slutlig utrymning av myndighetens fredstjänstgöringsort skall verksamheten avvecklas och de övriga åtgärder vidtagas som sägs i 54 §, om förhållandena så medger.

[S2]Den i 55 § nämnda organisationen skall träda i verksamhet. Den vid myndigheten krigsplacerade personalen skall deltaga i utrymningen och därvid medföra de handlingar som behövs för fortsatt arbete på annan plats och där söka kontakt med länsstyrelse eller annan myndighet.

Ändringar

Förordning (1977:55) om vissa statliga myndigheters beredskap m.m.

Förordning (1988:1216) om ändring i förordningen (1977:55) om vissa statliga myndigheters beredskap m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:1273) om ändring i förordningen (1977:55) om vissa statliga myndigheters bredskap m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:242

  Omfattning
  upph.