Upphävd författning

Kungörelse (1960:515) om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m. m. (beredskapskungörelse)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1960-06-03
Ändring införd
SFS 1960:515 i lydelse enligt SFS 1992:521
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har förordnande om beredskapstillstånd meddelats, utfärdar regeringen kungörelse därom, som bringas till allmän kännedom genom rundradio (ljudradio och television) och på annat lämpligt sätt.

[S2]Förordnande om beredskapstillstånd eller om skärpning av redan bestående beredskapstillstånd kan jämväl enligt vad i lagen om beredskapstillstånd stadgas tillkännagivas genom beredskapslarm. Förordning (1978:562).

2 §  Beredskapslarm gives å civilförsvarets anläggningar för utomhusalarmering genom trettio sekunder långa signaler med femton sekunders uppehåll mellan signalerna under sammanlagt fem minuter.

[S2]Om beredskapslarm lämnas även meddelande i rundradio och på annat lämpligt sätt.

3 §  Försvarsmakten skall, när beredskapstillstånd inträder, intaga krigsorganisation i den omfattning och på det sätt, som regeringen bestämmer.

[S2]Gives beredskapslarm skall försvarsmakten i sin helhet krigsorganiseras och intaga högsta beredskapsgrad. Förordning (1978:562)

4 §  Inom civilförsvaret skall, när beredskapstillstånd inträder, lägsta civilförsvarsberedskap (beredskapsgrad III) intas inom hela riket.

[S2]Gives beredskapslarm skall högsta civilförsvarsberedskap (beredskapsgrad I) intas inom hela riket.

5 §  Inom den civila hälso- och sjukvården skall, när beredskapstillstånd inträder, lägsta sjukvårdsberedskap (beredskapsgrad III) intas inom hela riket.

[S2]Inom den civila veterinärverksamheten skall, när beredskapstillstånd inträder, lägsta beredskapsgrad för veterinärverksamheten (beredskapsgrad III) intas inom hela riket.

[S3]Om beredskapslarm ges skall högsta sjukvårdsberedskap (beredskapsgrad I) och högsta beredskapsgrad inom den civila veterinärverksamheten (beredskapsgrad I) intas inom hela riket. Förordning (1981:645)

6 §  Inom polisväsendet skall, när beredskapstillstånd inträder, lägsta beredskapsgrad för polisväsendet (beredskapsgrad III) intagas inom hela riket.

[S2]Gives beredskapslarm skall högsta beredskapsgrad för polisväsendet (beredskapsgrad I) intagas inom hela riket.

[S3]Förordnande i övrigt om intagande av beredskapsgrad inom polisväsendet meddelas av vederbörande länsstyrelse.

7 §  För statliga myndigheter, institutioner, organisationer och företag, vilka icke omfattas av stadgandena i 3-6 §§ och vilkas verksamhet skall upprätthållas i krig -- riksdagen, dess ombudsmän och verk dock undantagna -- gälla särskilda beredskapsgrader: III (lägsta beredskapsgraden), II (mellersta beredskapsgraden) och I (högsta beredskapsgraden).

[S2]I första stycket angivna beredskapsgrader skola ock gälla för sådana kommunala myndigheter och företag samt enskilda organisationer och företag vilkas verksamhet skall upprätthållas i krig.

[S3]Inträder beredskapstillstånd skall beredskapsgrad III intagas. Gives beredskapslarm skall bereskapsgrad I intagas. Om intagande av beredskapsgrad i annat fall förordnar regeringen. Förordning (1978:562).

8 §  De i 7 § angivna beredskapsgraderna innebära att följande åtgärder skola vidtagas.

[S2]Beredskapsgrad III (lägsta beredskapsgraden): Beredskapsplanerna överses. Personal, som åtnjuter tjänstledighet eller semester, återkallas i erforderlig utsträckning. Personal, som enligt avtal skall tjänstgöra i statlig myndighets krigsorganisation, inkallas i mån av behov till tjänstgöring. Personalen instrueras om den fortsatta verksamheten i olika lägen. Telefonpassning och bevakning ordnas i erforderlig utsträckning. Förberedelser för överflyttning till krigsuppehållsplats och för undanförsel av materiel och arkivalier vidtagas.

[S3]Beredskapsgrad II (mellersta beredskapsgraden): För beredskapsgrad III angivna åtgärder vidtagas, där detta icke redan skett. Sådan materiel, som erfordras för verksamhet på administrativ myndighets krigsuppehållsplats men icke oundgängligen erfordras på dess normala arbetsplats, överföres till krigsuppehållsplatsen eller till säker förvaringsplats. Värdefulla arkivalier, som icke erfordras för verksamheten i krig, undanföras i enlighet med tidigare planläggning. Semester eller tjänstledighet för annat ändamål än tjänstgöring vid statsmyndighet må bibehållas eller beviljas endast i sådana fall, då särskilt behov av ledighet för den enskilde får anses föreligga. Beredskapen för övergång till krigsorganisation hålles hög.

[S4]Beredskapsgrad I (högsta beredskapsgraden): För beredskapsgraderna III och II angivna åtgärder vidtagas, där detta icke skett tidigare. Organisation för verksamhet i krig intages i den ordning och omfattning, som särskilt föreskrives.

9 §  1 mom. Beredskapslarm innebär -- i den mån regeringen inte bestämmer annat beträffande viss eller vissa författningar -- förordnande om omedelbar tillämpning av följande författningar i deras helhet:

[S2]lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m.,

[S3]lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,

[S4]lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,

[S5]lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m. m.,

[S6]lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m. m.,

[S7]lagen (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m. m.,

[S8]allmänna tjänstepliktslagen (1959:83),

[S9]lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring,

[S10]lagen (1962:627) med vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m.,

[S11]krigshandelslagen (1964:19),

[S12]lagen (1964:47) om krigshjälp,

[S13]lagen (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m. m.,

[S14]lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning,

[S15]förfogandelagen (1978:262),

[S16]ransoneringslagen (1978:268),

[S17]lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m. m.,

[S18]lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m.,

[S19]arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),

[S20]lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m. m.,

[S21]prisregleringslagen (1989:978). Förordning (1989:981).

9 §  2 mom. Beredskapslarm medför -- i den mån regeringen inte bestämmer annat beträffande viss eller vissa författningar -- att följande författningar träder i omedelbar tillämpning:

förordningen (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen,

kungörelsen (1960:516) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen den 21 mars 1940 (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,

kungörelsen (1973:206) om motorreparationstjänsten,

förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom försvarsmakten,

förordningen (1989:631) med instruktion för Försörjningskommissionen.

Beredskapslarm medför vidare att följande bestämmelser träder i omedelbar tillämpning:

6--13 §§ förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna,

56--63 §§ förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion,

3--11 och 14--16 §§ förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m. m.,

3--6 och 9--11 §§ förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara. Förordning (1992:455).

9 §  3 mom. har upphävts genom förordning (1978:562).

10 §  Beredskapslarm innebär -- i den mån regeringen icke bestämmer annat -- förordnande dels om tjänsteplikt jämlikt 8 och 9 §§ allmänna tjänstepliktslagen (1959:83) med de begränsningar, som följer av 2 § samma lag, dels om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal enligt lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m.

[S2]Beredskapslarm innebär tillika -- i den mån regeringen icke bestämmer annat -- förordnande jämlikt 2 § lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg. Förordning (1981:645).

11 §  Beredskapslarm innebär förordnande enligt 4 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300). Förordning (1990:1337).

12 §  Beredskapslarm innebär förordnande att för den militära krigsförvaltningen gällande särskilda förordningar, kungörelser, reglementen, instruktioner och stadganden skola äga omedelbar tillämpning.

13 §  Beredskapslarm innebär order till personal, som är krigsplacerad vid försvarsmakten, civilförsvaret, den civila hälso- och sjukvården, den allmänna hälsovården eller den civila veterinärverksamheten eller eljest är tjänstgöringsskyldig inom det totala försvarets krigsorganisation, att ofördröjligen inställa sig till tjänstgöring enligt anvisningar i krigsplaceringsorder eller motsvarande handlingar.

[S2]Beredskapslarm innebär tillika, att egendom, som uttagits i fredstid med stöd av förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov, ofördröjligen skall tillhandahållas i enlighet med tidigare lämnade uttagningsbesked. Förordning (1992:521).

14 §  Beslut om beredskapslarm i fall som avses i 3 § lagen om beredskapstillstånd meddelas av civilbefälhavare eller, om hans beslut ej kan avvaktas, av länsstyrelse. Innan sådant beslut fattas av civilbefälhavare eller länsstyrelse skall samråd äga rum med vederbörande territorielle chef vid försvarsmakten.

[S2]Av civilbefälhavare eller länsstyrelse givet beredskapslarm medför verkningar enligt denna kungörelse endast inom civilområdet eller länet.

[S3]Så snart det kan ske skall regeringen på snabbaste sätt underrättas om att beredskapslarm givits av civilbefälhavare eller länsstyrelse. Förordning (1978:562).

15 §  Har riket kommit i krig, låter regeringen giva beredskapslarm, därest så icke redan skett enligt förordnande av regeringen, och kungör därjämte att krigstillstånd inträtt. Förordning (1978:562).

16 §  Kostnader, som vid beredskapstillstånd uppkomma för statliga myndigheter i samband med intagande av beredskapsgrad, skola bestridas inom ramen för tillgängliga medel, dock må åtgärder, som äro oundgängligen erforderliga, vidtagas utan att särskild medelsanvisning avvaktas. Har beredskapslarm givits, skola föreskrivna åtgärder vidtagas utan att särskild medelsanvisning avvaktas.

Ändringar

Kungörelse (1960:515) om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m.m (beredskapskungörelse)

Ändring, SFS 1961:460

  Omfattning
  ändr. 10 §

Ändring, SFS 1962:7

  Omfattning
  ändr. 9 § 2 mom

Ändring, SFS 1964:416

  Omfattning
  ändr. 9 § 1 mom, 11, 13 §§

Ändring, SFS 1966:769

  Omfattning
  ändr. 5 §, 9 § 2 mom

Ändring, SFS 1970:364

  Omfattning
  ändr. 9 § 2 mom, 11, 14 §§

Ändring, SFS 1973:866

  Omfattning
  ändr. 9 § 1, 2 mom

Förordning (1978:562) om ändring i beredskapskungörelsen (1960:515)

  Omfattning
  upph. 9 § 3 mom; ändr. 1, 3, 7 §§, 9 § 1, 2 mom, 10, 11, 13-15 §§

Förordning (1979:1092) om ändring i beredskapskungörelsen (1960:515)

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1981:645) om ändring i beredskapskungörelsen (1960:515)

  Omfattning
  ändr. 5, 9, 10, 13 §§

Förordning (1986:306) om ändring i beredskapskungörelsen (1960:515)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1988:489) om ändring i beredskapskungörelsen (1960:515)

  Omfattning
  ändr. 9 § 2 mom
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1218) om ändring i beredskapskungörelsen (1960:515)

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:628) om ändring i beredskapskungörelsen (1960:515)

  Omfattning
  ändr. 9 § 2 mom
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:981) om ändring i beredskapskungörelsen (1960:515)

  Omfattning
  ändr. 9 § 1 mom
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:1337) om ändring i kungörelsen (1960:515) om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m.m. (beredskapskungörelse)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1992:455) om ändring i kungörelsen (1960:515) om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m.m. (beredskapskungörelse)

  Omfattning
  ändr. 9 § 2 mom
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:521) om ändring i kungörelsen (1960:515) om vad som skall iakttas vid beredskapstillstånd m.m. (beredskapskungörelse)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1993:242

  Omfattning
  upph.